מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017 - חוזר מנכ"ל

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017
מספר החוזר 1/2017
סימוכין 06899116
תאריך פרסום 12 בינואר 2017
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםסל תרופות 2017

הריני להודיעכם, כי שר הבריאות ושר האוצר, מתוקף סמכותם על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובאישור הממשלה, החליטו על בסיס המלצת ועדה ציבורית שמונתה לנושא ולאחר שההמלצה הוצגה בפני מועצת הבריאות, על הוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות אחרות לסל שירות הבריאות שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

רצוף בזאת פירוט שירותי הבריאות שנוספו והתוויותיהם.

תחילתו של צו זה ביום 12 בינואר 2017.

ההשתתפות עצמית ממבוטחים בעד התרופות המפורטות בצו זה, תיגבה בהתאם לכללי תכנית הגביה שאושרה לכל אחת מקופות החולים לפי סעיף 8 לחוק, בכפוף לכל שינוי עתידי באותה תכנית, וכל עוד התכנית תקפה; כאמור בסעיף 65 לעיל, מתן הטיפול ב- Ulipristal יינתן ללא השתתפות עצמית.

ההשתתפות העצמית בעד מזון תרופתי תהיה כאמור בסעיף 14א (3) לחלקה השני של התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובהתאם לתקרת התשלום הקבועה בסעיף.

קופות החולים יספקו שירותים אלו למבוטחים החל מיום י"ד בטבת התשע"ז - 12 בינואר 2017.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב,

משה בר סימן טוב

נספח א - רשימת הטכנולוגיות הרפואיות

א. טכנולוגיות

שם הטכנולוגיה התוויה
טיפול שיניים משקם לאחר כריתה חלקית או מלאה של הלסתות עקב גידולים שפירים או ציסטות בלסתות טיפול שיניים משקם לאחר כריתה חלקית או מלאה של הלסת עקב גידולים שפירים או ציסטות בלסתות
השתלת רקמת שחלה בנשים שהקפיאו (רקמת שחלה (על רקע ממאירות למטרת שימור פוריות השתלת רקמת שחלה בנשים שהקפיאו רקמת שחלה (על רקע ממאירות) למטרת שימור פוריות (עד 2 ילדים למשפחה) הזכאות תהיה אך ורק לנשים שהקפיאו רקמת שחלה בהתאם להתוויות הכלולות בסל.
שינוי גובה התקצוב של מכשירי שמיעה לבני 31 עד 50 ל-3494 ₪ זכאות כפי שנקבעה בחוזר מינהל רפואה החל ביחס למכשירי שמיעה לשאר הגילאים הכלולים בסל
בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET סרטן כליה חשד לחזרה של גרורות - restaging
בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET סרטן שלפוחית השתן - Staging - שלילת גרורות מרוחקות בגידול ראשוני בסיכון גבוה, כאשר יש חשד לגרורות שלא התגלו ב-י1כ) או MRI, לפני החלטה על התערבות כירורגית לכריתה נרחבת
מערכת לב מלאכותי עבור חולים עם אי ספיקת לב דו חדרית המועמדים להשתלה, כגישור לפני השתלה
Easy drink מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית
Easy fiber
Ensure plus
Glucerna plus
Jevity
Jevity plus
Nutren 2
Osmolite HN
Peptamen prebio
Vital 1.5
Easy drink מזון רפואי ייעודי לחולי ALS
בדיקת ROS1 rearrangement עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC
בדיקת PDL1 עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC
בדיקה לאבחון מוטציה סומטית מסוג BRCA עבור חולות סרטן שחלה חוזרת רגישה לפלטינום שלא נמצאו נשאיות למוטציה מולדת ב-BRCA ומועמדות לטיפול אחזקה ב-Olaparib.
גירוי מוחי עמוק לטיפול בבגירים הסובלים מאפילפסיה עמידה עבור חולים שמיצו טיפול תרופתי ו-VNS
מכשירי אינהלציה מסוג VMT הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור כלל הילדים החולים בסיסטיק פיברוזיס (CF) עד גיל 18.
זכאות אחת לשנתיים
טיפולי שיניים לילדים שמלאו להם 14 אך לא מלאו להם 15 בהתאם לסל טיפולי השיניים שבסעיף 30 לתוספת השנייה (בתוספת טיפול הסרת אבנית נוסף בשנה לשנתון זה)
בדיקות סקר לגילוי נשאים של מחלות גנטיות שבהן שיעור הנשאות הוא 1:60 באוכלוסייה בסיכון הזכאות תינתן לאבחון מחלות גנטיות באוכלוסיות בסיכון עם שכיחות נשאות המחלה של 1:60 (שכיחות המחלה 1:15,000 לידות חי). הוספה לרשימת המחלות המוגדרות בחוק את המפורט להלן:
 • מחלת SPG49 ביהודים ממוצא בוכרה
 • מחלת SLO) Smith Lemli Opitz) ביהודים ממוצא האשכנזי
 • מחלות שכיחות בקרב בני מיעוטים (ערבים ודרוזים) על פי רשימה שתפורסם בחוזר.
סדי AFO לשמירת מנח וטווחי תנועה בכפות הרגליים עבור ילדים עם פוטנציאל עתידי להליכה
סדי AFO לשמירת מנח וטווחי תנועה בכפות הרגליים עבור ילדים שנזקקים לתנוחת רגל טיפוסית לצורך עמידה
סדים לתיקון לקות אורתופדית מולדת סד לכף רגל קלובה (club foot)
סדים לתיקון לקות אורתופדית מולדת סד לפריקה התפתחותית במפרקי הירכיים developmental dysplasia of hip (DDH)


ב. תרופות

שם גנרי שם מסחרי התוויה
Adalimumab Humira טיפול ביולוגי במחלת בכצ'ט של המעי
Adalimumab Humira טיפול ב-Hidradenitis suppurativa בדרגת חומרה בינונית או גבוהה
Adalimumab Humira קו טיפול מתקדם ביולוגי ב-non infectious, intermediate, posterior and pan uveitis
Alemtuzumab Lemtrada

טיפול בטרשת נפוצה מסוג Relapsing remitting multiple sclerosis - הרחבת מסגרת ההכללה בסל :

 1. כטיפול קו ראשון לחולים עם מחלה סוערת
 2. כטיפול קו שני לאחר כישלון בטיפול קודם
Ambrisentan Volibris טיפול ביתר לחץ דם ריאתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול משולב של ERA עם PDE5 בשלב ראשוני (upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, Group 1 , נאיביים בדרגה תפקודית III
Anakinra Kineret טיפול ב-(CAPS (Cryopyrin Associated periodic syndromes - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור בני שנתיים ומעלה שאינם מגיבים לטיפול בסטרואידים
Apremilast Otezla טיפול בפסוריאזיס
Asfotase alfa Strensiq טיפול אנזימטי חלופי בחולי pediatric onset hypophosphatasia
Atezolizumab Tecentriq טיפול בסרטן urothelial - קו טיפול מתקדם
Axitinib Inlyta טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם
Bevacizumab Avastin טיפול בסרטן צוואר רחם גרורתי עבור חולות בסיכון בינוני וגבוה לפי Moore criteria
Blinatumomab Blincyto טיפול בלוקמיה מסוג Ph- ALL חוזרת / רפרקטורית במבוגרים - ביטול המגבלות המפורטות במסגרת ההכללה בסל
Bosentan Tracleer / Bosentan Teva טיפול ביתר לחץ דם ריאתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול משולב של ERA עם PDE5 בשלב ראשוני (upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, Group 1 , נאיביים בדרגה תפקודית III
Bosutinib Bosulif טיפול בלוקמיה מסוג CML
Brentuximab vedotin Adcetris טיפול קונסולידציה לאחר השתלת מח עצם בחולי לימפומה מסוג הודג׳קינס (HL) בסיכון גבוה
Brimonidine tartarate + Brinzolamide Simbrinza טיפול בלחץ תוך עיני מוגבר
C1 esterase inhibitor, human Berinert טיפול ב-HAE - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול מניעתי לפני פרוצדורות פולשניות המערבות את חלל הפה או בית הבליעה
Carfilzomib Kyprolis טיפול במיאלומה נפוצה - קו טיפול מתקדם עבור חולים המוגדרים בסיכון גבוה. (זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות - Carfilzomib, Elotuzumab, Ixazomib)
Certolizumab pegol Cimzia טיפול ביולוגי בארתריטיס ראומטואידית (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו)
Cholic acid Cholbam טיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה - Sterol 27-hydroxylase (presenting as (cerebrotendinous xanthomatosis, CTX deficiency כקו טיפול שני לאחר מיצוי טיפול ב-CDCA
Cobimetinib Cotellic טיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית
Crizotinib Xalkori טיפול בסרטן ריאה מסוג ROS1 positive NSCLC
Dapagliflozin Forxiga טיפול בסוכרת - עבור חולי סוכרת סוג 2 שאינם מאוזנים (HbA1c בערך 7.5% ומעלה), והסובלים מאחד מהבאים (בעבר או בהווה):
 • אוטם בשריר הלב;
 • CABG;
 • מחלת לב איסכמית
Daratumumab Darzalex טיפול במיאלומה נפוצה עם מחלה חוזרת לאחר מיצוי טיפול בתכשירים אימונומודולטוריים ומעכבי פרוטאזום
Dasabuvir Exviera טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 דרגת פיברוזיס F2
Dasabuvir Exviera טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Dronedarone Multaq טיפול בהפרעות קצב מסוג רפרוף או פרפור עליות - הרחבת מסגרת הכללה בסל - קו טיפול שני עבור חולים עם normal heart (no or minimal heart disease) שפיתחו אי סבילות בשימוש עם תרופות מקבוצת קלאס Ic
Eliglustat Cerdelga טיפול במחלת גושה
Elotozumab Empliciti טיפול במיאלומה נפוצה - קו טיפול מתקדם עבור חולים המוגדרים בסיכון גבוה. (זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות - Carfilzomib, Elotuzumab, Ixazomib)
Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine + Tenofovir alafenamide Gendevra טיפול בנשאי HIV
Empagliflozin Jardiance טיפול בסוכרת - עבור חולי סוכרת סוג 2 שאינם מאוזנים (HbA1c בערך 7.5% ומעלה), והסובלים מאחד מהבאים (בעבר או בהווה):
 1. אוטם בשריר הלב;
 2. CABG;
 3. מחלת לב איסכמית
Eribulin Halaven טיפול בליפוסרקומה לא נתיחה בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם
Everolimus Afinitor טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם
Everolimus Afinitor טיפול בגידולים נוירואנדוקריניים (NET) ממקור ריאה או מערכת עיכול
Grazoprevir + Elbasvir Zepatier טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 דרגת פיברוזיס F2.
Grazoprevir + Elbasvir Zepatier טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Grazoprevir + Elbasvir Zepatier טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 דרגת פיברוזיס F2, F3, F4
Grazoprevir + Elbasvir Zepatier טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Ibrutinib Imbruvica טיפול ב-Waldenstrom's macroglobulinemia כקו טיפול שלישי והלאה
Ingenol mebutate Picato gel טיפול ב-Actinic keratosis עבור אוכלוסיות המוגדרות כבעלות סיכון גבוה (high risk)
Ivabradine Coralan טיפול באי ספיקה לבבית כרונית - עבור קבוצת חולים מוגדרת בהתוויות מסוימות
Ix azomib Ninlaro טיפול במיאלומה נפוצה - קו טיפול מתקדם עבור חולים המוגדרים בסיכון גבוה. (זכאות לטיפול בתרופה אחת מהתרופות - Carfilzomib Elotuzumab Ixazomib)
Ixekizumab Taltz טיפול בפסוריאזיס (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים הכלולים בסל להתוויה זו)
Levodopa + Carbidopa Duodopa טיפול במחלת פרקינסון לאחר מיצוי טיפולים תרופתיים אחרים
Macitentan Opsumit טיפול ביתר לחץ דם ריאתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול משולב של ERA עם PDE5 בשלב ראשוני (upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, Group 1 , נאיביים בדרגה תפקודית III
Miglustat Zavesca טיפול בהתבטאויות נוירולוגיות של מחלת Niemann Pick type C
Nivolumab Opdivo טיפול בלימפומה מסוג הודג׳קינס (HL) - קו טיפול מתקדם
Nivolumab Opdivo טיפול בסרטן ריאה מסוג non squamous NSCLC כקו טיפול מתקדם
Nivolumab Opdivo טיפול במלנומה מתקדמת או גרורתית - מתן בשילוב עם Ipilimumab
Olaparib Lynparza טיפול אחזקה בסרטן שחלה מסוג platinum sensitive relapsed (PSR) BRCA mutated עבור נשים עם מוטציות סומטיות
Olaratumumab Lartruvo טיפול בסרקומה של רקמות רכות (soft tisuue sarcoma) בחולים שטרם קיבלו טיפול ב-Doxorubicins
Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir Viekirax הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 דרגת פיברוזיס F2
Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir Viekirax טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir Viekirax הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 דרגת פיברוזיס F2
Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir Viekirax

טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:

 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Palonosetron + Netupitant Akynzeo מניעת הקאות ובחילות על רקע טיפול כימותרפי (CINV) עם פוטנציאל אמטוגני בינוני - הרחבת מסגרת ההכללה בסל
Para aminosalicylic acid Granupas טיפול בשחפת עמידה (Multi drug resistant tuberculosis)
Pazopanib Votrient טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם
Pembrolizumab Keytruda טיפול בסרטן ריאה מסוג NSCLC כקו טיפול ראשון (בחולים המבטאים PDL1 ברמה של 50% ומעלה)
Pembrolizumab Keytruda טיפול בסרטן ראש צוואר קשקשי (HNSCC) גרורתי או חוזר - קו טיפול מתקדם
Pralatrexate Difolta טיפול ב-PTCL חוזרת / רפרקטורית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - החולה יהיה זכאי לקבל במהלך מחלתו את שתי התרופות: Difolta, Istodax
Romidepsin Istodax טיפול ב-PTCL חוזרת / רפרקטורית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - החולה יהיה זכאי לקבל במהלך מחלתו את שתי התרופות: Difolta, Istodax
Sacubitril + Valsartan Entresto טיפול באי ספיקה לבבית תסמינית על אף טיפול מיטבי - עבור קבוצת חולים מוגדרת בהתוויות מסוימות
Sebelipase alfa Kanuma טיפול ב- Lysosomal Acid Lipase Deficiency (LAL-D)
Secukinumab Cosentyx טיפול ביולוגי ב-Ankylosing spondylitis בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים (הכלולים בסל להתוויה זו)
Secukinumab Cosentyx טיפול ביולוגי ב-Psoriatic arthritis בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים (הכלולים בסל להתוויה זו)
Selexipag Uptravi טיפול ביתר לחץ דם ריאתי דרגה תפקודית III כקו טיפול מתקדם
Sildenafil Revatio / Slider טיפול ביתר לחץ דם ריאתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול משולב של ERA עם PDE5 בשלב ראשוני (upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, Group 1 , נאיביים בדרגה תפקודית III
Sofosbuvir + Ledipasvir Harvoni טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 דרגת פיברוזיס F2
Sofosbuvir + Ledipasvir Harvoni טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 1 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Sofosbuvir + Ledipasvir Harvoni טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 דרגת פיברוזיס F2, F3, F4
Sofosbuvir + Ledipasvir Harvoni טיפול בהפטיטיס C כרונית - הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם גנוטיפ 4 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa טיפול בהפטיטיס C כרונית - עבור חולים עם גנוטיפ 1, דרגת פיברוזיס F2, F3, F4
Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa טיפול בהפטיטיס C כרונית - עבור חולים עם גנוטיפ 1 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa טיפול בהפטיטיס C כרונית - עבור חולים עם גנוטיפ 2 דרגת פיברוזיס F3, F4
Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa טיפול בהפטיטיס C כרונית - עבור חולים עם גנוטיפ 3 דרגת פיברוזיס F3, F4
Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa טיפול בהפטיטיס C כרונית - עבור חולים עם גנוטיפ 4 דרגת פיברוזיס F2, F3, F4
Sofosbuvir + Velpatasvir Epclusa טיפול בהפטיטיס C כרונית - עבור חולים עם גנוטיפ 4 ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
 1. HIV co infection
 2. HBV co infection
 3. מושתלי כבד
 4. חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 5. חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
Somatropin Norditropin טיפול בילדים עם קומה נמוכה על רקע תסמונת Noonan
Sorafenib Nexavar טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם
Sunitinib Sutent טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם
Tadalafil Adcirca / Tadir / Tadalafil Teva טיפול ביתר לחץ דם ריאתי - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול משולב של ERA עם PDE5 בשלב ראשוני (upfront) עבור חולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי, Group 1 , נאיביים בדרגה תפקודית III
Tafamidis Vyndaqel טיפול ב-transthyretin amyloidosis עם פולינוירופתיה סימפטומטית
Teduglutide Gattex טיפול בתסמונת המעי הקצר (Short bowel syndrome) בקבוצת חולים מוגדרת עם סיבוכים קשים ומסכני חיים בהתוויות מסוימות
Temsiroimus Torisel טיפול קו שלישי בסרטן כליה מתקדם
Trametinib Mekinist טיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית
Ulipristal acetate Ella Emergency contraception עבור נערות עד גיל 20 מתן רק עם מרשם רופא
Ustekinumab Stelara טיפול במחלת קרוהן - כקו טיפול מתקדם לאחר כישלון טיפולי בתרופות ביולוגיות
Venetoxclax Venclexta טיפול ב-CLL חוזרת בחולים עם מוטציה מסוג del p17
תרופות לטיפול בנשאי HIV - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - התחלת טיפול בכלל הנשאים ללא תלות בערך CD4


נספח ב' - רשימת הטכנולוגיות להכללה כסל שירותי הבריאות לשנת 2017 ופירוט ההתוויות

טכנולוגיות רפואיות שאינן תרופות

 • טיפול שיניים משקם לאחר כריתה חלקית או מלאה של הלסת עקב גידולים שפירים או ציסטות בלסתות.
הטיפול יינתן למטופלים שעברו כריתה חלקית או מלאה של הלסת עקב גידולים שפירים או ציסטות בלסתות כאשר אזור הכריתה שווה או גדול מ-2.5 ס"מ או מערב כריתה של לפחות 3 שיניים רצופות (לא כולל שן בינה).
 • סדרת טיפולי שיניים משמרים תינתן באופן חד פעמי כהכנה לתחילת הטיפול המשקם.
 • סל הטיפולים המשקם יכלול את כלל הטיפולים הקיימים לכריתה כירורגית עקב גידולים ממאירים בלסת, בהתאם לחוזר מינהל רפואה 59/2003 (קווים מנחים לטיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים במסגרת סל הבריאות).
 • הזכאות לטיפול השיניים המשקם היא לכל מערכת הלעיסה (הפה), לאורך כל חיי המטופל.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר מינהל רפואה בנושא.
 • השתלת רקמת שחלה בנשים שהקפיאו רקמת שחלה, על רקע ממאירות, למטרת שימור פוריות
הזכאות תהיה לנשים שהקפיאו רקמת שחלה בהתאם להתוויות הכלולות בסל.
ההשתלה תינתן לצורך הולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שלהם אין ילדים בנישואיהם הנוכחיים וכן לאישה ללא ילדים המעוניינת להקים משפחה חד הורית.
 • שינוי גובה התקצוב של מכשיר שמיעה לבני 31-50 שנים מ-1,025 ₪ ל-3,494 ₪ למכשיר.
הזכאות היא לפי המקובל ביחס למכשירי שמיעה לבני 18 עד 30 ולבני 65 ומעלה, כפי שהיו או יהיו מעת לעת, בשינויים המחויבים.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר מינהל רפואה בנושא.
 • בדיקת דימות באמצעות FDG במכשיר PET (תוספת שניה 4 (א) (6) 
 • לחולים בסרטן ריאה מסוג non small cell
 • לחולים בסרטן הקולון רקטום
 • לחולים בלימפומה
 • לחולים במלנומה ממאירה
 • לחולות בסרטן צוואר הרחם
 • לחולים בסרטן ראש-צוואר
 • לחולים בסרטן הוושט
 • לחולים בסרטן התירואיד
 • לחולים בסרטן השד
 • לחולים בסרטן שחלה
 • לחולים בסרקומות (יואינג, אסטאוגנית, רקמות רכות)
 • לחולים בנוירובלסטומה
 • לחולים בסרטן המוח
 • איתור מוקד אפילפטי בחולה המועמד לניתוח להסרת המוקד האפילפטי
 • לחולים בסרטן אשכים
 • לחולים עם מיאלומה נפוצה
 • לחולי סרטן (קרצינומה) ממקור לא ידוע
 • לחולי סרטן הקיבה
 • לחולי סרטן האנוס
 • לחולי סרטן הפלאורה
 • לחולים בסרטן הלבלב
 • לחולים בסרטן כליה
 • לחולים בסרטן שלפוחית השתן
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).
 • מערכת לב מלאכותי
עבור חולים עם אי ספיקת לב דו חדרית בדרגות מתקדמות הזקוקים להשתלת לב, כגישור לפני השתלה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).
 • מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) הנמצאים במצב הזנה לאורך זמן וההזנה במזון הייעודי הינה בלעדית
 • Easy drink
 • Easy fiber
 • Ensure plus
 • Glucerna plus
 • Jevity
 • Jevity plus
 • Nutren 2
 • Osmolite HN
 • Peptament prebio
 • Vital 1.5
 • מזון תרופתי לפי מרשם של הרופא המטפל או דיאטנית קלינית לחולי Amyotrophic ) ALS Lateral Sclerosis) 
 • Easy fiber
 • Ensure plus
 • Glucerna plus
 • Jevity
 • Jevity plus
 • Nutren 2
 • Osmolite HN
 • Easy drink
 • בדיקת ROS1 rearrangement
 • עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC
 • בדיקת PDL1
עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מסוג NSCLC.
 • בדיקה לאבחון מוטציה סומטית מסוג BRCA
עבור חולות סרטן שחלה עם מחלה חוזרת רגישה לפלטינום שלא נמצאו נשאיות למוטציה מולדת ב-BRCA, ומועמדות לטיפול אחזקה ב-Olaparib.
 • גירוי מוחי עמוק לטיפול בבגירים הסובלים מאפילפסיה עמידה
 • עבור חולי אפילפסיה בגירים הסובלים מהתקפים מסוג partial onset (עם או ללא התרחבות למוקדים נוספים) העונים על כל אלה:
 1. לאחר מיצוי טיפול תרופתי באפילפסיה;
 2. לאחר מיצוי טיפול ב-VNS .
 • הטיפול יבוצע בהתאם להמלצת מומחה בנוירולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).
 • מכשירי אינהלציה לתרופות ייעודיות לחולי לייפת כיסתית (Cystic fibrosis - CF) ו-PCD) Primary ciliary dyskinesia)
 • מכשירי האינהלציה יינתנו לחולים הסובלים מלייפת כיסתית או Primary ciliary dyskinesia ומקבלים טיפול תרופתי ייעודי למחלתם באינהלציה .
 • מכשירים מסוג Vibrating Mesh Technology) VMT) יינתנו לחולים העונים על אחד מאלה:
 • ילדים עד גיל 18 שנים החולים בלייפת כיסתית (CF) ומקבלים טיפול תרופתי ייעודי למחלתם באינהלציה.
 • בגירים חולי CF או PCD המטופלים בתרופות אשר קיימת עבורן הוריה רישומית לשימוש במכשיר מסוג זה.
 • הזכאות למכשיר כוללת גם מתכלים כגון נבולייזרים חליפיים או מסנני אוויר.
 • הזכאות היא למכשיר אחד ולהחלפתו פעם בשנתיים.
 • בדיקות סקר לגילוי נשאים של מחלות גנטיות שבהן שיעור הנשאות הוא 1
  60 באוכלוסייה בסיכון (באחריות משרד הבריאות):
הזכאות תינתן לאבחון מחלות גנטיות באוכלוסיות בסיכון עם שכיחות נשאות מחלה של 1:60 (שכיחות המחלה 1:15,000 לידות חי) לפי רשימת מחלות המוגדרות להלן:
 • X שביר - בכלל האוכלוסייה;
 • SMA - בכלל האוכלוסייה;
 • Canavan - ביהודים ממוצא אשכנזי;
 • Costeff - ביהודים ממוצא עיראקי;
 • MLD - ביהודים ממוצא תימני;
 • ICCA - ביהודים ממוצא קווקאזי;
 • PCCA - ביהודים ממוצא מרוקאי ועיראקי;
 • מוטציות נפוצות בקרב משפחות בני מיעוטים - הרחבת רשימת המחלות
 • תסמונת אושר (Usher) מסוג 2a - ביהודים ממוצא איראני;
 • חוסר של MTHFR - ביהודים ממוצא בוכרי.
 • תסמונת Progressive Cerebello Cerebral Atrophy type 2) PCCA2) בקרב יהודים ממוצא מרוקו.
 • מחלת SPG49 ביהודים ממוצא בוכרה
 • מחלת SLO) Smith Lemli Opitz) ביהודים ממוצא האשכנזי
 • סדי AFO לשמירת מנח וטווחי תנועה בכפות הרגליים (באחריות משרד הבריאות)
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).
 • סדים לתיקון לקות אורתופדית מולדת
 • הסדים יינתנו לעונים על אחד מאלה:
 • סד לכף רגל קלובה (club foot)
 • סד לפריקה התפתחותית במפרקי הירכיים developmental dysplasia of hip (DDH)
 • הסדים יינתנו בהתאם להמלצת מומחה באורתופדיה.

הוראות שימוש לתרופות

 • יתווספו התרופות הבאות:
ASFOTASE ALFA (Strensiq)
ATEZOLIZUMAB (Tecentriq)
BOSUTINIB (Bosulif)
BRIMONIDINE TARTARATE + BRINZOLAMIDE (Simbrinza)
CERTOLIZUMAB PEGOL (Cimzia)
CHOLIC ACID (Cholbam)
COBIMETINIB (Cotellic)
DAPAGLIFLOZIN (Forxiga)
DARATUMUMAB (Darzalex)
ELIGLUSTAT (Cerdelga)
ELOTUZUMAB (Empliciti)
ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR
ALAFENAMIDE (Gendevra)
EMPAGLIFLOZIN (Jardiance)
INGENOL MEBUTATE (Picato)
IVABRADINE (Coralan)
IXAZOMIB (Ninlaro)
IXEKIZUMAB (Taltz)
LEVODOPA + CABIDOPA, INTESTINAL GEL (Duodopa)
MIGLUSTAT (Zavesca)
OLARATUMUMAB (Lartruvo)
PARA AMINO SALICYLIC ACID (Granupas)
SACUBITRIL + VALSARTAN (Entresto)
SEBELIPASE ALFA (Kanuma)
SELEXIPAG (Uptravi)
SOFOSBUVIR + VELPATASVIR (Epclusa)
TADALAFIL (Adcirca, Tadalafil Teva, Tadir)
TAFAMIDIS (Vyndaqel)
TRAMETINIB (Mekinist)
VENETOCLAX (Venclexta)
 • הוראות השימוש בתרופות האמורות יהיו כדלהלן:
הוראות לשימוש בתרופות:
ABACAVIR, ABACAVIR + LAMIVUDINE, ABACAVIR + LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE CD, AMPRENAVIR, ATAZANAVIR, COMBIVIR CD, DARUNAVIR, DIDANOSINE, DOLUTEGRAVIR, DOLUTEGRAVIR + ABACAVIR + LAMIVUDINE (CD), EFAVIRENZ, ELVITEGRAVIR ,COBICISTAT + EMTRICITABINE + TENOFOVIR (CD), ENFUVIRITIDE ,ETRAVIRINE, FOSAMPRENAVIR, INDINAVIR, LAMIVUDINE, LOPINAVIR+RITONAVIR CD, NELFINAVIR, NEVIRAPINE+ RALTEGRAVIR, RILPIVIRINE, RILPIVIRINE + EMTRICITABINE+ TENOFOVIR, RITONAVIR, SAQUINAVIR, STAVUDINE, TENOFOVIR ,EMTRICITABINE, TENOFOVIR + EMTRICITABINE + EFAVIRENZ CD, ZALCITABINE
 1. התרופות האמורות (להלן, כל אחת מהן - התרופה) יינתנו לטיפול בנשאי HIV.
 2. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס, במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS .
 3. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל, כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Humira) ADALIMUMAB) :
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 • פסוריאזיס בהתקיים כל אלה:
 • החולה סובל מאחד מאלה:
 1. מחלה מפושטת מעל ל-50% של שטח גוף או PASI מעל 50 ;
 2. נגעים באזורי גוף רגישים.
 • החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
בהתייחס לחולה העונה על פסקה זו, החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול;
 • התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפאות עור ומין.
 • דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs איננה מספקת;
 • אנקילוזינג ספונדילטיס קשה אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי; במקרה של הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס הקשור בפסוריאזיס, תהיה ההוריה כמו באנקילוזינג ספונדיליטיס ראשונית;
 • טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה בחולים שמיצו טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי;
 • ארתריטיס אידיופטית מסוג Juvenile (Juvenile idiopathic / rheumatoid arthritis) - בקטינים שמלאו להם 4 שנים וטרם מלאו להם 17 שנים הסובלים ממהלך מחלה רב-מפרקי פעיל כאשר התגובה לטיפול בתרופות ממשפחת ה-DMARDs לא הייתה מספקת או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.
 • טיפול במחלת מעי דלקתית מסוג Ulcerative colitis בחולים שמיצו טיפול קודם - טיפול לא ביולוגי או טיפול ביולוגי.
 • טיפול במחלת בכצ׳ט של המעי בחולים עם תגובה לא מספקת לטיפול קונבנציונלי.
התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה בגסטרואנטרולוגיה.
 • טיפול Hidradenitis suppurativas בדרגת חומרה בינונית עד קשה, בחולה אשר לא הגיב ל-2 מחזורי טיפול שונים של אנטיביוטיקה או עם הישנות מהירה לאחר הפסקת טיפול אנטיביוטי, ומיצוי טיפול Neotigasones.
התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.
 • טיפול בחולים בגירים הלוקים באובאיטיס מסוג ,non infectious, intermediate posterior and pan uveitis
הטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול Prednisones וכן מיצוי של לפחות טיפול בתכשיר אחד מדכא מערכת חיסון מהמפורטים להלן - ,Mycophenolate mofetil Methotrexate, Azathioprine, Cyclosporine.
במקרה של אובאיטיס משנית למחלת בכצ׳ט הטיפול יינתן לאחר מיצוי טיפול ב-Prednisone בלבד.
התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עיניים.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח גי לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Lemtrada) ALEMTUZUMAB) :
 • התרופה האמורה תינתן לטיפול בצורות התקפיות (relapsing) של טרשת נפוצה ובהתקיים אחד מאלה:
 1. כקו שני ואילך לאחר כשלון בטיפול קודם;
 2. כקו ראשון בחולים עם מחלה סוערת;
 3. בחולים אשר פיתחו תופעות לוואי קשות כתוצאה מטיפול קודם הן ב-Interferon beta והן Glatiramer acetates אשר לדעת הרופא המטפל לא מאפשרות את המשך הטיפול.
 • הטיפול בתרופה יעשה על פי מרשם של מומחה בנוירולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Volibris) AMBRISENTAN) :
התרופה האמורה תינתן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Kineret) ANAKINRA) :
התרופה תינתן לטיפול בחולים הלוקים בתסמונות CAPS (Cryopyrin associated periodic syndromes). התכשיר לא יינתן בשילוב עם Canakinumab .
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Otezla) APREMILAST) :
 • התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. חולה בוגר הסובל מדלקת מפרקים פסוריאטית (Psoriatic arthritis), לאחר כישלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול בתרופות השייכות למשפחת ה-DMARDs.
 2. חולה בוגר הסובל מפסוריאזיס, לאחר כישלון טיפולי או חוסר סבילות לטיפול בתרופות השייכות למשפחת DMARDs ו/או PUVA ו/או Psoralen.
 • התכשיר לא יינתן בשילוב עם תכשירים ביולוגיים.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Strensiq) ASFOTASE ALFA) :
 • התרופה תינתן לטיפול ב pediatric-onset hypophosphatasia.
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה במחלות מטבוליות.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח גw לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Tecentriq) ATEZOLIZUMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול בסרטן מתקדם מקומי או גרורתי של דרכי השתן בחולה העונה על אחד מאלה:
 1. קיבל טיפול כימותרפי קודם במשטר שכלל תרכובת פלטינום למחלתו הגרורתית;
 2. מחלתו התקדמה בתוך 12 חודשים מטיפול כימותרפי במשטר שכלל תרכובת פלטינום במסגרת משלימה (adjuvant) או noeoadjuvant .
 • במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מתרופות המשתייכות למשפחת Checkpoint inhibitors
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Inlyta) AXITINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי, לאחר כשל בטיפול קודם באחת מתרופות אלה - ,Sorafenib, Sunitinib, Temsirolimus, Everolimus Pazopanib, Nivolumab.
במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלןSunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus, - Pazopanib, Axitinib, Nivolumab
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Benlysta) BELIMUMAB)
הטיפול בתרופה יינתן לחולים בגירים העונים על כל אלה:
 • חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE - Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, בלא CNS lupusA active severe lupus nephritis בזמן מתן הטיפול.
 • לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים ,Azathioprine, Hydroxychloroquine Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Avastin) BEVACIZUMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. בחולי סרטן מעי גס גרורתי, כקו טיפול ראשון או כקו טיפול מתקדם (שני והלאה).
 2. בחולי סרטן המעי הגס שבהם אתר הגידול הראשוני היה בחלחולת לטיפול בחזרה מקומית של המחלה.
 3. בגידולי מוח חוזרים מסוג Glioblastoma multiforme לאחר כשל בטיפול קודם Temozolomides.
 4. טיפול בסרטן ריאה מסוג Non small cell (NSCLC) מסוג תאים לא קשקשיים, כקו טיפולי ראשון בעבור חולים בשלב מחלה גרורתי (IV) או בשלב IIIB בלתי נתיח (חולים עם תפליט פלאורלי ממאיר).
 5. טיפול קו ראשון בסרטן אפיתליאלי מתקדם (שלבים IIIb, IIIC, IV לפי FIGO) של השחלה, בחולות המצויות בסיכון גבוה לחזרת המחלה - שלבים IIICA IIIb עם מחלה שארית לאחר ניתוח או שלב IV. הטיפול יינתן למשך טיפול שלא יעלה על 12 חודשי טיפול.
 6. טיפול קו ראשון בסרטן אפיתליאלי מתקדם (שלבים IIIb, IIIC, IV לפי FIGO) של החצוצרות, בחולות המצויות בסיכון גבוה לחזרת המחלה - שלבים IIICA IIIb עם מחלה שארית לאחר ניתוח או שלב IV. הטיפול יינתן למשך טיפול שלא יעלה על 12 חודשי טיפול.
 7. טיפול קו ראשון בסרטן אפיתליאלי מתקדם (שלבים IIIb, IIIC, IV לפי FIGO) פריטונאלי ראשוני, בחולות המצויות בסיכון גבוה לחזרת המחלה - שלבים IIICA IIIb עם מחלה שארית לאחר ניתוח או שלב IV. הטיפול יינתן למשך טיפול שלא יעלה על 12 חודשי טיפול.
 8. טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה חוזרת (קו שני או שלישי) של סרטן אפיתליאלי של השחלה, עמיד לפלטינום.
 9. טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה חוזרת (קו שני או שלישי) של סרטן אפיתליאלי של החצוצרות, עמיד לפלטינום.
 10. טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה חוזרת (קו שני או שלישי) של סרטן אפיתליאלי פריטונאלי ראשוני, עמיד לפלטינום.
 11. טיפול בשילוב עם כימותרפיה במחלה עיקשת (persistent), חוזרת או גרורתית של קרצינומה של צוואר הרחם בחולות המוגדרות כבעלות סיכון בינוני או גבוה.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה, מומחה בהמטולוגיה או מומחה בגינקולוגיה המטפל באונקולוגיה גינקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Blincyto) BLINATUMOMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול בחולים בגירים הלוקים בלוקמיה מסוג Philadelphia chromosome-negative B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL)) עמידה או חוזרת (Relapsed / Refractory).
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Tracleer / Bosentan Teva) BOSENTAN) :
התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 • יתר לחץ ריאתי עורקי.
 • טרשת סיסטמית ומחלה כיבית באצבעות
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Bosulif) BOSUTINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול בלוקמיה מיאלואידית כרונית (CML) חיובית לכרומוסום פילדפיה (Philadelphia chromosome positive) בשלב הכרוני, המואץ או הבלסטי, בחולה בוגר שמיצה טיפול קודם במעכבי טירוזין קינאז.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Adcetris) BRENTUXIMAB VEDOTIN) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. טיפול בלימפומה סיסטמית מסוג ALCL (systemic anaplastic large cell lymphoma) כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של קו טיפול כימותרפי אחד לפחות.
 2. טיפול בלימפומה מסוג (HL (Hodgkin's lymphoma כקו טיפול מתקדם, לאחר כישלון של השתלת מח עצם אוטולוגית או כישלון של שני קווי טיפול כימותרפיים לפחות בחולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם אוטולוגית.
 3. טיפול קונסולידציה בלימפומה מסוג (HL (Hodgkin's lymphoma בחולה שעבר השתלת מח עצם אוטולוגית ומצוי בסיכון גבוה לחזרה או להתקדמות מחלה.
סיכון גבוה לעניין זה יוגדר בחולה העונה על אחד מאלה:
 • חזרה מהירה (תוך פחות מ-12 חודשים) של המחלה לאחר הטיפול הראשוני;
 • עמידות לטיפול הראשוני;
 • עמידות לטיפול Salvages לפני השתלת מח העצם.
 • הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל Brentuximabs למחלה זו.
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Berinert) C1 ESTERASE INHIBITOR, HUMAN) :
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 • לטיפול סימפטומטי בהתקפים חריפים של אנגיואדמה תורשתית בחולה עם חסר ב-C1 esterase inhibitor ובהתקיים כל אלה:
 1. החולה מצוי בטיפול ומעקב של מרפאה לאימונולוגיה קלינית;
 2. החולה סובל מהתקפים חוזרים של כאבי בטן חזקים או התקפים חוזרים של היצרות לרינקס;
 3. הטיפול יינתן באישור מומחה באלרגיה ואימונולוגיה המטפל בחולה במסגרת מרפאה לאימונולוגיה קלינית;
 • טיפול למניעת התקפים חריפים של אנגיואדמה תורשתית בחולה העומד לעבור פרוצדורה פולשנית ממושכת המערבת את חלל הפה או בית הבליעה, והעונה על אחד מאלה:
 1. חולה אשר לקה בהתקף אנגיואדמה בעקבות פרוצדורה פולשנית המערבת את חלל הפה או בית הבליעה;
 2. חולה המצוי בסיכון גבוה לפתח התקף מסוג זה.
התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Kyprolis) CARFILZOMIB) :
 • התרופה האמורה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה במקרים האלה:
 • קו טיפול שני בחולה המוגדר בסיכון גבוה.
במסגרת זו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Carfilzomib, Elotuzumab, Ixazomib .
 • לטיפול בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בכל אחת מהתרופות האלה - Thalidomide, Bortezomib, Lenalidomide, אלא אם כן לחולה הייתה הורית נגד באחת מהתרופות האמורות.
במסגרת זו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Carfilzomib, Pomalidomide, למעט בחולה אשר לא השיג תגובה מינימלית לאחר ניסיון טיפולי של 2 מחזורי טיפול באחת מהתרופות האמורות.
התרופות Carfilzomib, Pomalidomide לא יינתנו בשילוב אחת עם השנייה.
 • הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל Carfilzomibs למחלה זו.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Cimzia) CERTOLIZUMAB PEGOL) :
 • התרופה תינתן לטיפול בארתריטיס ראומטואידית (Rheumatoid arthritis) כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת ה-DMARDs אינה מספקת , בכפוף לתנאי פסקה (ב)
 • טיפול בתרופה לחולה העונה על תנאי פסקה (א), יינתן בהתקיים כל אלה:
 1. קיימת עדות לדלקת פרקים (RA-Rheumatoid Arthritis) פעילה המתבטאת בשלושה מתוך אלה:
  • מחלה דלקתית בארבעה פרקים ויותר;
  • שקיעת דם או CRP החורגים מהנורמה;
  • שינויים אופייניים RA בצילומי רנטגן של הפרקים הנגועים;
  • פגיעה תפקודית.
 2. לאחר מיצוי הטיפול בתרופות השייכות למשפחת NSAIDss ובתרופות השייכות למשפחת ה- DMARDs.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Cholbam) CHOLIC ACID) :
התרופה תינתן לטיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה מסוג:
 • 3-P-hydroxy-5-C27-steroid oxidoreductase deficiency (also known as 3p hydroxy-5-C27-steroid dehydrogenase/isomerase or 3P-HSD or HSD3p7.
 • ,Sterol 27-hydroxylase (presenting as cerebrotendinous xanthomatosis CTX) deficiency.
הטיפול יינתן עבור חולה עם הוריות נגד מסכנות חיים ל- Chenodeoxy cholic acid ‏(CDCA) או הפרעות משמעותיות בתפקודי הכבד בעקבות טיפול בתכשיר זה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Cotellic) COBIMETINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במלנומה מתקדמת (גרורתית או שאיננה נתיחה) המבטאים מוטציה ב-BRAF.
 • במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Cobimetinib, Trametinib
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Xalkori) CRIZOTINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול באדנוקרצינומה מתקדמת של הריאה מסוג Non small cell (NSCLC) עם מוטציה שלילית EGFRs שהם בעלי מוטציה חיובית ב-ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase positive) או בעלי מוטציה מסוג ROS1.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה DAPAGLIFLOZIN, EMPAGLIFLOZIN (Forxiga, Jardiance) :
התרופה תינתן לטיפול בסוכרת, בחולי סוכרת סוג 2 העונים על כל אלה:
 • HbA1c בערך 7.5% ומעלה, על אף טיפול קודם למחלתם.
 • eGFR בערך 45 מ"ל/דקה/1.73 מ"ר ומעלה, או בערך גבוה יותר בהתאם לתנאי הרישום.
 • אבחנה של אחד מאלה:
 1. אוטם בשריר הלב
 2. ניתוח מעקפים (CABG)
 3. מחלת לב איסכמית.


 • הוראות לשימוש בתרופה Darzalex) DARATUMUMAB) :
 • התרופה האמורה תינתן בקו טיפול רביעי והלאה לטיפול במיאלומה נפוצה בחולה שמחלתו עמידה או נשנית לאחר מיצוי טיפול בתרופות ממשפחת מעכבי פרוטאזום ותרופות ממשפחת התכשירים האימונומודולטוריים.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Exviera) DASABUVIR) :
 • התרופה תינתן לטיפול בהפטיטיס C כרונית בשילוב עם + OMBITASVIR PARITAPREVIR + RITONAVIR בחולים העונים על אחד מאלה:
 1. גנוטיפ 1 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 2. גנוטיפ 1 (לא תלות בדרגת פיברוזיס), בחולה הסובל במקביל מאחד או יותר מאלה:
 • HIV co infection
 • HBV co infection
 • מושתל כבד
 • חולה שחווה חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 • חולה הסובל מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
 • הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד.


 • הוראות לשימוש בתרופה Multaq) DRONEDARONE) :
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 • פרפור עליות או רפרוף עליות בחולים שפיתחו תופעות לוואי משמעותיות בטיפול ב-Amiodarone
 • קו טיפול ראשון עבור חולים עם פרפור עליות התקפי ורפרוף עליות התקפי הסובלים גם ממחלת לב כלילית והם עם תפקוד טוב של חדר שמאל וללא LVH .
 • טיפול קו שני עבור חולים עם (normal heart (no or minimal heart disease שפיתחו אי סבילות לתרופות אנטי אריתמיות מקבוצה Class Ic .
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Cerdelga) ELIGLUSTAT) :
התרופה תינתן לטיפול בבגירים החולים במחלת גושה.
הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב לטיפול אנזימטי חלופי המיועד לטיפול במחלה זו.


 • הוראות לשימוש בתרופה Empliciti) ELOTUZUMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול שני בחולה המוגדר בסיכון גבוה.
במסגרת זו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Carfilzomib, Elotuzumab, Ixazomib .
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה + ELVITEGRAVIR + COBICISTAT + EMTRICITABINE (Gendevra) + TENOFOVIR ALAFENAMIDE :
 • התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV.
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס, במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS .
 • משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל, כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Halaven) ERIBULIN)
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. סרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי מסוג TNBC (triple negative breast cancer) בחולה שמחלתו התקדמה לאחר קו טיפול כימותרפי קודם למחלתו המתקדמת.
 2. ליפוסרקומה לא נתיחה בחולה בגיר שקיבל טיפול קודם שכלל תרופה ממשפחת האנתראציקלינים למחלתו המתקדמת או הגרורתית.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Afinitor) EVEROLIMUS) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. סרטן כליה מתקדם או גרורתי, לאחר כשל בטיפול קודם באחת מתרופות אלה Sorafenib, Sunitinib, Temsirolimus, Pazopanib, Nivolumab, -.Axitinib
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלן - ,Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus Pazopanib, Axitinib, Nivolumab .
 2. גידול נוירו אנדוקריני ממקור לבלבי (pNET), מתקדם או גרורתי.
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Sunitinib, Everolimus ;
 3. גידול נוירו אנדוקריני לא פונקציונלי ממקור מערכת עיכול או ריאה, לא נתיח, מתקדם מקומי או גרורתי, (2 well differentiated (grade 1 or grade.
 4. טיפול בנשים פוסטמנופאוזליות עם סרטן שד בשלב מתקדם או גרורתי חיובי לקולטנים הורמונאליים, HER2 שלילי, ללא מחלה ויסרלית סימפטומטית לאחר התקדמות של מחלתן בטיפול עם מעכב ארומטאז לא סטרואידלי שניתן כטיפול במחלתן המתקדמת או הגרורתית, ושטרם קיבלו טיפול בכימותרפיה למחלתן המתקדמת או הגרורתית, למעט חולות שקיבלו טיפול כימותרפי לצורך איזון משבר ויסרלי סימפטומטי.
  הטיפול יינתן בשילוב עם Exemestane .
 5. אסטרוציטומה תת אפנדימאלית של תאי ענק ( SEGA - subependymal giant cell astrocytoma) הקשורה ל- tuberous sclerosis (SEGA associated tuberous sclerosis) ;
 6. אנגיומיוליפומה כלייתית בחולי TSC (Tuberous sclerosis complex) בחולים עם נגע בגודל שווה ל-3 ס"מ או גדול מ-3 ס"מ.
 • הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה א (1) ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
 • הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה א (2) - (4) ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
 • הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה א (5) ו-(6) ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או נוירולוגיה או נפרולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Zepatier) GRAZOPREVIR + ELBASVIR) :
 • התרופה תינתן לטיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים העונים על אחד מאלה:
 1. גנוטיפ 1 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 2. גנוטיפ 4 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 3. חולים עם גנוטיפ 1 או 4, ללא תלות בדרגת פיברוזיס, הסובלים במקביל מאחד או יותר מאלה:
  • HIV co infection
  • HBV co infection
  • מושתלי כבד
  • חולים שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
  • חולים הסובלים מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
 • הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד.


 • הוראות לשימוש בתרופה Imbruvica) IBRUTINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. התרופה תינתן לטיפול בלימפומה מסוג Mantle cell בעבור חולים שמחלתם חזרה (relapsed) לאחר טיפול קודם אחד לפחות.
  הטיפול בתכשיר יינתן לחולה שטרם טופל Ibrutinibs למחלה האמורה בפסקה (1).
 2. לטיפול בלוקמיה מסוג CLL בחולה שמחלתו חזרה (relapsed) או הייתה עמידה (refractory) לטיפול קודם.
 3. לטיפול Waldenstrom's macroglobulinemias בחולה שמחלתו התקדמה לאחר שני קווי טיפול קודמים לפחות.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Picato gel) INGENOL MEBUTATE) :
 • התרופה תינתן לטיפול מקומי במבוגרים הסובלים מ- Actinic keratosis בחולים המוגדרים בסיכון גבוה.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Coralan) IVABRADINE) :
 • התרופה תינתן לטיפול באי ספיקה לבבית כרונית.
 • מתן הטיפול בתרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בקרדיולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Ninlaro) IXAZOMIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול שני בחולה המוגדר בסיכון גבוה.
במסגרת זו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Carfilzomib, Elotuzumab, Ixazomib.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Taltz) IXEKIZUMAB) :
התרופה תינתן לטיפול בפסוריאזיס בהתקיים כל אלה:
 • החולה סובל מאחד מאלה:
 1. מחלה מפושטת מעל ל-50% של שטח גוף או PASI מעל 50 ;
 2. נגעים באזורי גוף רגישים.
 • החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
בהתייחס לחולה העונה על פסקה (1)(א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול;
 • התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה ברפואת עור ומין.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה LEVODOPA + CARBIDOPA, INTESTINAL GEL (Duodopa) :
 • התרופה תינתן לטיפול במחלת פרקינסון בחולה אשר עונה על כל אלה:
 1. מחלה שאיננה נשלטת;
 2. מחלה המלווה בפלוקטואציות מוטוריות או חוסר יכולת לבלוע.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בנוירולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Opsumit) MACITENTAN) :
התרופה האמורה תינתן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Zavesca) MIGLUSTAT) :
 • התרופה תינתן לטיפול בחולה הסובל מתסמונת נימן פיק סוג C‏ ( Niemann Pick C type ) אשר אובחן גנטית והוא עונה על אחד מאלה:
 1. פיתח ביטויים נוירולוגיים של המחלה;
 2. טרם פיתח ביטויים נוירולוגיים של המחלה אך קרוב משפחתו, שאובחן בתסמונת זו, פיתח ביטויים נוירולוגיים של המחלה.
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה במחלות מטבוליות.


 • הוראות לשימוש בתרופה Opdivo) NIVOLUMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. מלנומה מתקדמת (לא נתיחה או גרורתית).
  }הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם תרופות ממשפחת מעכבי BRAF או מעכבי MEK או תרופות ממשפחת נוגדי 1-PD.
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Nivolumab, Pembrolizumab.
 2. טיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי מסוג clear cell, לאחר כשל בטיפול קודם באחת מתרופות אלה - ,Sorafenib, Sunitinib, Temsirolimus, Pazopanib, Axitinib, Everolimus.
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלן: ,Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus Pazopanib, Axitinib, Nivolumab .
  הטיפול בתכשיר לא יינתן בשילוב עם מעכבי טירוזין קינאז או מעכבי mTOR.
 3. טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג (NSCLC (Non small cell lung cancer בחולים שמחלתם התקדמה לאחר קו טיפול כימותרפי קודם מבוסס פלטינום.
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מתרופות המשתייכות למשפחת Checkpoint inhibitors.
 4. טיפול בלימפומה מסוג הודג׳קינס (Classical Hodgkin's lymphoma) בחולה העונה על אחד מאלה:
 • עבר השתלת מח עצם וקיבל טיפול Brentuximab vedotins
 • לא היה מועמד להשתלת מח עצם וקיבל לפחות שני משטרי טיפול קודמים למחלתו.
במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מתרופות המשתייכות למשפחת Checkpoint inhibitors
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח גי לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Lynparza) OLAPARIB) :
 • התרופה תינתן כמונותרפיה כטיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום מסוג BRCA (breast cancer susceptibility gene) mutated בחולות עם מוטציה מסוג germline או מוטציה סומטית של הגידול.
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בגינקולוגיה המטפל באונקולוגיה גינקולוגית.


 • הוראות לשימוש בתרופה Lartruvo) OLARATUMUMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול בסרקומה מתקדמת של הרקמות הרכות, בחולה שטרם קיבל טיפול קודם ב-Doxorubicin, ושאינו מועמד לטיפול קורטיבי בניתוח או בהקרנות.
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה OMBITASVIR + PARITEPRAIVR + RITONAVIR (Viekirax):
 • התרופה תינתן לטיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים העונים על אחד מאלה:
 1. בשילוב עם DASABUVIR - גנוטיפ 1 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 2. גנוטיפ 4 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 3. גנוטיפ 1 (בשילוב עם DASABUVIR) או גנוטיפ 4, ללא תלות בדרגת פיברוזיס, בחולה הסובל במקביל מאחד או יותר מאלה:
 • HIV co infection
 • HBV co infection
 • מושתל כבד
 • חולה שחווה חזרת HCV לאחר השתלת כבד
 • חולה הסובל מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
 • הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד.


 • הוראות לשימוש בתרופה Akynzeo) PALONOSETRON + NETUPITANT) :
 • התרופה תינתן לטיפול למניעת הקאות או בחילות הנובעות מכימותרפיה במקרים האלה:
 1. טיפול בכימותרפיה בעלת פוטנציאל אמטוגני גבוה.
 2. טיפול בכימותרפיה בעלת פוטנציאל אמטוגני בינוני, בחולה בו טיפול בתרופה ממשפחת serotonin 5-HT3 receptor antagonists במחזור הטיפול הקודם לא הביא לשליטה מיטבית בבחילות ובהקאות.
 • התרופה לא תינתן בשילוב עם Aprepitant.


 • הוראות לשימוש בתרופה Granupas) PARA AMINO SALICYLIC ACID) :
הטיפול בתרופה יינתן כחלק ממשטר טיפולי מתאים לשחפת עמידה לתרופות ( Multi drug resistant tuberculosis) כאשר לא ניתן לתת משלב טיפולי אחר בשל עמידות או אי סבילות.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Votrient) PAZOPANIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. סרטן כליה מתקדם או גרורתי (גם כקו טיפול ראשון). במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus, Pazopanib, .Axitinib, Nivolumab
 2. קו טיפול מתקדם (שני והלאה) בסרקומה מתקדמת של הרקמות הרכות מסוג סרקומה פיברובלסטית, סרקומה פיברוהיסטיוציטית, ליומיוסרקומה, סרקומה סינוביאלית, MPNST, NOS, סרקומה וסקולארית, malignant glomus tumors
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של רופא מומחה באונקולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Keytruda) PEMBROLIZUMAB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. מלנומה מתקדמת (לא נתיחה או גרורתית).
  הטיפול בתרופה לא יינתן בשילוב עם IPILIMUMAB או תרופות ממשפחת מעכבי BRAF או מעכבי MEK או תרופות ממשפחת נוגדי 1-PD .
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Nivolumab, Pembrolizumab .
 2. קו טיפול ראשון בסרטן ריאה גרורתי מסוג NSCLC בחולים המבטאים חלבון PDL1 ברמה של 50% ומעלה, שאינם מבטאים מוטציות מסוג ,EGFR, ALK ROS1.
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מתרופות המשתייכות למשפחת Checkpoint inhibitors.
 3. קו טיפול מתקדם בסרטן חוזר או גרורתי של ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים (Squamous cell head and neck carcinoma), בחולים שמחלתם התקדמה במהלך או לאחר טיפול כימותרפי שכלל תרכובת פלטינום.
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לתרופה אחת בלבד מתרופות המשתייכות למשפחתCheckpoint inhibitors
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Difolta) PRALATREXATE) :
 • התרופה תינתן לטיפול בלימפומה מסוג PTCL (Peripheral T cell lymphoma) כקו טיפול מתקדם (שלישי והלאה).
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Istodax) ROMIDEPSIN) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. לימפומה מסוג (PTCL (Peripheral T cell lymphoma כקו טיפול מתקדם (שלישי והלאה).
 2. לימפומה מסוג (CTCL (Cutaneous T cell lymphoma כקו טיפול מתקדם (לאחר טיפול סיסטמי אחד לפחות).
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.


 • הוראות לשימוש בתרופה Entresto) SACUBITRIL + VALSARTAN) :
 • התרופה תינתן לטיפול באי ספיקה לבבית כרונית.
 • מתן הטיפול בתרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בקרדיולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Kanuma) SEBELIPASE ALFA) :
 • התרופה תינתן לטיפול בחולי LAL-D) Lysosomal Acid Lipase Deficiency)
 • מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מומחה במחלות מטבוליות או במחלות כבד.


 • הוראות לשימוש בתרופה Cosentyx) SECUKINUMAB) :
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 • פסוריאזיס בהתקיים כל אלה:
 1. החולה סובל מאחד מאלה:
  • מחלה מפושטת מעל ל-50% של שטח גוף או PASI מעל 50 ;
  • נגעים באזורי גוף רגישים.
 2. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות ללא שיפור של 50% לפחות ב-PASI לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול.
  בהתייחס לחולה העונה על פסקה (א)(2) החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול;
 3. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בדרמטולוגיה.
 • דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת DMARDs איננה מספקת;
 • אנקילוזינג ספונדילטיס קשה אם החולה לא הגיב לטיפול קונבנציונלי; במקרה של הוריאנט דמוי אנקילוזינג ספונדיליטיס הקשור בפסוריאזיס, תהיה ההוריה כמו באנקילוזינג ספונדיליטיס ראשונית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Uptravi) SELEXIPAG) :
התרופה האמורה תינתן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Revatio, Slider) SILDENAFIL) :
התרופה האמורה תינתן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Harvoni) SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR) :
 • התרופה תינתן לטיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים העונים על אחד מאלה:
 1. גנוטיפ 1 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 2. גנוטיפ 4 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 3. גנוטיפ 1 או 4, ללא תלות בדרגת פיברוזיס, בחולה הסובל במקביל מאחד או יותר מאלה:
  • HIV co infection
  • HBV co infection
  • מושתל כבד
  • חולה שחווים חזרת HCV לאחר השתלת כבד
  • חולה הסובל מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
 • הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד.


 • הוראות לשימוש בתרופה Epclusa) SOFOSBUVIR + VELPATASVIR) :
 • התרופה תינתן לטיפול בהפטיטיס C כרונית בחולים העונים על אחד מאלה:
 1. גנוטיפ 1 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 2. גנוטיפ 2 רמת פיברוזיס כבדית 3 או 4 בלבד.
 3. גנוטיפ 3 רמת פיברוזיס כבדית 3 או 4 בלבד.
 4. גנוטיפ 4 רמת פיברוזיס כבדית בדרגות 2, 3 או 4 בלבד.
 5. גנוטיפ 1 או 4, ללא תלות בדרגת פיברוזיס, בחולה הסובל במקביל מאחד או יותר מאלה:
  • HIV co infection
  • HBV co infection
  • מושתל כבד
  • חולה שחווה חזרת HCV לאחר השתלת כבד
  • חולה הסובל מהתבטאויות חוץ כבדיות משמעותיות.
 • הטיפול בתרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה המטפל במחלות כבד.


 • הוראות לשימוש בתרופה Norditropin) SOMATROPIN) :
 • התרופה האמורה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. קומה נמוכה על רקע של כשל בהפרשה או הפרשה לא מתאימה של הורמון גדילה היפופיזרי;
 2. קומה נמוכה על רקע של תסמונת טרנר;
 3. קומה נמוכה עם אי ספיקה כלייתית.
 4. הפרעת גדילה (גובה נמוך מ-2.5 סטיות תקן) בילדים שנולדו נמוכים לגילם (SGA) לא השלימו גדילה עד גיל 4 שנים.
 5. קומה נמוכה (short stature) על רקע של תסמונת נונן (Noonan)
 6. חסר בהורמון גדילה במבוגרים הנובע מחסר בהורמון גדילה שהחל בילדות או מחוסר נרכש על רקע פתולוגיה בהיפותלמוס או בהיפופיזה, כאשר ישנו חסר של לפחות שני צירים הורמונליים נוספים.
 • הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה (א) (1) עד (5) ייעשה בהתאם לאישור ועדת ההיגוי לטיפול בהורמון גדילה של משרד הבריאות;
 • תחילת הטיפול בתרופה לגבי פסקת משנה (א) (6) תיעשה על פי מרשם של מומחה באנדוקרינולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג' לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה (Nexavar) SORAFENIB
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. סרטן כליה מתקדם או גרורתי (גם כקו טיפול ראשון).
  במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus, Pazopanib, . Axitinib, Nivolumab
 2. סרטן הפטוצלולרי לחולים המוגדרים Child Pugh's As.
 3. סרטן מתקדם מקומי או גרורתי של בלוטת התריס מסוג DTC ‏Differentiated thyroid carcinoma ‏Papillary / follicular / Hurthle cell) עמיד ליוד רדיואקטיבי.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Sutent) SUNITINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה:
 1. סרטן כליה מתקדם או גרורתי (גם כקו טיפול ראשון). במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלן - ,Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus, Pazopanib Axitinib, Nivolumab.
 2. חולה בוגר הסובל מגידולים מסוג Gastrointestinal stromal tumors ‏(GIST) לאחר התקדמות המחלה או חוסר סבילות ל-IMATINIB.
 3. גידול נוירו אנדוקריני ממקור לבלבי (pNET) מתקדם או גרורתי.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה (Adcirca, Tadalafil teva, Tadir) TADALAFIL
התרופה האמורה תינתן לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Vyndaqel) TAFAMIDIS) :
 • הטיפול בתרופה יינתן לטיפול בtransthyretin familial amyloid ) TTR-FAP polyneuropathy ) בשלב I המלווה בפולינוירופתיה סימפטומטית.
 • הטיפול יינתן לחולה שטרם עבר השתלת כבד.
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בנוירולוגיה או מומחה בראומטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Gattex) TEDUGLUTIDE) :
 • התרופה תינתן לטיפול בתסמונת המעי הקצר (Short bowel syndrome) בחולים עם סיבוכים קשים ומסכני חיים בשל הזנה תוך ורידית, המוגדרים כאחד מאלה:
 1. מחלת כבד המתקדמת תוך כדי מעקב, משנית להזנה תוך ורידית. הטיפול יינתן לחולה, אשר במהלך מעקב קיימת הדרדרות משמעותית בתפקודי הכבד, בשל ההזנה תוך ורידית.
  בקבוצה זו יכללו גם חולים שפיתחו שחמת משנית להזנה התוך ורידית.
 2. Access failure - כתוצאה מ- central vein thrombosis
 3. זיהומי צנתר חוזרים שעלולים לגרום ל-sepsis (אלח דם).
  במסגרת זו יכללו גם חולים, אשר סבלו מזיהום, אשר הוביל למצב מסכן חיים.
 4. מצב קליני מסכן חיים אחר הקשור לטיפול בהזנה תוך ורידית הנמשך לאורך זמן.
 • התרופה תינתן על פי מרשם של מומחה בגסטרואנטרולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה (Torisel) TEMSIROLIMUS
 • התרופה האמורה תינתן לטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי (גם כקו טיפול .ראשון) בחולים המוגדרים כבעלי פרוגנוזה גרועה
 • במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בשלוש תרופות בלבד מהתרופות המפורטות להלן: Sunitinib, Sorafenib, Everolimus, Temsirolimus, Pazopanib, Axitinib, Nivolumab
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה באורולוגיה המטפל באורולוגיה אונקולוגית.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Mekinist) TRAMETINIB) :
 • התרופה תינתן לטיפול במלנומה מתקדמת (גרורתית או שאיננה נתיחה) המבטאים מוטציה ב- BRAF.
 • במהלך מחלתו יהיה החולה זכאי לטיפול בתרופה אחת בלבד מהתרופות המפורטות להלן - Cobimetinib, Trametinib
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Ella) ULIPRISTAL ACETATE) :
התרופה תינתן לטיפול באחד מאלה:
 • נפגעות תקיפה מינית לשם מניעת הריון או הפסקתו
 • מניעת הריון בחירום (emergency contraception) בנשים בנות 20 ומטה.
  מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם רופא.
מתן הטיפול בתרופה יהיה ללא השתתפות עצמית.


 • הוראות לשימוש בתרופה Stelara) USTEKINUMAB) :
הטיפול בתרופה יינתן לטיפול במקרים האלה:
 • פסוריאזיס בהתקיים כל התנאים האלה:
 1. החולה סובל מאחד מאלה:
  • מחלה מפושטת מעל ל-50% של שטח גוף או PASI מעל 50 ;
  • נגעים באזורי גוף רגישים;
 2. החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור של 50% לפחות ב-PASI לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול; בהתייחס לחולה העונה על האמור בפסקת משנה (א)(2) - החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור משמעותי לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול;
 3. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בדרמטולוגיה.
 • דלקת מפרקים פסוריאטית פעילה ומתקדמת כאשר התגובה לתכשירים ממשפחת DMARDs איננה מספקת.
 • טיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה בחולה שמיצה טיפול קודם בתרופה אחת לפחות ממשפחת anti TNFs וכן Vedolizumabs.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח ג׳ לחוזר זה).


 • הוראות לשימוש בתרופה Venclexta) VENETOCLAX) :
 • התרופה תינתן לטיפול בלוקמיה מסוג CLL בחולה עם מוטציה מסוג del17p שמחלתו חזרה (relapsed) או הייתה עמידה (refractory) לטיפול קודם ב-Ibrutinib .
 • מתן התרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה באונקולוגיה או מומחה בהמטולוגיה.
התוויות מפורטות למתן הטיפול מפורטות בחוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר (נספח גי לחוזר זה).

נספח ג' - חוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

בהמשך לחוזר המנהל הכללי בנושא הרחבת הסל לשנת 2017, להלן הנחיות לגבי השירותים שהוכללו בסל.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

ד״ר אסנת לוקסנבורג

ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר

ראו הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017 - חוזר משרד הבריאות