מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מסירת מידע רפואי למשטרה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף מסירת מידע רפואי למשטרה לדף הנוכחי.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מסירת מידע רפואי למשטרה
תחום מנהל רפואי
מספר החוזר 2/2006
סימוכין תיק 2/2/5
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 26 בינואר 2006
 

הנדון: מסירת מידע רפואי למשטרה

מצ"ב, נוהל משטרת ישראל אשר הוכן בתאום הלשכה המשפטית של המשרד בנושא: בקשות המשטרה לקבלת מידע רפואי.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת בל הנוגעים בדבר במוסדכם.

דר' יצחק ברלוביץ.
משנה למנכ"ל
וראש מנהל רפואה


משטרה.jpg

היחידה:חטיבת החקירות

מספר הנוהל: 03.300.027, פורסם ביום 4.12.05

שם הנוהל: בקשות המשטרה לקבלת מידע רפואי

כללי

 1. לעתים נדרשת משטרת ישראל, במסגרת החקירות הנערכות על ידה, לקבל ממטפל או ממוסד רפואי מידע הנוגע למטופל, שהניע אליהם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם.
 2. נוהל זה, אשר נכתב בהיוועצות עם יועמ"ש משרד הבריאות. בא למסד את הדרך לקבלת מידע רפואי זה.

קבלת מידע רפואי - ההיבט החוקי

 1. חוק זכויות החולה, תשנ״ו- 1996, להלן - החוק) מנדיר את זכות המטופל לסודיות רפואית (סעיף 19 לחוק), את המצבים בהם מותר למטפל למסור מידע רפואי לצד שלישי (סעיף 20). ואת גדרי ההיתר.
 2. בין היתר, רשאי מטפל או מוסד רפואי למסור מידע רפואי כאשר:
  1. המטפל נתן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי;
  2. חלת על המטפל או המוסד הרפואי חובה על פי דין למסור את המידע הרפואי.
  3. ועדת האתיקה קבעה כי לאחר מתן הזדמנות למטופל להשמיע את דבריו, תותר מסירת המידע אודותיו, החיונית להגגה על בריאות הזולת או הציבור וכי הצורך בהעברת המידע עדיף מן העניין שיש באי מסירתו.
 3. עיקרון הסודיות הרפואית מוסדר גס בסעיף 49 לפקודת הראיות, שם נקבע כי "רופא אינו חייב למסור ראיה על דבר חנוגע לאדם שנזקק לשירותו כאשר הדבר הגיע אליו תוך עבודתו כרופא והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לרופא בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד אלא אם ויתר האדם על החסיון או שמצא בית המשפט כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק עדיף מהעניין שיש לא לגלותה.״
 4. אשר על כן, התנאים המוקדמים שקיומם מתיר למוסד רפואי למסור מידע למשטרה הם ויתור על סודיות רפואית (הסכמת המטופל בכתב למסירת המידע המבוקש למשטרה) או חובה על פי דין כלומר קיומה של הוראת חוק מפורשת המתירה למשטרה לקבל מידע ללא כתב ויתור סודיות (כמן מצב בו חלה חובת דיווח בחוק) או לפי צו ספציפי של בית המשפט.

הנחיות

 1. התעורר הצורך החקירתי בקבלת מידע רפואי או רשומות רפואיות על אדס, יש להציג בפני חגורם המתאים בבית החולים (או בפני המטפל- כאשר לא מדובר בבית חולים) אחד משלושת אלה:
  1. כתב ויתור על סודיות רפואית לטובת המשטרה, חתום על ידי המטופל.
  2. צו להמצאת מסמכים חתום על ידי שופט.
  3. בקשה מנומקת לחובה על פי דין - בציון המקור החוקי.
 2. ככלל, מוצע לעשות מאמץ לקבל כתב ויתור על סודיות רפואית, יודגש כי גם כאשר מדובר בתלונה כנגד מוסד רפואי המוגשת למשטרה על ידי המטופל, יש להחתים את המתלונן על כתב ויתור על סודיות רפואית, ולא להסתפק ב"הסכמה המשתמעת" לויתור על הסודיות מכוח התלונה.
 3. התעורר הצורך בקבלת צו להמצאת מסמכים, יש לפרט בבקשת לצו אלו מוסדות רפואיים נדרשים למסור מידע למשטרה, סוג המסמכים המבוקשים (במידע וידוע למגיש הבקשה), ביחס לאיזה מטופל ולאיזה צורך, יש להמציא בפני הגורם המתאים בבית חולים את הצו החתום על ידי שופט.
 4. אם הבקשה נסמכת על חובה על פי דין, יש להציג כקשה מנומקת, בציון המקור החוקי (שם החוק והסעיף הרלוונטי) המסמיך את המשטרה לקבל מידע ללא כחב ויתור סודיות או צו בית משפט.
 5. מדובר בנושא מורכב, והפתרונות דלעיל אינם תמיד ברורים. לדוגמה, ישנם מצבים בהם חלה חובת דיווח על פרטי מידע מסויימיס והמשטרה מבקשת לקבל פרטי מידע נוספים. או כאשר בן משפחה של מטופל שנפטר אגב קבלת טיפול רפואי מגיש תלונה (קיימת לאקונה בחוק בשאלה האם הוא מוסמך לחתום על ויתור סודיות רפואית של הנפטר).
 6. על כן, במקרה של אי-הסכמה עם מחלקת הרשומות בבית חולים, או צורך באישור מיוחד לפנים משורת הדין, יש לפנות בבקשה מנומקת בכתב ליועמ״ש משרד הבריאות, בפקס 02-6782872. ובמקביל ליועמ"ש של אותו בית החולים או של בעליו (כגון קופת חולים כללית, הדסה וכו').
 7. בעניין אחר - לעתים רחוקות מבקשת המשטרה, במסגרת ניהול חקירה, לקבל רשימות של מטופלים מסוג מסויים (כגון יולדות, או להבדיל, פדופילים) מכל בתי החולים בארץ או מאיזור מסויים. מדובר בפגיעה גורפת בסודיות רפואית, כאשר קשה להצדיק, ברמת האישית, פגיעה כזו לגבי מרבית המטופלים.לפיכך, ניתן לאשר פגיעה מעין זו רק כאשר אין מנוס מכן לשם קידום חקירה בעבירות חמורות או מניעת פשעים. על פי בקשת משרד הבריאות, במקרים אלה, לפני פניה לביהמ"ש לקבלת צו (שהוא הכרחי במצבים אלה) יש לפנות ליועמ״ש משרד הבריאות. הבקשה לביהמ״ש תהיה לאחר סיכום עמה על היקף המידע שיתבקש. בהתחשב בהכרה החקירתי מחד גיסא, וזכויות המטופלים לסודיות, מאידך גיסא