האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות - חוזר משרד הבריאות - Prenatal genetic carrier screening for serious genetic diseases

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
בדיקות סקירה באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון
ללידת ילדים עם מחלות גנטיות חמורות
Personal genomics gene therapy flowchart.png
תחום גנטיקה , מיילדות
מספר החוזר BZ11_2016.pdf
סימוכין 274741016
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 19 אוקטובר 2016
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםמעקב היריון ובדיקות סקר טרום היריון

הקדמה

בחוזר הנוכחי
 • פרוט בדיקות הסקר הגנטיות (Genetics) החדשות המומלצות שנוספו מאז החוזר הקודם ב-2013 באוכלוסייה הכללית
 • פרוט בסעיף 6.1 לעניין הפניה לייעוץ גנטי וזאת מעבר לביצוע בדיקות הסקר

בכבוד רב,

ד"ר עמיהוד זינגר,

מנהל המחלקה לגנטיקה קהילתית.

מטרה

לקבוע כללים והנחיות לביצוע בדיקות סקר גנטי באוכלוסייה הכללית לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות (להלן: בדיקות סקר גנטי).

מועד תחולה

מיום הפצת החוזר.

חוזר זה מבטל ומחליף את החוזר

חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מספר 07/2013 מיום 27/02/2013 בנושא:"בדיקות סקר באוכלוסייה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלות תורשתיות חמורות".

רקע

מחלות תורשתיות הן לרוב נדירות ומופיעות בתדירות שונה באוכלוסיות שונות. עם ההתקדמות שחלה בהבנת הבסיס הגנטי של המחלות, ניתן לבצע בדיקות לאיתור של חלק מהנשאים הבריאים של המחלות התורשתיות השכיחות יחסית.

אמות מידה

ההמלצות על ביצוע בדיקות סקר גנטי באוכלוסייה הכללית מתבססות על כל אמות המידה הבאות:

 • מחלות תורשתיות חמורות במיוחד:
מחלה תורשתית מוגדרת כחמורה במיוחד אם היא גורמת לתמותה בגיל צעיר או לתחלואה ולסבל רב, ללא אפשרויות ריפוי. במחלות אלו הדרך להתמודדות עם הסבל היא לשקול מניעת לידתם של ילודים החולים במחלה או גילוי וטיפול בשלב מוקדם מאוד (בחלק מן המחלות)
 • מחלות תורשתיות המתאפיינות בשכיחות גבוהה יחסית באוכלוסייה הנבדקת:
מחלה תורשתית נחשבת כשכיחה יחסית כאשר הסיכוי שייוולד ילד חולה גבוה מ-1 ל-15,000 לידות. במחלות אוטוזומאליות רצסיביות (Autosomal recessive) שכיחות זו מבטאת שיעור נשאים בריאים של כ-1 ל-60
 • יכולת גילוי של לפחות 90 אחוזים מהנשאים הבריאים במחלה הנבדקת:
סקירה של האוכלוסייה מתבצעת כאשר קיימת יכולת לגלות מעל ל-90 אחוזים מנשאי המוטציות בגנים (Gene mutations) הקשורים למחלה התורשתית הנבדקת באותה האוכלוסייה

שימושים אפשריים לתוצאות של סקר גנטי

על פי תוצאות בדיקות הסקר יקבע האם הזוג נמצא בסיכון מוגבר ללידת ילד עם מחלה תורשתית חמורה. מידע על רמת סיכון הוא חשוב לצורך קבלת החלטות. למשל, זוגות יכולים להסתייע בבדיקות הסקר על מנת לקבל החלטה בדבר הקמת תא משפחתי, או לאבחון מצב העובר במהלך ההיריון ולשקול ביצוע סיום היריון במקרה של עובר חולה. בחלק מהמחלות המידע יכול לשמש לאבחון של הילוד ולטיפול בו מיד לאחר לידתו. קיימת גם אפשרות של מניעת היריון עם עובר חולה על ידי ביצוע הפריה חוץ גופית ואבחון טרום השרשתי (PGD‏, Pre-implantation Genetic Diagnosis).

תמיכה מדעית

 • ארגון הבריאות העולמי - WHO) World Health Organization)
 • איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל

פירוט ההנחיות

הפנייה לביצוע בדיקות סקר גנטי

ביצוע בדיקות סקר גנטיות מומלץ לכלל האוכלוסייה, גם לנשים ולזוגות שאין לגביהם מידע מוקדם בדבר סיכונים מוגברים ללידת ילודים הלוקים במחלות גנטיות-תורשתיות חמורות. כמו כן מומלצת הפניה חוזרת בכל היריון, בשל מיידע חדש, שינויים וחידושים הנערכים מעת לעת בבדיקות הסקר.

במקרים הבאים יש להפנות לייעוץ גנטי בהקדם האפשרי
 • פונים שחולים במחלה גנטית (או חשד למחלה גנטית) - לגבי כל אחד מבני הזוג
 • פונים שבמשפחה שלהם או של בני זוגם ידוע להם על מחלה גנטית או חשד למחלה גנטית
 • פונים שבמשפחתם המורחבת/שבט/חמולה ידוע להם על מחלה גנטית או חשד למחלה גנטית, אשר שייכים לקבוצות באוכלוסייה בהם נהוגים נישואי קרובים במשך דורות
 • זוגות היודעים על נשאות למחלה גנטית מסוימת אצלם או באחד מקרובי משפחה יופנו לייעוץ גנטי. המידע הרלוונטי עבורם באשר לבדיקות סקר גנטי יימסר להם על ידי נותן הייעוץ הגנטי

מועד ביצוע בדיקות

המועד המועדף לביצוע בדיקות סקר גנטי הוא לפני הקמת תא משפחתי ו/או בעת תכנון היריון. ניתן לבצע את הבדיקות גם בזמן היריון אך רצוי בשלב מוקדם ככל האפשר. מטופלים המיועדים לביצוע טיפולי פוריות יש להפנות לביצוע בדיקות הסקר לפני תחילת טיפולי הפוריות. לתוצאת הבדיקה תיתכן ותהייה חשיבות בבחירת תהליך טיפולי הפוריות לדוגמה אבחון טרום השרשה.

מסירת מידע

בדיקות סקר גנטיות תבוצענה רק לאחר שלפונים יימסר מידע על ידי גורם מוסמך לתת ייעוץ גנטי, או על ידי איש צוות רפואי אשר עבר השתלמות בנושא ופועל בהנחיית רופא גנטיקאי.

המידע אודות הבדיקות הגנטיות המומלצות יתבסס על הרשומות המופיעות בנספח ומפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, המחלקה לגנטיקה קהילתית והחלטות האיגוד הגנטי הרפואי הישראלי.

המידע אודות הבדיקות והרלוונטיות יתבסס על נתוניהם האישיים, כולל מוצא אתני (Ethnicity) או מקורה הגיאוגראפי של משפחתם של כל אחד מבני הזוג:

 • באוכלוסייה היהודית על פי העדה ו/או ארץ המוצא
 • באוכלוסיות הערבית והדרוזית על פי דת וישוב המוצא ו/או השבט
 • באוכלוסיות אחרות על פי המוצא האתני

בעת מסירת המידע יש לידע את הפונים על קיומן של בדיקות נוספות שאינן כלולות ברשימות שבנספח, אשר עשויות לגלות נשאות למחלות נוספות בחלקן חמורות פחות או נדירות יותר וכדומה.

ביצוע בדיקות הסקר

הפונה יחליט אילו בדיקות הוא מעוניין לבצע. האחריות להחלטה לביצוע (או אי ביצוע) בדיקות נשאות, מוטלת על הפונים.

הבדיקות המומלצות אשר הפונה בחר לבצע יבוצעו תמיד במרוכז. כל מוסד רפואי המבצע בדיקות סקר גנטי מחויב לדאוג לביצוען של כל הבדיקות המומלצות לרבות אלו שאינן מבוצעות באותו מוסד. כמו כן באחריותו למסור למטופל את כל התוצאות וכל ההמלצות הנדרשות.

מסירת תוצאות

גילוי ממצא של נשאות מחייב מתן הסבר רלוונטי לנשאות על ידי יועץ גנטי או רופא גנטיקאי כולל ההמלצות המתאימות. גילוי זוג בסיכון (שני בני הזוג נשאים של אותה מחלה) מחייב מתן ייעוץ גנטי על ידי יועץ גנטי או רופא גנטיקאי.

תוצאות בדיקות הסקר הגנטי יועברו לנבדקים בהתאם לדרכי התקשורת שנמסרו על ידם, ואלו יהיו אחראים להעבירן לרופא המטפל.

המכתב המסכם את התוצאות יכלול המלצה להתעדכן לפני כל היריון אודות עדכונים בבדיקות הסקר הגנטי (תוספת מחלות חדשות או מוטציות חדשות למחלות מוכרות).

תחולה

החוזר חל על כל העוסקים בטיפול בנשים הרות או בנשים המתכננות להרות, לרבות הגורמים המפנים לייעוץ גנטי או הנותנים ייעוץ גנטי.

נספח - הבדיקות המומלצות לסקר גנטי בישראל

הרשימות מפורסמות באתר האינטרנט של משרד הבריאות, המחלקה לגנטיקה קהילתית http://www.health.gov.il/genetics, הבדיקות נעשות ללא תשלום באוכלוסייה בסיכון.

בדיקות מומלצות לסקר גנטי בקרב יהודים

בדיקות למרבית האוכלוסייה

בדיקות נוספות על פי עדה

 • יהודים ממוצא אשכנזי:
 • יהודים ממוצא צפון אפריקני:
  • תלסמיה (Thalassemia)
  • מחלת טיי זקס (Tay Sachs)
 • יהודים ממוצא מרוקאי:
  • מחלת Progressive cerebello cerebro atrophy - PCCA1
  • מחלת Progressive cerebello cerebro atrophy - PCCA2
 • יהודים ממוצא תימני:
 • יהודים ממוצא עיראקי:
  • תלסמיה (Thalassemia)
  • מחלת קוסטף (Costeff syndrome)‏ (Methylglutaconic aciduria type 3 ,3-MGA‏ 3)
  • מחלת Progressive cerebello cerebro atrophy - PCCA1
 • יהודים מאזור אגן הים התיכון או ממוצא כורדי, אירני ומהמדינות האסיאתיות של ברית המועצות לשעבר:
  • תלסמיה (Thalassemia)
 • יהודים ממוצא בלקני:
  • מחלת טיי זקס (Tay Sachs)
  • דיסאוטונומיה משפחתית (Familial dysautonomia)
 • יהודים ממוצא פרסי:
 • יהודים ממוצא קווקזי:
  • מחלת Infantile cerebral cerebellar atrophy ICCA
 • יהודים ממוצא בוכרה:

בדיקות מומלצות לסקר גנטי בקרב ערבים ודרוזים (לא כולל שבטים בדואים בנגב)

 • למרבית האוכלוסייה:
  • תלסמיה ( Thalassemia)
  • Cystic fibrosis
  • Spinal muscular atrophy
  • Fragile X syndrome (תסמונת X שביר)
 • בדיקות נוספות על פי דת וישוב המוצא ו/או השבט כאשר מוצא של שני בני זוג מהקהילה המפורטת בטבלה:
  • ערבים מוסלמים (לא בדואים) מהגליל ומאזור המשולש:
  • ערבים ממוצא נוצרי:
   • Cockayne syndrome
   • Albinism
   • CPS l-def‏ (Carbamoyl Phosphate Synthetase I)
  • שבטים בדואים בגליל:
   • Pendred syndrome
ישובים בהם מתבצעות בדיקות הסקירה מחלות
אבו גוש (מוסלמים) Congenital nephrotic syndrome, hyperoxaluria
אבו סנאן (דרוזים) Maple syrup urine disease, Tay Sachs disease, Carnitine PalmitoylTransferase II (CPT) II
ירושלים א-טור/ הר הזיתים (מוסלמים) Non ketotic hyperglycinemia
בוסמת טבעון (שבט בדואי) Bartter and Gitelman syndrome
בועיינה - נוג׳ידאת (מוסלמים) Molybdenum cofactor deficiency, Pycnodysostosis, HGM, Hyperoxaluria
בוקעתה (דרוזים) Hyperoxaluria I, hyperoxaluria III
בית ג׳אן (דרוזים) Mucolipidosis III
בענה (מוסלמים) Wolman disease
ג׳אבל מוכאבר (מוסלמים) Krabbe, Stuve Wiedemann, Congenital Disorders of Glycosylation (CDG) type II
ג׳וליס (דרוזים) Retinitis pigmentosa, Hyperoxaluria I, Thyrosinemia III,

Multiminicore Disease

ג׳יסר א-זרקא (מוסלמים) Mental retardation, non syndromic, Spinal muscular dystrophy

related disease, Primary microcephaly hereditary (MCPH), Basel-Vanagaite-Smirin-Yosef Syndrome,

ג׳ת בגליל (דרוזים) Wilson disease
גוש חלב Congenital thyroid hormone and glucocorticoid deficiency
דבוריה (מוסלמים) Cerebral dysgenesis, Neuropathy, Ichthyosis and keratodermia (CEDNIK)
דיר אל אסד (מוסלמים) Epidermolysis bullosa, Wolman disease, severe combined

immune deficiency, spinal muscular dystrophy related disease, Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis (PFIC) type II

דלית-אל-כרמל (דרוזים) Krabbe disease
חורפייש (דרוזים) Ataxia telangiectasia
חוסנייה (שבט בדואי) Pompe
טובא - זנגריה (שבט בדואי) Congenital insensivity to pain with anhidrosis, Limb girdle muscular dystrophy
טורען (מוסלמים) Ataxia telangiectasia (AT)
ירכא (דרוזים) Argininosuccinic aciduria, Carbamoyl phosphate synthetase I deficiency, Cerebrotendinous xanthomatosis, Prolidase deficiency
כיסרא (דרוזים) Cockayne syndrome, Fanconi A, Hyperoxaluria I
כמאנה (שבט בדואי) Pelizaeus-Merzbacher like disease, Ventricular tachycardia, Hypoparathyroidism, Retardation, Dysmorphism
כפר ינוח (דרוזים) Hyperoxaluria I, Cockayne syndrome, Kohlschiitter-Tonz, Leprechaunism
כפר כנא (מוסלמים) Smith Lemli Opitz
כפר מנדא (מוסלמים) Hypophosphatasia
כפר קאסם (שבט בדואי) Infantile bilateral striatal necrosis (Strionigral degeneration)
מג׳אר (דרוזים) Maple syrup urine disease, Pompe, Hurler
מג׳אר (מוסלמים) Mitochondrial DNA depletion syndrome
מג׳אר (נוצרים) Ataxia telangiectasia, Sandhoff
מגדל כרום (מוסלמים) Factor VII deficiency
מגדל שמס (דרוזים) Cockayne
מ'ערר Cardio-cutaneous syndrome
משהד (מוסלמים) Cerebral dysgenesis, Neuropathy, Ichthyosis and keratodermia (CEDNIK), Biotinidase deficiency, Leber amaurosis
נחף (מוסלמים) Complex hereditary spastic paraparesis, Autosomal recessive progressive Leukoencephalopathy
סאג׳ור (דרוזים) Mitochondrial DNA depletion syndrome, Wilson disease, ataxia

telangiectasia

סולם (מוסלמים) POC1A deficiency
סכנין (מוסלמים) Primary hyperoxaluria type I +
סלאמה (שבט בדואי) Pelizaeus-Merzbacher like disease, Ventricular tachycardia,

Hypoparathyroidism, Retardation, Dysmorphism

עג׳אג׳ר (מוסלמים) Infantile neuroaxonal dystrophy (INAD)
עוזיר (מוסלמים) Ataxia telangiectasia
עילוט (מוסלמים) Non ketotic hyperglycinemia, Pseudo rheumatoid dysplasia, Retinitis pigmentosa
עין מאהל (מוסלמים) Glutaric aciduria type II, Retinitis pigmentosa
עראמשה (מוסלמים) Cardiomyopathy
ערב אל חוד (מוסלמים) Gray platelet syndrome
פקיעין (דרוזים) Tay Sachs disease, Maple syrup disease
פוראדיס (מוסלמים) Cockayne/XP
צור באחר (מוסלמים) Krabbe, HUPRA
ראס אל עין (שבט בדואי) Pelizaeus-Merzbacher like disease, Ventricular tachycardia,

Hypoparathyroidism, Retardation, Dysmorphism

רומנה (מוסלמים) Ataxia telangiectasia
רמת הייב (שבט בדואי) Severe combined immune deficiency
שיבלי (שבט בדואי) Limb girdle muscular dystrophy
תמרה גליל מערבי (מוסלמים) Rickets, 1,25 dehydroxy vitamin D3 resistant

בדיקות מומלצות לסקר גנטי בקרב שבטים בדואים בנגב

לכל השבטים הבדואים בנגב

 • Spinal muscular atrophy
 • Hypoparathyroidism, Retardation, Dysmorphism Congenital insensitivity to pain

בדיקות נוספות על פי שבט המוצא המשותף של שני בני הזוג (שמות השבטים במכון הגנטי של מרכז רפואי סורוקה)

 • Arthrogryposis
 • Ataxia telangiectasia (AT)
 • Bardet Biedl syndrome
 • Bartter syndrome
 • Cardiomyopathy dilated, Neonatal isolated
 • Carmi syndrome -Epidermolysis bullosa, Pyloric stenosis
 • Carnitine-acylcarnitine translocase deficiency
 • Complex III deficiency, Mitochondrial respiratory chain
 • Cornelia de Lange like (Birk Flusser) syndrome
 • Cystinuria + (2p16 del) syndrome
 • Cystic fibrosis
 • Desmosterolosis
 • Glycogen storage disease
 • Growth hormone deficiency
 • Hemolytic uremic syndrome, Complement H factor 1 deficiency
 • Infantile Bilateral Striatal Necrosis (IBSN)
 • Infantile neuroaxonal dystrophy (INAD)
 • Infantile sialic acid storage disease (ISSD)
 • Leber's congenital amaurosis
 • Maple syrup urine disease (MSUD)
 • Nephronophthisis
 • Niemann Pick type C
 • Non ketotic hyperglycinemia
 • Osteogenesis imperfecta
 • Osteopetrosis
 • Pelizaeus-Merzbacher-like syndrome
 • Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy PHHI
 • Pyruvate dehydrogenase deficiency (PLD)
 • Thalassemia
 • Hypomagnesemia
 • Myotonia congenita
 • Inflammatory bowel disease, neonatal
 • Renal tubular acidosis (RTA), proximal, with ocular abnormalities and mental retardation
 • P450 reductase (POR) deficiency
 • Stargardt / Macular deg. / rod-cone dystrophy /מחלת עניים
 • Ataxia Telangiectasia like disorder
 • Adams Oliver syndrome / Aplasia cutis
 • Nephrogenic diabetes insipidus
 • Acyl-coA dehydrogenase VLCAD
 • Zweymuller Weissenbacher
 • Carbamoyl Phosphate synthetase deficiency
 • Hypertrophic cardiomyopathy

בדיקות נוספות על פי שבט המוצא של האישה (שמות השבטים במכון הגנטי של מרכז רפואי סורוקה)

 • Fragile X syndrome

בדיקות מומלצות לסקר גנטי בקרב אוכלוסיות אחרות

יש לברר על זכאות/צורך בתשלום בכל מקרה לגופו.

למרבית האוכלוסייה

 • Spinal muscular atrophy
 • Fragile X syndrome
 • Cystic fibrosis

בדיקות נוספות

 • המלצה לבדיקות נוספות תלויות במידע הקיים לגבי המוצא המדויק של בני הזוג