האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות רפואיות מקדימות - נהלים - Advance healthcare directive - procedures

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות רפואיות מקדימות
הנחיות מקדימות.png
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםזכויות החולה

"חוק החולה הנוטה למות התשס"ו-2005" אושר בכנסת בדצמבר 2005 ונכנס לתוקף בדצמבר 2006. החוק עוסק בחולים הנוטים למות בשלב סופי, המבקשים להימנע מקבלת טיפולים רפואיים מאריכי חיים. מאידך החוק עוסק גם באנשים המבקשים לקבל טיפולים רפואיים מאריכי חיים, גם כאשר לדעת המטפלים אין הצדקה בנסיבות העניין.

כל אדם מגיל 17 ומעלה המסוגל להביע את רצונו, שלא הוכרז פסול דין והוא בהכרה מלאה וצלולה, בין אם הוא בריא ובין אם הוא חולה, רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות ולהביע את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות, או חולה במצב סופי שאינו בעל כשרות.

על פי החוק, "רופא אחראי"[1] או "רופא מומחה"[2] רשאי לקבוע את מצבו הרפואי של החולה, האם החולה נוטה למות; היינו סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, גם אם יינתן לו טיפול רפואי מיטבי, אינה עולה על שישה חודשים. או, האם החולה נוטה למות במצב סופי ובגופו קרסו מס' מערכות חיוניות ותוחלת חייו היא עד שבועיים.

לאור האמור לעיל, אדם בעל כשרות שבעת מתן ההנחיות אינו נוטה למות, יקבל מידע אודות הטיפולים הרפואיים המופיעים בטופס, מרופא או מאחות מוסמכת. אדם חולה, בעל כשרות, שבעת מתן ההנחיות הוא כבר נוטה למות, יקבל את המידע מרופא מומחה בלבד, תוך מתן דגש על הטיפולים הרלוונטיים למחלתו. ללא מידע זה לא ניתן לתת הנחיות רפואיות מדעת כמתחייב בחוק.

האחות או הרופא ירשמו בכתב ידם את תמצית ההסבר הרפואי שנתנו. אם אדם מוגדר כנוטה למות, יש לציין גם איבחונים רפואיים הרלוונטיים למחלתו, זאת בנוסף להצהרה הקיימת בעמוד האחרון, בו ישלים הרופא/האחות את הפרטים האישיים כמצוין בטופס. הרופא/האחות אינם תלויים בלוח הזמנים של נותן ההנחיות והעדים, אשר חייבים לחתום בו זמנית, באותו מעמד, אלא אם יחליט הרופא או האחות לשמש גם כעדים.

להלן פירוט 3 החלופות הקיימות למתן הנחיות רפואיות מקדימות או למינוי מיופה כוח על פי החוק:

הנחיות רפואיות מקדימות

בהנחיות הרפואיות המקדימות החולה רשאי לפרט את רצונו לגבי טיפולים רפואיים עתידיים בו; החולה רשאי להחליט מראש מאיזה טיפולים ברצונו להימנע ומאיזה לא להימנע.

מותר לחולה לבקש להפסיק טיפול רפואי מחזורי אם אינו מעוניין להמשיך בו.

נותן ההנחיות כאמור, יקבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת, על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, זאת על מנת לחתום עליו מדעת. אם נותן ההנחיות כבר הוגדר כחולה נוטה למות, עליו לקבל הסברים אלה מרופא מומחה בלבד על מנת שיוכל להתמקד במאפיינים של מחלתו ובטיפולים הצפויים בעתיד.

להלן קישור לטופס הנחיות רפואיות מקדימות על פי החוק.

ייפוי כוח

מאפשר לאדם להעניק סמכויות למיופה כוחו, עליו הוא סומך, לשמש לו לפה כאשר לא יהיה מסוגל להביע את רצונו.

מאפשר למיופה הכוח לבטא את רצונותיו והחלטותיו של החולה לגבי קבלת טיפולים רפואיים או הימנעות מהם במצבים של "סוף החיים".

מונע חילוקי דעות בין בני משפחה ובין הצוות המטפל בדבר בחירותיו של נותן ייפוי הכוח, ומונע את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני גוף. להלן קישור לטופס ייפוי כוח על פי החוק

ייפוי כוח משולב

משלב בין ייפוי כוח לפי חוק זכויות החולה (שאינו עוסק במצבי סוף החיים) ובין ייפוי כוח מתוקף חוק החולה הנוטה למות.

ייפוי הכוח מתייחס למצב בו מייפה הכוח אינו יכול לקבל החלטות, בכל מצב, לרבות במצבים של "סוף החיים".

ייפוי הכוח מתייחס אך ורק למצבים רפואיים ואינו עוסק בדיני ממון.

להלן קישור לטופס ייפוי כוח משולב

נהלים המתייחסים לכל סוגי הטפסים הנזכרים למעלה

תוקפם של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי הכוח הוא ל-5 שנים. ניתן להאריך תוקפם בתום כל חמש שנים באמצעות טופס מקוצר שיישלח על ידי המרכז להנחיות רפואיות מקדימות.

ניתן לשנות או לבטל הן את ההנחיות הרפואיות והן את מינוי מיופה הכוח בכל עת.

כל עוד אדם צלול ובהכרה מלאה, רצונו הוא הקובע! ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח ייכנסו לתוקף רק אם והחולה הוגדר כנוטה למות ואינו כשיר לקבל החלטות.

אדם רשאי למלא הנחיות רפואיות מקדימות, או ייפוי כוח, או שניהם, הכל לפי בחירתו.

מומלץ לשלוח את הטפסים להפקדה במאגר של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות.

טפסים שיופקדו במאגר של משרד הבריאות יהיו נגישים, באמצעות המערכת הממוחשבת, למטפלים בבית החולים.

90 ימים לפני שיפוג תוקפם של ההנחיות הרפואיות המקדימות/ייפוי הכוח, תישלח תזכורת למפקיד הטפסים.

לטפסים שישלחו להפקדה במאגר חובה לצרף צילום תעודת זהות וספח ולשלוח בדואר רשום לכתובת:

משרד הבריאות

המרכז להנחיות רפואיות מקדימות

רחוב ירמיהו 39

ירושלים 9446724

מידע רב נוסף ניתן למצוא באתר המרכז להנחיות רפואיות של משרד הבריאות: שירותים רפואיים: הנחיות רפואיות מקדימות

הערות שוליים

  1. "רופא אחראי" - מנהל מחלקה או יחידה, או רופא מחוזי של קופ"ח, או רופא שמונה על ידו.
  2. "רופא מומחה" - בעל תואר מומחה לפי פקודת הרופאים