מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

וידוא מוכנות המטופל וחדר ניתוח לניתוח / פעולה פולשנית - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
וידוא מוכנות המטופל וחדר ניתוח לניתוח / פעולה פולשנית
Blinddarm-01.jpg
תחום כירורגיה
מספר החוזר mr11_2016
סימוכין 38091415 וכן
חוזרנו מס': 31/2014 מיום: 11.09.2014 "אימות נתונים לפני ניתוח/פעולה פולשנית"
חוזרנו מס': 18/2009 מיום: 7.06.2009 "אימות נתונים טרום ניתוחי"
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 16 במאי 2016
 

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המחליף ומבטל את החוזרים שבסימוכין. חוזר זה מתייחס לניתוח לרבות פעולה פולשנית (להלן: ניתוח), המצריכים קבלת הסכמה מדעת בכתב.

כללי

שמירה על בטיחות המטופל לפני ניתוח / פעולה פולשנית חשובה וחיונית. נמצא כי וידוא מוכנות המטופל וחדר הניתוח בשילוב תהליך אימות נתונים על ידי הצוות המטפל טרם ביצוע הניתוח מסייעת בהפחתת טעויות.

החוזר מבוסס על הנחיות ה- JCI וה- WHO. התהליך מבוצע בשלושה שלבים:

 1. טרם הכנסת המטופל לחדר ניתוח (PRE-PROCEDURE VERIFICATION PROCESS)
 2. בחדר ניתוח- טרום הרדמה (Sign in)
 3. בחדר ניתוח- טרום חתך (Time out)

מטרה

קביעת תהליך טרום ניתוחי לשמירת בטיחות המטופל.

הגדרות

"ניתוח / פעולה פולשנית"- פעולה אבחנתית או טיפולית הדורשת חדירה דרך העור או חללים אנטומיים וקבלת הסכמה מדעת בכתב.

"חדר ניתוח"- חדר ניתוח או חדר פעולות פולשניות בבית חולים ובמרפאה כירורגית.

"מרפאות כירורגיות" - כהגדרתן בתקנות בריאות העם (רישום מרפאות) התשמ"ז 1987 כולל תיקון התשס"ט "סימון מקום הניתוח"- סימון האיבר המנותח יבוצע באופן ברור ואחיד על ידי הרופא המנתח, ע"פ חוזרי מנהל רפואה בנושא "מניעת טעויות בזיהוי איברים המיועדים לניתוח"

אחריות

 • באחריות מנהל המוסד הרפואי בו מתבצעים ההליכים הניתוחיים לקבוע נוהל פנימי בהתאם להנחיות חוזר זה
 • האחריות לביצוע הנוהל מוטלת על הרופא המנתח, מבצע הניתוח, כפי שיוגדר על ידי מנהל המחלקה

הנחיות

 • תהליך ווידוא מוכנות מטופל וחדר ניתוח לפני הכנסת המטופל לחדר ניתוח (PRE-PROCEDURE VERIFICATION PROCESS)
  התהליך כולל את השלבים הבאים כמפורט להלן:
 • זיהוי המטופל על ידי שני אמצעי זיהוי לפחות, כגון: פניה למטופל שיאמר את שמו ומספר תעודת הזיהוי או שם האב והתאמתם לנתוני התיק הרפואי והידון
 • וידוא התאמת סוג הניתוח למטופל ולכתוב בתיק הרפואי ובטפסי ההסכמה מדעת, לניתוח ולהרדמה
 • קיום סימון האיבר המנותח / אתר הניתוח במקום המתאים
 • וידוא ביצוע הנחיות המרדים בשיתוף המטופל
 • כאשר מטופל אינו מסוגל לשתף פעולה, פעולות אלו יעשו בשיתוף איש צוות רפואי ואדם המסוגל לזהות את המטופל. זהות אדם זה תתועד בתיק הרפואי בחתימתו של איש הצוות הרפואי ווידוא התאמה ליידון.
  רצף הזיהוי ישמר על ידי הצוות הרפואי עד לניתוח
 • אם מדובר בניתוח דחוף ולא ניתן יהיה לזהות את המטופל באמצעים המקובלים יבוצע הניתוח בהתאם לכללים המפורטים בחוק זכויות החולה (סעיף 15.3)
 • בדיקת הימצאות המרכיבים הבאים:
 • היסטוריה רפואית, תיעוד בדיקה גופנית וקיום רישום אודות מחלות זיהומיות מדבקות, אם ישנן וטופס הערכת מרדים
 • טפסי הסכמה מלאים וחתומים: הסכמה לניתוח, הסכמה להרדמה / סדציה והסכמה למתן דם
 • ציון רגישות לתרופות, לחומרי ניגוד ולחומרים אחרים אם ישנה
 • הימצאותן של תוצאות בדיקות מעבדה, בדיקות עזר ודימות, זמינות מנות דם ותרופות מיוחדות
 • קיום הציוד הנדרש לניתוח ותקינותו
 • ביצוע תהליך לווידוא מוכנות המטופל וחדר ניתוח - טרום הרדמה (Sign in)
 • התהליך יבוצע בנוכחות הרופא המנתח מבצע הניתוח, הרופא המרדים ואחות חדר ניתוח תוך שיתוף המטופל אם מצבו מאפשר זאת
 • התהליך יכלול:
 • וידוא זיהוי המטופל כמפורט לעיל, התאמת סוג הניתוח וסוג ההרדמה ע"פ התיק הרפואי למטופל וקיום סימון האיבר המנותח במקום המתאים
 • וידוא מוכנות המטופל להרדמה ותקינות ציוד ההרדמה
 • וידוא קיום היסטוריה רפואית, תיעוד בדיקה גופנית וקיום רישום אודות מחלות זיהומיות מדבקות, אם ישנן וטופס הערכת מרדים
 • טפסי הסכמה מלאים וחתומים: הסכמה לניתוח, הסכמה להרדמה / סדציה והסכמה למתן דם
 • ציון רגישות לתרופות לחומרי ניגוד ולחומרים אחרים
 • הימצאותן של תוצאות בדיקות מעבדה, בדיקות עזר ודימות, זמינות מנות דם ותרופות מיוחדות.
 • קיום הציוד הנדרש לניתוח ותקינותו
 • וידוא ביצוע הוראות רפואיות שניתנו טרם הניתוח כגון: מתן אנטיביוטיקה מניעתית, צום, שינוי בנטילת טיפול תרופתי וכדומה
 • אימות נתונים - טרום חתך / תחילת פעולה ("פסק זמן" Time out ):
 • "פסק זמן" יתבצע על ידי הרופא המנתח האחראי, הרופא המרדים ואחיות חדר ניתוח וכל איש צוות רלוונטי נוסף, לפני ביצוע החתך הניתוחי, תוך שיתוף המטופל במידת האפשר
 • בזמן ביצוע "פסק זמן" יש לחדול מכל פעילות אחרת
 • יש לוודא בקול רם את זהות המטופל, התאמת סוג הניתוח ע"פ התיק הרפואי למטופל, קיום סימון האיבר המנותח במקום המתאים והמצאות טפסי ההסכמה מלאים וחתומים כפי שפורט לעיל
 • במקרה של מטופל הנדרש לעבור מספר פעולות ניתוחיות בו זמנית, יש למנות בקול רם את כולן כולל שם הפעולה, מיקומה והצד הנדרש
 • התדריך יסתיים רק לאחר שהתקבלה הסכמה של כל אנשי הצוות המשתתפים בהליך באשר לנתונים שהוצגו בתדריך. במקרה בו תהיה אי הסכמה - אין להתחיל בניתוח עד לקבלתה
 • במקרים בהם יתחלף הרופא המנתח האחראי במהלך הניתוח, יבוצע "פסק זמן" חוזר (סעיף 5.3 בלבד)

תיעוד

 • כל שלבי התהליך יתועדו ברשומת המטופל בחתימה וחותמת איש הצוות האחראי על אותו שלב. אם חלקים שונים של אותו שלב מבוצעים בידי אנשי צוות שונים באתרים שונים יחתום כל איש צוות על החלק שביצע
 • על תיעוד השלבים המבוצעים בחדר הניתוח יחתמו המנתח, המרדים והאחות האחראיים. כאשר הרופא המנתח רחוץ, הוא יחתום בתום הניתוח

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ד"ר ורד עזרא,

ראש מינהל הרפואה.