מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

טיפול בנפגעי אלימות במשפחה ניצול מיני והזנחה של קטינים חסרי ישע - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
טיפול בנפגעי אלימות במשפחה ניצול מיני והזחה של קטינים חסרי ישע
Purple ribbon.svg
מספר החוזר mk20_1990
סימוכין חוזר מספר 15/90 מיום 5.8.90
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 28 באוגוסט 1990
 

בהמשך לחוזרי מיום 5.8.90 בנושא הנזכר למעלה, רצוף בזה נוהל חדש ונספחים, המבטל את הנוהל הקודם.

נא לראות חוזר מספר 15/90 מיום 5.8.90 כמבוטל.

בחי חולים כללים

 1. אחריות הנהלת בית החולים:
  1. למנות צוות טיפול בנפגעים
  2. לוודא מסירת הודעה למשטרה ו/או לפקיד סעד
  3. להבטיח סידורים הולמים לאשפוז קטינים נפגעי אלימות וסידורים הולמים לאשפוז בוגרים נפגעי אלימות אם מצבם הגופני ו/או הנפשי מצדיק זאת, או קיים חשש לסיכון להמשך אלימות
 2. ועדה קבועה לטיפול בנפגעי אלימות:
  1. הנהלת בית החולים תמנה ועדה קבועה שתפקידיה הם: לפקח ולנטר את פעולות בית החולים במקרי אלימות או חשש לאלימות, ליישם את ההוראות בהתאם לתנאי המקום, להבטיח דיווח בהתאם להוראות ולהמליץ להנחלה על שינויים בהתאם לצרכים המשתנים
  2. הרכב מומלץ של הוועדה: עובד סוציאלי, פסיכולוג, עובד סיעוד ורופאים (אחד מהם לפחות רופא ילדים, נשים, או פסיכיאטר) ונציג הנהלת בית החולים. העובד הסוציאלי ישמש מרכז הצוות
  3. תקויים כוננות קבע של עובד סוציאלי בכל שעות היממה
  4. הוועדה הקבועה אחראית להדרכה של עובדי בית החולים על מנת לפתח מודעות לאיתור, מיומנות זיהוי, טיפול נאות, ודיווח על נפגעי אלימות
  5. בבתי חולים בהם קיימת כבר ועדה המטפלת בנפגעי אלימות (כגון: "ילד מוכה"), תשולב ועדה זו במסגרת הוועדה הקבועה
 3. איתור, זיהוי ובדיקה ראשונית של נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע:
  1. בכל מקרה בו קיים חשד סביר שפונה לחדר מיון (או לכל יחידה אחרת בבית החולים) הוא נפגע אלימות, יטופל מיד וביחידות ללא נוכחות מלווים, (על פי שיקול הדעת של המטפל) על ידי אחות היחידה הרפואית אשר תדאג לנוחיות הנפגע/ת ולצרכיו/ה המיוחדים
  2. במקרה של נפגע/ת אלימות יוזמן מיד, כמקובל, רופא במומחיות לפי העניין.
   בבדיקת הנפגע יש לשים לב לסימני חבלה קודמים ולברר מידע קודם. יש להקפיד על רישום כל הממצאים בגיליון הנפגע ובטופס הדיווח
  3. בד בבד עם הזמנת הרופא המומחה לטיפול בנפגע, תזמין אחות היחידה את העובד הסוציאלי הכונן
  4. חגפגע ו/או מלווהו ירואיינו על ידי העובד הסוציאלי אשר יתמקד באבחון היבטים פסיכו-חברתיים, אירועים דומים בעבר, וסיכון לאלימות כלפיו וכלפי בני משפחה אחרים
  5. הודעה מיידית תימסר לפקיד סעד ו/או למשטרה בהתאם לסעיף 5
  6. מומלץ לכל חדר מיון לרכוש מצלמה ולהדריך את הצוות להשתמש בה לצילום הנפגע בכל מקרה של חשש לאלימות
 4. חשש לסיכון פוטנציאלי נוסף - הגנה על הנפגע:
  1. קטין שקיים חשש לגביו כי הוא נפגע אלימות, יאושפז לפחות ל-24 שעות
  2. לגבי נפגעי אלימות אחרים שיש לגביהם חשש לסיכון נוסף, יינקטו אמצעים מיידים להגנתם, וזאת בנוסף למסירת ההודעה למשטרה
  3. במקרה של העדר פתרון מיידי למציאת מחסה מתאים, יימצאו הסדרי הגנה בתוך בית החולים בעצה אחת עם המשטרה, עם הנפגע ועם הנהלת בית החולים, אולם לא ליותר מ־24 שעות לצורכי הגנה ומקלט
 5. חובת הודעה:
  1. על פי "תקנות בריאות העם" (הודעה על חשש אלימות) תשל"ו - 1975 (ק"ת תשל"ו, 299).בתקנות אלה:
   1. "אחראי על קבלת חולים" - רופא או אחות המוסמכים אותה שעה, לפי הסידורים הקיימים בבית החולים, להחליט על קבלת חולים לטיפול, ללא הבדל אם לטיפול תוך כדי אשפוז או לטיפול אמבולטורי
   2. מתעורר אצל האחראי על קבלת חולים חשש סביר שאדם פצוע, חסר הכרה או מת, שהגיע לבית החולים, היה מעורב במעשה אלימות, יודיע על כן מיד לתחנת המשטרה הקרובה
  2. על פי "חוק העונשין" (תיקון מפי 26), התש"ן 1989: "368 (ב). רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי הרווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו ומצא קטין או חסר ישע, שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה. העובר על הוראה זו, דינו מאסר ששה חודשים".
   לפיכן יש להודיע על כל מקרה של קטין או חסר ישע שיש חשש שנפגע על ידי מעשה אלימות לפקיד הסעד ו/או למשטרה. שיקול הדעת למי מהם להודיע ישאר בידי הצוות האחראי לטיפול בנפגע
  3. צורת ההודעה ותוכנה:
   • על פי "תקנות בריאות העם" (הודעה על חשש אלימות) תשל"ו 1975 3 (א). הודעה על פי תקנה 2 תימסר טלפונית ותאושר מיד בכתב, ואם אי אפשר למסרה בטלפון, תישלח מיד בדרך מתאימה לפי הנסיבות
   • ההודעה תכלול, במידת האפשר, פרטים אלה:
    1. שם הנפגע, מספר תעודת הזהות שלו ומענו
    2. אופי הפגיעה
    3. המקום שבו ארעה הפגיעה
    4. שמות האנשים שהביאו את הנפגע, מספרי תעודות הזהות שלהם ומעניהם
    5. מספר הרכב שבו הובא הנפגע, או פרטי זיהוי אחרים
    6. המקום אליו הועבר או שוחרר הנפגע
    7. שמו ותפקידו של מוסר ההודעה
  4. מנהל בית החולים אחראי לעשיית הסידורים המנהליים להבטחת מתן הודעות בהתאם לתקנות אלה.
   הפניה להמשך טיפול או מעקב רפואי תיעשה על פי הצורך על ידי הרופא המטפל
 6. רישום ודיווח:
  1. חובת הרישום חלה על ראשי הצוות המטפל
  2. הרישום ייעשה לפי טופס "הודעה על חשד לפגיעה בקטין, חסר ישע או אלימות במשפחה", ויועבר מיד על ידי אחראי המשמרת לשרות הסוציאלי של בית החולים
  3. אחת לחודש יועבר "טופס דיווח מרוכז", ליושב ראש הוועדה "אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע" במשרד הבריאות
 7. שחרור מבית החולים:
  1. שחרור הנפגע מחדר המיון או מבית החולים, במקרה ומדובר בקטין או בחסר ישע, ייעשה בעצה אחת עם פקיד סעד
  2. אס הנפגע אינו קטין או חסר ישע, ימסור העובד הסוציאלי בעצה אחת עם הנפגע ובהסכמתו, הודעה ללשכה לשירותים חברתיים או כל שרות רלוונטי אחר במקום, ויקבע את הסדרי המסך הטפול הסוציאלי

שרותי בריאות בקהילה

 1. אחריות הרופא חמחוזי/נפתי של לשכות הבריאות:
  1. למנות צוות/ים לטפול בנושא
  2. לוודא מסירת הודעה למשטרה ו/או לפקיד הסעד
  3. להבטיח אפשרות תפקוד נאות של חצוות/ים על פי המפורט בהמשך
 2. ועדה קבועה לטפול בנושא:
  בכל מחוז/נפה, כאמור לעיל, ימונה בשיתוף עם השירותים בקהילה, צוות רב מקצועי שחבריו: רופא, אחות, עו"ס ופסיכולוג (שאחד מהם לפחות הוא מתחום בריאות הנפש)
 3. תפקיד הוועדה:
  1. ריכוז מידע אודות אלימות במשפחה ואלימות כלפי חסרי ישע לסוגיהם השונים, כולל מידע שיתקבל מעובדי השדה
  2. לשמש קבוצת ייעוץ מתמדת לעובדי בריאות בקהילה לסוגיהם, באשר לאיתור וזיהוי ודאי של התנהגויות המוליכות לסטייה
   • למתן חיזוקים בקבלת החלטות
   • למתן הדרכה וייעוץ לעובדים במקרי איום או ספק איום והפחדה
   • לעזור בפיתוח מיומנות ורגישות לאבחון
  3. ליזום ולפתח תוכניות הדרכה לגילוי מוקדם ולאיתור של יחידים, משפחות וקבוצות בסיכון באוכלוסייה
  4. לקיים ולפתח קשרים ומערך תאום עם השירותים המעורבים בנושא בקהילה, במסגרת קידום בריאות הפרט והקהילה
 4. חובת הודעה:
  1. על פי "חוק העונשין" (תיקון מסי 26), התש"ן 1989: 368 (ב). רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי הרווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע, שעקב עיסוקם במקצועם או כתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה, העובר על הוראה זו, דינו מאסר ששה חודשים.
   לפיכך יש להודיע על כל מקרה של קטין או חסר ישע שיש חשש שנפגע על ידי מעשה אלימות לפקיד הסעד ו/או למשטרה. שיקול הדעת למי מהם להודיע יישאר בידי הצוות האחראי לטיפול הנפגע
  2. צורת ההודעה ותוכנה:
   ההודעה תכלול, במידת האפשר, פרטים אלה:
   1. שם הנפגע, מספר תעודת הזהות שלו ומענו
   2. אופי הפגיעה
   3. המקום שבו ארעה הפגיעה
   4. שמות האגסים שהביאו את הנפגע, או שמסרו מידע על הנפגע, מספרי תעודות זהות שלחם ומעניהם
   5. המקום אליו הועבר הנפגע
 5. טיפול ראשוני:
  1. בכל מקרה בו קיים חשד לאלימות, ירואיין הנפגע/ת ו/או בן משפחתו על-ידי איש המקצוע (כגון: רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג), אשר מעשה האלימות הגיע לידיעתו
  2. אם הודיע איש המקצוע לפקיד סעד ו/או למשטרה על מקרה האלימות, עליו לתאם המשך מעורבותו עמם
 6. רישום ודיווח:
  המראיין יודיע בכתב לראש הצוות בשכת הבריאות על כל מקרה של אלימות ו/או חשד לאלימות
  1. הרישום ייעשה על פי טופס "הודעה על חשד לפגיעה בקטין, חסר ישע או אלימות במשפחה" ויועבר לראש הצוות
  2. אחת לחודש יועבר על ידי ראש הצוות "טופס דיווח מרוכז" ליושב ראש הוועדה "אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע" במשרד הבריאות

סימוכין

נוהל זה עובד בהתאם לפרסומים שלהלן ועל סמך דיוני הוועדה שמונתה במשרד הבריאות לטיפול בנפגעי אלימות במשפחה וניצול מיני והזנחה של קטינים וחסרי ישע.

 1. החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע (חוק העונשין - תיקון מסי 26 החש"ן - 1989)
 2. תקגות בריאות העם (הודעה על חשש לאלימות) תשל"ו - 1975
 3. המלצות דין וחשבון ועדת קרפ - נשים מוכות
 4. המלצות דן וחשבון ועדת חבר הכנסת י. לוי - התעללות בילדים
 5. חוזרי שרותי אשפוז