מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

דיווח, טיפול וניהול של אירועים חריגים בתחום בריאות הציבור - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל דיווח, טיפול וניהול של אירועים חריגים בתחום בריאות הציבור
Directors of Global Smallpox Eradication Program.jpg
שלושה בכירים לשעבר מהתוכנית הגלובלית להכחדת אבעבועות שחורות, קוראים את החדשות על הכחדה (ארדיקציה) כלל עולמית של אבעבועות שחורות, 1980
תחום בריאות הציבור
מספר החוזר 1/2009
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 13/1/2009
 


כללי

אירועים חריגים המשפיעים או שהם בעלי פוטנציאל להשפעה על בריאות הציבור הם נושא מרכזי בתחומי העיסוק השונים של שירותי בריאות הציבור. הטיפול בהם מצריך עדכון וטיפול רב תחומי של גורמים רבים בתוך שירותי בריאות הציבור, גורמים אחרים במשרד הבריאות ולעיתים גם גורמים מחוץ למשרד. נוהל זה הוא בין-תחומי ואיננו בא להחליף נהלים מקצועיים של גופי המטה או המחלקות המקצועיות של שירותי בריאות הציבור.

המטרות

 • להגדיר את דרכי העברת המידע והדיווח באירועים חריגים
 • להגדיר את האחריות לטיפול והפעולות הנדרשות באירועים חריגים
 • להגדיר את האחריות לניהול האירוע החריג

משתמשים

 • הנהלת שירותי בריאות הציבור
 • צוותי המחלקות המקצועיות במטה שירותי בריאות הציבור
 • צוותי המעבדות לבריאות הציבור
 • רופאי הנפות והמחוזות
 • צוותי המחלקות המקצועיות השונות בלשכות בריאות המחוזיות והנפתיות

הגדרות

"אירוע חריג":

אירוע אשר עלול להיות בעל השלכה רחבה על בריאות הציבור כגון:
 • אירוע של תחלואה חריגה: תחלואה בהיקף משמעותי; מקרה חשוד או מוכח של מחולל "חדש"; אירוע חשוד או מוכח כאירוע טרור ביולוגי, כימי או רדיולוגי; מחלה בעלת חשיבות בינלאומית המחייבת דיווח מיידי לפי פקודת בריאות העם או בהתאם לדרישות ארגון הבריאות העולמי; תחלואה במחלה מידבקת בטיסה
 • אירוע משמעותי של זיהום מי שתייה או מקור מי שתייה
 • אירוע משמעותי של זיהום מי ים
 • אירוע משמעותי של תקלה או חשד לזיהום של מזון
 • אירוע של פיזור חומרים מסוכנים בעקבות תקלה או פגיעה במפעל כימי

אירוע כמוזכר לעיל יוגדר כחריג בהתאם לשיקול דעתו של ראשי שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או מנהל מחלקה בשירותי בריאות הציבור. גורמים אילו בלבד יהיו מוסמכים להגדיר אירוע כחריג.

ביסוס משפטי

 • פקודת בריאות העם 1940
 • הנהלים והתדריכים של משרד הבריאות ושירותי בריאות הציבור
 • התקש"יר

דין הנוהל כדין הנחיה פנימית.

השיטה

 • דווח (מצ"ב תרשים זרימה):
 • דיווח על חשד לאירוע חריג ידווח באופן מיידי (טלפונית) על ידי רופא הנפה לרופא המחוז, במחוזות בהם יש נפות
 • רופא המחוז ידווח מיד לראש שירותי בריאות הציבור
 • במקביל, יעביר מנהל המחלקה המקצועית במחוז דיווח למנהל המחלקה הרלוונטית בשירותי בריאות הציבור
 • רופא המחוז ידווח למחלקות המקצועיות האחרות בלשכה, בהתאם לנושא
 • מנהל המחלקה המקצועית במטה שירותי בריאות הציבור, ידווח לפי הצורך למחלקות רלוונטיות אחרות בשירות, לרופאי מחוזות נוספים ולמנהלי המחלקות המקצועיות הרלוונטיים באותם מחוזות
 • ראש שירותי בריאות הציבור יעדכן את הנהלת משרד הבריאות, ואת דוברות משרד הבריאות. מנהל האגף לשע"ח יעודכן כאשר יהיה מקרה חשוד או מוכח של מחולל "חדש", אירוע חשוד או מוכח כאירוע טרור ביולוגי, כימי או רדיולוגי או מחלה בעלת חשיבות בינלאומית המחייבת דיווח מיידי לפי פקודת בריאות העם
 • במקרה של חשד לאירוע טרור ידווח מנהל האגף לשע"ח למערכת הביטחון.
 • במידת הצורך יעודכנו גם אגפים אחרים במשרד הבריאות באופן ישיר או באמצעות מנהל המחלקה המקצועית הרלוונטית במטה השירו.
 • ראש שירותי בריאות הציבור יעדכן במידת הצורך גורמים נוספים מחוץ למשרד הבריאות (גורמים נוספים במערכת הבריאות כגון קופות החולים או בתי החולים; משרדי ממשלה אחרים; גורמי בריאות בינלאומיים) באופן ישיר או באמצעות מנהל המחלקה המקצועית הרלוונטית במטה השירות
 • עדכונים למנהלי בתי החולים /או קופות החולים יועברו באחת או יותר מהדרכים הבאות, בהתאם לסוג האירוע:
 • על ידי האגף לשע"ח
 • באמצעות פיקוד העורף
 • באמצעות מינהל הרפואה על ידי חוזר מינהל רפואה
 • באמצעות הרופאים המחוזיים (כל אחד לגורמים הרלוונטיים במחוזו).
 • מנהל המחלקה המקצועית הרלוונטית יכין רשימת תפוצה של כלל המדווחים השותפים לאירוע כמפורט בסעיפים ג׳-ז׳
 • דיווחים שוטפים תוך כדי האירוע יועברו באמצעות מפגשים, שיחות ועידה, דיווחי SMS, דיווחי דואר אלקטרוני או במכתבים לידיעת כלל הגורמים המעורבים באירוע, בהתאם לרשימת התפוצה (סעיף ח׳)
 • טיפול באירוע:
 • האירועים יטופלו על ידי רופאי המחוזות והנפות, בהתאם להנחיות המקצועיות של מנהלי המחלקות במטה שירותי בריאות הציבור וראש שירותי בריאות הציבור, תוך הסתייעות במשאבים המקצועיים והאחרים העומדים לרשותו
 • מרכיבי הטיפול באירוע:
 • חקירה (אפידמיולוגית ו/או סביבתית) לבירור הגורם לאירוע על מנת למנוע את המשך השפעתו ולהעריך את ההשלכות הצפויות של האירוע
 • בדיקות מעבדה - אשר יבוצעו בהתאם להנחייתו של ראש שירותי בריאות הציבור ו/או מנהל המחלקה למעבדות בשירותי בריאות הציבור
 • פעולות לבלימה/צמצום היקף האירוע
 • פעולות תאום עם גורמים נוספים במערכת הבריאות ועם גורמים מחוץ למערכת הבריאות
 • הסברה ודוברות - תנוהל על ידי ראש שירותי בריאות הציבור בתאום עם דוברות משרד הבריאות
 • ניהול האירוע:
 • לכל אירוע יוגדר מנהל על ידי ראש שירותי בריאות הציבור שיכול להיות רופא נפתי, רופא מחוזי, או מנהל מחלקה מקצועית במטה שירותי בריאות הציבור. במקרים חריגים ובהתייעצות עם מנכ"ל או משנה למנכ"ל משרד הבריאות יוגדר ראש שירותי בריאות הציבור, מנהל האגף לשע"ח, משנה למנכ"ל או מנכ"ל משרד הבריאות כמנהל האירוע
 • במקרים כגון מקרה חשוד או מוכח של מחולל "חדש", אירוע חשוד או מוכח כאירוע טרור ביולוגי, כימי או רדיולוגי, מחלה בעלת חשיבות בינלאומית המחייבת דיווח מיידי לפי פקודת בריאות העם או אירועים חריגים אחרים בהיקף נרחב, ייפתח חדר מצב באגף לשע"ח
 • מנהל האירוע או מי מטעמו ירכז את כל המידע הקשור באירוע
 • מנהל האירוע ינהל את הדיונים/שיחות הועידה שייערכו במהלך האירוע ויהיה הגורם המוסמך לקבלת החלטות במהלך האירוע
 • מנהל האירוע יהיה הגורם המוסמך להגדיר את גמר האירוע
 • רישום, סיכום, דווח ופרסום:
 • סיכום האירוע בכתב יעשה על ידי מנהל האירוע או מי מטעמו
 • הסיכום יכלול את פרטי האירוע, עיקרי הפעולות שננקטו במהלכו, הלקחים שהופקו והמלצות למניעת הישנות אירועים דומים בעתיד
 • הסיכום יופץ בהתאם לתרשים הממשקים (נספח מספר 1) לכל המעורבים ברמת שירותי בריאות הציבור
 • במידת הצורך, יופץ הסיכום גם להנהלת משרד הבריאות, לאגפים אחרים במשרד ולגורמים נוספים אשר היו מעורבים בגרימת האירוע או בטיפול בו
 • פרסום יזום של סיכום האירוע באמצעי התקשורת יתבצע בתאום עם דוברות משרד הבריאות

נספח מס׳ 1 - ממשקים בין הגורמים המעורבים באירוע

חריגי בריאות ציבור.PNG