האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח
IMG 0392.JPG
מספר החוזר mr06_2020
סימוכין חוזרנו מספר 17/2019 מיום: 5.12.2019 (שהחליף את חוזר 17/2015 מיום: 1.11.2015)
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 5 בפברואר 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהתאמה מגדרית

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר מעודכן בנושא שבנדון המחליף ומבטל את החוזר שבסימוכין. השינויים בחוזר נעשו בהמשך להמלצות הוועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח ולניסיון שהצטבר. השינויים נוגעים לקיצור משך הזמן הנדרש טרם פניה לוועדה ולשינוי בהליכי עבודת הוועדה.

רקע

עד מועד כתיבת חוזר זה, רק מי ששינה את מינו בפעולה ניתוחית וכל מי שעבר וועדה וקיבל אישור עקרוני לניתוח לשינוי מין יכול היה לשנות את פרט מגדרו במרשם האוכלוסין.

על מנת לאפשר את שינוי פרט המגדר במרשם האוכלוסין למי ששינה את מגדרו מבלי שעבר הליך ניתוחי לשינוי אברי המין, הוחלט על הקמת ועדה רב-מקצועית (להלן : הוועדה) שתבחן ותאשר, בהתאם להוראות נוהל זה, את דבר שינוי מגדרו של אדם שלא עבר ניתוח כאמור.

שינוי הרישום בפרט המגדר במרשם האוכלוסין יתבצע רק לאחר אישור הוועדה שאכן שינה אדם את מגדרו. החלטתה תהווה "תעודה ציבורית" הנדרשת על פי סעיף 19ג (א) לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 לצורך שינוי הרישום בפרט המגדר במרשם האוכלוסין.

מטרה

פירוט תהליכי עבודת הוועדה ובכלל זה הרכבה, תפקידיה ופעילותה.

תנאי סף למתן אישור בדבר שינוי מגדר למי שלא עבר ניתוח

 1. לפונה מלאו 16 שנים לפחות ביום פנייתו הראשונה לוועדה; (ביחס לפונה שטרם מלאו לו 18 - עשויה להידרש הסכמת הורים לפני רישום השינוי במרשם האוכלוסין)
 2. לפונה יש עבר של חיים בזהות המגדרית המבוקשת במשך 6 חודשים לפחות לפני מועד פנייתו לוועדה; הוועדה רשאית, על פי שיקול דעתה ועל בסיס המידע שנמסר לה, להאריך או לקצר את התקופה האמורה לפי נסיבות המקרה
 3. חוות דעת מקצועיות של חברי הוועדה (הרכב הוועדה יפורט בהמשך) התומכות בהליך שינוי המגדר שעבר המבקש:
  1. מפסיכולוג הוועדה
  2. מרופא פסיכיאטר של הוועדה
  3. מרופא אנדוקרינולוג של הוועדה

נטילת הורמונים

 1. סוגיית הצורך בנטילת הורמונים תבחן על פי המלצת חברי הוועדה
 2. נטילת הורמונים לא תהיה תנאי סף למתן האישור
 3. נטילת הורמונים מתחת לגיל 18 מצריכה קבלת הסכמה מדעת של הקטין ושל הוריו (או של גורם אחר המוסמך לקבל החלטות רפואיות בעניינו)

ועדה לבחינת מתן אישור על שינוי מגדר ללא ניתוח

הוועדה תמונה על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות.

 1. הרכב הוועדה:
  1. יו"ר- פסיכולוג קליני
  2. רופא פסיכיאטר
  3. אנדוקרינולוג
 2. תפקידי הוועדה:

בחינת בקשות להנפקת אישור, שיהיה במעמד של "תעודה ציבורית" המעידה על שינוי מגדר ללא ניתוח שעבר המבקש - והכרעה בבקשות אלה. יובהר, כי הוועדה תבחן בקשות לקבלת תעודה כאמור רק אם המבקש פונה לצורך שינוי פרט המין במרשם האוכלוסין בהתאם לסעיף 19ג לחוק מרשם האוכלוסין, ולא לכל מטרה אחרת.

 1. הליכי עבודת הוועדה:
  1. הוועדה תדון בפניות טרנסג'נדרים המבקשים לשנות את פרט המגדר במרשם האוכלוסין, על פי אמות המידה המקצועיות המקובלות, כגון אלו המפורסמות במדריך 5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) DSM) וכן במדריך ICD‏ 10 International Classification of Diseases, כפי שיעודכנו מעת לעת
  2. לכל פונה לוועדה יקבעו על ידי מרכז/ת הוועדה, פגישות עם המומחים השונים אשר חוות דעתם נדרשת לצורך קבלת האישור
  3. תתקיים לפחות פגישה אחת של הפונה עם חברי הוועדה. בפגישה זו ידון הליך שינוי המגדר שעבר הפונה, ותינתן לו הזדמנות להישמע בפני הוועדה. חבר/ת ועדה רשאי/ת לבקש מהפונה כל מידע רפואי נוסף שעשוי להיות רלוונטי לקבלת החלטה
  4. בפגישה עם הוועדה, הפונה רשאי לצרף מלווה אחד מטעמו
  5. בפגישה עם הוועדה יוכל להשתתף כמשקיף גם נציג שיציע ארגון של קהילת הטרנסגינדרים
  6. הפונה רשאי להציג בפני הוועדה כל מסמך, לרבות חוות דעת מומחה חיצוני
  7. במקרה בו דחתה הוועדה את הבקשה, תנמק החלטתה בכתב
  8. החלטת הוועדה המנומקת בכתב, תימסר לפונה בדרך בה ביקש לקבל הודעות מהוועדה
  9. הוועדה תפעל לגיבוש החלטתה במקצועיות ובכובד ראש ותוך פרק זמן סביר ממועד קבלת הפניה
  10. הוועדה תקפיד על שמירה על פרטיות הפונה ועל הסודיות של המידע שקיבלה לגבי הפונים. לא יעשה שימוש במידע מזוהה על הפונים למטרות אחרות, ללא הסכמת הפונים
  11. הועדה תנהל תיעוד סטטיסטי של הפניות אליה, משך הטיפול בבקשות ותוצאת הפניה (האם אושר או נדחה וכיוצא בזה)
 2. דרכי הפניה לוועדה:
  הפניה אל הוועדה תעשה באמצעות מזכירת הוועדה במרכז הרפואי תל השומר, על פי הפרטים המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות