האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה
קהילה6.png
מספר החוזר mr20_2013
סימוכין 30682513
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 14 ביולי, 2013
 

רקע

קיימת מגמת עליה במתן שירות למטופלים באמצעות נותני שירות עצמאיים במערכת הבריאות.

שירותי בריאות אלה עשויים לשפר את זמינות השירות הניתן למטופלים, ונדרש לקבוע את אמות המידה להתנהלות השירות והפעלתו, במטרה להבטיח מתן שירות בריאות איכותי ומקצועי.

נוהל זה חל על מטפלים במרפאות ומכונים - ללא תלות בחובת רישוי על פי חוק או במטרת הטיפול, ומוסיף ואינו גורע מכל הוראה אחרת.

מטרה

קביעת אמות המידה להתנהלות השירות והפעלתו במרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה, הנותנים שירות בריאות הכולל פעולות רפואיות העלולות לגרום להתפתחות מצב חירום רפואי או סכנה חמורה במהלך הפעולה או לאחריה, ללא תלות במטרת הטיפול וכולל טיפול שאינו למטרה רפואית.

הגדרות

 • "פעולות רפואיות": בנוהל זה, בדיקות או טיפולים הכוללים שימוש בציוד רפואי ועלולים לגרום להתפתחות מצב חירום רפואי או סכנה חמורה במהלך הפעולה או לאחריה. פעולות אלה כוללות, את כל הפעולות הכירורגיות ובנוסף, בין היתר, שימוש בסדציה, בדיקת מאמץ, הזרקה, שאיבה, שימוש אבחנתי או טיפולי באמצעות סקופים, שימוש בתכשירים וציוד רפואי לטיפולים שאינם למטרות רפואיות, בדיקת דימות חודרנית או שימוש בחומר ניגוד, נטילת ביופסיית רקמה או ציטולוגיה
 • "מטפל": כל אדם הנוטל חלק במתן טיפול למטופל, שהוא בעל מקצוע בתחום הבריאות המורשה על ידי משרד הבריאות
 • "רשומה רפואית": כהגדרתה בחוק זכויות החולה - מידע אודות מטופל, הכולל, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי כפי שמסר, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול, המתועד בדרך של רישום או צילום, ובכל דרך אחרת
 • "ציוד רפואי": מכשיר, לרבות אביזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי, או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים לטיפול רפואי או מכשיר כאמור לרבות, תוכנת מחשב או תכשירים הנדרשים לצורך פעולתו התקינה של המכשיר, וכן עדשות מגע, או מכשיר חשמלי הפולט קרינה מייננת או בלתי מייננת המשמש בטיפול קוסמטי, ולמעט תכשיר כהגדרתו בפקודת הרוקחים
 • "מצב חירום רפואי": כהגדרתו בחוק זכויות החולה - נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף
 • "סכנה חמורה": כהגדרתה בחוק זכויות החולה - נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי
 • "בעלי השירות": גורם ארגוני/מוסדי או מטפל עצמאי, המספק באופן מאורגן שירותי בריאות וטיפול רפואי, לציבור הרחב או ללקוחות מוגדרים, ואיננו מוסד רפואי החייב ברישום לפי פקודת בריאות העם או קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
 • "מנהל מקצועי": רופא, או בעל מקצוע בתחום הבריאות מבין המטפלים בשירות, לפי מהות השירות הניתן

הנחיות

תפקידים

בעלי השירות

באחריות בעל שירות בריאות עליו חל נוהל זה:

 1. למנות מנהל מקצועי לשירות:
  • בשירות מאורגן הניתן על ידי מטפל באופן עצמאי ובאמצעות התקשרות עם מוסד/ארגון רפואי, לפונים שהם מבוטחים, מטופלים או לקוחות המוסד/הארגון הרפואי
  • בשירות מאורגן הניתן על ידי מטפל באופן עצמאי שלא דרך התקשרות עם מוסד/ארגון רפואי
  • בשירות הניתן על ידי מטפל בודד, המטפל יהיה המנהל המקצועי, ועליו לעמוד בדרישות למנהל מקצועי כמפורט בנוהל זה
  • בשירות המשלב מטפלים ממקצועות או תחומים שונים, ימונה מנהל-על מקצועי בהתאם למהות הטיפול המקצועי הניתן בשירות
 2. לקבוע נוהלי עבודה שוטפת בנושאים מינהליים ולפקח על ביצועם ועדכונם באופן תדיר
 3. לפרסם באופן בולט ונגיש לפונים את אמצעי הקשר לפניות הציבור
 4. לוודא מתן מענה זמין, בכל עת בו ניתן השירות ובהתאם לדחיפות הרפואית, לפתרון בעיות מינהליות שונות ובכלל זה, התשתיות הפיזיות והציוד הרפואי והמנהלי
 5. לוודא כי קיימת רשימה עדכנית וזמינה למועסקים בשירות, שתכלול את שמות המנהל המקצועי וכל המטפלים ואנשי הצוות המינהלי הכלולים בשירות, ואת דרכי הפניה אליהם, במיוחד במצבי חירום רפואי, וכן רשימת מספרי טלפון של שרותי תמיכה בשיגרה ובחירום
 6. לוודא כי כל המועסקים בשירות מכירים את המנהל המקצועי ויודעים כיצד לפנות אליו
 7. לוודא הפעלת השירות המקצועי, לרבות העסקת המטפלים, רק לאחר קבלת אישור הפעלה כתוב מאת המנהל המקצועי של השירות
 8. לוודא העסקה רק של עובדים בעלי הכשרה וכישורים המתאימים לתפקידם, בכל תפקיד בשירות
 9. לוודא שימוש בציוד מתאים, כשיר ותקין בלבד, לרבות תחזוקה ואספקה סדירים בהתאם לנדרש, לוודא הפסקת שימוש בציוד שנמצא לא כשיר או לא מתאים ולספק ציוד חלופי בזמינות סבירה ובהתאם לצורך הרפואי
 10. להבטיח את זמינות השירות והנגשתו למשתמשים, לרבות הנגשה פיזית והנגשה לשונית, כנדרש לפי הנחיות משרד הבריאות והוראות הדין
 11. לוודא שמירת הרשומות הרפואיות וזמינותן, בהתאם להוראות כל דין, ולפחות למשך 7 שנים מן הטיפול האחרון במטופל בשירות
 12. לדווח למשרד הבריאות, אודות מידע שחלה עליו חובת דיווח לפי דין, ולתת מענה נאות ובמועד לפניות משרד הבריאות
 13. לוודא קיום חוקי העבודה בשירות, ביחס לכל העובדים
 14. לוודא הגנה על הפרטיות ואבטחת מידע רפואי, ובכלל זה :
  • לוודא שמירה ואבטחת מידע, לרבות במסגרת מאגר מידע רפואי, פיזי או ממוחשב, בהתאם להוראות החוקים, התקנות והנהלים שעניינם הגנת הפרטיות והסודיות הרפואית ואבטחת המידע
  • לוודא, שהגישה למאגרים או נתונים של מידע רפואי וכל מידע אחר אודות מטופלים בשירות - מוגנת ואינה נגישה לגורמים שאינם מורשים לכך
  • לוודא אבטחה והגנה מתאימות על מערכות מידע ממוחשבות לתיעוד ושמירה של גיליון רפואי, לפי סוג המידע ובהתבסס על הוראות והנחיות משרד הבריאות, ובאמצעות מערכות מתקדמות של הגנת־מידע, המופעלות באופן תדיר וסדיר

המנהל המקצועי

 1. דרישות:
  • רופא:
   • רופא בעל רישיון ישראלי, בתוקף
   • במרפאה כירורגית בה נדרש רישוי: בהתאם לכל דין
  • אחות מוסמכת:
   • בעלת רישום תקף בפנקס האחיות של משרד הבריאות בישראל
   • חובה לתת עדיפות לאחות מוסמכת אקדמאית, בעלת תואר ראשון מוכר בישראל
   • בעלת תעודת רישום של משרד הבריאות המעידה על היותה בוגרת קורס על- בסיסי בתחומי השירות, אם קיימת בהם הכשרה מתאימה
  • תחומים אחרים:
   בעל הרשאה או רישיון כדין, בתוקף, בישראל, בתחומים בהם נדרשת הרשאה לפי כל דין, ולהיות בעל הכשרה וכישורים מתאימים לשירות הניתן
 2. אחריות:
  • המנהל המקצועי של השירות נושא באחריות כוללת לכל ההתנהלות המקצועית בשירות (באופן ישיר או באמצעות מנהלים אחרים שבסמכותו למנות), ובכלל זה הוא אחראי לתקינות פעילותו המקצועית של השירות, קיום החוקים, התקנות, החוזרים והנהלים, שמירה על זכויות המטופלים וקיום כל הוראה חוקית אחרת
  • אחראי למתן פתרון לכל בעיה מקצועית המתעוררת בשירות, ובכלל זה מתן ייעוץ דחוף, בהתאם לצורך
  • המנהל המקצועי יהיה "כונן על" של השירות בכל עת, ובעת שאינו זמין ימנה מראש מחליף/סגן, העונה על אותן הדרישות המקצועיות, למנהל המקצועי
  • נושא באחריות כוללת לאישור הפעלה של השירות, קביעת נוהלי ההפעלה וההקפדה על ביצועם:
   1. מתן אישור בכתב כתנאי מקדים להפעלת השירות, לרבות הכנסת תחומים חדשים או ציוד רפואי חדש לשירות שכבר אושרה הפעלתו. אישור הפעלה יינתן לאחר בחינת המשתנים הבאים: פירוט מהות השירות, ההתוויות וקהל היעד לשירות; זהות המטפל, הכשרתו ותחום מומחיותו; נוהלי ההפעלה ומנגנון בקרה ופיקוח פנימי; בחינת התשתיות הפיזיות לרבות התשתיות הרפואיות והציוד הרפואי, והלימה לטיפול במצבי חירום רפואי
   2. קביעת נוהלי עבודה - מקצועיים ומינהליים, בשירות עליו הוא ממונה, ועדכון תדיר של הנהלים וההנחיות בהתאם לנוהלי והנחיות המשרד והוראות כל דין
   3. קביעת נהלים יהודיים ומפורטים לכל אלה:
    • ביצוע פעולות רפואיות לאבחון, בדיקה או טיפול, כולל פעולות נחוצות טרם ביצוע הפעולה ושקילת נחיצות הפעולה והתאמת המטופל לביצועה בשירות; במהלך ביצוע הפעולה ולאחריה ועד לשחרור מקצועי של המטופל, תוך שימת דגש על בטיחות המטופל ומניעת זיהומים וסיבוכים
    • טיפול במצבי חירום רפואי או סכנה המורה, לרבות האמצעים והאחריות להעברה דחופה של המטופל למוסד רפואי אהר, וההשגחה ומתן הטיפול עד העברתו לאחריות מסגרת רפואית ההולמת את מצבו הרפואי
    • מעקב אחר מסירת בדיקות ודגימות למעבדה הייעודית, העברה בתנאים הנדרשים, קבלת תשובה מהמעבדה, יידוע המטפל המתאים והגורם המפנה ומסירת התשובה וההנחיות להמשך בירור וטיפול למטופל
    • שיבוץ מטפלים לשירות בהתאם לשעות העבודה הרצופות המותרות, והוראות הדין (חוקים והסכמים קיבוציים) החלים בעניינם
    • טיפול בציוד רפואי, תכשירים רפואיים, פסולת רפואית לסוגיה ובכביסה מלוכלכת
    • נהלי בקרה ופיקוח
    • נהלי דיווח כנדרש בחוק לגורם המתאים על אירועים החייבים בדיווח, לרבות עבירות כלפי קטין או חסר ישע, ומסירת מידע רלוונטי בהתאם לחוק בעניין אלימות במשפחה
   4. הבטחת נגישות הולמת ומיידית של כלל המטפלים לנהלים המחייבים
   5. מתן הרשאה בכתב למטפלים לעסוק בתחומם במסגרת השירות המקצועי במקום, לאחר שנבדקה עמידתם בכל הדרישות המקצועיות וההכשרות כנדרש וכמקובל ובהתאם לנוהל זה. למען הסר ספק, בעל השירות רשאי להוסיף דרישות מעבר לאמור בחוזר זה
   6. קביעת הכשרה ייעודית הנדרשת למטפלים, בהתאם לדרישות החוק ולנהלי משרד הבריאות וכמקובל בתחום המקצועי, ובקרה על ביצועה והשתתפות המטפלים. ההכשרה תכלול, בין היתר:
    • קורס החייאה בהתאם לנוהלי משרד הבריאות
    • הכרת הציוד הרפואי, בין היתר - הציוד והתכשירים הרפואיים לטיפול במצב חירום רפואי וטכנולוגיות ייחודיות המופעלות בשירות, לרבות יתרונות, מגבלות, אופן השימוש הנכון ופתרון בעיות פשוטות
    • יחסי מטפל-מטופל כולל חיסיון וסודיות רפואית, קבלת הסכמה מדעת ושמירה על רצף טיפולי בין המטפלים השונים באותו מטופל
    • אחריות רפואית, עקרונות התיעוד והרישום הייחודיים לשירות והיבטים של פרטיות וצנעת הפרט בשירות
   7. תדירות ההכשרה: עם תחילת עבודת המטפל בשירות, עם הכללת ציוד רפואי חדש או משודרג, ובתדירות גבוהה יותר בהתאם לשיקול דעתו של המנהל המקצועי ובחינת הצרכים בשירות, ובכפוף להנחיות העדכניות של משרד הבריאות
   8. בקרת עבודה שוטפת בהתאם לנדרש, של כל המטפלים שתחת אחריותו
  • הבטחת מקצועיות המטפלים:
   באחריות המנהל המקצועי לוודא, כי כל המטפלים בשירות עליו הוא ממונה:
   1. פועלים בתחום מומחיותם, הכשרתם וניסיונם בלבד
   2. ביצעו הכשרות והשתלמויות כנדרש בתחום פעילותם בשרות
   3. מכירים את נהליי העבודה בשירות, לרבות פעילותם המקצועית בהתפתחות מצב חירום רפואי
  • ציוד רפואי:
   באחריות המנהל המקצועי לוודא, כי:
   1. כל הציוד הרפואי בשירות עליו הוא ממונה:
    • קיבל אישור על רישום בפנקס הציוד הרפואי (רישום אמ"ר), ככל שהן טעונות רישום
    • בעל אישור תקף ותדיר על בדיקת תקינותו וביצוע טיפול אחזקה שוטף וסדיר - בהתאם להנחיות המחמירות יותר, של היצרן או של משרד הבריאות
    • כולל הנחיות מתאימות ועדכניות לטיפול שוטף בציוד, לרבות ניקוי, חיטוי ועיקור, כנדרש בהתאם להנחיות המחמירות ביותר, של היצרן או של משרד הבריאות
    • עובר טיפול אחזקה וניקוי בהתאם להנחיות, ומופסק מיידית שימוש בציוד שנמצא לא תקין, לא כשיר או לא מתאים
   2. בשירות מצוי:
    • כל הציוד הנדרש לביצוע פעולה רפואית המוצעת על ידי השירות, כולל ציוד משלים וציוד ניטור
    • ציוד בכמות מספקת הדרושה לטיפול במצבי חירום רפואיים, ובהתאם לסוג ונפח הפעילות המקצועית המבוצעת בשירות
    • כוח אדם מיומן שקיבל הכשרה לתפעול הציוד ושימוש סדיר ומבוקר בציוד, וביצוע הפעולות הנחוצות למהלך תקין של הפעולה הרפואית ומצבי חירום רפואי
  • תשתיות:
   באחריות המנהל המקצועי לוודא, כי התשתיות בשירות או בתחום עליו הוא ממונה:
   1. מתאימות וזמינות למתן השירות שבתחום אחריותו, לרבות תשתיות ושירותי תמיכה משלימים או מגבים, בתוך השירות ומחוצה לו, כגון מעבדה, דימות, ומוסד רפואי מגבה להתפתחות סיבוכים או מצבי חירום רפואי וסכנה חמורה
   2. נגישות להגעה ולסיוע של גורמי ההצלה במצבי חירום רפואי ופינוי דחוף של מטופלים
   3. נגישות, בהתאם לדין, לבעלי מוגבלויות ולמתקשים בהליכה, לרבות סידורי חנייה מתאימים אם הגישה היחידה עבורם לשירות היא באמצעות חניה בתשלום במקום ציבורי
   4. כוללות אזורי המתנה ייעודים וחדרי בדיקה וטיפול מצוידים כראוי ובהתאם לאוכלוסייה המבקרת בשירות, תוך מתן דגש על בטיחות מטופלים וצנעת הפרט
   5. בעלות אישור עסק, אישור מילוי דרישות רשויות כיבוי אש ועמידה בהנחיות התכנון של מינהל התכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה, כנדרש
   6. כוללות מידע נגיש למטופלים כנדרש, באופן קריא וברור, ולרבות הנגשה תרבותית ולשונית, יש לוודא הנגשת מידע, בין היתר, בנושאים הבאים; עיקרי חוק זכויות החולה, מיצוי זכויות המטופלים בהתאם לחוק ולנהלים, דרכי הגישה לממונה על פניות הציבור בשירות ובמשרד הבריאות, יש לוודא כי המטפלים עונדים תגי זיהוי כנדרש
  • הבטחת איכות ובקרה:
   באחריות המנהל המקצועי;
   1. לקבוע הוראות לביצוע פיקוח ובקרה על פעילות הצוות המקצועי בשירות, במטרה לאתר מקרים של "כמעט טעות", שגיאות וליקויים, חד פעמיים וחוזרים
   2. לחייב את הצוותים המטפלים בדיווח להנהלת השירות המקצועית על אירועים חריגים
   3. לדווח למשרד הבריאות על אירועים החייבים בדיווח לפי הדין, לקיים תחקירים ולבדוק תלונות לפי הצורך ולפעול למניעת הישנות האירועים
   4. לקיים פעילויות להבטחת האיכות ולבצע בקרת איכות שוטפת ויזומה. הבקרה תכלול, בין היתר, בחינה עיתית של ארגון וניהול השירות בהתאם לעדכוני משרד הבריאות ולמאפיינים העדכניים של המטופלים, מיצוי זכויות מבוטחים בהתאם לכל דין; פעולות לשיפור השירות בהתאם לפניות הציבור; פעולות להבטחת בטיחות המטופל ובטיחות וגהות. המנהל המקצועי יבצע גם בקרות פתע אצל המטפלים בעת מתן השירות המקצועי. הבקרה תכלול ביצוע מעקב תיקון ליקויים יזום, בתדירות ההולמת לממצאים
   5. לבחון באופן סדיר ושוטף, את הפעילות המקצועית של כל מטפל המועסק בשירות. בחינת זו תכלול, בין היתר:
    • בדיקת ההחלטה על ביצוע הפעולה הרפואית בשירות בהלימה לרקע הרפואי העדכני של המטופל והדחיפות הרפואית של הבעיה
    • מהלך האבחון, הבירור והטיפול וההוראות להמשך בירור וטיפול
    • התפתחות סיבוכים לרבות תמותה ואירועים חריגים, והיתכנות הקשר לביצוע הפעולה בשירות
    • תיעוד ורישום מלאים ותקינים בגיליון הרפואי, לרבות ניטור ותיעוד בזמן אמת במהלך הפעולה הרפואית ולאחריה, עד שחרור המטופל, חתימה וחותמת, ושמירה על רצף טיפולי, כנדרש
    • עבודה בהתאם לחוק, נהלים, לרבות נוהל זה, ונהליי השירות
    • פיתוח מקצועי וביצוע הכשרות ורענון השתלמויות, כנדרש
   6. להעביר למשרד הבריאות כל מידע, שיידרש

מטפלים

 1. דרישות:
  • רופאים:
   • רופא בעל רישיון ישראלי בתוקף
   • במרפאה כירורגית בה נדרש רישוי: בהתאם להוראות הדין
  • אחיות מוסמכות:
   • בעלות רישום תקף בפנקס האחיות של משרד הבריאות בישראל
   • עדיפות לאחות מוסמכת, בעלת תואר ראשון מוכר בישראל
   • בעלת תעודת רישום של משרד הבריאות המעידה על היותה בוגרת קורס על- בסיסי בתחומי השירות, אם קיימת בהם הכשרה מתאימה
  • תחומים אחרים:
   בעלי הרשאה או רישיון כדין, בתוקף, בישראל, בתחומים בהם נדרשת הרשאה לפי כל דין, ובעלי הכשרה וכישורים מתאימים לשירות הניתן.
 2. אחריות:
  • להכיר את נהליי ההפעלה של השירות והנהלים הרלוונטיים של משרד הבריאות, ולעבוד לפיהם
  • להכיר את המנהל המקצועי ובעלי המקצוע הרלוונטיים, לרבות בעת התפתחות מצב חירום רפואי
  • להכיר את נוהלי ודרכי הפעולה במקרה של התפתחות מצב חירום רפואי
  • להכיר את הציוד הרפואי והתכשירים בהם הוא עושה שימוש, לרבות הכרת הציוד והתכשירים הייעודיים בשירות לטיפול במצבי חירום והחייאה
  • לידע את המנהל המקצועי על מגבלת שעות העבודה הרצופות עוד טרם שיבוצו לפעילות בשירות וזימון מטופלים, ככל הניתן מראש
  • להיות זמין למטופלים, בהתאם לשיבוצו בפעילות השירות
  • מתן טיפול באיכות מקצועית נאותה ותוך שמירה על יחסי אנוש נאותים
  • לתעד את מהלך הבירור והטיפול שניתן, ברשומה הרפואית המתאימה בשירות, בהתאם לחוק
  • למסור למטופל, בתום הפעולה הרפואית, מכתב סיכום רפואי, חתום בחתימה ובחותמת, הכולל את פירוט האבחנות, הפעולות שבוצעו וההוראות להמשך הבירור והטיפול
  • להפנות את המטופל לבדיקה של רופא/מטפל מתאים אחר, בהתאם לצורך הרפואי והדחיפות הרפואית
  • במצב חירום רפואי או במצב של סכנה חמורה:
   1. באחריות המטפל המפנה ליידע ישירות את הצוות הרפואי המתאים במוקד המקבל, על פרטי האירוע, בתיאום עם המטופל ובהסכמתו, ככל שניתן לקבלה בנסיבות העניין
   2. בהתאם לצורך הרפואי, יש לפנות מיידית לשירותי ההצלה וחירום המוכרים בישראל, בתיאום עם המטופל ובהסכמתו, ככל שניתן לקבלה בנסיבות העניין
  • ייעוץ:
   1. להפנות את המטופל בכתב לייעוץ בבעיה הדורשת בדיקת יועץ מתחום אחר
   2. אם נדרשת התייעצות דחופה רפואית, באחריות המטפל לסייע למטופל לאתר יועץ מתאים, (בשירות או מחוצה לו) בתוך זמן סביר ובהתאם לדחיפות הרפואית, אם לא ניתן להשיג התייעצות זו, באחריותו להפנות את המטופל למסגרת שירותי רפואה ההולמת את מצבו הרפואי
   3. יש לידע את מנהל השירות המקצועי בכל מקרה של קושי למצוא יועץ כאמור, ועל הפתרון שהושג
  • לדווח על אירועים חריגים ופטירות, כנדרש בחוק ובנהלים, למשרד הבריאות ולמנהל המקצועי בשירות
  • לדווח כנדרש בחוק לגורם המתאים על אירועים החייבים בדיווח, לרבות עבירות כלפי קטין או חסר ישע, ולמסור מידע רלוונטי בהתאם לחוק בעניין אלימות במשפחה

הבטחת רצף טיפולי

 1. באחריות המנהל המקצועי לוודא מתן העתק מהרשומה הרפואית למטופל, או לכל גורם מוסמך אחר, לפי דרישה או בהתאם לצורך הרפואי, ולפי הדין
 2. מומלץ לאפשר גישה ישירה לתיק הרפואי של המטופל לכלל המטפלים בתחום השירות המקצועי למטרת הבטחת המשכיות הבירור והטיפול, ובכפוף להסכמת המטופל
 3. מומלץ לאפשר גישה ישירה גם לתיק הרפואי הממוחשב בקופת החולים המבטחת, כפוף לשמירה על סודיות רפואית כמקובל וכפוף להסכמת המטופל

בקרה ופיקוח

 1. בקרה סדירה ומובנית על השירות, הכוללת מעקב תיקון ליקויים, תבוצע על ידי כל הבאים:
  1. בעל השירות או נציגו המוסמך
  2. המנהל המקצועי בשירות
  3. גוף או ארגון (כגון קופת חולים - הן במסגרת סל השירותים הקבוע בחוק והן במסגרת שירותי בריאות נוספים, או חברת ביטוח) הרוכש או משתמש בשירות זה עבור מטופליו או מבוטחיו
 2. הבקרה תכלול בין היתר, בדיקה של איכות הטיפול הניתן ומקצועיותו, בטיחות מטופלים, הבטחת איכות, תשתיות הולמות, בטיחות וגהות, הגנת הפרטיות וסודיות רפואית, ועבודה בהתאם לחוקים ולנהלים הרלוונטיים, ולרבות נוהל זה
 3. האחריות הכוללת לאיכות הטיפול המקצועי בשירות, לרבות הפיקוח והבקרה, חלה על המנהל המקצועי של השירות
 4. גוף או ארגון הרוכש או משתמש בשירות זה עבור מטופליו או מבוטחיו, שאיתר ממצאים חמורים או ליקויים המצביעים על סכנה מיידית אפשרית לבריאות הציבור, לבטיחות המטופל, לבטיחות וגהות, או לפרטיות המטופלים או לסודיות הרפואית ולאבטחת המידע; יעביר בדחיפות המתאימה את ממצאיו להנהלת השירות המקצועי ונותן השירות המבוקר, ובהתאם לנדרש, בחוק ובנהלים או בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, גם לממונה המקצועי במשרד הבריאות. המבקר יכלול הנחיות ולוח זמנים לתיקון הליקוי. הגוף או הארגון המבקר יפסיק הפניית מבוטחיו או לקוחותיו לשירות, עד לתיקון כל הליקויים שאותרו וביצוע בקרה חוזרת על ידי ההנהלה המקצועית שלו או עד להנחיה אחרת של משרד הבריאות
 5. דו"חות הבקרה יכתבו וישמרו בשירות ובגוף שערך את הביקורת, ויהיו זמינים לבדיקה ודרישה בכל עת
 6. בקרת משרד הבריאות על יישום נוהל זה, תבוצע, בין היתר, במסגרת הבקרות שעורך המשרד בקופות חולים, ובמוסדות רפואיים מורשים

תוקף

חוזר זה יכנס לתוקף ב־1 בספטמבר 2013, לגבי שירותים עצמאיים קיימים וחדשים.