האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

אמות מידה לשיקום לב מרחוק - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף אמות מידה לשיקום לב מרחוק לדף הנוכחי.

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
אמות מידה לשיקום לב מרחוק
Pacemaker GuidantMeridianSR.jpg
סימוכין חוזרנו מס': 34/2006 בנושא: "הכרה במכונים לשיקום חולי לב"
חוזרנו מס': 15/2012 בנושא: "אמות מידה להפעלת שירותי בריאות מרחוק"
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 15 בנובמבר 2018
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דפי הפירושים: – שיקום לב, שירותי בריאות מרחוק

בהמשך לחוזרנו שבסימוכין הננו להביא בזאת לידיעתכם הנחיות בנושא שבנדון.

כללי

שיקום לב לחולים מתאימים נחשב טיפול חיוני (CLASS I) מאחר והוא מוביל לירידה משמעותית בהיקף התמותה ובשכיחות האשפוזים החוזרים. למרות זאת, על פי הנתונים הקיימים רק מספר קטן מהזכאים לשיקום לב, מנצלים את זכאותם ולכך סיבות שונות. אחת מהסיבות קשורה לקושי הכרוך בהגעה למכוני שיקום הלב.

ביצוע "שיקום לב מרחוק" למטופלים המתאימים ישפר את הנגשת השירות ויגביר את זמינותו.

וועדה שמונתה ע"י המועצה הלאומית למניעה וטיפול במחלות לב וכלי דם, בחנה את יעילות ובטיחות מתן "שיקום לב מרחוק". מסקנות הוועדה הינן כי ככל שמדובר בחולי לב "בסיכון נמוך" (כמפורט בנספח א' לחוזר זה) מדובר בחלופה יעילה ובטוחה למטופל כאשר היא מיושמת בהתאם להמלצות מקצועיות מקובלות.

מטרה

קביעת אמות מידה ל"שיקום לב מרחוק" במסגרת מכוני "שיקום לב".

עקרונות לביצוע "שיקום לב מרחוק"

 1. "שיקום לב מרחוק" יכול להינתן במשולב או כתחליף לשיקום לב, המתבצע בין כותלי מכון שיקום, למטופלים מתאימים, המתקשים להגיע למכון שיקום הלב
 2. תוכנית "שיקום לב מרחוק" תופעל רק במסגרת מכון שיקום לב, המסוגל לספק את שירותי השיקום למטופלים בכל רמות הסיכון. לפיכך, רק מכון שיקום לב, הפועל על פי דרישות חוזרנו שבסימוכין, יוכל להפעיל תוכנית שיקום לב מרחוק
 3. צוות מכון שיקום לב המפעיל תוכנית "שיקום לב מרחוק" יהיה בעל ניסיון של שנה לפחות בשיקום לב
 4. בחירת מטופלים, המתאימים ל"שיקום לב מרחוק", נתונה להחלטת רופא ממכון השיקום, לאחר קבלת המטופל למכון וביצוע הערכה רב מקצועית על ידי רופא מתחום שיקום הלב, אחות, ומומחה לאימון גופני משקם
 5. תוכנית "שיקום לב" המתבצעת כ"שיקום לב מרחוק" תעמוד בכל אמות המידה המקצועיות הנדרשות מתוכנית "שיקום לב", המתבצעת בנוכחות המטופל במכון השיקום
 6. יעדי תוכנית שיקום לב ומרכיביה, יקבעו בעת קבלת המטופל ולא יושפעו משאלת מיקום ביצוע שיקום הלב, בין אם במכון או כ"שיקום לב מרחוק"
 7. המטופל יוחתם על טופס הסכמה להשתתפות בתוכנית "שיקום לב מרחוק". העתק טופס ההסכמה יימסר למטופל. טופס ההסכמה יפרט את המגבלות והסיכונים האפשריים, הכרוכים ב"שיקום לב מרחוק"
 8. מרכיבי תוכנית אישית ל"שיקום לב מרחוק":
  1. תוכנית פעילות אירובית: כולל דרישות ניטור מדדים טרם הפעילות הגופנית הקבועה ואחריה
  2. תוכנית אימוני התנגדות, כולל דרישות ניטור
  3. תוכנית להעברת משוב מקוון לצורך התאמת תוכנית האימון (יתבצע לפחות בתדירות דו שבועית)
  4. תוכנית מפגשים מרחוק עם מטפלים: רופא, אחות, מומחה לאימון גופני משקם ומטפלים נוספים
  5. תוכנית לאיזון גורמי סיכון ויעדים מוגדרים להשגת ערכי יעד (איזון ל"ד, איזון ערכי סוכר, איזון ערכי שומני הדם וגמילה מעישון)
  6. הוראות בטיחות פרטניות (דוגמה בנספח ב')
 9. הדרכת המטופל:
  1. מטופל יודרך אודות תוכנית השיקום האישית ויעדיה ובכלל זאת הדרכה ייעודית, הנוגעת לאופן ביצועה כ"שיקום לב מרחוק"
  2. מטופל יונחה בהפעלת ציוד הניטור הנדרש, מצבים בהם עליו להימנע מביצוע פעילות גופנית, מצבים בהם עליו לחדול מביצוע פעילות גופנית, מצבים בהם עליו לפנות לקבלת סיוע רפואי (בכלל זאת מצבי חירום רפואיים)
  3. תוכנית השיקום האישית ועיקרי תוכני ההדרכה ימסרו למטופל בכתב ובכלל זה גם נוהלי הבטיחות ודרכי התקשורת עם צוות המכון וארגוני הצלה
 10. ניטור הפעילות הגופנית:
  1. לא יטופלו במסגרת "שיקום לב מרחוק" מטופלים, אשר מצבם הרפואי מחייב ניטור לבבי של הופעת הפרעות קצב. פעילותם של מטופלים כאלו תתבצע תחת השגחה רפואית במכון השיקום
  2. הניטור המינימלי הנדרש יכלול: דופק רציף, זמן, מהירות, מדידת צעדים ומרחק הליכה
  3. מידע מנוטר של מטופל, יועבר על ידו מדי יום, למכון שיקום הלב וינותח שם באמצעות תוכנה ייעודית, אשר תאפשר מעקב אחר יישום תוכנית השיקום, התרעות במקרי חריגה ותזכורות ביצוע לצוות המטפל
  4. מערכת הניטור תתריע למטפל ולמטופל באירועי חריגת דופק של 20 אחוזים מדופק המטרה, הנמשכים למעלה מ - 10 דקות
  5. המידע המנוטר שיגיע למכון שיקום הלב יוערך על ידי הצוות המטפל בתדירות שבועית, למעט במקרים בהם קיימת התרעת מערכת בדבר חריגה מיעד המדדים המנוטרים
  6. ציוד הניטור הנדרש לצורך ביצוע "שיקום הלב מרחוק" יושאל למטופל לשימושו
 11. המעקב הרב מקצועי אחר המטופל:
  1. תוכנית המעקב הרב מקצועית במהלך תקופת השיקום תתבצע על ידי המטפלים בהתאם לצורכי המטופל. דוגמה לתוכנית מומלצת מצורפת בנספח ג'
  2. הפסקת "שיקום הלב מרחוק" תתבצע במקרים הבאים:
   • המטופל אינו מעוניין בהמשך הטיפול במסגרת תוכנית "שיקום לב מרחוק"
   • רופא שיקום הלב סבור כי ראוי להפסיק את השתתפות המטופל בתוכנית "שיקום לב מרחוק", עקב שינוי בהערכת מצבו הרפואי או היענותו לתוכנית ולנהליה
   • בעת שהשלמת תוכנית השיקום המתוכננת

קיום נהלים פנימיים

בכל מכון שיקום לב, המפעיל תכנית "שיקום לב מרחוק", ימצאו נהלים פנימיים, המוסיפים על האמור בחוזר זה ומתייחסים לפחות לנושאים הבאים:

 • אמות המידה לקבלה לתכנית והתוויות נגד להכללה
 • אופן קביעת יעדי הטיפול
 • אופן הדרכת המטופלים
 • אופן ביצוע המעקב הרב מקצועי
 • אופן ניטור המטופלים מרחוק
 • דרכי התמודדות עם מצבים חריגים (למשל, בעת ניטור מדדים חריגים או בעיית בתקשורת נתונים)
 • פירוט המצבים בהם יש לחדול מטופלים מביצוע "שיקום לב מרחוק"
 • נוהל לסיום השתתפות מטופל בתכנית "שיקום הלב מרחוק" ולשמירת רצף הטיפול אל מול הקהילה
 • אופן הכשרת המטפלים לטפל במסגרת תכנית "שיקום לב מרחוק"
 • נוהל המעקב והבקרה אחר עבודת המטפלים "מרחוק"
 • נוהל דיווח למשרד הבריאות אודות אירועים חריגים

נספח 1 - לוח 1 - הנחיות בסיסיות לדירוג רמת הסיכון

רמת סיכון איפיונים
נמוכה
 • אין ליקוי משמעותי בתיפקודו של החדר השמאלי (מקטע פליטה מעל 50 אחוזים)
 • אין כל גילוי של איסכמיית שריר הלב במנוחה או במאמץ המתבטאת בתעוקה או בסטיית מקטע ST
 • אין הפרעות קצב מורכבות במנוחה או במאמץ
 • אוטם, ניתוח מעקפים, אנגיופלסטיה כלילית (מכל סוג: בלון, תומך) ללא סיבוכים
 • כושר תיפקודי של 6 יחידות MET או יותר במיבחן מאמץ מדורג, 3 שבועות או יותר לאחר האירוע
בינונית
 • תיפקוד חדר שמאל לקוי במידה קלה עד מתונה (מקטע פליטה 31 אחוזים־49 אחוזים)
 • כושר תיפקודי נמוך מ־5 עד 6 יחידות MET, במיבחן מאמץ מדורג, 3 שבועות לאחר האירוע
 • אי הצלחה לעמוד בעוצמת המאמץ המוצעת
 • איסכמיית שריר הלב במאמץ (צניחת מקטע ST בשיעור של 2-1 מ"מ) או ליקויי איסכמיה הפיכים (באקוקרדיוגרפיה או במיפוי לב)
גבוהה
 • תיפקוד החדר השמאלי לקוי בצורה חמורה (מקטע פליטה 30 אחוזים או פחות)
 • הפרעות קצב חדריות מורכבות במנוחה, או המופיעות או המתגברות במאמץ
 • ירידת לחץ הדם הסיסטולי בשיעור העולה על 15 מ"מ כספית במאמץ, או אי היכולת להעלותו עם העלייה המודרגת במאמץ
 • הישרדות לאחר מוות קרדיאלי פתאומי
 • אוטם שריר הלב שהסתבך בשל אי ספיקת לב, הלם קרדיוגני, ו/או הפרעות קצב מורכבות
 • מחלת לב כלילית חמורה ואיסכמיה מודגשת של שריר הלב במאמץ (צניחת מקטע ST בשיעור הגבוה מ־2 מ"מ)

נספח 2 - הנחיות בטיחות כלליות לפעילות גופנית בתוכנית שיקום לב מרחוק

 • יש להעדיף את ביצוע הפעילות הגופנית בסביבת אנשים נוספים, היכולים לסייע במקרה הצורך
 • יש להעדיף את ביצוע הפעילות הגופנית בשעות בהן מכון שיקום הלב פעיל וניתן ליצור עמו קשר
 • יש להקפיד לבצע את הפעילות הגופנית בתנאי מזג אוויר נוחים, כפי שהוסבר בהדרכה בשלב הקבלה לתוכנית
 • יש להקפיד על לבוש והנעלה מתאימים, בעת ביצוע הפעילות הגופנית
 • יש להתחיל בפעילות הגופנית רק לאחר חימום שרירים מתאים ויש להקפיד על שתיית נוזלים טרם ובמהלך הפעילות
 • בעת ביצוע הפעילות הגופנית חובה לשאת מכשיר סלולרי, שעליו דרכי התקשורת למכון ולגורמי ההצלה (למשל: אפליקציית "מד"א שלי")
 • אין לחרוג מתכנית האימון כפי שנקבעה במכון השיקום ויש להקפיד להתאמן בהתאם להדרכה שהתבצעה בכניסה לתוכנית שיקום לב מרחוק
 • יש להקפיד על שימוש בשעון הדופק טרם ובמהלך ביצוע הפעילות, בהתאם להנחיות ולתכנית האימון האישית
 • אין לבצע פעילות גופנית במידה וישנם תסמינים של מחלת חום או כל שינוי במצב הרפואי עקב אירוע או "אירוע" רפואי חדש (אשפוז, פניה למיון, בעיה אורתופדית חדשה וכו'). במקרים אלו יש לדווח למכון השיקום ולרופא מטפל ולקבל הנחיות מתאימות
 • יש ליצור קשר עם מכון השיקום במקרים הבאים: שינוי בתסמינים במאמץ, הרגשה שתוכנית האימון קשה מדי, בעיה רפואית חדשה או שינוי במצב הרפואי
 • יש לעצור מידית את הפעילות הגופנית בהופעת הסימפטומים הבאים: כאבים חדשים בחזה, קוצר נשימה חריג למאמץ הנתון או סחרחורת / חולשה משמעותית או כל תחושה חריגה
 • יש לקרוא מידית לשירותי ההצלה בהופעת הסימפטומים הבאים: כאב עז בחזה, כאב בלסת התחתונה, כאב בכתפיים או כאב הקורן לידיים, הרגשה של טרום עלפון, קוצר נשימה קשה וחריג, שאינו חולף תוך מספר דקות ובאופן כללי כל מצב רפואי או תחושה החורגת מהצפוי במסגרת הפעילות הגופנית

נספח 3 - טבלת "מעקב מרחוק" אחר המטופל במסגרת "שיקום לב מרחוק"

מאמנ/ת פיזיולוג/ית אחות דיאטנית רופא
שבוע 1 + +
שבוע 2 +
שבוע 3 + +
שבוע 4 +
שבוע 5 +
שבוע 6 + +
שבוע 7
שבוע 8 + + +
שבוע 9
שבוע 10 +
שבוע 11 +
שבוע 12 + +
שבוע 13
שבוע 14 + + + +
שבוע 15
שבוע 16 +
שבוע 17
שבוע 18 + +
שבוע 19
שבוע 20 + +
שבוע 21
שבוע 22 + +
שבוע 23
שבוע 24 + +