האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

בדיקות מעבדה למוצר קנאביס רפואי, ביוזמת המטופל ועל חשבונו - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
בדיקות מעבדה למוצר קנאביס רפואי, ביוזמת המטופל ועל חשבונו
Drug bottle containing cannabis.jpg
מיצוי נוזלי של קנאביס אינדיקה
מספר החוזר mmk_540263719
סימוכין 540263719
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 19 ספטמבר 2019
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקנביס רפואי

כללי

קנאביס רפואי אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחה. כל פעולה בקנאביס דורשת רישיון על פי פקודת הסמים המסוכנים. הסדרת תחום הקנאביס הרפואי נועדה להבטיח כי איכות שרשרת האספקה של קנאביס רפואי, תהיה ברמת האיכות הגבוהה ביותר בדומה ככל שניתן לאיכות שרשרת האספקה של תרופות ותכשירים רפואיים.

היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות פועלת להסדרת תחום הקנאביס הרפואי ובכלל זה באמצעות נהלים שייעודם אבטחת איכות שרשרת האספקה הכוללת גידול, עיבוד, אחסון, הפצה וניפוק של תוצרי הקנאביס הרפואי.

יחידת הקנאביס חותרת לקיום הליכי הייצור המוקפדים ביותר לשם קבלת מוצר איכותי, וזאת תוך יצירה של מכנה משותף פרמקולוגי-רגולטורי לכלל התוצרים המגיעים לציבור החולים.

מגדלי ויצרני הקנאביס הרפואי נדרשים לקיים מערך אבטחת איכות כהגדרת נוהל 152 - חוזר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות "IMC-GMP דרישות איכות ליצור מוצרי קנאביס רפואי" (חוזר מספר 152 עדכון 3 תאריך 3 דצמבר 2017). בקצה שרשרת האספקה נמצא המטופל שהגורם המנפק אחראי לתת לו, גם הדרכה באשר לאחסון ושימוש במוצר. מטבע הדברים, מרגע שנופק מוצר הקנאביס למטופל, אובדת אפשרות הפיקוח ברמת אבטחת האיכות והרגולציה, ומכאן גם האפשרות להשוות את המוצר לפני ניפוקו לאותו מוצר הנמצא בידי המטופל.

מטרת הנוהל

יצירת אפשרות חוקית למטופל ברישיון כדין, להוביל לבדיקת מעבדה פרטית את מוצר הקנאביס הרפואי אשר הוא מטופל בו, מתוקף הרישיון שברשותו ועל חשבונו.

השיטה

מטופל המעוניין לבצע בדיקת מעבדה למוצר קנאביס שרכש כדין יוכל לפנות לאחת מהמעבדות שפרטיהם מופיעים באתר יחידת הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות, ואשר מוסמכות לבצע בדיקות מעבדה בקנאביס ובמוצריו.

לא נדרש אישור מיוחד להובלת כמות זו בידי בעל הרישיון ומסירתה למעבדה המוסמכת שבה הוא בחר.

המטופל יביא לדיגום את כל כמות הקנאביס שרכש כדין, המעבדה תדגום כמות נדרשת לבדיקה, ושאר הכמות תישאר בידי המטופל.

מטופל המבקש לבצע בדיקה כאמור ימסור הדגימה למעבדה המוסמכת, לאחר שהזדהה עם תעודה מזהה עם תמונה, יחד עם צילום של רישיון השימוש שלו, שיישמר במעבדה כאסמכתא לקבלת הדגימה וזהות מוסרו.

ביצוע הבדיקה יהיה במימונו ועל חשבונו של המטופל.

סייגים

הקנאביס הוא מוצר בעל שונות ביולוגית מובנית, והתוצר עצמו מושפע ממגוון גורמים כגון טמפרטורה, לחות, תנאי אחסון, לפיכך תנאי אחזקת מוצרי הקנאביס במעבר ותאריך הייצור יחסית לתאריך הבדיקה הם גורמים העשויים להשפיע מהותית על שונות זו .

בנוסף, תוצאות בדיקות בבדיקות שנערכו במעבדות שונות עשויות להיות שונות בשל השוני בנוהלי הדיגום במעבדות השונות, או בשיטות הדיגום במעבדות ועוד.

יובהר, כי תוצאות הבדיקה בהליך שלא נעשה בהתאם לכללי דיגום מקובלים (כולל לעניין שמירת שרשרת ההחזקה) תהיינה בעלות משקל נמוך בהליך משפטי, אם בכלל.

כן יובהר כי תוצאות הבדיקות הן מייצגות לגבי הכמות שנבדקה במעבדה ואין בתוצאות אלו בכדי להקיש על כלל אצוות הייצור ועל כן אין דינה של בדיקה זו כדין תעודות אצווה או תעודת אנליזה כהגדרתן בנוהל המשנה למנכ"ל 152, או בנוהלי אגף הרוקחות.

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו - המשנה למנהל הכללי.

מגר' יובל לנדשפט - מנהל היק״ר.