מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הגדרת מטופל כ"מרותק בית" לצורכי מתן שירותי רפואה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הגדרת מטופל כ"מרותק בית" לצרכי מתן שירותי רפואה
Starrrahmenrollstuhl.jpg
מספר החוזר 4/2017
סימוכין 270914816
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 7 פברואר, 2017
 

רקע

טיפול בסביבה ביתית של מטופל, מהווה אחת מדרכי הטיפול המקובלות והמועדפות על ידי מטופלים ובני משפחתם. על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי חלה חובה על המבטח להנגיש שירותי בריאות, לכל מבוטח נזקק.

מטרה

קביעת אמות מידה לאפיון אוכלוסיית מטופלים המוגדרים כ"מרותקי בית" בין היתר לצורך הגדרת השירותים שעל קופות החולים לספק למטופלים בביתם.

הגדרת מרותק בית

 1. מטופל יוגדר כ"מרותק בית" אם הוא עומד בכל התנאים שלהלן (1 עד 3) :
  1. הוא סובל ממחלה או ממצב רפואי המצריך את אחד או יותר מהמפורט להלן:
   • שימוש במכשיר תומך, כגון: מקל, קביים, הליכון, כיסא גלגלים
   • הסעה מיוחדת
   • סיוע של אדם אחר בכדי לעזוב את מקום מגוריו
   • סובל ממצב רפואי בו יש התווית נגד רפואית ליציאתו מהבית (סיכון להחמרה משמעותית במצבו הרפואי)
  2. יציאתו מהבית של המטופל והגעתו למרפאה כרוכים במאמץ ניכר וחריג
  3. קיימת הגבלה אמיתית וסבירה ליציאתו של המטופל מהבית, כפי שיקבע על ידי צוות רב מקצועי הכולל רופא, אחות ועו"ס מהמרפאה הראשונית
 2. משך תקופת הריתוק לבית לא צפוי לחלוף תוך חודש
 3. הגדרתו של מרותק בית, תקפה גם אם יצא מביתו באופן חריג לטיפול ובכלל זה לדיאליזה, כימותרפיה או בדיקה רפואית ואף אם יצא מביתו לעיתים נדירות עקב סיבות לא רפואיות, כגון אירועים חברתיים
 4. הגדרה זו של מרותק בית תקפה גם עבור מטופלים העונים לאמות המידה שהוגדרו לעיל חרף יציאתם למסגרות של מרכזי יום בעזרת מערך הסעות מיוחד

הערה: אין בחוזר זה לגרוע מחובת קופת החולים להנגיש את שירותיה גם למי שמרותקים לביתם באופן זמני ולזמן הקצר מחודש. זאת, על פי בחינה פרטנית של צורכי המטופל הפונה בבקשה כזו כמקובל.

גורם מבטח / קופות החולים יסדירו את מתן השירותים למרותקי בית על ידי נוהל פנימי שיכלול בין היתר

 1. את חובת הקופה לאיתור המטופלים העומדים בתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל, ואפיונם ברשומה הרפואית הממוחשבת
 2. מעקב נדרש וניטור תקופתי של המטופלים להגדרת צורכיהם הבריאותיים
 3. אופן אספקת שירותי הרפואה הראשונית, לרבות מתן טיפולים של בעלי מקצועות הבריאות השונים בבית המבוטח
 4. אופן ביצוע בדיקות ומתן טיפול תרופתי (בדיקות דם, מתן טיפול תוך וורידי וכדומה) בבית המבוטח

שיקול דעת

הגדרת השירותים שיש לתת בבית מבוטח על פי חוזר זה, אינה שוללת את חובת הקופה להפעיל שיקול דעת פרטני ביחס למתן שירותים אחרים, שאינם מפורטים בסעיף 4 לעיל, בבית המטופל.

נתונים תקופתיים

נתונים תקופתיים אודות יישום הנחיות חוזר זה, ירוכזו, יתועדו ויועברו למשרד הבריאות על פי דרישה וימסרו בבקרות משרד הבריאות הנערכות מעת לעת.

תחולה

יש לפעול לקיום הוראות חוזר זה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ־1.7.2017.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

ד"ר ורד עזרא,

ראש מנהל הרפואה.