מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

הנגשת נתוני בריאות אישיים למטופל - בריאות בכף היד - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנגשת נתוני בריאות אישיים למטופל - "בריאות בכף היד"
Electronic medical record.jpg
מספר החוזר 8/2019
סימוכין 566975819
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 11 בנובמבר 2019
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםרשומה רפואית

כללי

 • לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, מטופל זכאי לקבל ממטפל או ממוסד רפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית המתייחסת אליו, וכן לקבל העתק של מידע זה. לכן, ככלל (ולמעט החריגים שבדין), חלה חובה להציג למטופל כל מידע שקיים אודותיו ברשומותיו הרפואיות
 • משרד הבריאות מקדם מהלך שבמסגרתו המידע הרפואי של כל מטופל במערכת הבריאות הציבורית בישראל יהיה נגיש עבורו באופן מלא, לרבות האפשרות לשמור את המידע ברשות המטופל
 • הנגשת המידע למטופל יוצרת שקיפות בין המוסד הרפואי למטופל. המטופל נחשף למידע הנוגע לו והופך לשותף פעיל בניהול מצבו הבריאותי ובניהול המידע אודותיו
 • בעידן הדיגיטלי, ארגוני בריאות מאפשרים למטופליהם גישה אלקטרונית לתיק רפואי אישי מקוון, המכיל תיעוד של ההיסטוריה הרפואית של המטופל. התיק הרפואי האישי של המטופל יכול להציג מידע רפואי נרחב הכולל, בין היתר, ביקורים, ייעוץ, טיפול תרופתי, הפניות לבדיקות, למכונים ולמומחים, תוצאות הבדיקות וכיוצא בזה
 • בשלב ראשון בו מתמקד חוזר זה משרד הבריאות מעוניין להרחיב את היקף המידע האלקטרוני המונגש למטופל, בשתי דרכים: באמצעות הנגשה מקוונת על ידי קופות החולים, המתבצעת באתרי אינטרנט ו/או ביישומונים (אפליקציות מובייל) שירחיבו את המידע המוצג למטופל אודותיו באופן מקוון, ובעתיד באמצעות הפקה של המידע בקופות החולים לקובץ על גבי התקן טכנולוגי אישי נייד שיהיה מקובל באותה עת
 • בשלבים הבאים, יוקמו צוותי עבודה משותפים על מנת לבחון צורות הנגשה נוספות של המידע, הגדרת סטנדרט ומבנה הצגת נתונים, על מנת להרחיב את התועלות האפשריות מהנגשת התיק הרפואי למטופל

מטרה

קביעת הנחיות וכללים להרחבת המידע הנגיש למטופלים באמצעות תיקים רפואיים אישיים.

הגדרות

 • "תיק רפואי אישי מקוון (PHR - Personal Health Record)": מידע רפואי אודות מטופל, המונגש לו על ידי קופת החולים בה הוא מבוטח, באופן אלקטרוני לרבות באופן מקוון
 • "מידע מובנה" - מידע המסומל בקוד או נבחר מתוך מספר אפשרויות מוגבל (ברירה מרובה)
 • "מידע לא מובנה": מידע מילולי בשדות למילוי חופשי, צילומים, ומידע אחר שאינו מסומל בקוד או נבחר מתוך מספר אפשרויות מוגבל (ברירה מרובה)
 • "רשומה רפואית אלקטרונית (EHR - Electronic Health Record)": מערכת אלקטרונית לניהול רשומה רפואית שמטפלים משתמשים בה כדי לתעד טיפול רפואי
 • "רשת שיתוף מידע": מערכת לשיתוף מידע רפואי בין מטפלים וארגוני בריאות ברמה לאומית לצורך טיפול במטופלים, הפועלת בישראל

חובת הצגת מידע למטופל באמצעות תיק רפואי אישי מקוון (PHR) בקופת החולים

 • קופת חולים תפעיל עבור כל מטופל המבוטח בקופה תיק רפואי אישי מקוון (PHR) באזור האישי שלו באתר האינטרנט של הקופה ותציג בו כל מידע רפואי אודותיו כאמור בסעיף 5 להלן, בכפוף לאמור בחוזר זה, לכלל הנחיות משרד הבריאות, ולהוראות כל דין
 • קופת החולים תעדכן את כל המטפלים בקופה על כך שהמידע הכלול ברשומה הרפואית האלקטרונית (לרבות רישום מידע לא מובנה, תוצאות בדיקות ועוד) יוצג גם למטופל באמצעות התיק הרפואי האישי המקוון (PHR).
המונח "כל המידע" בחוזר זה מתייחס למידע שהמטופל זכאי לקבל, למעט החריגים המפורטים בהוראות כל דין ובהנחיות משרד הבריאות (לרבות בנוהל סיווג מידע א-8.2), המאפשרים שלא למסור מידע מסוים למטופל.
 • בעת כניסה לאזור האישי של המטופל באתר האינטרנט של קופת החולים בה הוא מבוטח, יוצג למטופל, באופן ברור ובולט, הסבר על כך שהמידע המוצג בתיק הרפואי האישי המקוון (PHR) עלול להכיל מידע רגיש, וכי לא ניתן למנוע הצגת מידע מסוגים מוגדרים. כמו כן, בעת כניסה ראשונה לאזור האישי באתר האינטרנט של הקופה, תוצג למטופל הבהרה כי הסכמתו להירשם לאזור האישי (ולתיק הרפואי האישי המקוון) תחשב כהסכמתו להצגת כלל המידע הקיים אודותיו בתיק הרפואי האישי המקוון (PHR) ובכלל זה מידע רגיש

הצגת מידע רפואי בתיק הרפואי האישי המקוון )PHR( בקופת חולים

 • ככלל, יש להציג בתיק הרפואי האישי המקוון הן מידע מובנה והן מידע לא מובנה.
 • הצגת המידע הרפואי הקיים אודות המטופל באמצעות התיק הרפואי האישי המקוון של הקופה המבטחת, יבוצע בשני שלבים:
 • בשלב ראשון (עד ליום 1.1.2020) - יוצג בתיק הרפואי האישי המקוון המידע המובנה הקיים אודות המטופל ברשומה הרפואית האלקטרונית המתנהלת בקופת החולים בה הוא רשום. קופת החולים רשאית להחליט האם להציג אבחנות רפואיות זמניות שניתנו לפני ה-1.1.2020. המונח "אבחנות רפואיות זמניות" בסעיף זה, מתייחס לאבחנות שהוגדרו על ידי הגורם המטפל כאבחנה לא קבועה.
 • בשלב שני (עד ליום 1.4.2020) - יוצג בנוסף בתיק הרפואי האישי המקוון גם המידע הרפואי הקיים אודותיו ברשת שיתוף מידע, ופן מידע שאינו מובנה. הצגת מידע שאינו מובנה תתייחס למידע רפואי שיוזן ברשומה הרפואית האלקטרונית החל ממועד זה (1.4.2020).
 • קופת החולים שתבחר בכך רשאית ליצור ברשומה הרפואית האלקטרונית שדות טקסט שיוגדרו כפנימיים או כתרשומת אישית של המטפל, ושכתוצאה מכך מידע שיוזן בהם יוצג רק למטפלים, ולא יוצג בתיק הרפואי האישי המקוון.

העברת מידע לקופות החולים באמצעות רשת שיתוף מידע והצגתו למטופל בתיק הרפואי האישי המקוון

 • משרד הבריאות יפעל להרחבת המידע המועבר לקופות החולים באמצעות רשת שיתוף המידע.
 • מידע שיועבר לקופת החולים באמצעות רשת שיתוף מידע יוצג למטופל בתיק הרפואי האישי המקוון כפי שהתקבל (as is) ותוך ציון מקורו למטופל. קופת החולים רשאית להחליט האם לשלב מידע זה ברשומה הרפואית האלקטרונית של המטופל.
 • מטופל שיבחר לצאת מרשת שיתוף המידע לא יוכל לצפות באמצעות התיק הרפואי האישי המקוון במידע רפואי אודותיו שניתן להעבירו רק באמצעות רשת שיתוף המידע.
 • קופת החולים תציג בתיק הרפואי האישי המקוון הבהרה למטופל, כי מידע שמקורו אינו ברשומה הרפואית האלקטרונית של הקופה, לא בהכרח נצפה או נבדק על ידי מטפל בקופה או מטעמה, ואף לא בהכרח ניתן לצפייה על ידי מטפל כאמור.

יכולות טכניות נדרשות לתיק הרפואי האישי המקוון בקופת חולים

 • על התיק הרפואי האישי המקוון לאפשר למטופל להדפיס, להוריד ולשמור את כל המידע המוצג בו.
 • התיק הרפואי האישי המקוון יעוצב באופן נגיש המאפשר שימוש נוח על ידי המטופל, תוך התייחסות לשפות ולאוכלוסיות שונות, ככל האפשר.
 • קופת החולים תפרסם למטופלים הסבר לגבי אופן הנגשת המידע בתיק הרפואי האישי המקוון.
 • התיק הרפואי האישי המקוון יעמוד בדרישות הגנת פרטיות ואבטחת מידע שפורסמו בחוזרים ונהלים של משרד הבריאות ובהתאם להוראות כל דין.

הנגשת מידע רפואי באמצעות התקן טכנולוגי אישי

 • עד לשנתיים לאחר השלמת מימוש המהלך שפורט בסעיף 5 לעיל, קופות החולים יספקו למטופלים, המבקשים זאת, התקן נייד טכנולוגי ייעודי אישי שיהיה מקובל באותה עת (כדוגמת USB Flash Drive), שיאפשר הטענת מידע הקיים אודותיהם בתיק הרפואי האישי באמצעות עמדות ייעודיות שיאפשרו צפייה במידע באופן לא מקוון.
 • קופת החולים יפרסמו לציבור את מיקום העמדות הייעודיות בהן ניתן יהיה להטעין את המידע על גבי ההתקן ולצפות בו.
 • משרד הבריאות יפרסם הנחיות לגבי אופן המימוש של סעיף זה או לפתרון טכנולוגי אחר שייתן מענה לצורך כאמור.

גביה

 • מתן הרשאת גישה למטופל לתיק הרפואי האישי המקוון, שימוש בו על ידי המטופל וכן הורדה ושמירה של המידע הנמצא בו, תעשה ללא עלות למבוטחי הקופה.
 • גביית תשלום בעד איתור והנפקת העתק לא ממוחשב של הרשומה הרפואית של המטופל או חלקים ממנה תהיה בהתאם לתקנות זכויות החולה (תשלום מרבי בעד מסירת העתק רשומה רפואית או עיון בה), התשע"ט-2019, ובכפוף לכל הוראות הדין בעניין זה.

חלות החוזר

 • מנכ"לי קופות חולים ומנהלי מוסדות רפואיים המעבירים מידע רפואי לקופות החולים.
 • חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר מנכ"ל 15/2018, שפורסם ביום 18.11.2018.

בקרה

חוזר זה ייבדק כחלק מהבקרות השוטפות שעורך משרד הבריאות.