האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הנחיות לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו של חולה - חוזר מנכ"ל

מתוך ויקירפואה
Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
הנחיות לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו של חולה
LipidHPN.jpg
תחום משפחה
סימוכין 70/2002
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 11 בדצמבר 2002
 

רקע

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת, המודעות לאיכות חייהם של מטופלים, לצד הצורך בהפחתת עלויות הטיפול יצרו דרישה להעברת טיפולים מהמערכת האשפוזית למערך הטיפול הביתי באמצעות רופא, אחות מוסמכת או החולה עצמו.

טיפול תרופתי תוך-ורידי (IV‏ - Intra-Venous therapy) הפך לאחד הטיפולים השכיחים המבוצעים בבתיהם של חולים.

יתרונות הטיפול
 • הפחתת החשיפה לזיהומים נרכשים בבית החולים
 • מניעת פגיעה באיכות חיי המטופל עקב אשפוז ממושך
 • קידום טיפול עצמי של החולה (Self-Care) המשפר את היענות החולה לטיפול
 • הפחתת עלויות טיפול
 
ההנחיות להלן באות להגדיר כללים למתן טיפול תרופתי תוך-ורידי, כולל מתן דם ומוצריו, בבית החולה ולהבטיח
 • רצף טיפול תרופתי
 • רצף והמשכיות ההדרכה למטופל
 • אספקת שירות טיפול תרופתי תוך-ורידי באיכות ובטיחות נדרשים
 • תיעוד, פיקוח ובקרה שוטפים בהתאם להנחיות

אסמכתאות

 • הנחיה מקצועית: ניהול טיפול תרופתי - חוזר מינהל הסיעוד מספר 29
 • תקנות הרופאים (כשירות לביצוע פעולות חריגות 2001)
 • פעולות סיעוד - חוזר המינהל הכללי מספר 13/2001 מיום 15.05.2001
 • נוהל רשומת חולה באשפוז - חוזר מינהל הרפואה מספר 27/95
 • נוהל מתן דם ומוצריו - חוזר מינהל הרפואה מספר 51/2001 מיום: 8.8.2001

הגדרות

טיפול תרופתי תוך-ורידי - מתן תכשיר רפואי תוך-ורידי, לרבות אנטיביוטיקה, כימותרפיה, מתן דם ומוצריו בהתאם להתוויות היצרן.

מרכז הכנה רוקחית - בית מרקחת שמונה על ידי הקופה המבטחת, המספק שירות מרכזי להכנה אספטית של תרופות תוך-ורידיות לבית החולה או לכל מקום אחר.

הכנה רוקחית - הכנת חומר תרופתי בתמיסה מוכנה להזלפה, ללא צורך בטיפול נוסף בתמיסה או בתרופות, שהוכן על ידי מרכז הכנה רוקחית.

אחר משמעותי (Significant Other) - בן משפחה או כל אדם שנבחר על ידי החולה או אפוטרופוסו והמוכן לקחת על עצמו את האחריות לטיפול, ונקבע כמסוגל לבצע את הטיפול לדעת הרופא והאחות המוסמכת המטפלים בחולה.

הקופה המבטחת - אחת מקופות החולים המוכרות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד 1994, שבה מבוטח החולה.

הנחיות למתן הטיפול

 1. הקופה המבטחת אחראית לטיפול תרופתי תוך-ורידי בבית החולה (באמצעות עובד הקופה או מטעמה), לרבות הבטחת איכות הטיפול
 2. החדרת צנתר בווריד מרכזי תתבצע אך ורק בבית חולים
 3. החדרת הצנתר לווריד פריפרי תיעשה על ידי רופא או אחות מוסמכת
 4. טיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו של חולה יכול להתבצע (חיבור לצנתר החולה, מתן התרופה, קיבוע הצנתר, ניתוק הצנתר וחבישת הצנתר) על ידי החולה ו/או אחר משמעותי, או על ידי אחות מוסמכת, בהתאם להוראות הרופא המטפל
 5. מומלץ שכאשר החולה מבצע את הטיפול בעצמו יימצא אדם נוסף במחיצתו
 6. כאשר ההתחלה של סדרת טיפולים נעשית בבית החולה ולא בבית החולים, יינתן הטיפול הראשון על ידי הרופא המטפל ובפיקוחו לכל משך הטיפול ובתנאי שקיימים ערכה ופרוטוקול לטיפול ברגישות לתרופות (על פי המקובל בקופה המבטחת)
 7. החומרים המחייבים הכנה רוקחית:
  1. הזנת על - TPN‏ (Total Parenteral Nutrition)
  2. ציטוטוקסיקה
  3. חומרים משככי כאב ל-PCA‏ (Patient Control Analgesis)
  4. טיפול תרופתי הכולל יותר מחומר פעיל אחד
  5. כל טיפול תרופתי שאינו מבוצע על ידי צוות רפואי/סיעודי

התאמת מועמדים לטיפול תרופתי תוך-ורידי בבית

 1. אמות מידה להתאמת מועמדים לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתם:
  1. קיום צוות רפואי/סיעודי של הקופה המבטחת, שיבצע את הטיפול או אם החולה ו/או אחר משמעותי מסוגלים לדעת הרופא והאחות המוסמכת המטפלים, לבצע את הטיפול בצורה בטוחה
  2. החולה/אפוטרופסו הביע את הסכמתו מדעת, על גבי טופס הסכמה שבו מוצהר כי:
   • הוסברה לו מהות הטיפול בהשוואה לחלופה האשפוזית
   • הוא הסכים מרצונו החופשי לקבל את המשך הטיפול בדרך זו
   • הוא קיבל הסבר והדרכה בכתב ובעל פה על הפעולות הדרושות במסגרת הטיפול הביתי
  3. באחריות הקופה המבטחת לתת לחולה גיבוי טלפוני זמין מצוות מטפל בכל שעות היממה
  4. במקרה שבו הטיפול ייעשה על ידי אחר משמעותי, יחתום האחר המשמעותי על גבי טופס הסכמה כי:
   • הוסברה לו מהות הטיפול
   • הוא הסכים מרצונו החופשי לבצע הטיפול התרופתי התוך-ורידי
   • הוא קיבל הסבר בכתב ובעל פה על הפעולות שנדרש ממנו לבצע
 2. קיימים תנאים סביבתיים מתאימים בבית החולה, בהתאם לשיקול דעת מקצועי של הצוות המטפל בקהילה והדבר תועד בתיקו הרפואי של החולה
 3. קבלת החלטה לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו של חולה:
החלטה לטיפול תרופתי תוך-ורידי בבית החולה, היא החלטה רפואית על בסיס שיקול דעת מקצועי ומערכתי
מטרת ההחלטה - קיצור אשפוז או מניעת אשפוז של החולה:
 1. ההחלטה על התאמת החולה לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו, תתקבל על ידי רופא ואחות מוסמכת שהם המטפלים הישירים בחולה במוסד הרפואי שבו הוא מטופל (בקהילה או בבית החולים)
 2. כאשר החולה מאושפז, ההחלטה על שחרורו לשם המשך טיפול תוך-ורידי בביתו, תתקבל על ידי הרופא המטפל והאחות המוסמכת בבית החולים, בהסכמת הרופא והאחות המוסמכת המטפלים בקהילה ובתיאום עמם (בהתאם לנוהלי הקופה המבטחת), תוך קבלת אישור של הקופה המבטחת להבטחת רצף הטיפול עם המעבר לקהילה. בית החולים אחראי להעביר לרופא המטפל בקהילה כל מידע רלוונטי הנוגע לחולה, לרבות ממצאים שהתקבלו לאחר שחרורו
 3. הרופא והאחות המוסמכת המטפלים בקהילה יאמדו ויעריכו מחדש בכל מפגש את התאמת החולה לטיפול בביתו, ויקבעו באשר להמשך הטיפול

מתן דם ומוצריו

 1. ההחלטה על מתן דם ומוצריו בבית החולה תינתן תוך תיאום בין הרופא המטפל בבית החולים לרופא המטפל בקהילה ובהתאם לנהלים להפעלת בנק דם ומתן עירוי דם
 2. דם ומוצריו יינתנו רק לחולה שקיבל בעבר מנת דם ללא סיבוכים
 3. העברת מנת הדם אל בית החולה תיעשה באחריות הצוות המטפל בקהילה ובאישור הקופה המבטחת באופן שיבטיח שתישמר הטמפרטורה הרצויה בהתאם למרכיב הדם הניתן
 4. לא יינתנו יותר משתי מנות דם או פלזמה ב-24 שעות
 5. זיהוי החולה ושיוך מנת הדם ייעשה על ידי רופא ואחות מוסמכת ובחתימתם
 6. הרופא המטפל יהיה נוכח ב-15 הדקות הראשונות של מתן הדם ובהמשך יהיה זמין טלפונית לכל קריאה. האחות המוסמכת המטפלת תהיה נוכחת במהלך כל הטיפול ו-20 דקות לפחות לאחר תום העירוי
 7. לרשות החולה מכשיר טלפון עם רשימת מספרי טלפון של הצוות הסיעודי ושל שירותי חירום למצבי חירום
 8. הרופא והאחות המוסמכת המטפלים חייבים להיות בקיאים בטיפול בתופעות לוואי מיידיות לעירוי דם ומרכיביו, ויכירו נוהל פינוי חולה לבית החולים במקרה חירום
 9. בכל מצב של סיבוך שניתן לייחסו למתן עירוי הדם, יש להפנות את החולה מיידית לחדר מיון הקרוב. הרופא או האחות ייתנו טיפול מיידי עד לפינוי וילווהו עד להגעתו למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון), כולל העברת מידע לצוות המטפל בחדר מיון
 10. הרופא/האחות המוסמכת ידריכו את החולה ו/או משפחתו/מטפל אחר לגבי הופעת תגובות מאוחרות לעירוי, ויתעדו את ההדרכה

אחריות

האחריות לטיפול תרופתי תוך-ורידי בבית החולה, מתן דם ומוצריו, לרבות רצף הטיפול והניטור הרפואי, מוטלת על הקופה המבטחת מרגע שחרור החולה מבית החולים והתחלת הטיפול התרופתי בקהילה, כדלקמן:

 1. אספקת התרופות, הציוד הנלווה, לרבות פינוי הפסולת הרפואית
 2. הרופא האחראי על הטיפול בבית החולה בקהילה אחראי ל:
  • הערכה שוטפת להתאמת החולה לטיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו
  • אישור הטיפול התרופתי בבית החולה
  • מתן הוראה לטיפול תרופתי תוך-ורידי בבית החולה
  • החתמה על הסכמה מדעת לטיפול תרופתי תוך-ורידי בבית הן של החולה והן של האחר המשמעותי (בהתאם לסעיפים 5.1.2, 5.1.4)
  • בקרת התקשורת עם מרכז ההכנה הרוקחית
  • קביעת תדירות ביקורי בית תוך תיעוד והנמקה מפורטת ברשומה הרפואית
  • גיבוי מקצועי תוך כדי הטיפול
  • התעדכנות בדיווחים על הטיפול התרופתי לרבות שיתוף פעולה של החולה ו/או משפחתו
  • מעקב רפואי אחר תוצאות הטיפול, בהתאם למצבו הקליני של החולה וטיב הטיפול הרפואי
 3. האחות המוסמכת והאחראית על הטיפול בבית החולה בקהילה אחראית ל:
  • קשר עם הגורם המשחרר בית החולים (רופא ואחות מוסמכת ביחידת האשפוז)
  • תיאום שחרור החולה עם צוות בית החולים
  • הדרכת החולה ומשפחתו לביצוע טיפול תרופתי בביתו
  • הערכה שוטפת להתאמת החולה וסביבתו לקבלת טיפול תרופתי תוך-ורידי בביתו
  • קשר עם מרכז ההכנה הרוקחית
  • קביעת תדירות ביקורי בית תוך תיעוד והנמקה מפורטת ברשומה הרפואית
  • הערכת ביצוע טיפול עצמאי על ידי החולה או אחר משמעותי
  • גיבוי מקצועי תוך כדי הטיפול המתבצע על ידי החולה עצמו או אחר משמעותי
  • מעקב סיעודי אחר הטיפול ותוצאותיו, בהתאם למצבו הקליני של החולה וטיב הטיפול הרפואי והסיעודי
  • דיווח לרופא המטפל

הדרכת החולה

 1. הדרכת החולה או אחר משמעותי תבוצע על ידי האחות המוסמכת המטפלת, בהתאם למיקום התחלת הטיפול (בית חולים/קהילה) ועל פי הצרכים המזוהים במהלך הטיפול
 2. הדרכת החולה או אחר משמעותי תלווה בתרגול, הערכה ודיווח על ביצוע עצמאי של הטיפול לפחות 3 פעמים, בבית החולה
 3. הדרכת החולה או אחר משמעותי, תלווה בעזרי הדרכה כתובים ומאוירים, שיישארו ברשות החולה ומשפחתו

פינוי חולה מביתו אל בית החולים

 1. הקופה המבטחת תוודא כי לרשות המטופל מכשיר טלפון עם מספרי טלפון לשעת חירום
 2. הסכם מוקדם לגבי פינוי מטופל מביתו אל בית החולים הקרוב, ייעשה בין הקופה מבוטחת לספק שירותי חירום (בשל מורכבות החולים אין להסתפק בשירות מגן דוד אדום רגיל)

נהלים

בקופה מבטחת יימצאו נהלים כתובים בנושאים הבאים:

 1. הליך אישור טיפול תוך-ורידי בבית החולה
 2. נוהל הדרכת החולה לטיפול עצמי או על ידי אחר משמעותי
 3. נוהל תקשורת החולה עם הרופא והאחות המוסמכת המטפלים
 4. טיפול ומעקב רפואי אחר החולה ותדירותם
 5. טיפול בצנתרים ועזרים אחרים
 6. טיפול בפסולת רפואית מבית המטופל
 7. פינוי חולה מביתו לבית החולים

תיעוד

 1. הרופא המטפל האחראי על הטיפול בבית החולה יתעד ברשומת החולה:
  • ההחלטה על התאמת החולה לטיפול ביתי, ההסבר לחולה בעל פה ובכתב, לרבות הסכמה מדעת ומידת שיתוף הפעולה
  • הוראות הטיפול התוך-ורידי, לרבות תמיסות, מעקב רפואי ותוצאות הטיפול הרפואי
   1. כאשר החולה משתחרר מאשפוז, מכתב שחרור רפואי יכלול אבחנות, מהלך אשפוז, הטיפול שניתן והמלצת הרופא המטפל לטיפול תוך-ורידי בביתו של החולה והמלצות להמשך מעקב, לרבות שם הרופא והאחות בקהילה שעמם תיאם המשך הטיפול בבית החולה ותוכנית הטיפול
 2. האחות המוסמכת אחראית לתיעוד ברשומת החולה:
  1. ההחלטה על התאמת החולה לטיפול ביתי
  2. אומדנים סיעודיים והערכת ידע ומיומנויות ביצוע הפעולה על ידי החולה ו/או אחר משמעותי
  3. הזמנת התרופות וציוד העזר וכי וידאה כי אלו יגיעו לבית החולה עם תחילת הטיפול הראשון וכל זמן מתן הטיפול
  4. מעקב סיעודי ותוצאי טיפול סיעודי
 3. כאשר החולה משתחרר מאשפוז, מכתב שחרור סיעודי יכלול:
  1. אומדן מצב ביופסיכוסוציאלי של החולה לרבות תפקוד יום-יומי (ADL‏ - Activities of daily living) ואיתור אחר משמעותי
  2. תוכני הדרכת החולה ו/או אחר משמעותי
  3. הערכת ידיעותיהם ומיומנויותיהם לביצוע הפעולה
  4. תוכנית הטיפול ומעקב סיעודי
  5. שם הרופא והאחות בקהילה שעמם תואם ותוכנן המשך הטיפול בבית החולה