האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה 2 - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
העברת מידע בין מוסדות רפואיים לאיתור וזיהוי קטינים וחסרי ישע נפגעי אלימות במשפחה
Domestic violence memorial monument in Ashdod.jpg
אנדרטה לזכר קורבנות האלימות במשפחה באשדוד
תחום ילדים
מספר החוזר mr39_2011
סימוכין  
קישור באתר משרד הבריאות
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהיבטים רפואיים של אלימות


בהמשך לחוזרים שבסימוכין הננו להביא בזאת לידיעתכם עדכון בנושא שבנדון, שמטרתו להנחות על השימוש במערכת הממוחשבת לשיתוף מידע בנושא שבנדון.

רקע

תופעת האלימות במשפחה, מאופיינת בהישנות ובהחמרה לאורך זמן וכן בניסיונות להסתירה מהסביבה הקרובה המשפחתית, החברתית והמקצועית.

נפגעי אלימות במשפחה, התעללות והזנחה מגיעים או מובאים לקבלת טיפול במסגרות רפואיות שונות ומגוונות לרבות חדרי המיון ומחלקות האשפוז בבתי החולים. פניה לקבלת טיפול רפואי במסגרות בריאות שונות לסירוגין, היא דפוס שכיח במקרים אלה שנובע גם מניסיון להסתיר את אופייה החוזר של הפגיעה ולמנוע חשיפתה על ידי גורמי הבריאות המטפלים.

הקפדה על הצלבת מידע בין מסגרות הטיפול השונות, יכולה לסייע באיתור נפגעים אלה ומאפשרת התערבות שיכולה למנוע את המשך הפגיעה בהם.

לאור מקרים קשים אשר קרו בעבר, בהם נפגעי אלימות, הזנחה והתעללות שהם קטינים וחסרי ישע ביקרו במספר בתי חולים ולא זוהו כנפגעי אלימות (חוזר מינהל הרפואה קטינים נפגעי התעללות מספר 62/2002 מיום 6.12.02), נבנתה מערכת ממוחשבת "אלב"מ (אלימות במשפחה)" (להלן "המערכת"). המערכת מאפשרת הצלבת מידע בין בתי חולים אודות ביקורים וטיפולים שניתנו בבתי החולים הכלליים בישראל.

מטרת המערכת להגביר את יכולת האיתור והזיהוי המוקדם של קטינים וחסרי ישע החשופים לאלימות, התעללות והזנחה, ולסייע באיתור המידע הנוגע להיסטוריה של ביקורים במלר"ד, במרפאות ואשפוזים קודמים בבתי חולים שונים.

דרכי פעולה

 1. בכל מקרה בו מתעורר חשד לאלימות במשפחה הכולל התעללות פיזית, מינית, נפשית או הזנחה, כלפי קטין או חסר ישע - יש לערב בטיפול עובד/ת סוציאלי/ת של המוסד הרפואי/מחלקה. (על פי חוזר מנכ"ל מספר 20/90 בעניין טיפול בנפגעי אלימות במשפחת ניצול מיני והזחה של קטינים חסרי ישע, מיום 28.8.90)
 2. העו"ס בלבד רשאי/ת לבצע חיפוש במערכת "אלב"מ" הממוחשבת, על מנת לבדוק פניות קודמות למחלקה לרפואה דחופה /אשפוז
 3. במקרים בהם העלתה המערכת הממוחשבת מידע על אשפוזים קודמים, ביקורים במיון או במרפאה ובמיוחד על רקע טראומה, או מידע אחר הרלוונטי לביסוס החשד, יפנה העו"ס, על פי הצורך, למוסד הרפואי שאצלו נמצא המידע לקבלת פרטים נוספים אודות נסיבות אותם אירועים
 4. בתי החולים ימסרו מידע זה לעו"ס מוסד רפואי לפי דרישה כאמור, בהסתמך על הוראות סעיף 20(א)(3) לחוק זכויות החולה תשנ"ו - 1996, המתיר למטפל למסור מידע למטפל אחר לצורך טיפול במטופל, כחריג לכלל חובת הסודיות
 5. תוצאות החיפוש ירוכזו בידי העו"ס ויועברו לידיעת הצוות הרפואי והסיעודי המטפל במקרה, כחלק מתהליך ביצוע אבחנה מבדלת והערכת החשד לפגיעה במטופל
 6. במקרים בהם מתעורר חשד לפגיעה עקב אלימות במשפחה, יש לפעול בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים וחוזרי המנהל הכללי בנושאים הקשורים לאיתור זיהוי וטיפול בנפגעי התעללות, הזנחה, התעמרות ופגיעה מינית (חוזרים מס': 25/03 בנושא קטינים; 22/03 בנושא זקנים; 24/03 בנושא תקיפה מינית)
 7. בדיקת הנתונים המופיעים במערכת הממוחשבת היא חלק בלתי נפרד מאיסוף מידע רפואי וסוציאלי על מטופל, במקרים המצדיקים זאת, לצורך קביעת האבחנה והטיפול הנדרש, ואין צורך ליידע על כך באופן מיוחד את המטופל/האפוטרופוס

תנאי השימוש במערכת

 1. מטרה:
  1. המערכת נועדה לסייע באיתור מטופלים קטינים וחסרי ישע שהם נפגעי אלימות במשפחה ותקיפה מינית, מצד האחראים עליהם ורק כאשר העובד הסוציאלי במוסד הרפואי, המטפל במקרה, סבור שיש בסיס כלשהו לכך (קיום אינדיקציה מקצועית כגון לפי סימנים מעוררי חשד המפורטים בחוזר 25/03 וכיוצא באלה). אין לעשות שימוש במערכת לכל מקרה אחר!
  2. ניתן, כחריג, על פי שיקול דעת של העו"ס, לבצע בדיקה במערכת גם ביחס למטופל שיש חשש שנפגע מאלימות במשפחה אך אינו קטין או חסר ישע, וזאת אך ורק במצבים שבהם לפי המידע שבידי הצוות - הערכת המסוכנות לפגיעה חוזרת במטופל היא גבוהה, ואין אפשרות לקבל שיתוף פעולה מצד המטופל עקב מצבו, הגופני או הנפשי
 2. הרשאות:
  1. רק עובדים סוציאליים בבתי חולים רשאים להשתמש במערכת, וזאת לאחר שקיבלו הרשאה והדרכה אישית ביחס לשימוש במערכת ולנושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות, מאגף המחשוב במשרד הבריאות
  2. לצורך מתן הרשאה לשימוש במערכת, יפנה מנהל השרות הסוציאלי בביה"ח לאגף המחשוב במשרד הבריאות בכתב, בציון שמות העובדים להם הוא מבקש הרשאה, מספרי תעודת הזהות שלהם, ותפקידם המדויק
  3. לכל עובד סוציאלי בעל הרשאה יינתן שם משתמש וסיסמה אישית. אין למסור את הסיסמה לאדם אחר ואין לרשום אותה במקום גלוי או ליד עמדת המחשב המשמש לכניסה למערכת
  4. על המשתמש לשנות את הסיסמה האישית בכל תקופה שלא תעלה על 6 חודשים
  5. באחריות מנהל/ת השירות הסוציאלי להודיע לאגף המחשוב מיידית על עזיבת עו"ס בעל/ת הרשאה את המוסד הרפואי או את תפקידו, מכל סיבה, ולרבות במקרה של מעבר לתפקיד אחר בתוך בית החולים, יציאה לחל"ד, חל"ת או השעיה, וכל סיבה אחרת
 3. מסירת מידע:
  1. מסירת מידע לגורם מטפל, שהתקבל מבדיקה במערכת, תיעשה רק אם נמצא מידע המחזק חשד לפגיעה מכוונת. בכל מקרה אחר יש רק להודיע שלא נמצא בבדיקה חיזוק לחשד
  2. אין למסור נתונים שהתקבלו מבדיקה במערכת, לגורם שאינו חבר בצוות המטפל במטופל או לגורם אחר הרלוונטי לטיפול, על פי שיקול העו"ס המטפל במקרה
 4. אבטחת מידע:
  1. חל איסור חמור למסור את הסיסמה לאדם אחר או לאפשר לאדם אחר לבצע בדיקה במערכת במקום העו"ס
  2. יש לצאת מהמערכת לאחר כל שימוש (אין להשאירה פועלת "ברקע")
  3. אין להוציא תדפיסים של תוצאות בדיקה במערכת, לרבות צילום מסך או בכל דרך אחרת. מידע הנחוץ להמשך הטיפול - ירשם על ידי העו"ס ברשומה הרפואית / הסוציאלית, ויועבר לידיעת לצוות המטפל
  4. הבדיקה במערכת מותרת, ומתאפשרת על ידה, רק לגבי מטופלים אשר שוהים או שהו במלר"ד, באשפוז או במרפאת חוץ של אותו בי"ח במהלך 24 שעות לפני ביצוע הבדיקה, בלבד. ניסיון לבצע בדיקה לאחר 24 שעות - יחסם, וידווח כחריג לגורמי הבקרה
  5. ביצוע בדיקה במערכת לגבי מטופל תעשה בשני שלבים:
   1. בשלב הראשון יוזן מספר תעודת הזהות של המטופל, והמערכת תציג פרטים דמוגרפיים (שם, שם האב, כתובת, תאריך לידה)
   2. בשלב השני על המשתמש לוודא את התאמת הפרטים הדמוגרפיים לפרטים הידועים על המטופל, ולאשרם
   3. רק לאחר אישור זה תבצע המערכת חיפוש מידע מול בתי חולים אחרים
   4. בעת הצגת פרטי מידע מבי"ח אחר תבצע המערכת השוואה של התאמת שם המטופל ושם האב, ותציין את מידת ההתאמה בין הפרטים (מלאה / חלקית / אינה קיימת)
  6. המערכת תציג רק ביקורים ואשפוזים בבתי חולים אחרים שאירעו במהלך 3 השנים האחרונות. במקרים חריגים, לפי שיקול דעת העו"ס או רופא, רשאי העו"ס לבקש להציג מידע על אשפוזים גם עד 10 שנים אחרונות
  7. כל שימוש במערכת נרשם בקובץ בקרה, הכולל את שם ביה"ח, זהות מבקש הנתונים, ת"ז המטופל ומועד ביצוע השאילתא
  8. ממונה אבטחת המידע בבית חולים, יחד עם מנהל/ת השירות הסוציאלי בו, אחראים לרענן הוראות בדבר השימוש במערכת מול העו"ס שקיבלו הרשאות
  9. אגף המחשוב במשרד הבריאות בשיתוף השרות הארצי לעבודה סוציאלית, יבצעו בקרה תקופתית אקראית על תקינות השימוש במערכת, אופן השימוש, שימוש יתר או שימוש בניגוד לנהלים, ויעבירו דו"חות תקופתיים (ללא פרטי זיהוי של מטופלים) למנהל בית החולים, לאחראי אבטחת המידע בבית החולים, לראש מינהל הרפואה וליועץ המשפטי של משרד הבריאות
  10. במקרים בהם ימצא שימוש לא ראוי או בלתי חוקי במערכת, תחסם מיידית הרשאת המשתמש לגישה אליה, ופרטי האירוע והמשתמש יועברו להנהלת בית החולים לבדיקת האירוע
  11. שימוש לא מורשה ושלא לפי הנחיות אלה במערכת, עלול להוות עבירה פלילית, עוולה אזרחית וכן עבירת משמעת, ולהביא לפיטורי העובד ואף לשלילת רישיונו המקצועי

הערות כלליות

 1. במקרים בהם מתעורר חשד לפגיעה בקטין או חסר ישע יש לערוך בדיקה מעמיקה: קלינית-רפואית ופסיכו-סוציאלית, ולשקול השהיית הנפגע בבית החולים ל־24 שעות, לצורך בירור נוסף ולשם עירוב גורמי רווחה, במידת הצורך
 2. יש לגלות ערנות מיוחדת למקרי טראומה ו/או הזנחה המובאים לקבלת טיפול מאזור המרוחק מבית החולים, ללא הסבר מניח את הדעת
 3. יש לגלות ערנות למקרי טראומה ו/או הזנחה של פעוטות מגיל לידה עד גיל חמש שנים

במצבים בהם לא ניתן להפעיל את מערכת "אלב"מ" הממוחשבת (במקומות בהם אינה מותקנת או עקב תקלה) יש לפעול לאיסוף והצלבת המידע הנדרש בדרכים חלופיות, כגון פניה טלפונית, על פי ההנחיות שבחוזר מנכ"ל 20/03.
יש להודיע על כל תקלה למרכז התמיכה באגף המחשוב של משרד הבריאות. 

מדריך למשתמש במערכת אלב"מ הממוחשבת קיים במערכת.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם ולערוך את ההסדרים הנדרשים ליישום הנחיות אלה.