מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

ייצור קנאביס לשימוש רפואי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
חוזר 152 - ייצור קנאביס לשימוש רפואי
Drug bottle containing cannabis.jpg
מיצוי נוזלי של קנאביס אינדיקה
מספר החוזר IMC-GMP
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום עדכון 3: 13 בדצמבר 2017
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקנאביס רפואי

הקדמה - כללי

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוברת המכילה מידע מקיף בנושא ייצור קנאביס רפואי - Medical Grade. המידע בחוברת זו מתווה את ההנחיות המחייבות לייצור מוצרי הקנאביס.

חוברת זו נכתבה בשיתוף מיטב המומחים ואנשי מקצוע רלוונטיים והיא משמשת חלק בלתי נפרד מהסדרת תחום השימוש בקנאביס למטרות רפואיות.

הקדמה - מטרה

קביעת דרישות איכות ואמות מידה נדרשות לייצור בתנאים נאותים של קנאביס רפואי.

הקדמה - עקרונות

כלל העקרונות וההנחיות בחוברת זו, לטיפול בקנאביס רפואי מבוססים על הכרה בחשיבות השמירה על תנאי איכות נאותים : "Good Practice" של משרדנו, כל זאת בהתייחס גם לגידול, להפצה, לאבטחת תנאים מיטביים נאותים ולטיפול באמצעותו.

הואילו להעביר תוכן חוברת זו לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי.

כללי

קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם. על כן ממשלת ישראל ומשרד הבריאות רואים יעד חשוב בהסדרת הגידול, הייצור, האריזה, האחסון, ההפצה והמסירה של קנאביס לשימוש רפואי באופן הדומה ככל הניתן לנוהג והקיים ביחס לתכשירים רפואיים (תרופות).

הסדרת התחום, וכחלק מהסדרה זו נוהל זה, נועדה להבטיח כי איכות שרשרת האספקה של קנאביס לשימוש רפואי, הכוללת גידול, ייצור, אחסון, הפצה ומסירה של מוצרי הקנאביס לשימוש רפואי, תהיה ברמת האיכות הגבוהה ביותר, דומה ככל שניתן לאיכות שרשרת האספקה של תרופות ותכשירים לשימוש רפואי וכמו כן, ליצור מכנה משותף פרמקולוגי- רגולטורי בסיסי, אשר מהווה את אבן היסוד הראשונה בדרך לתחום רפואי מוסדר הכולל מוצרים בעלי תועלת רפואית מבוססת מחקר - Evidence based Medicine.

מטרת הנוהל

פירוט הדרישות והכללים לייצור מוצרי קנאביס - התנאים הנאותים לייצור של מוצרי קנאביס רפואי - Medical Grade. עדיפות נוהל זה - בכל הנוגע לייצור מוצרי קנאביס, במקרה בו האמור בנוהל זה, או בהנחיה, כללית או פרטנית שניתנה על ידי היק"ר או תינתן על ידה בעתיד, תסתור נוהל אחר (בכלל זה את נוהל 126 שמאוזכר בנוהל זה או נוהל אחר של היק"ר שאינו ייעודי לנושא הייצור), האמור בנוהל זה או בהנחית היק"ר יחול. במקרה של סתירה בין נוהל זה לבין הנחיה פרטנית שניתנה בכתב מאת היק"ר- תחול הנחית היק"ר.

הגדרות

 • "הפקודה” או ”פקודת הסמים המסוכנים" : פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג - 1973
 • "פקודת הרוקחים" : פקודת הרוקחים [נוסח חדש] התשמ"א -1981
 • "קנאביס" : כל חלקי צמח הקנאביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרעיו
 • "יק”ר" : היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
 • "המנהל" : מנכ"ל משרד הבריאות, או מי שהוסמך על ידו בכתב במפורש לתת רישיונות לעיסוק בקנאביס למטרות רפואיות
 • "המכון": המכון לביקורת תקנים של חומרי רפואה/אגף הרוקחות, משרד הבריאות
 • "רישיון" : היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • "רישיון למפעל לייצור מוצרי קנאביס" : רישיון מהיק"ר לניהול מפעל לייצור מוצרי קנאביס
 • "ייצור" : לרבות ייצור חלקי, פירוק אצוות, אריזה ותווי מחדש, בקרה ושחרור אצוות
 • ”עוסק” יצרן מוצרי קנאביס": בעל רישיון תקף למפעל לייצור מוצרי קנאביס
 • "קוד עוסק" : מספר זיהוי ייחודי למפעל לייצור מוצרי קנאביס של העוסק המונפק על ידי היק"ר לעוסק או למבקש רישיון
 • "תעודת GMP" : תעודה (אישור) המעידה כי בוצע ביקורת על ידי גורם מוסמך במשרד הבריאות ונמצא כי הנבדק עומד בתנאי ייצור נאותים
 • "אישור IMC-GMP" : אישור הניתן על עמידה בתנאי ייצור נאותים למוצרי קנאביס
 • "תנאי ייצור נאותים" : Good Distribution Practice - GDP - מכלול הפעולות שנועדו להבטיח כי מוצר מיוצר לשימושו המיועד באופן הדיר ומבוקר לפי עקרונות הדירקטיבה האירופית 2003/94/EC לתכשירים לשימוש בני אדם ו- 91/412/EEC ובהתאם למדריך ה- GMP האירופאי 4 .Eudralex-Vol בכלל ובפרט :7 Annex Manufacture of Herbal Medicinal Products, לרבות תיקונים שנעשו בכל אלה מזמן לזמן
 • "אבטחת איכות" : סך כל הפעולות השיטתיות שנועדו להבטיח כי מוצר קנאביס יעיל, בטוח ואיכותי ביחס להתוויה או לשימוש שהוא נועד להם
 • "בקרת איכות" : תהליך בקרה מתמשך שנועד להבטיח כי חומרי הגלם והמוצר המוגמר לא ישוחררו לייצור, למכירה או לשיווק, לפי העניין, קודם שנקבע כי איכותם תואמת את המפרט (specification) המאושר להם
 • "אישור "IMC-GSP" או "אישור אבטחה" : אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים לקנאביס לשימוש רפואי כמפורט בחוזר המשנה למנהל הכללי - נוהל 150 (אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות)
 • "תעודת GDP" : תעודה (אישור) המעידה כי בוצע ביקורת על ידי גורם מוסמך במשרד הבריאות ונמצא כי הנבדק עומד בתנאי הפצה נאותים
 • ”אישור IMC-GDP" : תעודה (אישור) הניתן על עמידה בתנאי הפצה נאותים למוצרי קנאביס
 • "חווה" או "חוות קנאביס" או "חוות גידול" : עסק או מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס לשימוש רפואי, אשר הוא בעל רישיון תקף לעיסוק בקנאביס לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר
 • "מפעל לייצור מוצרי קנאביס" : עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים המשמש לייצור ואריזה של מוצרי קנאביס רפואי Medical Grade
 • "בית מסחר למוצרי קנאביס" : עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים לשמש לאחסון, למכירה סיטונית, לחלוקה סיטונית או להפצה של מוצרי קנאביס רפואי Medical Grade
 • "בית מרקחת" : כהגדרתו בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981, בעל רישיון עסק תקף, אישור רוקח אחראי תקף מרוקח מחוזי, ובעל רישיון לפי הפקודה מהיק"ר להחזקה ולמסירה של מוצרי קנאביס למטופלים בעלי רישיונות שימוש למטרות רפואיות
 • "אצוות גידול" : כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנאביס מסוג אחד ("זן"), שגודלו במתחם גידול אחד, ובעונת גידול או בזמן גידול אחד, בעלי זהות גנטית, שמקורן מקו צמחי גידול אחד
 • "אצוות ייצור" : כמות מוגדרת ומקובצת של מוצרי קנאביס, שיוצרו מ"אצוות גידול" אחת או יותר, בזמן ייצור ואריזה אחד
 • "חומר גלם" - כל חלק מצמח הקנאביס המשמש בייצור מוצרי הקנאביס
 • "תעודת אצווה (Batch certificate)" - תעודה הכוללת בין השאר: תאריך ייצור ותפוגה של המוצר, תוצאות בדיקות מעבדה, שם וכתובת המעבדה הבודקת, שם וכתובת יצרנים ומפעל הייצור, שם היבואן או יצואן וכתובתו, הפניה לתעודת GMP לפי העניין, ופרטים נוספים הנוגעים לעניין כפי שהמנהל ימצא לנכון
 • ”פרוטוקול דיגום”: מסמך המתאר במפורט את אופן הדיגום של יחידות הפריט המיועדות לבדיקת מעבדה, מהאצווה המיועדת
 • "תפרחות קנאביס" : תפרחות מיובשות לאחר "טרימינג" על פי אמות המידה כפי שנקבעו על ידי היק"ר
 • ”מוצר קנאביס" : מוצר המיועד לשימוש רפואי ומכיל קנאביס, העומד באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום בפנקס התכשירים ("תרופות")

ייצור מוצרי קנאביס רפואי

 • על פי הוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג 1973 (להלן הפקודה) ותקנותיה, קנאביס הוא חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל לגביו איסור גידול, ייצור, החזקה, הפצה, מסירה ושימוש אלא אם ניתן לדבר רישיון כדין
 • בנוסף להוראות הפקודה ותקנותיה, "האמנה היחידה לסמים נרקוטיים" משנת 1961 קובעת משטר פיקוח ובקרה ייחודי לסם זה, ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחראית להסדרת הנושא. על פי החלטת הממשלה, משרד הבריאות - היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) משמש "סוכנות ממשלתית"
 • על כן כל עיסוק או מגע בקנאביס בארץ, בכלל זה ייצור מוצרי קנאביס רפואי, מחויב ברישיונות מתאימים מאת ה"מנהל", כהגדרתו בפקודה, ובקיום תנאיו. הסמכות על פי הפקודה לתת רישיון לעיסוק בקנאביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל היק"ר אשר הוסמך על ידו (להלן ה-"מנהל")
 • רישיון: מפעל לייצור מוצרי קנאביס יחזיק בכל עת רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים שניתן על ידי היק"ר. באחריות עוסק לדאוג להגיש מבעוד מועד, ולא יאוחר מ־90 יום לפי תום תקופת הרישיון, בקשה לחידוש הרישיון ככל שברצונו להמשיך ולהפעיל מפעל לייצור מוצרי קנאביס. תנאי נדרש, אך לא מספק, לקבלת רישיון כאמור - קיומם של אישור תקף על עמידה בתנאי ייצור נאותים "IMC- GMP", כמפורט בנוהל זה, וכן אישור אבטחה תקף (IMC-GSP)
 • עמידה בדרישות הדין : ניהול מפעל לייצור מוצרי קנאביס מחויב בעמידה בהוראות כל דין וזאת בנוסף לעמידה בתנאי הרישיון ותנאי נוהל זה
 • מוצרים : מוצרי הקנאביס המותרים לייצור הם מוצרי הקנאביס כפי שאושרו לייצור והפצה על ידי משרד הבריאות - היק"ר
 • ייצור : מוצרי קנאביס ייוצרו בתנאי ייצור נאותים על פי עקרונות הדירקטיבה האירופית 2003/94/EC לתכשירים לשימוש בני אדם והמפורטים במדריך GMP של האיחוד האירופי (4 .Eudralex vol) על כל חלקיו לרבות Annex 7: Manufacture of Herbal Medicinal Products. מקור חומר הגלם ששימש לייצור מוצרי הקנאביס יהיה חוות גידול קנאביס בעל רישיון תקף או מקור אחר שאושר בכתב ומראש על ידי היק"ר ובכלל זה מקור ביבוא.
  שיטות ופרוטוקולי הייצור של מוצרי הקנאביס יעברו תיקוף (וולידציה) על ידי היצרן ויהיו חייבים באישור היק"ר (כחלק מהליך קבלת אישור IMC-GMP) ויכללו בדיקות מעבדה כמפורט בנוהל זה. מפעל לייצור מוצרי קנאביס יתנהל בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות ותנאי ייצור נאותים. מפעל למוצרי קנאביס יחזיק בכל עת, מלבד רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים, גם "אישור IMC- GMP".
  היק"ר יוכל לאשר שינוי או התאמה בכלל מכללי ה- IMC - GMP למפעל לייצור מוצרי קנאביס, לשלב או תהליך, לאחר שהוצג רציונל תקף לנושא השינוי המבוקש על ידי המפעל והרציונל אושר על ידי היק"ר - כולו, חלקו או בסייגים
 • הפצה : ניתן להפיץ את מוצרי הקנאביס רק לבית מסחר למוצרי קנאביס או לאתר השמדה מאושר על ידי משרד הבריאות, לפי העניין
 • 'מיקום : מפעל לייצור מוצרי קנאביס יהיה מופרד פיזית ומובדל מחוות גידול או מבית מסחר למוצרי קנאביס (גם אם בסמיכות באותו מתחם)
 • אחסון והובלה : אחסון והובלה של מוצרי קנאביס, במפעל או ממנו, יעשה ב"טמפרטורת החדר" ובהתאם להגדרת מונח זה ולמפורט לעניין זה בנוהל 126 של המנהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות, אגף הרוקחות (תנאי אחסון והובלה של תכשירים) שהוא מסמך ישים ונלווה לנוהל זה. הוראות נוהל 126 יחולו במלואם על אחסון והפצת מוצרי הקנאביס, ויראו המפורט בו והמתייחס לתכשירים כמתייחס למוצרי קנאביס, בשינויים המחויבים ובכלל זה, כי הובלת מוצרי קנאביס תעשה רק על ידי בעל רישיון תקף לעניין המורשה להוביל מוצרי קנאביס (לעניין סעיף 3.6.3.1 לנוהל האמור), וכי קיים נוהל דיווח וטיפול במוצרי קנאביס שנחשפו לחריגות טמפרטורה

אישור IMC-GMP : בקשה לקבלת האישור, פרטי האישור ותוקפו

יזם שקיבל אישור ראשוני לעיסוק בתחום הייצור של מוצרי קנאביס, יגיש ליק"ר בקשה לקבלת אישור IMC-GMP כמפורט להלן:

 • תנאים ודרישות לקבלת אישור IMC-GMP:
  אישור IMC-GMP יינתן למפעל לייצור מוצרי קנאביס העומד בכל התנאים הבאים:
 • הוא בעל רישיון עסק שניתן לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ככל שהוא חייב בו
 • הוא ממלא אחר הוראות נוהל זה, להנחת דעתו של המנהל ולאחר שעמד בביקורת לקיום תנאי -IMC IMC-GDP/GMP ושקיבל חוות דעת המכון לביקורת ותקנים שערך בקרה למפעל
 • הוא מנוהל בידי אנשי מקצוע מיומנים בעלי הכשרה רלוונטית לתפקידם ובהם מנהל אבטחת האיכות, רוקח אחראי ומנהל העסק או בעל תפקיד אחר האחראי על הייצור. מנהל אבטחת האיכות, הרוקח האחראי ומנהל הייצור חייבים בקבלת אישור היק"ר; אישור היק"ר לרוקח האחראי - בהתייעצות עם הרוקח מחוזי
 • בקשה לאישור IMC-GMP, פרטי האישור ותוקפו:
 • בקשה ליק"ר לקבלת אישור IMC-GMP או לחידוש אישור תוגש בחתימת מנהל אבטחת האיכות בעסק
 • בבקשה יצוין סוג מוצרי הקנאביס המיוצרים על ידי העסק (או האמורים להיות מיוצרים), ויצורפו לה נספחים אלה:
 • בסיס תכנון הכולל עקרונות תכנון להתאמת המבנה והמערכות לייצור מוצרי קנאביס ואחסנתם, שמירה על ניקיון, תחזוקה ומניעת זיהום בכלל, וזיהום הדדי (צולב) בפרט
 • תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של העסק הכוללים -
 • רוחב כל חדר ואגף בעסק אורכו, גובהו, שטחו וייעודו
 • מקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור הטבעיים ומתקני האוורור המלאכותי, לרבות הספקיהם, רמות סינון, הפרשי לחצים, יחס בין אוויר מסוחרר ואוויר צח ודרגת ניקיון של חדרי הייצור
 • חומר הציפוי של הקירות
 • סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים הסניטריים, צינורות אספקת המים וצינורות סילוק השפכים בציון קוטרם, שיפועם, ושיטת סילוק השפכים
 • סימון כלי קיבול לפסולת ומיתקנים לאחסנת הפסולת ונפחם או בקנה מידה אחר שיורה המנהל אם מצא כי קנה המידה אינו משקף די הצורך את הפרטים
 • מסמכים המעידים על התאמת המבנה מבחינת תנאי תשתית נאותים לייצור מוצרי קנאביס ואחסנתם, לפי דרישת המנהל
 • קורות חיים של מנהל אבטחת האיכות, הרוקח האחראי והמנהל האחראי על הייצור, ובין השאר פירוט הכשרתם וניסיונם בייצור מוצרי קנאביס או תכשירים, בצירוף מסמכים המאמתים את הנתונים האמורים
 • הצהרה בכתב של מנהל אבטחת האיכות, הרוקח האחראי והמנהל האחראי על הייצור, כי הם מכירים היטב את פקודת הסמים המסוכנים ותקנותיו והנהלים הנוגעים לניהול מפעל לייצור מוצרי קנאביס
 • פירוט סוג מוצרי הקנאביס שייוצרו, צורת המתן של המוצרים ואתר הייצור שלהם
 • תוכנית העסק ותיאורו
 • תרשימי זרימה של חומרי ייצור (material flow)
 • תרשימי זרימה של סגל עובדי העסק (personnel flow)
 • תרשימי זרימה של פסולת (waste flow)
 • לפני הרחבה בעסק או ביצוע שינויים מהותיים בו שיש בהם כדי לשנות את האמור בנספחי בקשה המפורטים לעיל יגיש בעל האישור למנהל נספחים חדשים, לפי העניין, לאישורו
 • סעיף משנה (ג) לא יחול על בקשה לחידוש אישור אם נתקיימו אלה:
 • לא חל שינוי מהותי בעסק, בפסי הייצור או במוצרים המיוצרים כך שהנספחים שצורפו לבקשה המקורית משקפים את המצב הקיים
 • לבקשה לחידוש צורפה הצהרה בכתב של מנהל אבטחת האיכות כי הנספחים שהוגשו לעניין הבקשה המקורית משקפים עדיין נכונה את המצב בעת הגשת הבקשה לחידוש האישור
 • היק"ר ימסור את החלטתו בבקשה לאישור או לחידוש, ואם סורבה הבקשה, תהיה ההודעה מנומקת
 • נדרשה השלמת נתונים או נתונים נוספים ממבקש אישור, לא ימשיך היק"ר לבחון הבקשה כל עוד לא נמסרו כל ההשלמות שהתבקשו
 • תוקפו של אישור יהיה לחמש שנים; היק"ר רשאי לחדש את תוקפו של אישור לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת. הערה - קיומו של אישור תקף הוא תנאי לקבלת או החזקת רישיון לייצור מוצרי קנאביס אך אינו מהווה כשלעצמו רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • בקשה לחידוש אישור תוגש למנהל לא יאוחר מ-120 ימים לפני פקיעתו
 • הוגשה במועד בקשה לחידוש אישור IMC-GMP של העסק הכוללת את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לנוהל זה, יראו את האישור הפוקע כמוארך עד להחלטת היק"ר בבקשה. הערה - אישור IMC-GMP תקף אינו פותר את בעל העסק מהחזקת רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים וחידושו במועד
 • ביקורת המכון
הוגשה ליק"ר בקשה לקבלת אישור IMC-GMP, נבחנה על ידי היק"ר ונמצאה שלמה, יעביר היק"ר למכון בקשה לבחינת המפעל. המכון ייתן ליק"ר את חוות דעתו אחרי שביצע ביקורת בעסק.
חוות דעת המכון כי העסק עומד בתנאי ייצור נאותים על פי נוהל זה הוא תנאי נדרש לקבלת אישור IMC-GMP אך אינו מהווה כשלעצמו אישור IMC-GMP
 • ביצוע בקרה וביקורת תקופתית על ידי המכון
המכון יבצע בקרה או ביקורת תקופתית לעמידה בתנאי IMC-GMP על פי המפורט בנוהל זה ובהתייחס לנוהלי רשות התרופות האירופית המרכזית 4 .Eudralex vol
 • חובות בעל אישור IMC-GMP:
 • בעל אישור לא ייצר מוצרים, זולת כאמור בתנאי האישור
 • בעל האישור יוודא שפעילות הייצור תבטיח שהמוצרים המיוצרים יעמדו בתקנים המקובלים לחוזק, איכות וטוהר (Purity) בהתאם לתיק המוצר הספציפי.
 • על כל כוונה לבצע שינוי מהותי בתנאי הייצור בהתייחס לתיק המוצר או בתנאי האישור או שינוי האישור - יש להודיע למנהל; המנהל יחליט על מתן אישור בכתב לביצוע השינוי המהותי או אם סירב לתת האישור - ייתן נימוקיו בכתב
 • בעל אישור יבחן באופן שוטף את שיטות הייצור בעסק על פי הטכנולוגיות והידע המדעי העדכניים הקיימים
 • בעל אישור יקים ויישם מערכת אבטחת איכות יעילה בעסק
 • תשתיות וציוד:
 • תשתיות ומיתקנים שמיוצרים ומאוחסנים בהם מוצרי קנאביס יפורטו ב- Site Master File) SMF) ויכללו בין היתר:
 • גודל וחלוקה מספיקים כדי לאפשר ייצור ואחסנה נאותים ובטוחים
 • יהיו שלמים ותקינים באופן המתאים לייצור ואחסנה, המאפשר תנאי עבודה הולמים
 • יהיו נקיים ומתוחזקים היטב כדי למנוע זיהום בכלל וזיהום הדדי בפרט או תופעות לוואי העלולות להשפיע על איכות המוצרים
 • יהיו מתוכננים באופן המקטין את הסיכון לטעויות בייצור ולפגיעה באיכות המוצרים
 • יהיו מאווררים וממוזגים לשם שמירה על טמפרטורה, לחות ורמת ניקיון המתאימים למוצרים המיוצרים ומאוחסנים במקום
 • התשתיות, המיתקנים, המערכות והציוד הקריטיים שמייצרים בהם המוצרים יעברו תיקוף )validation( כדי לוודא שהם מתאימים לייעודם.
 • כוח אדם:
 • מפעל לייצור מוצרי קנאביס ינוהל על ידי אנשי מקצוע מיומנים בעלי הכשרה מתאימה לתפקיד לרבות הכשרה וניסיון בייצור תכשירים רפואיים צמחיים (Herbal Medicinal products) ויהיו ויכללו לפחות:
 • רוקח אחראי - CRP
 • אחראי לעניין שחרור אצוות - CQP )הערה: אחראי לעניין שחרור אצוות יכול להיות גם מנהל אבטחת האיכות
 • מנהל אבטחת האיכות (הערה: רוקח אחראי יכול, באישור היק"ר, לשמש גם מנהל אבטחת האיכות, אך לא יכול לשמש גם כאחראי לעניין שחרור אצוות). ::* מנהל הייצור
 • ייצור, אחסון או בדיקה של אצוות מוצרים ייעשו בידי כוח אדם בהיקף מתאים ושהוא מקצועי ומיומן בסוג העבודה המתבצעת
 • תפקידי כוח האדם המקצועי והמבנה הארגוני יוגדרו על ידי היזם/ בעל האישור בכל הנוגע לאחריותו לתנאי הייצור הנאותים. בבקשה ראשונה לקבלת אישור יכלול היזם התחייבות להעסקת כ"א הנדרש אם תאושר בקשתו ואם המפעל יתחיל לעבוד בפועל
 • בעל האישור יעסיק אנשי מקצוע כמפורט לעיל כל עוד המפעל לייצור קנאביס עובד בפועל, ויודיע ליק"ר בכתב על כל שינוי בכוח האדם האמור
 • בעל האישור ידאג לקיום נוהלי עבודה מסודרים לבעלי תפקידים המשפיעים על תנאי הייצור הנאותים, וידאג להכשרתם, להדרכתם ולהסמכתם
 • הרוקח האחראי, מנהל אבטחת האיכות ומנהל הייצור יוודאו בכל עת כי הייצור בעסק מתנהל בהתאם לתנאי הייצור הנאותים ובהתאם להוראות נוהל זה
 • בעל אישור יספק לכוח האדם המיומן כאמור, את כל המשאבים הנדרשים למילוי תפקידו
 • רוקח אחראי (CRP):
בכל מפעל יהיה "רוקח אחראי" בהתאם להגדרתו בחוק, שאושר על ידי היק"ר בהתייעצות עם הרוקח המחוזי. הרוקח האחראי יועסק בהיקף התואם את הפעילות במפעל.
רוקח אחראי יכול להיות בנוסף גם מנהל אבטחת האיכות, בהתאם להיקף הפעילות במפעל ובאישור היק"ר
 • אחראי לעניין שחרור אצוות (CQP):
 • בכל מפעל יהיה אחראי לעניין שחרור אצוות, שאושר על ידי היק"ר בהתייעצות עם המכון לביקורת תקנים וחומרי רפואה של משרד הבריאות, שיועסק בהיקף התואם את הפעילות במפעל.
  אחראי לעניין שחרור אצוות, יכול להיות בנוסף גם מנהל אבטחת האיכות בעל ניסיון קודם בייצור תכשירים רפואיים בתעשיית התרופות בתנאי ייצור נאותים ובאישור היק"ר.
  אחראי לעניין שחרור אצוות יהיה רוקח מורשה/רופא/כימאי/מהנדס או בעל תואר אקדמי במדעי החיים שמינה בעל אישור ובעל ניסיון מוכח של שנתיים במפעל לייצור תכשירים או במפעל לייצור מוצרי קנאביס, בין היתר בפעילות של בדיקות איכותיות של חומרי גלם ותכשירים, בבדיקות כמותיות של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים ובבדיקות הנדרשות כדי להבטיח את איכות התכשיר; לאחראי לעניין שחרור אצוות בעל תואר שני בתחום המדעים נדרש ניסיון כאמור של שישה חודשים בלבד
 • תפקידיו העיקריים של אחראי לעניין שחרור אצוות, הם כמפורט להלן:
 • להבטיח שכל אצווה של מוצר המשוחררת לשיווק, תיוצר ותיבדק בהתאם למפורט בנוהל זה
 • לאשר את מסמכי שחרור האצוות בהתאם לתיק המוצר ולרכז את כל האישורים בהתאם ולשמור אותם תחת אחריותו; מקבץ האישורים האמור יהיה מעודכן בכל עת ויישמר חמש שנים לפחות; הרוקח האחראי יעמיד את קובץ האישורים האמור לעיונו של המנהל בכל עת
 • אבטחת איכות:
 • בכל מפעל יהיה מנהל אבטחת איכות שהתקיימו בו כל אלה:
 • כפוף להנהלה בלבד
 • הוא רוקח מורשה/רופא/כימאי/מהנדס או בעל תואר אקדמי במדעי החיים שמינה בעל אישור, בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בתעשיית התרופות או מוצרי הקנאביס בתחום אבטחת האיכות
 • לרשותו עומדות מעבדות בקרת איכות מוכרות לצורך בדיקות איכות הנדרשות לחומרי גלם, חומרי אריזה, מוצרים בתהליך הייצור וביקרות למוצר הקנאביס הסופי. בדיקות המעבדה הנדרשות למוצרי קנאביס הן כמפורט בנוהל זה
 • ככל שאין ביכולת מנהל אבטחת האיכות לבצע בעצמו כל המשימות המפורטות בנוהל זה, לרבות בשל גודל והיקף הפעילות של המפעל, לרשותו עובדים נוספים, הכפופים אליו בלבד, לביצוע המשימות
 • לא תשווק אצווה של מוצר קנאביס, אלא לאחר שניתנו אישורים מן האחראי לעניין שחרור אצוות ואישור מהרוקח האחראי על תקינות המוצר והאצווה; לעניין זה, "מתן אישור" - לרבות לבדיקות מעבדה, לתנאי ייצור, לתוצאות בקרת תהליך הייצור, למסמכי הייצור, לדוחות חריגים ולהתאמת המוצר למפרטים המתאימים שאושרו על ידי היק"ר
 • כל מוצר שהוחזר מן השוק לא ישווק או ייארז מחדש
 • כל שינוי בתהליכי ייצור ובקרת תכשיר רפואי מחייב אישור של מנהל אבטחת האיכות
 • שיטות ייצור, אריזה, שיווק ואחסון שעלולה להיות להם השלכה על איכות המוצר, צריך שייבדקו על ידי מנהל אבטחת האיכות להנחת דעתו ויקבלו את אישורו כי השיטות מקצועיות, מתאימות וראויות ואין בהן משום פגיעה בבריאות הציבור
 • מנהל אבטחת האיכות אחראי שכל בדיקות האיכות ייעשו במעבדות מורשות על ידי היק"ר ובהתאם לבדיקות הנדרשות והמפורטות בנוהל זה
 • מנהל אבטחת האיכות אחראי על כך שכל תלונה הקשורה לאיכות המוצרים בעסק תחקר
 • ראה המנהל שמנהל אבטחת האיכות עושה אחת מאלה
 • פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה
 • התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע
 • גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו
 • הורשע בעבירה שמחמת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אינו מתאים, לדעת המנהל, לעסוק בעבודת אבטחת האיכות.
רשאי הוא לאסור על בעל אישור להעסיקו בתפקידו בעסק.
 • המנהל לא ייתן הוראה על איסור העסקה אלא לאחר שנתן לבעל האישור או למנהל אבטחת האיכות, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתת הוראה כאמור לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור או למנהל אבטחת האיכות, לפי העניין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן
 • מנהל הייצור:
  בכל מפעל יועסק מנהל ייצור בהיקף משרה התואם את הפעילות במקום. מנהל הייצור יבקר את תהליך הייצור בין השאר על ידי פעולות אלה:
 • יוודא כי הוא מתנהל לפי נוהלי עבודה אחידים (SOP ) ולידיים לכל אחת מפעילויות הייצור והפעילויות התומכות, כתובים ומאושרים מראש, בהתאם לתנאי ייצור נאותים
 • יוודא כי המוצר נדגם ונבדק בשלבים שונים של תהליך הייצור
 • יתעד ויחקור כל חריגה ופגם במוצר ובתהליך הייצור
 • ינקוט כל אמצעי טכני וארגוני העומד לרשותו כדי למנוע זיהום בכלל וזיהום הדדי בפרט וערבוב של מוצר או תכשיר אחד במוצר או בתכשיר אחר
 • יהיה אחראי על תיקוף תהליכי הייצור; יבדוק כי תהליכי ייצור חדשים או שינויים מהותיים יעברו תיקוף (וולידציה); יבדוק כי השלבים המהותיים בתהליך הייצור, המשפיעים על איכות התכשיר, יעברו תיקוף חוזר באופן תקופתי
 • פעילות מקצועית ראויה:
 • ראה המנהל שאיש המקצוע: הרוקח האחראי, או האחראי לעניין שחרור אצוות, או מנהל אבטחת האיכות, או מנהל היצור, עושה אחת מאלה:
 • פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לתקנות אלה
 • התנהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע
 • גילה חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו
 • הורשע בעבירה שמחמת מהותה, חומרתה ונסיבותיה אינו מתאים, לדעת המנהל, לעבודה רוקחית או לעבודה עם סם מסוכן
רשאי הוא לאסור על בעל האישור להעסיקו בתפקידו בעסק.
 • המנהל לא ייתן הוראה כאמור מעלה אלא לאחר שנתן לבעל האישור או לאיש המקצוע, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא המנהל כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתת הוראה כאמור לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור ו/או לאיש המקצוע, לפי העניין, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן
 • תיעוד:
 • בעל האישור יקיים מערכת תיעוד מסמכים הכוללת את כל אלה:
 • מפרטים, הרכב והוראות יצור ואריזה
 • פירוט שלבי של יצור ובדיקת כל אצוות יצור
 • נוהלי עבודה אחידים (SOP) לפעילויות היצור והבקרה בעסק
 • נוהלי מעקב אחר חומרי גלם ומוצרים אחרים המשמשים בתהליך הייצור
 • ביקורות שונות
 • המסמכים יאפשרו מעקב היסטורי אחר כל אצוות הייצור, לרבות שינויים שהוכנסו, משלב הפיתוח ועד הייצור המסחרי וכן אצוות פסולות
 • מסמכי הייצור יישמרו שנה לפחות לאחר תאריך תפוגת מוצר הקנאביס או חמש שנים מיום ייצור המוצר, לפי המאוחר
 • מסמכי מוצר קנאביס ניסיוני יישמרו חמש שנים לפחות מיום תום הניסוי הקליני האחרון שנעשה בו שימוש באצוות הייצור
 • שימוש ברשומות אלקטרוניות במקום במסמכים כתובים יתאפשר רק לאחר תיקוף מערכת התיעוד ווידוא שהמידע נשמר באופן מתאים, לתקופה שלא תפחת ממשך התקופה הנדרשת כמפורט לעיל
 • מערכות חומרה ותוכנה המשמשות לרשומות האלקטרוניות יהיו מהימנות ומעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק לרשומות, ומקנות רמה סבירה של זמינות, אמינות וגיבוי המידע
 • כל המסמכים יהיו בהירים, בדוקים, מעודכנים וזמינים בכל עת לביקורתו של המנהל
 • האסמכתאות לנתוני תוצאות הבדיקה של כל נק' דיגום יישמרו אצל העוסק ויהיו זמינים לביקורת
 • לכל אצוות גידול (צובר תפרחות קנאביס בשלב עיבוד סופי ולאחר אריזה) אשר הגיעה מחוות גידול הקנאביס תתבצע אנליזה השוואתית לנתונים המופיעים בתעודת האצווה שהתקבלה מחוות גידול הקנאביס
 • לכל אצוות ייצור (צובר מוצרי קנאביס מוגמר וארוז) אשר מיועדת להעברה לבית מסחר למוצרי קנאביס, תונפק תעודת אצווה חתומה על ידי האחראי לשחרור אצוות בעסק, הכוללת:
 • שם מוצר הקנאביס (שם "גנרי") על פי שם הפריט ותצורתו (כגון תפרחות קנאביס רפואי, תפרחות קנאביס רפואי מגולגלות, שמן קנאביס רפואי וכו') שבטבלאות הפריטים שבסעיף 7.4 בנוהל זה.
 • תאריך ייצור ותפוגה של האצווה
 • מספר אצווה
 • גודל האצווה ומספר היחידות הכולל באצווה
 • אתר ייצור ובדיקה
 • ריכוזי החומרים CBD ,THC ו - CBN
 • ספציפיקציות ואת תוצאות הבדיקות ע"פ הספציפיקציות
 • תנאי אחסון
 • תעודת האצווה תימסר לרוכש והעתקים יישמרו בידי העוסק ובמפעל הייצור
 • חובת שמירה על בריאות העובדים ועל תנאי היגיינה:
 • בעל האישור ידאג להכנת נהלים ברורים בכל הנושאים הקשורים לבריאות העובדים, שמירה על כללי הגיינה ולבוש למניעת אפשרות פגיעה באיכות המוצרים וידאג לקיומם של הדרכות והכשרות לעובדים בדבר נהלים אלה
 • בעל האישור יארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן קבלתם לעבודה וכן אחת לשנה לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגהות והבריאות הנובעים מעבודה בגורמים מסוכנים, והשיטות למניעת הסיכונים האמורים
 • בעל האישור יוודא שעובד הבין את החומר שהודרך בו וכי העובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בגורמים מסוכנים
 • שמירת דוגמאות:
 • בעל האישור ישמור דוגמאות של חומרי הגלם ושל מוצרי הקנאביס המוגמרים, לתקופה שלא תפחת משנה מתאריך פג התוקף של אצוות מוצר הקנאביס שחומרי הגלם שימשו בייצורו
 • הדוגמה השמורה של חומרי הגלם תהיה בכמות המספיקה לשתי בדיקות מלאות ותשמר בוואקום ובהקפאה
 • דוגמאות האצוות של מוצרי הקנאביס המוגמרים, יישמרו בהתאם לתנאי האחסון המאושרים שנקבעו למוצר, לתקופה של שנה לפחות לאחר תאריך תפוגת השימוש במוצר
 • בזמן בדיקה, ייטול בעל אישור וישמור דוגמאות מכל אצוות ייצור של מוצר קנאביס מוגמר, בכמות המספיקה לביצוע שתי בדיקות מעבדה מלאות לצורך מעקב ובקרה עתידיים
 • תוצאות הבדיקות יישמרו לתקופה של 5 שנים או של שנה לאחר תאריך תפוגת השימוש של האצווה, לפי המאוחר מבניהן
 • תוצאות הבדיקות והדוגמאות, יעמדו במשך התקופה האמורה לשמירתן כאמור, בכל עת לבדיקתו של המנהל
 • תלונות והחזרה מהשוק:
 • כל תלונה על פגם באיכות מוצר קנאביס תיחקר ותתועד על ידי מנהל אבטחת האיכות; בעל האישור ידווח על פי נוהל 003-PUB - "הודעה על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם פעילים" וכן למנהל או לכל גורם אחר שהמנהל יורה עליו, על כל פגם שעלול להוביל להגבלת ייצור ואספקת המוצר או להחזרתו מהשוק. הדיווח יועבר לכתובת המייל כמפורט בנוהל הנ"ל
 • בעל אישור ינקוט כל פעולה המאפשרת לו לבצע מעקב אחר אצווה וכמות התכשירים שנמכרו, לצורך החזרת מוצר פגום בהוראת המנהל או במקרה שמוצר עלול לסכן את בריאות הציבור
 • מוצר שהמנהל הודיע שהוא פגום, יופסק שיווקו מיד ויינקטו פעולות לאיסוף המוצר ו/או השמדתו בהתאם להנחיות היק"ר.
 • ביקורת פנימית:
בעל אישור יבצע ביקורת פנימית תקופתית כחלק מאבטחת האיכות כדי לבדוק את יישומם של תנאי היצור הנאותים (IMC GMP) ולנקוט פעולות מתקנות כנדרש; בעל האישור יתעד את הביקורות וכל פעולה מתקנת שננקטה בעקבותיהם
 • פיקוח:
לשם פיקוח על ביצוע נהלים אלה רשאי המנהל או מי מטעמו ובכלל זה עובד המכון -
 • להיכנס, לאחר שהזדהה, למקום שמיוצרים, מוחזקים או מוצעים בו למכירה חומרי גלם או מוצרי קנאביס, כדי לבדוק אותם ואת תהליכי ייצורם ואם קוימו הוראות תקנות אלה
 • לדרוש מאדם הנוגע בדבר למסור לו מידע ומסמכים הנוגעים לחומרי הגלם ולתכשירים
 • ליטול דוגמאות של חומרי הגלם ומוצרי הקנאביס המוגמרים, בכמות מספקת לביצוע בדיקות שונות, ולנהוג בהן בכל דרך; הדוגמאות יימסרו למנהל בלא תשלום
 • לבצע בקרה או ביקורת פתע בעסק
 • איסור הפרעה:
לא יסרב אדם ליתן למנהל או למי מטעמו כניסה לחצרים שמייצרים בהם מוצרי קנאביס, או שמייצרים, שמאחסנים או שמובילים בהם חומרי גלם, לא יפריע ולא יעכב כניסה כאמור, ולא יימנע מלהציג, לפי דרישה, את כל מלאי המוצרים, חומרי הגלם ודוגמאות שבהחזקתו או בשליטתו ואת הרשומות והפנקסים שעליו להחזיק ומסמכים אחרים שנדרשו, הנוגעים לעסקאותיו בחומרי גלם ומוצרי קנאביס.
 • הגבלה על פעולות במוצרי קנאביס:
ראה היק"ר שמפעל לייצור קנאביס פועל באופן המזיק או העלול להזיק לבריאות הציבור או בניגוד לנוהל זה או בניגוד לתנאי האישור שלו, רשאי הוא לאסור ייצור או מכירה של המוצרים או ייצור, אחסון או הובלה של חומרי הגלם, לתפסם ולהשמידם במידת הצורך, וכן רשאי הוא לבטל את האישור, להשהייתו או שלא לחדשו. היק"ר לא יורה כאמור אלא לאחר שנתן לבעל האישור, הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניו; ואולם אם מצא היק"ר כי השהיית מתן ההוראה עלולה לסכן את בריאותו של הציבור, רשאי הוא לתתה לאלתר, ובלבד שייתן לבעל האישור, להשמיע את טענותיו בהזדמנות הראשונה לאחר מכן.

אצוות ומוצרים - אריזה וסימון

 • דרישות לאריזה ולסימון מוצרי קנאביס:
המוצרים יסומנו וייארזו באופן אשר יבטיח בטיחותם, איכותם ושימוש נאות של המשתמשים בתכשיר - כמפורט בהמשך נוהל זה.
התוויות ועלוני המידע של התכשירים יאושרו על ידי היק"ר.
 • אריזת מוצרי קנאביס :
 • כל מוצר ייארז ויסומן כנדרש וכמתבקש מהוראות הדין הנוגע לאריזת וסימון מוצרים וסמים מסוכנים ומהנחיות היק"ר כפי שיינתנו מעת לעת
 • כל האריזות בהן יארזו מוצרי הקנאביס תהינה אריזות באיכות לאריזת תרופות ותכשירים רשומים, ולידיות, אטומות לאור ולאוויר ובעלות אפשרות כי לאחר פתיחתן הראשונית תיווצר עדות לפתיחה הראשונית וכן תהיינה ניתנות לסגירה חוזרת
 • הבקבוק למיצוי קנאביס יהיה בעל טפי ומדיד של 0.05 סמ"ק לטיפה ( 20 טיפות בסמ"ק )
 • עוגיות יארזו באריזות בטיחות - child proof/ child resistant packing
 • כל האריזות של כל מוצרי הקנאביס יהיו מאיכות ובעיצוב כמקובל וכראוי למוצר לשימוש רפואי
 • סימון "מוצרי הקנאביס" :
 • יש לסמן על כל מוצר קנאביס לכל הפחות את כל המפורט להלן:
 • שם מוצר הקנאביס (שם "גנרי") על פי שם הפריט ותצורתו (כגון תפרחות קנאביס רפואי, תפרחות קנאביס רפואי מגולגלות, שמן קנאביס רפואי וכוי) שבטבלאות הפריטים שבסעיף 7.4 בנוהל זה
 • ריכוזי החומרים CBD ,THC ו - CBN
 • כל רכיב של המוצר שאינו התפרחות עצמן "Excipients" (לדוגמה: במיצויי שמן קנאביס - סוג השמן).
 • על כל מוצר יופיע הסימון "סם מסוכן" באדום
 • חודש הקטיף של הקנאביס, חודש העיבוד וחודש האריזה של המוצר וכן פרטי אצוות הגידול ואצוות הייצור
 • שם בעל או בעלי רישיונות הגידול, העיבוד והאריזה
 • תאריך תפוגה
 • תנאי אחסון
 • סימון המפורט בסעיפים i עד iii לעיל יעשה לכל הפחות בעברית ובאנגלית, באותיות מודגשות (בפונט "Bold").
 • גודל האותיות של הכיתוב האמור לא יפחת מגודל פונט של 12 פיקסלים והכיתוב יהיה תחום במסגרת. את המפורט בסעיפים v-vi ניתן לסמן בדרך אחרת ובכלל זה בקוד ובתנאי שצורת הסימון תאפשר שחזור הנתונים לרבות לדרישת היק"ר
 • יותרו סימונים נוספים או מיתוג המוצרים ובכלל זה ציון שם המגדל או חוות הגידול או שם קווי הגזע ("זנים")
 • כל סימון, תוכנו וצורתו, יתאימו למוצר המיועד לשימוש רפואי, לא יטעו את הציבור על המוצר ותכונותיו ויהיה בהלימה למקובל בסימון תכשירים ("תרופות")
 • מעבדות בדיקה ותעודת אצווה:
 • יצרן קנאביס יערוך על חשבונו, בדיקות סדירות כנדרש, על מנת לוודא ולתעד כי אצוות הגידול המגיעות למפעל מחוות הגידול ואצוות הייצור המיוצרות במפעל, עומדות בסטנדרטים שנקבעו
 • הבדיקות ייערכו ב:
 • מעבדה פנימית (במפעל), אשר מוסמכת על ידי המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה (משרד הבריאות) לביצוע בדיקות מעבדה, ואשר מחזיקה רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנאביס בהתאם להיקף פירוט ההסמכה של המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה (משרד הבריאות).
  או
 • מעבדה חיצונית (לא בתחום המפעל), אשר מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וע"י המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה (משרד הבריאות) לביצוע בדיקות מעבדה, ואשר מחזיקה רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות בקנאביס בהתאם לפירוט היקף ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ושל המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה (משרד הבריאות)
 • דיגום ונוהל דיגום:
 • שיטת הדיגום תתבסס על רציונל מדעי סטטיסטי להוכחה ששיטת הדיגום מייצגת את האצווה.
  כגון טבלאות ה - Military standard, או כגון המונוגרף הישים בפרמקופיאה האירופית (EP)‏ 2.8.20. Herbal Drugs: Sampling and sample preparation
 • הדיגום יבוצע על פי תוכנית דיגום המתבססת על פרק 6 של ה-4 .Eudralex vol תוך פירוט ה: שיטה, ציוד, כמות הדגימה שנלקחה, מכלי הדיגום, זיהוי תכולה, תנאי אחסון והוראות ניקיון ואחסון לכלי הדגימה
 • כל מפעל ייצור יחזיק נוהל דיגום עבור נקודות הדיגום השונות, הנוהל יישמר וכל שינוי בו יתועד באופן הזמין לביקורת בכל עת. תהליך הדיגום יעשה רק בהתאם לנוהל
 • כל נוהל דיגום יאושר על ידי נציג ממחלקת אבטחת האיכות של המפעל
 • האישור יישמר במפעל כחלק מדפי ומסמכי הייצור
 • מסמכי אצווה ותיעוד:
 • האסמכתאות לנתוני תוצאות הבדיקה של כל נקי דיגום יישמרו אצל העוסק ויהיו זמינים לביקורת
 • לכל אצוות גידול (צובר תפרחות קנאביס בשלב עיבוד סופי ולאחר אריזה) אשר הגיעה מחוות גידול הקנאביס תתבצע אנליזה השוואתית לנתונים המופיעים בתעודת האצווה שהתקבלה מחוות גידול הקנאביס
 • לכל אצוות ייצור (צובר מוצרי קנאביס מוגמר וארוז) אשר מיועדת להעברה לבית מסחר למוצרי קנאביס, תונפק תעודת אצווה חתומה על ידי האחראי לשחרור אצוות בעסק, אשר תפרט לפחות את:
 • שם מוצר הקנאביס (שם "גנרי") על פי שם הפריט ותצורתו (כגון תפרחות קנאביס רפואי, תפרחות קנאביס רפואי מגולגלות, שמן קנאביס רפואי וכו') שבטבלאות הפריטים שבסעיף 7.4 בנוהל זה
 • תאריך ייצור ותפוגה של האצווה.
 • מספר אצווה
 • גודל האצווה ומספר היחידות הכולל באצווה
 • אתר ייצור ובדיקה
 • ריכוזי החומרים CBD ,THC ו - CBN
 • ספציפיקציות ואת תוצאות הבדיקות ע"פ הספציפיקציות
 • תנאי אחסון
 • תעודת האצווה תימסר לרוכש והעתקים יישמרו בידי העוסק ובמפעל הייצור
 • סטנדרטי ייחוס:
 • העוסק יכשיר את הסטנדרט הראשוני על פי הנחיות הפרמקופיאה האירופית (EP) - מונוגרף 5.12 reference" standards" העדכני
 • קביעת ואפיון סטנדרט ראשוני יהיה על פי המפרט בסעיף 4 ""Establishment of Reference Standards להנחיות אלו. הקביעה תכלול את כל המבחנים המצוינים בסעיף זה והתיעוד המתאים אשר יישמרו אצל העוסק ויהיו זמינים לביקורת
 • בהיות המפורט לעיל, סטנדרטי ייחוס ראשוניים, רשאי היק"ר לקבוע סטנדרט אחיד ומחייב
 • בהיקבע סטנדרט אחיד כאמור בסעיף ג' יהיה הוא סטנדרט מחייב לכלל הבדיקות, והעוסקים יתאימו פעילותם לסטנדרט זה

תיק מוצר למוצרי הקנאביס

 • המוצרים:
 • מוצר קנאביס יהיה אך ורק מוצר שהוא חלק מ"אצוות ייצור" והוא מוצר אשר ריכוזי החומרים שבו ,THC CBD, CBN ידועים ומוגדרים כפי והוא אחד מאלה בלבד :
 • "תפרחות קנאביס רפואי" : תפרחות מיובשות וארוזות באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס (נטו) בכל אריזה הוא 10 גרם.
  "תפרחות קנאביס רפואי מגולגלות" : ("גליליות") תפרחות מיובשות, כסוסות ומגולגלות בתצורת גליליות ("כסיגריות") בעלות פילטר או קצה לאחיזה - פיית שאיפה, באריזות בהן המשקל הכולל של הקנאביס (נטו) בכל אריזה הוא 10 גרם
 • "שמן קנאביס רפואי" ("מיצוי קנאביס") : מיצוי תפרחות קנאביס מהול בשמן, ארוז בבקבוקים שהמשקל הכולל של מיצוי הקנאביס המהול (נטו) הוא 10 גרם
 • "עוגיות קנאביס רפואי" - המשקל הכולל של הקנאביס (נטו) בעוגיות הקנאביס בכל אריזה הוא 10 גרם
 • ניתן יהיה להפיץ גם מוצרים אחרים, בין בתצורות אחרות ובין בריכוז חומרים פעילים אחר, אך ורק אם יאושרו על ידי משרד הבריאות - היק"ר, לאחר אישורו ולאחר שהמבקש שכנע בדבר בטיחות ויעילות המוצר
 • לכל מוצר קנאביס יהיה תיק מוצר כפי שיפורט להלן
 • חומרי הגלם (API) - המשמשים בייצור המוצרים מגודלים ומוכנים בארץ בתנאי גידול נאותים לחומרים אלה (IMC-G.A.P) אוחסנו והופצו עד הגעתם למפעל בתנאי הפצה נאותים למוצרי קנאביס (IMC-GDP) או מקורם ביבוא שאושר על ידי היק"ר
 • שיטות, פרוטוקולי הייצור ויציבות המוצרים:
 • שיטות ותרשימי זרימה של הייצור - יהיו מתוקפים ויוגשו מסמכים המתעדים את התיקוף אשר בוצע כאשר :
 • כל שלבי הפיתוח של התכשירים יהיו מתועדים
 • יש לתקף את שיטת הייצור
 • מסמכים המתעדים את מערכת הפעילויות הנדרשות לוודא כי התכשירים המיוצרים עומדים בתקנים המקובלים לחוזק ואיכות ובריכוזים הנדרשים על ידי היק"ר
 • שיטת מיצוי התפרחות תתבצע בהתאם למקובל בתכשירים רפואיים ויוכח כי אין נוכחות של ממסים שארייתיים אשר אסורים על פי הפרמקופיאות המוכרות
 • יציבות המוצרים - על פי דרישת היק"ר, יוגשו נתונים על יציבות המוצר המוכיחים את עמידתו במפרטים לכל אורך חיי המדף, על פי הנחיות ה- (ICH Q1A R2)
 • טווח ריכוזי החומרים הפעילים במוצרי הקנאביס לייצור ולהפצה:
שיטות הבדיקה בכלל והשיטה האנליטית לבדיקת הקנבינואידים השונים בפרט, תעבורנה תיקוף על פי עקרונות הפרמקופיאה לתיקוף שיטה אנליטית (מהפרמקופיאות USP או EP)
תנאי מחייב לשיטות הבדיקה הוא יכולת השיטה האנאליטית להפרדה בין הקנבינואידים הרבים השונים שבצמח כדוגמת CBG, CBGA, THCV, CBC. חובה על השיטה האנליטית להבדיל בין הקנבינואידים והצורונים החומציים שלהם (למשל THC לעומת THC acid).
טווח ריכוז החומרים הפעילים המותר לכל מוצר כפי שמופיע בטבלאות המוצרים שלהלן מתייחס לריכוז הכולל של הקנבינואידים והצורונים החומציים שלהם, למשל THC מתייחס לסכום הריכוז הכולל של THC יחד עם THC acid).
במוצרי הקנאביס טווח הסטייה המותרת הוא על פי הטווח שבסוגריים ולא תותר סטייה נוספת.
תפרחות קנאביס רפואי IMC-Medical Grade
שמן קנאביס רפואי IMC-Medical Grade
 • מפרט קבלה (ספציפיקציות):
כל מוצר יעמוד במפרט קבלה (ספציפיקציות) כאמור בסעיף זה.
[הערה: המספרים המופיעים בסוגריים ( . .2), הם השיטות המתוארות (מונוגרף) בפרמקופיאה האירופית (EP) בפרק 1433]
 • מופע:
 • עצמאי (לפי הגדרת היצרן)
 • בדיקות מאקרוסקופיות של החומר (תפרחות) שאינו גרוס ואינו בעל עלים המניצים ביותר מ-10% לאורך הפרחים
 • נראות הגבעולים ותיאורם
 • זיהוי:
זיהוי על ידי התיאור המאקרוסקופי והמיקרוסקופי שלהם וכל בדיקה נוספת נדרשת או אשר עשויה להידרש (כגון Thin-layer chromatography)
 • בדיקות:
 • כמות וריכוז החומרים הפעילים: THC,CBD,CBN:
  על ידי ספקטרוסקופיית מסה בשילוב עם כרומטוגרפיית נוזל (LC/MS) או על ידי ספקטרוסקופיית מסה בשילוב עם כרומטוגרפיית גז (GC/MS) או על ידי כרומטוגרפיית נוזל (HPLC).
  חובה על הבדיקה להבדיל בין הפיטו-קנבינואידים לבין הצורונים החומציים שלהם (למשל THC לעומת THC acid).
 • חומרים זרים (2.8.2):
  יש לבצע בדיקה לנוכחות חומרים זרים, אלא אם כן הוחלט/הוצדק ואושר אחרת.
  בדיקה ספציפית מקובלת, יכולה להיעשות באופן מהימן עבור המוצרים עצמם.
  באם לא ניתן לבצע בדיקה לחומרים זרים על חומר צמחי שבמוצר, שהוא חתוך/גרוס או עבר מיצוי, החומר החתוך/גרוס ייבחן תחת ההנחה שהבדיקה לנוכחות חומרים זרים שנבדקה על החומר הצמחי לפני חיתוכו היא בהתאמה לבדיקה זו.
 • איבוד לאחר ייבוש (2,2,32):
 • יש לבצע בדיקה לאיבוד מרכיבים (חומרים פעילים, מים וכוי) לאחר ייבוש, אלא אם כן הוחלט/הוצדק ואושר אחרת
 • מים (2,2,32): קביעת המים יכולה להתבצע במקום בדיקה לאיבוד לאחר ייבוש עבור חומר צמחי בעל תכולה גבוהה של שמן חיוני רק אם הוחלט/הוצדק ואושר אחרת
 • חומרי הדברה (2,8,13):
חומר צמחי לשימוש רפואי חייב לעמוד בדרישות רמות השאירתיות המותרות של חומרי הדברה, הדרישות תיקחנה בחשבון את טבע הצמח, אופי הגידול, צורת הגידול ומצעי הגידול לגבי הטיפולים המלאים שעבר הצמח וכל אצוות הגידול.
ניתן לבדוק גם על ידי ספקטרוסקופיית מסה בשילוב עם כרומטוגרפיית נוזל (LC/MS) ו/או כרומטוגרפיית גז (GC/MS)
 • מתכות כבדות (2,74,27):
כל עוד לא הוצדק ואושר אחרת ייבדקו המתכות הכבדות:
 • קדמיום (cadmium)
 • עופרת (lead)
 • כספית (mercury)
 • ארסן (arsenic)
 • ניקל (nickel)
 • אבץ (zinc)
הגבולות והרמות המותרות יהיו כמפורט בסעיף 7,7 בחוזר זה, ככל שנחוץ, גבולות למתכות כבדות נוספות ייתכן וייקבעו על ידי היק"ר
 • גורמים מיקרוביאליים:
מוצרי הקנאביס ייבדקו לנוכחות גורמים מיקרוביאליים, הגבולות והרמות המותרות יהיו כמפורט בסעיף 7.7 בחוזר זה.
בדיקות מיקרוביולוגיה, הכוללות לפחות את אלה:
 • ספירה כללית
 • שמרים ועובשים
E.coli
O157 E.coli
P. Aeruginosa
S. Aureus
 • רעלנים:
מוצרי הקנאביס ייבדקו לנוכחות רעלנים, הגבולות והרמות המותרות יהיו כמפורט בסעיף 7.7 בחוזר זה.
בדיקות רעלנים, הכוללות לפחות את אלה:
 • B1-Aflatoxin ‏(2.8.18)
 • אפלטוקסינים (כללי) (Total-Aflatoxins (B1, B2. G1, G2
(2.8.22) Ochratoxin A
 • בדיקות נוספות:
ככל שיונחה על ידי היק"ר, מוצרי הקנאביס ו/או החומר הצמחי יעמדו בבדיקות נוספות:
 • תכולת אפר (2.4.16)
 • אפר שאינו מסיס בחומצה הידרוכלורית (2.8.1)
 • אינדקס התנפחות (2.8.4)
 • שיטות (Assays) לבדיקות החובה:
 • יוצג Assay לכל בדיקה מבדיקות חומרי מוצא תוך תהליכיים ומבדיקות המוצר המוגמר.
 • בדיקות החובה אשר נדרשות עבור כל נקי דיגום יופיעו בתעודת האצווה.
 • הבדיקות יבוצעו עבור נקודות הדיגום הבאות לפחות:
שלב הדיגום אוכלוסייה מיוצגת בדיגום חומר הדיגום הדיגום
תוצר גידול (תפרחת) שהוא חומר הגלם למפעל, בקבלתו למפעל אצוות גידול שמקורה מאצוות ריבוי אחת תפרחת מדגם מכל אצווה
חומר הגלם לאחר עיבוד ראשוני חומר גלם מעובד שמקורו באצוות הגידול חומר הגלם המעובד מדגם מכל אצווה
מוצר קנאביס מוגמר אצוות ייצור תפרחת, שמן או כל מוצר קנאביס ולידי מדגם מכל אצווה
 • הרמות המותרות:
 • החומרים הפעילים THC, CBD, CBN :
רמות החומרים הפעילים בשלבי הבדיקה על פי הטבלאות שבסעיף 7.4 לנוהל זה ובאצוות הגידול והייצור הן כפי שיקבע על ידי היק"ר מעת לעת ובהתאם לרמות המותרות במוצרי הקנאביס שיורשו לניפוק למטופלים.
 • שאריות חומרי הדברה:
רמות שאריות חומרי הדברה המותרות שיחולו הן על פי התקנות לחומרי הדברה כפי שמופיעים ב"תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) התשנ"א 1991" ביחס לשיעורים מותרים לגבי מזון המיוצר בישראל לגבי סוג מזון (סעיף 3) : "שלא פורט בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בקודקס לעניין חומר הדברה מסוים".
כלומר : "שארית שאינה עולה על 10% מהרמה המרבית הנמוכה ביותר שפורטה בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בקודקס לאותו חומר ההדברה, והעדכונים לתקנות אלה ככל שיהיו מעת לעת".
 • המצאות מתכות כבדות:
רמות המתכות הכבדות המותרות שיחולו התייחסו לרמות שמופיעות בדרישות הפרמקופיאה האירופית העדכנית [(Europe(EP] מונוגרף 1433 "Herbal Drug" וב"קווים מנחים לכמות מרבית של מתכות כבדות במזון" המפורסמים באתר רשות המזון ארצי ועל עדכוניהם:
לסיווג 3.1: "ירקות עליים, סלרי, פטריות, צמחי מאכל, צמחי תבלין, כרובים וחזרת" - עבור תוצרת טרייה - "תפרחת רטובה" ועל פי סיווג 3.2: "ירקות עליים, סלרי, פטריות, צמחי מאכל, צמחי תבלין מיובשים" - עבור התוצרת לאחר ייבוש - "תפרחות קנאביס" ועבור "מוצרי קנאביס" כהגדרתם בנוהלי היק"ר. הרמות המותרות של מתכות כבדות הן:
 • קדמיום (maximum 0.5 ppm :{cadmium
 • עופרת (maximum 5.0 ppm :{lead
 • כספית (maximum 0.1 ppm :{mercury
 • ארסן (indicative :{arsenic
 • ניקל (indicative :{nickel
 • אבץ (indicative :{zinc
 • גורמים מיקרוביאליים:
רמות הגורמים המיקרוביאלים המותרות שיחולו נקבעו על ידי היק"ר גם בהתייחס לדרישות הפרמקופיאה העדכנית [(Europe(EP] וכן לתקנות ה- HACCP ,ISO, לאיכות ובטיחות של מזון מוכן לאכילה-ירקות מקוררים ארוזים (6) - ראו טבלאות מטה:
ל"מוצרי הקנאביס" המאושרים
גורם מיקרוביאלי רמה מקסימלית מותרת (מס' מושבות)
"תפרחות קנאביס רפואי"
(מיובשות או מגולגלות) [CFU/g]
"שמך קנאביס רפואי" [CFU/ml]
ספירה כללית 20,000 200
עובשים ושמרים 2000 20
E. coli 20 שלילי
O-157 E. coli שלילי שלילי
סלמונלה שלילי שלילי
שיגלה שלילי שלילי
אנטרובקטיום שלילי שלילי
ליסטריה שלילי שלילי
S. Aureus שלילי שלילי
P. Aeruginosa שלילי שלילי
למוצרי קנאביס העתידיים
צורת מתך ספירה כללית
(TAMC)
עובשים ושמרים
(TYMC)
מיקרואורגניזם ספציפי
[CFU/g או CFU/ml]
הכנות לא נוזליות לשימוש דרך הפה 2,000 200 העדר נוכחות E. Coli ל-1g או ל-1ml
הכנות נוזליות דרך הפה 200 20 העדר נוכחות E. Coli ל-1g או ל-1ml
שימוש רקטלי 200 20
שימוש דרך ריריות, חניכיים, עורי, אף, אוזן 200 20 העדר נוכחות S. Aureus ל־1g או ל1ml.
העדר נוכחות P. Aeruginosa ל-1g או ל-1ml
שימוש וגינלי 200 20 העדר נוכחות S. Aureus ל־1g או ל-1ml.
העדר נוכחות P. Aeruginosa ל-1g או ל-1ml.
העדר נוכחות candida albicans ל־1g או ל-1ml
Patches טרנסדרמליים 200 20 העדר נוכחות S. Aureus ל-patch .
העדר נוכחות P. Aeruginosa ל-patch
אינהילציה 200 20 העדר נוכחות S. Aureus ל־1g.
העדר נוכחות P. Aeruginosa ל-1g.
העדר נוכחות bile-tolerant gram-negative bacteria ל-1g
מוצרים למתן אורלי המכילים חומרי גלם ממקור טבעי
(צמחים, בעלי חיים או מינרלים בהם לא ניתן לטפל מיקרוביאלית
ולפיכך לא ניתן להוריד את העומס המיקרוביאלי)
20,000 200 לא יותר מ 102 מושבות של bile-tolerant gram-negative bacteria ל־1g או ל-1ml.
העדר נוכחות Salmonela ל־10g או ל-10ml.
העדר נוכחות E. Coli ל־1g.
העדר נוכחות S. Aureus ל־1g
בעתיד, ניתן יהיה להפיץ גם מוצרים וצורות מתן אחרות (בין בריכוזי חומרים פעילים אחר ובין בתצורות אחרות - כמופיעות בטבלה זו) אך ורק אם יאושרו על ידי משרד הבריאות - היק"ר, לאחר שהמבקש שכנע בדבר בטיחות ועילות המוצר. לכן יודגש כי הנ"ל הוא רלוונטי ומתייחס רק למוצרי קנאביס שיאושרו על ידי משרד הבריאות - היק"ר.
 • רעלנים:
לא יותרו רמות נוכחות של רעלנים משום סוג, למעט: Bl-Aflatoxin עד 2gg/Kg חומר,
או
לכלל האפלטוקסינים (Total-Aflatoxins (Bl, B2. Gl, G2 - עד 4gg/Kg חומר
 • אחוזי לחות:
רמות אחוזי הלחות המותרים במוצרי הקנאביס הן 12% עם טווח סטייה של עד 3% ±.
ניתן יהיה להתיר רמות של אחוזי לחות בטווח בין 6% - 9% במוצר המוגמר לאחר הצגת רציונל תקף לנושא וקבלת אישור מהיק"ר
 • מזיקים חיצוניים:
לא יותרו רמות נוכחות של מזיקים חיצוניים (כגון מזיקי גבעול או עלווה, כנימות, טפילים, מכרסמים)
 • חומרים זרים:
תכולת החומר הזר לא תעלה על 2% (m/m), אלא אם כן הוחלט/הוצדק ואושר אחרת.

חובת עדכון המידע

באחראיות בעל הרישיון והרוקח האחראי לעדכן באופן סדיר את היק"ר על כל שינוי הנוגע לרישיונות ולאישורים התקפים אשר נדרשים לקבלת/חידוש רישיון להחזקת והפצת מוצרי קנאביס לשימוש רפואי ועל כל שינוי בפרטים של החברה או אנשי הקשר או העובדים או כל שינוי אחר בסטטוס הנתונים הנדרשים להנפקת קוד עוסק כפי שמוגדרים על ידי היק"ר.

בקרה ופיקוח על ידי היק"ר

אין בסמכות המכון לבצע מבדקים או בקרות כדי לגרוע מסמכות היק"ר, או מי מטעמו, לבצע מבדקים, בקרות או פיקוח לפי שיקול דעתו ובכלל זה לדרוש מעת לעת מהעוסק תיעוד להוכחת עמידה בתנאי נוהל זה כולו או מקצתו ו/או עריכת בקרות מתואמות או בקרות פתע והכל לפי שיקול דעת היק"ר.

אחראיות ליישום

 • היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר)
 • המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה של משרד הבריאות
 • יזמים ועוסקים
 • מפעלים לייצור מוצרי קנאביס
 • רוקחים מחוזיים

מסמכים ישימים

 • האמנה היחידה לסמים נרקוטיים - 1961 "Single Convention on Narcotic Drugs"
 • פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973
 • תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם-1979
 • פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981
 • נוהל תנאי אחסון והובלה של תכשירים (126)
 • נוהל 003-PUB "הודעה על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם פעילים"
 • IMC-GSP אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות
 • IMC-GAP גידול בתנאים נאותים של קנאביס לשימוש רפואי - הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות
 • IMC-GDP ניהול בית מסחר למוצרי קנאביס - אחסון, הפצה ומסירה של קנאביס ומוצרי קנאביס רפואי - חוזר משרד הבריאות
 • (Directive 2003/94/EC and 91/412/EEC, Eudralex vol. 4 Good manufacturing practice (GMP Guidelines, Eudralex vol. 4 Good manufacturing practice (GMP) Annex 7: Manufacture of Herbal Medicinal Products
 • European Pharmacopoeia - Herbal Drugs, 1433, plantea medicinals
 • European Medicines Agency, 2011 - "Guidelines on specifications: test procedures and acceptance criteria for
 • herbal substances1, herbal preparations2 and herbal medicinal products3/traditional herbal medicinal products"
 • European Pharmacopoeia - Monograph 2.8.20 - : "Herbal drugs: sampling and sample "preparation

תחולה

נהלים אלה בתוקף מידי וכל שינויי בהם יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם.

כותבי הנוהל
 • בועז אלבו - מנהל תחום, היחידה לקנאביס רפואי, משרד הבריאות
 • ד"ר טל לביא - מנהל המחלקה ליבוא וסמים - אגף הרוקחות, משרד הבריאות
 • מגר' רחל שימונוביץ - מפקחת ארצית תנאי ייצור נאותים, המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה - אגף הרוקחות, משרד הבריאות
 • ד"ר עפרה אקסלרוד - מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה וסגנית ראש אגף הרוקחות, משרד הבריאות
 • מגר' יובל לנדשפט - מנהל היחידה לקנאביס רפואי, משרד הבריאות
מאשר הנוהל
 • פרופ' איתמר גרוטו - המשנה למנכ"ל משרד הבריאות