האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

לידה מחוץ למוסד רפואי - אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
לידה מחוץ למוסד רפואי: אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה
מספר החוזר 21/2017
סימוכין חוזרנו מס' 3/2006 בנושא: "אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין"
חוזרנו מס' 24/2008 בנושא: "אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין"
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 7 ביוני 2017
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםלידה

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזרנו שבסימוכין המחליף ומבטל אותם.

רקע

בעקבות תיקון מס' 9 לחוק מרשם האוכלוסין נדרש מאז ינואר 2006, אישור על אימהות לשם רישום הלידה ליולדת שילדה שלא במוסד רפואי, לצורך רישום הילוד במרשם האוכלוסין כבנה/בתה. נוסח האישור הנדרש פורסם בחוזרנו שבסימוכין.

בתאריך 1 במאי 2017 נכנס לתוקפו תיקון מס' 191 לחוק הביטוח הלאומי הקובע לראשונה כי גם מי שילדה בלידה שלא במוסד רפואי תהיה זכאית למענק לידה, וזאת בכפוף לכך שמיילד/ת או רופא/ה נכחו בלידה ואישרו כי הלידה התקיימה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעניין לידות בית (נוסח תיקון החוק מצ"ב כנספח ד'). לשם יישום הוראות החוק מצ׳׳ב הטופס הנדרש. להלן ההוראות שיחולו לעניין זה החל מתאריך 1 במאי, 2017:

לידה במוסד רפואי

 • לא חל שינוי בהוראות לגבי רישום יילודים שנולדו במוסד רפואי ותשלום מענק לידה בעניינם.
 • יש להקפיד שרק יולדת שהלידה שלה הסתיימה בבית החולים עצמו, תרשם לפי ההוראות הישנות, ואילו יולדת שהגיעה למוסד הרפואי לאחר גמר הלידה (יציאה שלמה של השלייה), יש לנהוג לגביה, מבחינת הדיווח לרשות האוכלוסין במשרד הפנים ולמוסד לביטוח לאומי, כאילו ילדה שלא במוסד רפואי, לפי ההוראות שבחוקים הרלוונטיים, והוראות חוזר זה.
 • יולדת שפונתה באמבולנס לבית חולים וילדה באמבולנס, נחשבת לכל דבר ועניין כיולדת שילדה במוסד הרפואי אליו פונתה.

לידה שלא במוסד רפואי

 • אישור על לידה בה טיפלו רופא, או מיילדת מוסמכת (לפי פקודת המיילדות):
 • לידה שארעה בנוכחות רופא
 1. הרופא יתן ליולדת תעודת רופא בדבר היותה של היולדת אמו הטבעית של היילוד, בנוסח המצורף לחוזר זה (נספח א').
 2. אם הלידה התקיימה לפי הוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות - יאשר הרופא בתעודה הרפואית גם דבר זה באמצעות סימון ברור במקום המתאים לכך.
 • לידה שארעה בנוכחות מיילדת (ללא רופא)
 1. המיילדת תתן ליולדת אישור בתצהיר, על היות היולדת אימו הטבעית של היילוד, בנוסח המצורף לחוזר זה (נספח ב').
 2. אם הלידה התקיימה לפי הוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות - תאשר המיילדת בתצהיר גם דבר זה באמצעות סימון ברור במקום המתאים לכך.
 3. על התצהיר להיערך בכתב ולהיחתם בפני אחד מאלה:
 • עורך דין;
 • ראש רשות מקומית;
 • שופט, או דיין בבית דין דתי מוכר;
 • גורם אחר שאישר שר המשפטים (מזכירי חלק מבתי המשפט).
 • לידה שלא טיפלו בה רופא או מיילדת
 • על היולדת להיבדק בתוך 48 שעות על ידי רופא מומחה ביילוד וגינקולוגיה, או מתמחה ביילוד וגינקולוגיה במוסד רפואי מוכר בפיקוחו של מומחה כאמור, והוא ייתן ליולדת תעודת רופא המעידה כי למיטב בדיקתו, האשה הנבדקת ילדה במהלך 48 השעות שקדמו לבדיקה (סימון במקום המתאים בנספח א') -
 1. לשם מתן אישור כאמור על הרופא לקבל אנמנזה מפורטת וכן לבצע בדיקה גופנית של היולדת, ובדיקות עזר נוספות כפי שיראה לנכון.
 2. סירבה היולדת להיבדק - על הרופא להסביר לה כי ללא בדיקה לא יוכל לתת בידה את האישור הנחוץ לשם רישום היילוד במרשם האוכלוסין.
 • אם לפי הבדיקה לא ניתן לקבוע כי הנבדקת עברה לידה במהלך 48 השעות שקדמו לבדיקה - אין לתת את האישור. במקרה זה יש להפנות את היולדת לרשות האוכלוסין לשם קבלת הנחיות לעניין ביצוע בדיקה גנטית להורות לאם וליילוד.
 • יובהר כי בנוסף לתעודת הרופא האמורה, על היולדת להצטייד, לצורך רישום היילוד במרשם האוכלוסין, גם במסמכים אלה:
 1. אישור על מעקב היריון שנערך משבוע 28 ואילך (לפי סעיף 2 להלן)
 2. תצהיר מטעמה בדבר היותה אמו הטבעית של היילוד.

אישור על מעקב היריון לנשים המבקשות ללדת בבית

 • רופא המטפל באישה במסגרת מעקב היריון ויודע כי בכוונתה ללדת בבית ללא נוכחות צוות רפואי (רופא ו/או מיילדת מוסמכת), יסביר לאישה כי על מנת לרשום את היילוד במרשם האוכלוסין תהיה חייבת להיבדק על ידי רופא מומחה כמפורט לעיל בתוך 48 שעות מהלידה, וכן להציג בפני רשות האוכלוסין אישור על מעקב היריון החל משבוע 28 להיריון ותצהיר על אימהותה.
 • היה הרופא המטפל מומחה ביילוד וגינקולוגיה - ייתן לאישה אישור על כך שקיים מעקב היריון לאחר שבוע 28 להיריון (נספח ג').
 • לא היה הרופא המטפל מומחה כאמור - יפנה את האישה, החל משבוע 28, לרופא מומחה כאמור על מנת לקבל את האישור הנחוץ.

אופן הגשת המסמכים

את האישור נספח א' או נספח ב' (לפי העניין) יש להכין בשני עותקי מקור לפחות ולהגישם כמפורט להלן:

 • עותק - מקור אחד - על היולדת להגיש את המסמך לרשות האוכלוסין לשם רישום היילוד במרשם האוכלוסין (בצירוף יתר המסמכים הנחוצים לפי סעיף 2 לעיל).
 • סומן ואושר, כי הלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית וגו'.
 1. באחריות היולדת - להגיש עותק אחד למשרד הבריאות. את האישור ניתן למסור בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, או בדרך אחרת שתפורסם באתר משרד הבריאות באינטרנט.
 2. רשימת לשכות הבריאות של משרד הבריאות זמינה באתר האינטרנט של המשרד.
 3. משרד הבריאות יעביר למוסד לביטוח לאומי דיווח תקופתי אודות האישורים שנמסרו לו, לשם תשלום מענק הלידה ליולדות, לפי נוהל פנימי שיוסכם בינו לבין המוסד לביטוח לאומי.
 4. מודגש כי שינוי זה בחוק ובהוראות אינו משנה את ההוראות לעניין קליטת יולדת ויילוד לאשפוז בבית חולים, לצורך לידה.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ד"ר ורד עזרא

ראש מנהל הרפואה

נספח א' - תעודת רופא ואישור רפואי

לעניין סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה־1965
ולעניין סעיף 42(ג) לחוק הביטוח הלאומי
שם מלא של הרופא ______________________________________________
מען ומקום עבודה ______________________________________________
מספר רשיון רופא ________ מספר רשיון מומחה ביילוד וגיניקולוגיה ________
אם הרופא הוא מתמחה ביילוד וגיניקולוגיה:
מקום ההתמחות ______________________________________________
בפיקוח המומחה ______________________________________________

אני החתום מטה מעיד ומאשר בזאת כי בתאריך ____/__/__ בשעה ____ במקום ______________________________________________

סמן X במקומ/ות המתאימ/ים:

[ ] טיפלתי בקבלת הלידה של גב' ______________________________________________ מס' ת"ז _________
והריני לאשר כי הנ"ל ילדה במועד זה וולד חי, ממין נקבה/זכר* (מחק את המיותר) ולפיכך היא אמו הטבעית של הילוד.
[ ] בדקתי את גב' ______________________________________________ מס' ת"ז _________
והריני לאשר כי למיטב בדיקתי, הנ"ל ילדה במהלך 48 השעות שקדמו לבדיקתה.

[ ] אני מאשר כי הלידה של הנ"ל, שהתקיימה במועד האמור התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית, כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות.

תעודה זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראיה לבית המשפט, והריני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין תעודה זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

תאריך ____/__/__

חותמת וחתימה ______________________________________________

נספח ב' - תצהיר מיילדת

לעניין סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה-1965
ולעניין סעיף 42(ג) לחוק הביטוח הלאומי

אני החתומ/ה מטה, ______________________________________________ , בעלת ת"ז מס' _________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 • אני עושה תצהיר זה לעניין רישום יילוד לפי סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין ו /או לעניין תשלום מענק לידה ללידה בבית לפי סעיף 42(ג) לחוק הביטוח הלאומי.
 • מעני ______________________________________________
 • מקום עבודתי ______________________________________________
 • מספר רשיון כמיילדת מוסמכת ______
 • אני מעיד/ה ומאשר/ת בזאת כי בתאריך ____/__/__ בשעה ____ במקום______________________________________________

טיפלתי בקבלת הלידה של גב' ______________________________________________ מס' ת"ז _________, ואני מאשרת כי הנ"ל ילדה במועד זה וולד חי ממין נקבה / זכר* (למחוק את המיותר), ולפיכך היא אמו הטבעית של הילוד,.

[ ] אני מאשר/ת כי הלידה של הנ"ל, שהתקיימה במועד האמור התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית, כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות.
 • זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר/ה ______________________________________________

הנני לאשר, כי ביום ____/__/__ הופיע/ה בפני, ______________________________________________ במשרדי ב ______________________________________________ גב' ______________________________________________ שזיהה/תה עצמה בפני באמצעות תעודת זהות שמספרה _________/ המוכר/ת לי אישית*, ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

חתימה וחותמת ______________________________________________

נספח ג' - אישור על מעקב היריון

לעניין סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין התשכ"ה-1965

שם מלא של הרופא ______________________________________________
מען ומקום עבודה ______________________________________________
מספר רשיון רופא ______ מספר רשיון מומחה ביילוד וגיניקולוגיה ______

אני החתום מטה מאשר בזאת כי בדקתי את גב' ______________________________________________ מס' ת"ז _________במסגרת מעקב היריון, בעת שהיתה בשבוע להריונה.

תאריך ____/__/__

חותמת וחתימה ______________________________________________