מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

מכשירי שמיעה לבני 18-50 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה,
וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.


Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מכשירי שמיעה לבני 18-50 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי - נוהל מעודכן
Hoergeraet analog 050609.jpg
מספר החוזר 11/2017
סימוכין חוזר המנהל הכללי מס': 4/2011 מיום: 23 בינואר 2011

חוזר מנהל הרפואה מס': 34/2011 מיום: 11 באוקטובר 2011
חוזר מנהל הרפואה מס': 15/2016 מיום: 27 ביולי 2016

קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 26 באפריל 2017
 

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזרנו שבסימוכין המחליף ומבטל אותם. חוזר זה מפרט את השינויים בנוגע לשיטת ההתחשבנות בגין מכשירי שמיעה לבני 18-50 ולבני 65 ומעלה ולהליך אספקת המכשירים כפי שהוכלל בסל.

חוזר זה עודכן בהמשך להרחבת הזכאות במסגרת סל שירותי הבריאות למכשירי שמיעה לבני 30-50.

בבסיס החוזר ההכרה כי מכשיר שמיעה אינו "מוצר מדף" כי אם חלק מהליך שיקומי. לפיכך, הנחיותינו מתייחסות לסוגי המכשירים ולתהליך המקצועי המלווה את התאמתם לאוכלוסיה הנזקקת להם.

קטגוריות מכשירי שמיעה

מכשירי השמיעה מחולקים ל-3 קטגוריות מקצועיות:

בסיס ביניים גבוה
3-5 ערוצים 6-10 ערוצים 12 ערוצים לפחות
מעגל דחיסה מעגל דחיסה מעגל דחיסה
Output limiting Output limiting Output limiting
כיווניות מנגנון להנחתת רעשים מנגנון להנחתת רעשים
מנגנון להנחתת רעשים מערכת כיוונית אדפטיבית מערכת כיוונית אדפטיבית במספר רב של ערוצים
מנגנון להפחתת feedback אקוסטי מנגנון להפחתת feedback אקוסטי
אופציה להנמכת/ דחיסת תדרים אופציה להנמכת/ דחיסת תדרים
שלוש תוכניות לפחות 4-5 תוכניות לפחות
אופציה לקישוריות אלחוטיות* קישוריות אלחוטיות*
Tcoil Full sized בדגמי BTI/RITE Tcoil Full sized בדגמי BTI/RITE

(*) למעט מכשירים בהם, בשל גודלם, אין אפשרות לקישוריות.

יודגש כי
 • הזכאות להחלפת המכשירים היא אחת ל-3.5 שנים.
 • כל מכשירי השמיעה שיכללו בהסכמי הקופה חייבים להיות בעלי אישור אמ"ר של משרד הבריאות.
 • מכשיר שמיעה יענה לכל הפחות על כל דרישות הבסיס באותה קטגוריה אליה הוא משויך.
 • על הקופה לדאוג לכך שכל קטגוריה תכלול את כל מגוון המכשירים הקיים אצל הספק באותה קטגוריה; אי הכללת כל המכשירים מחייבת אישור מראש של הסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן במשרד הבריאות.
 • על הקופה לדאוג כי היצע המכשירים יכלול מגוון מכשירים ממספר יצרנים.
 • הסדר מכרזי של הקופה יכלול אחריות של הספק לביצוע תיקונים והחלפה של מכשירים פגומים, לרבות תיקונים הנדרשים עקב בלאי סביר למשך כל תקופת המכרז או 3.5 שנים מעת הרכישה, (המאוחר מבין השניים) וללא השתתפות עצמית של המבוטח. מטופל אשר יפקיד מכשיר לתיקון יוכל לקבל מכשיר חלופי מאחורי האוזן בטכנולוגיה בסיסית עם אוזניה אוניברסאלית במידה ואין ברשותו אוזניה מותאמת אישית.
 • בנסיבות בהן המכשיר אינו יכול לשרת באופן סביר את המטופל עקב שינוי משמעותי במצב השמיעה של המטופל, ולא ניתן להביא את המכשיר לרמת תפקוד סבירה שלא בדרך החלפה, הקופה תחליף את המכשיר גם בטרם חלפו 3.5 שנים.
 • למבוטח תינתן אפשרות לבחור מכשיר בסיסי, המתאים לצרכיו, ללא השתתפות עצמית. באם יוחלט על מכשיר אחר, המבוטח ישלם את מחיר המכשיר בהפחתת הזכאות למימון בסך 3,494 ₪ (נכון למועד הוצאת החוזר) למכשיר (מכשיר לכל אוזן). למען הסר ספק, במידה ועלות המכשיר נמוכה מ-3494 ₪, יינתן המכשיר למבוטח ללא השתתפות עצמית.
 • השינוי בקטגוריות בין חוזרנו מס׳: 34/2011 לחוזר מס׳ 15/2016 יכנס לתוקפו שנתיים ממועד הוצאת החוזר (27.7.2016) או במועד הראשון שבו ניתן לסיים או לא לחדש הסכמים קיימים, לפי המוקדם.
 • תוקף הרחבת הזכאות על פי חוזר זה הוא מיום פרסום חוזר המנהל הכללי אודות הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017 (12.1.2017).

הליך התאמת מכשירי שמיעה

להלן שלבי הליך ההתאמה של מכשירי השמיעה:

 • בדיקת רופא א.א.ג והפנייה לבדיקת שמיעה
המבוטח ייבדק אצל רופא א.א.ג. הבדיקה תכלול:
 1. בדיקה אוטוסקופית.
 2. הפניה לבדיקת שמיעה עם פירוט תוצאות הבדיקה האוטוסקופית וציון שאין התוויות נגד לשימוש במכשירי שמיעה. על הרופא לציין בהפנייה באם המטופל חייב לחזור אליו עם בדיקת השמיעה טרם ההפנייה לשיקום שמיעה.
 • בדיקת שמיעה במכון אודיולוגי
 1. המבוטח יבצע בדיקת שמיעה במכון אודיולוגי. אם בהפניית רופא א.א.ג אין חיוב לבדיקה חוזרת יומלץ לו, בהתאם לממצאי בדיקת השמיעה, על שיקום שמיעתי ו/או חזרה עם ממצאי הבדיקה לרופא א.א.ג.
 2. המבוטח יוזמן לייעוץ בנוגע למכשירי שמיעה.
 • ייעוץ בנוגע למכשירי שמיעה במכון אודיולוגי
כאשר מבוטח הופנה ממכון אודיולוגי לשיקום שמיעה ינוהל המשך ההליך כלהלן:
 1. מילוי שאלון 'התאמת מכשירי שמיעה'. (נספח א)
 2. ייעוץ והמלצה להתאמת מכשירי שמיעה, חד/דו-צדדי, לקטגוריית המכשיר, ולאפיונים נוספים נדרשים.
 3. מילוי טופס 'המלצה להתאמת מכשיר שמיעה' (נספח ב) שיכלול עבור כל אוזן את קטגורית המכשיר, תצורת המכשיר והתוויות נוספות בהתאם לצרכיו השמיעתיים ומאפייני ירידת שמיעתו.
  המבוטח יקבל את רשימת המכונים שבהסכם מכשירי שמיעה ויהיה רשאי לבחור מתוכם את המכון בו יבצע התאמת מכשיר השמיעה.
 • התאמת מכשירי שמיעה
המבוטח יפנה עם הפניית רופא א.א.ג, ותוצאות בדיקות השמיעה למכון המבצע התאמת מכשירי שמיעה.
המכון יתאים למבוטח מכשירי שמיעה, על פי בדיקת התאמה מקצועית שתבוצע לו במכון.
קלינאי תקשורת שיבצעו את התאמת המכשירים יעמדו בדרישות כל דין וחוזרי מנהל רפואה בנושא.
ההמלצה המקצועית לעניין קטגוריית המכשירים אינה מחייבת את המבוטח והוא רשאי לרכוש מכשירים מקטגוריה גבוהה או נמוכה יותר או תצורה אחרת המתאימה לצורכי שמיעתו ללא הצורך באישור נוסף.
כל קופה יכולה לבחור האם לקיים בו זמנית ובאותו מקום את בדיקת השמיעה, הייעוץ וההתאמה או לפצלן ובלבד שהייעוץ ייכלל במעמד בדיקת השמיעה או בהתאמה.
 • קבלת המכשירים לתקופת ניסיון
מכשירי השמיעה יינתנו למבוטח תמורת השתתפות עצמית השווה למחיר המכשיר פחות 3,494 ₪ (נכון למועד הוצאת החוזר), לתקופת ניסיון שתיקבע מראש בהסכם ההתקשרות של הקופה עם הספקים, אולם, בכל מקרה, תקופת הניסיון לא תפחת מחודש. המבוטח יפקיד המחאה דחויה בגובה ההשתתפות העצמית על המכשירים. מועד ההמחאה הדחויה יהיה למועד החל 30 יום לאחר תום תקופת הניסיון (להלן: "המועד הסופי").
במהלך תקופת הניסיון, יפנה המבוטח, במידה ויהיה מעוניין, להתייעצות וקבלת חוות דעת נוספת במכון אודיולוגי בו ניתן לו הייעוץ הראשוני.
במהלך תקופה זו, יגיע המבוטח למכון בו בוצעה התאמת המכשירים לצורך כיוונים, הסברים וכד׳. במידת האפשר, תתבצענה פעולות אלה ע"י קלינאי התקשורת שביצע את התאמת המכשירים למבוטח ומכיר את מאפייניו וצרכיו התפקודיים.
ההמחאה הדחויה תוחזר למבוטח בסיום תקופת הניסיון. מבוטח שלא השיב את המכשירים עד המועד הסופי לא יוכל להשיב את המכשיר ולקבל לידיו את המחאת הפיקדון שתמומש ויראו אותו כמי שהמכשירים סופקו לשביעות רצונו.
במעמד מסירת המכשירים לניסיון יימסר למבוטח עלון המפרט את האמור לעיל.
 • החזרת המכשירים
במידה והמבוטח אינו מעוניין במכשירים, יחזיר את המכשירים לא יאוחר מתום תקופת הניסיון ויוכל לקבל מכשירים מתאימים אחרים, או לחילופין, יפנה מיוזמתו למכונים אחרים שבהסכם לקבלת מכשירים אחרים לניסיון. יודגש בזאת, כי המבוטח לא יחויב בתשלום בגין תקופת הניסיון. כאמור, במידה והמבוטח לא החזיר את המכשירים תוך 30 יום מתום תקופת הניסיון, תמומש ההמחאה הדחויה.
 • החזר עבור רכישה פרטית של מכשירי שמיעה
קופות החולים רשאיות לאפשר מסלול החזר עבור רכישה פרטית לצד הרכישה ממכונים שבהסדר או במקומו. יצוין, כי אספקה באמצעות מכונים שבהסדר מחייבת אישור מראש של הסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן במשרד הבריאות לאחר שרשימת המכונים, פריסתם וסוגי המכשירים יוצגו בפניו. אישור זה יינתן לתקופה מוגדרת שלא תעלה על שלוש שנים, כאשר חידוש האישור לקופה, לפעול בשיטת מכוני ההסדר, מותנה באישור מחדש לתקופה נוספת לקראת סוף כל תקופה.
 • אימוני שמיעה
לאחר קבלת המכשיר ועל מנת למצות את ההליך השיקומי תאפשר הקופה למבוטח סדרה של עד ארבעה מפגשים של אימוני שמיעה על ידי קלינאי תקשורת. לפי סעיף 32(ג)(3) לתוספת השנייה לחוק, אימוני שמיעה כלולים בסל והם כוללים גם תרגול של שימוש בעזרים לשמיעה, לרבות מכשירי שמיעה. מבוטח הרוצה וזקוק לאימוני שמיעה לצורך תרגול השימוש במכשירי שמיעה, תאפשר לו הקופה את ביצוען בהתאם לצורך.
קופ"ח רשאית לכלול מרכיב זה בהתקשרותה עם הגורם המספק את מכשירי השמיעה.
 • חולים מרותקים
קופ"ח תאפשר למטופלים המרותקים לביתם או השוהים במסגרת אשפוז ממושך, לקבל את השירותים הרלוונטיים ואת מכשירי השמיעה כמפורט בחוזר זה במקום הימצאם.
 • בקרת הקופות על ההליך
 1. הקופה תפרסם מידע מלא ברור ועדכני למבוטחים על ההליך, מכוני השמיעה המכשירים, מחיריהם וגובה ההשתתפות העצמית.
 2. קופות החולים ינהלו מעקב אחר המבוטחים שקיבלו מכשירי שמיעה, באמצעות הקופה או המכונים. המעקב יכלול בין השאר בדיקה מדגמית של איכות בדיקות השמיעה, בחינת סוגי המכשירים והתאמתם לצורכי המטופל וכן אחר שביעות רצון המטופל מההליך כולו ומהשימוש במכשירים הנבחרים. בנוסף, יבצעו ניטור של מקרים בהם מבוטחים ויתרו על המכשירים, והעדיפו להחליפם לאחר תקופת הניסיון.
 3. קופות החולים יוודאו כי כל שלבי הליך התאמת מכשירי השמיעה המפורטים לעיל, מבוצעים ע"י גורמים מקצועיים מוכשרים לנושא.
 4. קופות החולים יוודאו כי סיום תהליך התאמת מכשירי השמיעה עבור מבוטחים המעוניינים במכשיר שמיעה, יתבצע בתוך 60 יום לכל היותר, ממועד בדיקת רופא א.א.ג (שלב 1) לצורך הפנייה לבדיקת שמיעה ועד להתחלת תהליך התאמת המכשירים. הקופה תקפיד כי ההליך יהיה נגיש וזמין ככל האפשר.

לעניין המעבר להחלפת המכשיר מדי 3.5 שנים ייכנסו הוראות החוזר לתוקף עבור מי שהמכשיר סופק להם לראשונה או הוחלף להם החל מיום: 1.8.2016 ואילך.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ד"ר ורד עזרא

ראש מינהל הרפואה

נספחים

נספח א - שאלון להתאמת מכשירי שמיעה

קלינאי/ת התקשורת ממלא/ת השאלון
שם פרטי ומשפחה: __________________________________________________
מס. רישיון: ________________________
תאריך: ____/__/__
שם המכון: __________________________________________________
כתובת המכון: __________________________________________________
פרטים אישיים
שם: (פרטי)________________________ (משפחה)________________________ ת. זהות:________________________
תאריך לידה:____/__/__ גיל:___ הרופא המפנה:__________________________________________________
כתובת: __________________________________________________
סוג מקום מגורים (בית, בית אבות, סיעודי): ________________________
קופת החולים המבטחת:________________________
ביטוח משלים: אין/יש סוג: ________________________
כללי
 • מתי החלה בעיית השמיעה? (לציין כמה זמן: חודשים/שנים) ________________________
הרקע: פתאומי / הדרגתי
המקור: מחלה/אחר __________________________________________________
 • האם יש לך מכשיר/י שמיעה? לא/כן
ממתי? ________________________
באיזו אוזן? ________________________
סוג המכשיר: ________________________
האם שבע רצון מהמכשיר/ים? כן/לא - למה? __________________________________________________
 • האם השתמשת בעבר במכשיר שמיעה? לא/כן
מתי? ________________________
באיזו אוזן? ימין/שמאל
סוג המכשיר: ________________________
אם הפסקת להשתמש במכשיר השמיעה, מדוע? __________________________________________________
 • האם סובל מצפצופים באוזן?
לא
כן - ימין/שמאל/שתי האוזניים
 • האם סובל מהפרשות/דלקות אוזניים? לא/כן __________________________________________________
 • האם יש בעיות בריאות נוספות (ראיה, מוטוריקה)? לא/כן
תפקוד שמיעתי בסביבת העבודה
 • האם אתה עובד? לא/כן
היכן? __________________________________________________
עיסוק? __________________________________________________
מה סביבת העבודה? שקטה/רועשת, סוג הרעש: __________________________________________________
 • האם נדרש מגע ישיר עם אנשים? לא/כן
 • האם בעבודה אתה מדבר הרבה בטלפון? לא/כן
 • האם בעבודה יש מודעות ללקות שמיעה (מגבר בטלפון, הגברה בישיבות וכד')? לא/כן
תפקוד שמיעתי בסביבת המגורים ובשעות הפנאי
האם קיימים קשיים בתפקוד השמיעתי בסביבת המגורים ובשעות הפנאי? לא/כן
אם כן, מהם הקשיים ומהם צרכיו התקשורתיים:__________________________________________________ __________________________________________________
האם משתמש באביזרי עזר לשמיעה (מגבר לטלוויזיה, טלפון מוגבר וכד')? לא / כן פרט
__________________________________________________
מאפיינים אודיולוגיים (יש לצרף אודיוגרמה עדכנית*)
תוצאות בדיקת שמיעה מתאריך: __________________________________________________
בוצעה במכון: __________________________________________________
ע"י קלינאי/ת התקשורת:__________________________________________________ רישיון: ________________________

(*)אם יש אודיוגרמות קודמות - לצרף גם אותן ולציין האם ליקוי השמיעה קבוע או מתקדם.

הערות: __________________________________________________ __________________________________________________
המלצות
 • התאמת מכשירי שמיעה (לסמן): חד/ דו צדדי.
הסיבה: __________________________________________________
 • תצורת המכשיר/ים (אפשרי יותר מאחד) OPEN FITTING, CIC, ITC, ITE, BTE
 • אפשרות שילוב עם מערכת FM : __________________________________________________
 • מספר תוכניות שמיעה: __________________________________________________
 • קישוריות __________________________________________________
קיבל המלצה למכשיר/י שמיעה מקבוצה
בסיס / ביניים / גבוה
קיבל הסבר להמלצות שניתנו לו כן/לא
ניתנה רשימת סוכנים למכשירי שמיעה כן/לא
ניתנו המלצות לאביזרי עזר לשמיעה כן/לא
פירוט __________________________________________________
הערות: __________________________________________________
חתימת קלינאי/ת התקשורת __________________________________________________
חתימת המטופל/המבוטח __________________________________________________

נספח ב - טופס המלצה למכשירי שמיעה

פרטי קלינאי/ת התקשורת הממליץ
שם פרטי ומשפחה: __________________________________________________
מספר תעודת מקצוע: ________________________
תאריך: ____/__/__
שם המכון: __________________________________________________
כתובת המכון: __________________________________________________
פרטים אישיים
שם: (פרטי)________________________ (משפחה)________________________ ת. זהות:________________________
תאריך לידה:____/__/__ גיל:___ הרופא המפנה:__________________________________________________
כתובת: __________________________________________________
סוג מקום מגורים (בית, בית אבות, סיעודי): ________________________
קופת החולים המבטחת:________________________
ביטוח משלים: אין/יש סוג: ________________________
המלצה
לקבלת מענה תפקודי שמיעתי סביר, מומלץ לנ"ל מכשיר/י שמיעה עפ"י הפירוט הבא:
אוזן מאפיינים הכרחיים מאפיינים אופציונאליים הערות             
ימין
שמאל

מומלץ מכשיר/י שמיעה שאינו מתחת לקטגוריית : בסיס / ביניים / גבוה

חתימת קלינאית התקשורת________________________ חותמת________________________ חתימת המטופל/המבוטח ________________________

לתשומת ליבך
 • הרשום לעיל מהווה המלצה והנך רשאי לבחור מכשירם בקטגוריה גבוהה או נמוכה יותר או בתצורה שונה
 • הסתגלות למכשירי שמיעה הינה תהליך הדרגתי.
 • ניתן לנסות מספר מכשירי שמיעה טרם ההחלטה.
 • מכשירי השמיעה ניתנים לתקופת ניסיון של חודש לפחות, במהלכה חשוב לנסות את המכשירים בסביבות שמיעה שונות ולהגיע לפגישות לצורך כיוונם ובדיקת יעילותם.
 • אם בתקופת הניסיון המכשיר אינו נוח, יש להחזירו ובמידה ומעוניינים - לנסות מכשיר אחר.