האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

מתן תעודות מחלה - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה


הופניתם מהדף מתן תעודות מחלה לדף הנוכחי.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
מתן תעודות מחלה
מספר החוזר 24/2017
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 24 ביולי 2017
 

סימוכין: חוק דמי מחלה, תקנות דמי מחלה

רקע

מתן תעודות מחלה (להלן: "תעודות") מעוגן בחקיקה כחלק מתפקידו של רופא.

מטרה

קביעת הנחיות פעולה בהתאם לחוק.

הגדרה

"מחלה" - אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי; (על פי חוק דמי מחלה, תשל"ו, 1976).

הנחיות

  • רישום תעודת המחלה, חייב להופיע ברשומה הרפואית של המטופל
  • על כל רופא ראשוני או יועץ (רופא שניוני) בקהילה, הממליץ על חופשת מחלה, לתת למטופל, במעמד ההמלצה, את תעודת המחלה
  • בתעודת המחלה ייכתב הסבר כגון: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי..." ולא תירשם האבחנה הרפואית בגינה ניתנה התעודה
  • משך תקופת המחלה המאושרת, צריך להיות תואם את מצבו הבריאותי של המטופל
  • הבעיה רפואית בגינה ניתנה תעודת המחלה, תתועד ברשומה
  • תעודת מחלה ללא מפגש עם המטופל:
ככלל, רופא רשאי, לפי שיקול דעתו, לתת תעודת מחלה למטופל שלא הגיע למרפאה. תעודת מחלה הניתנת ללא מפגש בין הרופא למטופל, תהיה לתקופת מחלה של עד 4 ימים למעט במצבים בהם ידוע על פי הפרטים ברשומת המטופל כי נדרשים עבורו ימי מחלה נוספים (למשל לאחר שעבר ניתוח)
  • תעודת מחלה בדיעבד
ככלל, יש להימנע ממתן תעודות מחלה בדיעבד.
למרות האמור ניתן לתת תעודת מחלה בדיעבד במקרה בו המחלה, בגינה נדרשת התעודה, מתועדת ברשומת המטופל. מספר ימי המחלה הניתן במצב זה צריך להיות תואם למצב הרפואי המתועד.
כאשר לא קיים תיעוד רפואי, אולם הרופא סבור כי קיימת הצדקה רפואית למתן תעודת מחלה, ניתן לתת תעודת מחלה בדיעבר רק עבור החודש הקודם לבקשה ובמקרה זה תנתן תעודה לתקופה של עד 4 ימים
  • תעודת מחלה מראש
אין לתת תעודת מחלה שתחילתה בתאריך עתידי. אישור המחלה ינתן מיום פניית מטופל לרופא או מיום המחרת ולמשך תקופה שיקבע הרופא
  • מגבלות לתעודת מחלה ממושכת
כל רופא רשאי לתת תעודות מחלה לתקופה של עד 30 יום בשל מחלה אחת. תעודות מחלה לתקופות הארוכות מ-30 יום ינתנו רק אם הן מתבססות על המלצות כתובות של רופא מומחה ממערך הרפואה היועצת (רופא שניוני), אשר תחום התמחותו קשור למחלה, או שאושרו בחתימת מנהלו הרפואי של הרופא נותן התעודה
  • תעודות מחלה לבתי ספר:
על פי הנחיות משרד החינוך (חוזר מנכ׳׳ל 30 2.2 "אישורים רפואיים להיעדרות מלימודים"), העדרויות קצרות של ילדים מבתי הספר/גנים (עד 4 ימים כולל) אינן מחייבות תעודת מחלה מרופא

תחולת תוקף חוזר זה מיום הפצתו.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר ורד עזרא,

ראש מינהל הרפואה.