האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

נוהל הפעלה - בידוד חולי קורונה קלים וחבים בבידוד בבית מלון (נספח להסכם להפעלת בתי מלון כמתקני שהייה לחולי ומבודדי נגיף הקורונה)

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
נוהל הפעלה - בידוד חולי קורונה קלים וחבים בבידוד בבית מלון (נספח להסכם להפעלת בתי מלון כמתקני שהייה לחולי ומבודדי נגיף הקורונה)
SARS-CoV-2 (yellow).jpg
סימוכין 162579320
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 24 במרץ 2020, עדכון 8 12 באוקטובר 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה

כללי

 1. חולי קורונה קלים ועצמאיים המעוניינים בכך, יוכלו לשהות בבידוד בבתי מלון שיוגדרו מראש ונקבעו כמקום לבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש"ף-2020
 2. יובהר כי השהייה היא לצורך בידוד ולא לצורך טיפול רפואי
 3. במקביל יתכן שיופנו גם חבים בבידוד, לשהייה בבידוד בבתי המלון. נוהל זה חל עליהם, למעט בשינויים המחויבים ובשינויים שיצוינו במפורש, משום שעליהם להימצא בחדר הלינה במהלך כל תקופת הבידוד וחל עליהם איסור לצאת מהחדר
 4. יובהר כי לא ישהו במקביל / יחדיו גם חולים וגם מחויבים בבידוד

מטרה

פירוט התנאים להפעלת השירות על ידי בתי המלון.

הגדרת תחומי אחריות

 1. אחריות על תכלול האירוע היא על פקע"ר
 2. אחריות כוללת מקצה לקצה על טיפול רפואי לשוהים במלון שהם מבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי היא של קופות החולים, כל אחת עבור מבוטחיה
 3. אחריות על תיאום כלל הפעילות שאיננה רפואית - באמצעות חמ"ל פקע"ר מול חמ"ל המלון
 4. אחריות על תפעול המלון, על כל היבטי האירוח, היא של הנהלת המלון
 5. אחריות על סדר ציבורי ועל אי עזיבה ללא אישור של השוהים בבידוד היא של משטרת ישראל. על עזיבה ללא אישור ידווח חמ"ל פקע"ר למשטרה
 6. תמיכה סוציאלית, לרבות קו למענה טלפוני, באחריות משרד הרווחה
 7. הדרכת העובדים בבית המלון, לרבות הדרכה בנושא מיגון והתמגנות, הגדרת עובדים מורשים והכנסתם לסבב העבודה, באחריות משותפת של הנהלת המלון ושל פקע"ר אשר יעביר את ההדרכות בפועל (עובד שלא עבר הדרכה על ידי פקע"ר לא יהיה מוסמך להיכנס לעבודה במלון)

שיטה

 1. ברגע שאדם בקהילה אובחן כחיובי לנגיף קורונה - יחליט רופא הקופה בה הוא מבוטח האם יש לאשפזו בבית חולים או האם ניתן לפנותו בהסכמתו לבידוד בבית מלון (ע"פ מדיניות משרד הבריאות והחלטת רופא מטעם הקופה). מטופלים יתואמו דרך הקופות למלון גם מבית חולים. חבי בידוד יופנו בהתאם להנחיות משרד הבריאות
 2. הפניית חולים למלונות החלמה : על קופת החולים לברר אל מול חולים מאומתים מה העדפתם בהיבט של המשך הבידוד בבית אל מול אפשרות העברתם למלון מחלימים. במקרים בהם נראה כי המטופל יכול לקיים את תנאי הבידוד הנדרשים בביתו אין הכרח להעבירו למלונית
 3. אם הוחלט כי הוא מתאים לשהייה בבידוד בבית מלון ינקטו הפעולות הבאות:
  1. קופת החולים לאחר שיח עם החולה, ובהסכמתו, תיצור קשר עם חמ"ל פקע"ר להזמנת אמבולנס לשינוע לבית המלון. הזמנת האמבולנס באחריות חמ"ל פקע"ר
  2. כניסת אמבולנס/רכב העברה לשער המלון: הכניסה תהיה מוגדרת, כולל סימון למקום עצירת האמבולנס. נהג האמבולנס ירד מהאמבולנס טרם הורדת המטופל, יחבור לצוות המלון וילווה את המבוטח עד לשטח שהוגדר במלון כשטח העברה. במקום זה יפגוש את המבוטח מי שהוגדר על ידי מפקד המתקן, יבצע הליך קליטה ותדרוך כמפורט מטה, יעדכן את החמ"ל, וילווה את המטופל לחדרו בהתאם לצורך
  3. הליך הקליטה יעשה על פי רשימת תיוג (באחריות המלון) שתכלול:
   1. מפתח לחדר
   2. סט הנחיות שהייה והתנהלות במלון: מיקום החדר ותחומי השהייה המותרים במלון, כללי התנהגות, שעות הזנה ונקודות או דרכי חלוקת המזון, הנחיות שמירה על היגיינה, הנחיות התמגנות, נהלי טיפול באשפה בחדר, ניהול הכביסה הנקייה והמלוכלכת, דרכי ההתקשרות עם הגורמים השונים במלון, הנחיות התחברות לאינטרנט, קוד לאינטרנט אלחוטי (wi-fi), קבלת משלוחים בהתאם לנוהל שיכתיב חמ"ל פקע"ר, הנחיות בטיחות, הנחיות למוצרים וחפצים אסורים להכנסה לשטח המלון והנחיות נוספות ככל שיקבע במקום
   3. באחריות הקופות ליידע את צוות החמ"ל על תרופות הנדרשות למטופל (אם נדרש לספק למטופל תרופות - הקופה תיידע את חמ"ל המלון על מועד הגעת שליח. החמ"ל יתאם הגעת התרופות למבוטח במלון). צוות המלון יוודא מול המטופל רגישויות למזון בהתאם למקובל
   4. קיט מהקופות וציוד מיגון, לרבות הנחיות לביצוע ניטור ומכשיר ניטור, שיסופקו כולם על ידי הקופות
   5. מספר טלפון ושם איש קשר בקופה הרלוונטית, כפי שיימסר על ידי הקופות

התנהלות

 1. שוהים במלון הנכנסים ומשתחררים ממנו יבואו וייצאו דרך כניסה נפרדת מהכניסה של הצוות. הניהול הרפואי של המבוטחים ייעשה באופן ישיר ופרטני מול קופת החולים המבטחת על פי מעגלי ההתערבות הרפואיים שהוגדרו על ידי משרד הבריאות - ניטור פעמיים ביום, טלה רפואה, הגעת צוותי רפואה מהקופות לבדיקה אם נדרש, אספקת תרופות ומתן טיפולים לחולים כרוניים וכדומה
 2. אם יוחלט על ידי קופת חולים כי על מבוטח מסוים להיבדק על ידי רופא - יגיע רופא מטעם הקופה לבדוק את המבוטח בחדר בדיקה ייעודי בבית המלון, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לאמצעי מיגון לצוותים רפואיים. על הנהלת המלון לספק ארבעה חדרים, הן לטובת התנהלות שוטפת והן לצורך בדיקה ומפגש עם מטופלים. ככל ויידרש ולפי שיקול דעתם, נציגי קופות החולים יבדקו את המבוטחים בחדרם
 3. אם יוחלט על ידי קופת החולים כי על מבוטח מסוים להיבדק במרפאה או בית חולים - יפונה המבוטח לטיפול רפואי באחריות הקופה ובתיאום עם חמ"ל פקע"ר לתאם את העברתו בצורה מבודדת לביצוע הבדיקות (לגבי בית חולים הקופה תזמין אמבולנס ותדווח לחמ"ל פקע"ר לתיאום)
 4. שחרור המבוטח מהמלון ייעשה על פי החלטת הרופא ובהתאם לאמות המידה שנקבעו על ידי משרד הבריאות. הקופה תעדכן את חמ"ל המלון והאחרון יצור קשר עם המבוטח לצורך תאום שחרורו
 5. קליטה ושחרור מבוטחים מהמלון: תעשה בין השעות 7:00 בבוקר ל-20:00 בערב. מועדי הגעה ושחרור יעודכנו על בסיס קבוע בהתאם לתנועות הצפויות, ככל שיתקדם עם אכלוס המלון, ולפרק הזמן הנדרש לניקוי וחיטוי החדרים לאחר שחרור מבוטח וטרם קליטת מבוטח חדש, לרבות אופן התאום מול בית המלון - באחריות חמ"ל פקע"ר
 6. עזיבת מבוטח שטרם הבריא תיעשה על פי החלטתו ובתיאום עם קופת החולים, שאחראית להעביר אותו לבית חולים או לביתו, על פי החלטת רופא הקופה

חמ"ל המלון

 1. החמ"ל יופעל על ידי פקע"ר
 2. בעלי תפקידים בחמ"ל יוגדרו על ידי פקע"ר
 3. החמ"ל יפעל באופן שוטף ורציף 24 שעות שבעה ימים בשבוע
 4. נוהל חמ"ל יוכן על ידי פקע"ר יועבר למשרד הבריאות

צוות המלון (עובדים)

 1. עובד יועסק במלון רק לאחר שחתם על הצהרה רפואית (נספח 1 כדוגמה) ועל הצהרה כי עבר הדרכה בנושא התמגנות ובטיחות (נספח 2)
 2. טרם תחילת משמרת עבודה חובה למדוד חום לעובדי המשמר (פקע"ר ואזרחים). עובד שטמפרטורת החום שלו מעל 37.5 מעלות לא יורשה להיכנס. מדידת החום באחריות פיקוד העורף

אופן ניקוי וחיטוי

 1. הדרכה פרטנית לעובדי המלון לגבי חיטוי החדרים והשטחים הציבוריים במלון באחריות פיקוד העורף ובסיוע משרד הבריאות.
 2. מומלץ חיטוי חדר המגורים בין מטופל למטופל תוך שימוש בכלור בריכוז ppm 1000 או אמצעי חיטוי אחר מאושר אמ"ר (אגף מכשירים רפואיים)
 3. החיטוי יבוצע על ידי חברה ייעודית או על ידי עובדי המלון לאחר שעברו הדרכה באחריות משה"ב (שרותי בריאות הציבור או היחידה למניעת זיהומים)
 4. בסיום השימוש בבית המלון בין אם על ידי מבודדים ובין אם על ידי חולים, יבוצע חיטוי כולל שלו, על פי הנחיות משרד הבריאות שיינתנו

נהלי הפרדת צוות מלון ונותני שרות נוספים מהמבוטחים - הגדרת אזורים

 1. אזור צהוב -
  1. אזור שהות מותר למבוטחים שהוגדר מראש: חדרי הלינה ואזורים ציבוריים, כולל שטחי חוץ ייעודיים. חבי חידוד יוגבלו רק לתחום חדרי הלינה היות שחל עליהם איסור תנועה מחוץ לחדר. כלל השירותים שיסופקו על ידי המלון יסופקו למבודדים עד פתח חדרם
  2. גישת צוות לאזור זה מחויבת בהתמגנות - ראו סעיף הדן בעקרונות התמגנות נותני שירותים
 2. אזור ירוק -
  1. אזור שמוגבל גישה למבוטחים שאינם ראשים להיות בו ואשר אנשי צוות יכולים לשהות ולהסתובב באזור זה ללא מיגון
  2. תחום האזור הירוק משמש את אנשי בית המלון וצוות פקע"ר. תחום האזור יוגדר מראש ויתואם מול משרד הבריאות ופקע"ר
 3. נקודות החיבור בין האזורים נדרשות להיות מבוקרות על ידי צוות
 4. יש לשאוף לצמצום נקודות החיבור
 5. בכל נקודת חיבור פעילה יש להיערך לפינת התמגנות ופינת התפשטות מציוד המיגון
 6. פינת התמגנות תכלול: ארונית עם ערכות התמגנות, כרזת הדרכה ומראה
 7. פינת התפשטות מציוד המיגון תכלול: אוגר או מיכל כביסה, מראה, כרזת הדרכה (ראו נספח 11 מצ"ב), אמצעי ניקוי וחיטוי ידיים, הכוללים כיור לשטיפת ידיים ככל שקיים ותכשיר אלכוהול לחיטוי ידיים, נייר חד פעמי לייבוש ידיים
 8. נדרשת הפרדה פיזית בין פינות ההתמגנות וההתפשטות

עקרונות התמגנות נותני שירותים

 1. יש לצמצם למינימום את המפגשים בין צוות למבוטחים בתחום הצהוב
 2. בכל מפגש במרחק של יותר מ-2 מטר לא נדרשת התמגנות
 3. בכל מפגש שמתקיים במרחק 2 מטר או פחות: איש הצוות יתמגן במסכה כירורגית, חלוק וכפפות חד פעמיות
 4. הסרת המיגון בהתאם לנספח 11 (מצורף)
 5. יש לספק תכשיר אלכוהול לחיטוי ידיים
 6. אמצעי מיגון והדרכות לעובדים, לכלל נותני השירותים ולצוות התפעולי יסופקו על ידי פקע"ר
 7. צוות ניקיון - כמפורט בסעיף ג. במקרים בהם צפוי שפך נוזלים רב נדרש לבוש אטום נוזלים כגון חלוק ניילון, מגן עיניים (נוסף על המיגון הקיים)

כביסה ואשפה - הנחיות לטיפול בכביסה ובאשפה הן כהנחיות לנשא נגיף השוהה בביתו

 1. פינוי אשפה:
  1. הפסולת איננה מוגדרת כפסולת זיהומית ע"פ ההנחיה של המחלקה למניעת זיהומים
  2. האשפה מהחדרים תוצא על ידי המטופלים בשקית כפולה (תמולא עד 75% מתכולתה ותיקשר) לעמדת איסוף אשפה מרכזית שתוגדר מראש על ידי המלון. שוהים שהם חבי בידוד יונחו להניח את השקיות מחוץ לפתח חדר הלינה
  3. האשפה תועבר מנקודות האיסוף שנקבעו אל מתקן האשפה של המלון, באחריות ועל ידי עובדי המלון במעלית תפעול
  4. העגלות אשר ישמשו לפינוי האשפה ישטפו בתמיסת כלור 1000 ppm לאחר הפינוי
  5. מיגון איש הצוות - ראו סעיף הדן בעקרונות התמגנות נותני שירותים
  6. הפסולת תפונה מהמלון עטופה בשתי בשקיות ניילון חזקות, ותטופל כפסולת רגילה של המלון
 2. פינוי כביסה:
  1. המטופל יאסוף את המצעים והמגבות לתוך שקית כפולה ויעבירם לאוגר או מיכל אטום לנוזלים,, שימוקם בעמדת איסוף כביסה מרכזית שתוגדר על ידי המלון. שוהים שהם חבי בידוד יונחו להניח את השקיות מחוץ לפתח חדר הלינה
  2. הפינוי מהאוגר יבוצע על ידי צוות המלון ויועבר למכבסה
  3. ככל שמתבצעת כביסה במלון עצמו, יש לכבס את הכביסה בטמפרטורה של 60 מעלות ומעלה ולייבשה במייבש.. ככל שמתבצעת כביסה מחוץ למלון - יש להפנות את המכבסה לקבלת הנחיות מהיחידה למניעת זיהומים של משרד הבריאות

הזנת החולים

 1. הגשת המזון תתבצע בכלים חד פעמיים. לחבי בידוד יסופק המזון עד לפתח חדר הלינה
 2. המלון ידאג למנות מיוחדות ככל שידרשו כאלו, לבעלי רגישויות או בעלי צרכים מיוחדים
 3. פינוי שאריות מזון יטופל ככל אשפה אחרת על ידי צוות ממוגן

קבלת והעברת חבילות

בהתאם לנוהל חמ"ל פקע"ר.

עקרונות שיבוץ מבוטחים בחדרים ושחרורם

 1. הליך קליטת המבוטחים ושיבוצם למגורים ינוהל על ידי הנהלת המלון בשיתוף חמ"ל פקע"ר
 2. בניהול ההליך יילקחו בחשבון היבטים שונים כגון: שלבי האכלוס, אופן פריסת השרות, מגורים משותפים, מענה הולם למאפייני וצרכי המבוטחים וכדומה
 3. בהיבט בריאותי אין מניעה למגורים משותפים

שחרור חולים מחלימים

 1. חולה משוחרר לאחר שהוגדר רפואית כמחלים על פי הגדרות משרד הבריאות ואישור לכך הועבר ע"י הקופה בכתב לחמ"ל פקע"ר
 2. שחרור מהמלון אינו דורש אמצעי מיגון למבוטח ולחפציו והגעתו לביתו תהיה באופן עצמאי
 3. יש להנחות את המטופל כי חפצים שהיו בשימושו בתקופת הבידוד יונחו בביתו בנפרד ללא שימוש למשך יומיים נוספים לפני שימוש. כאמצעי זהירות יתר, בגדים וכביסה שהיו עמו במלון יש לכבס בטמפרטורה של מעל ל 60 מעלות

ראו בנוסף

נוהל חטיבת הרפואה "אשפוז /טיפול בקהילה לחולי 19-COVID מאומתים" (157033820 122) מיום 18.3.2020, עדכון 8 מה-12 באוקטובר 2020.

חובת המלון

מסמך זה אינו מבטל את חובת המלון לעמוד בכל דין.

נספח 1

בידוד קורונה-1.png

נספח 2

בידוד קורונה-2.png

נספח 11 - סדר הלבשה והפשטה של ציוד מיגון אישי

בידוד קורונה-11.png