האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

ניתוחים לשינוי מין ותיקון פגמים במצבים של הרמאפרודיט ודומיהם - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
א. ניתוחים לשינוי מין
ב. תיקון פגמים במצבים של HERMAPHRODITISM ודומיהם
Prideflagbreeze-extracted.png
מספר החוזר mr16_2014
סימוכין חוזר מינהל הרפואה מסי 39/1986
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 12 במאי 2014
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםהתאמה מגדרית

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוזר בנושא שבנדון המחליף ומעדכן את חוזרנו שבסימוכין.

ניתוחים לשינוי מין

רקע

החוזר שבסימוכין הסדיר לראשונה את ביצועם של ניתוחים לשינוי מין בישראל. חוזר זה נחשב מהפכני בפתיחותו וניסה לתת מענה הולם לצרכיהם של אנשים טרנסג'נדרים שביקשו לעבור ניתוח לשינויי מין. במהלך השנים האחרונות התפתחו תפיסות קליניות בנושא, שופרה הבנת הצרכים של אנשים בעלי שוני מגדרי והצטבר ידע וניסיון בנושא הזהות הטנסג'נדרית שהצריך את עדכון ההנחיות בנושא והתאמתן לצרכים המשתנים.

מטרות

 1. עדכון הנחיות לביצוע ניתוחים לשינוי מין בישראל
 2. הגדרת הרכבה ותפקידיה של הועדה הרב מקצועית לניתוחים לשינוי מין

הגדרה

"טרנסג'נדר" אדם שעונה על אמות המידה המקצועיות המקובלות והתקפות בתקופה הרלוונטית.

הנחיות

 1. הניתוחים העיקריים לשינוי מין יערכו בבתי חולים כלליים ציבוריים בלבד
 2. תנאים לביצוע ניתוחים לשינוי מין:
  1. לפונה מלאו 18 שנים לפחות ביום הפניה הראשונה
  2. על מנת להבטיח את התאמתו של המטופל להליך שינוי המין והסכמתו מדעת יוצגו בפני הוועדה:
   1. המלצה של פסיכולוג קליני או עו"ס קליני
   2. חוות דעת פסיכיאטרית.
    חוות דעת אלו תוכלנה להינתן במסגרת הליך בחינת הוועדה על ידי אחד מחבריה או חוות דעת ממטפל אחר
  3. חתימת המטופל על "טופס הסכמה מדעת לניתוח לשינוי מין " המצורף לחוזר זה (נספח 1)
  4. ניסיון מוכח בזהות המגדרית המבוקשת- 12 חודשים לפחות מרגע פנייתו למוסד הרפואי בבקשה לביצוע הניתוח כאמור. הוועדה רשאית על פי שיקול דעתה הרפואי לשנות ובכלל זה לקצר את התקופה האמורה
  5. נטילת הורמונים - בסמכות הוועדה להתנות את אישורה בנטילת הורמונים. בחינת סוגיית נטילת ההורמונים תבחן על פי המלצת חברי הוועדה.
 3. תמונה ועדה ציבורית ארצית על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות:
  1. הרכב הועדה:
   • יו"ר- מומחה לכירורגיה פלסטית שעבר הכשרה ייעודית בביצוע ניתוחים לשינוי מין / פסיכיאטר
   • פסיכולוג/ית קליני או עו"ס קליני
   • פסיכיאטר/ית
   • אנדוקרינולוג/ית
   • אורולוג/ית
   • גניקולוג/ית
  2. תפקידי הוועדה:
   1. אבחון, מעקב, תמיכה וסיוע בתהליך העובר אדם שעומד לשנות את מינו
   2. בדיקת התאמת מטופל להליך ניתוחי מסוים לשינוי מין, הנבחר על ידו, מבחינה גופנית ונפשית
  3. הליכי עבודת הוועדה:
   1. הוועדה תדון במטופלים העתידים לבצע ניתוח לשינוי מין
   2. הוועדה תסתמך בדיוניה על הערכה ומעקב שבוצעו למטופל
   3. הוועדה תגבש ותפרסם נוהל פנימי לפעילותה
   4. המנהל הכללי ימנה נציג ציבור מהקהילה הטרנסג'נדרית שיסייע לוועדה בכתיבת הנוהל הפנימי לפעילותה ובכל נושא נוסף שיקבע על ידי הוועדה
   5. לפונה יקבעו פגישות ע"י מרכזת הוועדה עם המומחים השונים אשר חוות דעתם נדרשת לצורך בחינת התאמת המועמד לניתוח מבחינה גופנית ונפשית
   6. קיום פגישה רב מקצועית אחת או יותר בנוכחות כל אנשי הצוות. בפגישה זו תידון מידת התאמתו של המטופל לסוג הניתוח הנדרש. הפונה רשאי לצרף מלווה מטעמו - איש מקצוע מהתחום המדובר או בן משפחה קרוב
   7. דחתה הוועדה את הבקשה, תנמק בכתב את החלטתה

תיקון פגמים במצבים של Disorders of Sexual Differentiations) DSD) ודומיהם

הניתוחים המבוצעים במקרים של (Disorderrs of Sexual Differentiations- DSD) ומקרים אחרים של פגמים ביצור ההורמונלי התקין, מטרתם להגביר ולחזק את מינם הגנטי של המנותחים מבחינת סימני המין המשניים וכו', ולא לשם שינוי מינו של המנותח.

ניתוחים מסוג זה אינם מבוצעים על סמך אינדיקציה פסיכיאטרית, אלא במקרים בהם קיימת אינדיקציה בהסתמך על שינויים גנטיים - הורמונליים או כרומוזומליים.

על המעומד לניתוח כנ"ל לחתום על הטופס הרגיל הנהוג להסכמה לניתוח, לאחר קבלת הסברים מתאימים, כמקובל בכל ניתוח אחר.

טופס הסכמה מדעת לניתוח שינוי מין

שם הפונה: ____________________ ת.ז. __________

לאחר שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מ: ____________________ , במוסד הרפואי: ____________________ , על פרטי הניתוח לשינוי מין אשר כולל כריתת אבר המין הזכרי ושני אשכים, תוך יצירת נרתיק וקיצור השופכה, בניית פין מלאכותי וכריתת נרתיק במידה וקיים (מחק את המיותר) / אחר: ____________________

הוסבר לי והבנתי שאין בניתוח זה להבטיח הגעה לסיפוק מיני או לשינויים אחרים בהרגלים המיניים.

כמו כן הוסבר לי, והבינותי כי לאחר ביצוע הניתוח המבוקש תמנע ממני אפשרות להורות טבעית.

הנני מודע/ת לסיכונים הסבירים ועל דרכי הטיפול החלופיות האפשרויות בנסיבות המקרה. לרבות הסיכויים והסיכונים הכרוכים בכל אחד מהליכים אלה, הבדיקות והטיפולים הכרוכים בכך, אני נותן/ת את הסכמתי לביצוע הניתוח כאמור במוסד הרפואי: ____________________ (להלן: "הניתוח העיקרי").

הוסבר לי ואני מבין/ה כי קיימת אפשרות שתוך מהלך הניתוח העיקרי יתברר שיש צורך להרחיב את היקפו, לשנותו או לנקוט בהליכים אחרים נוספים, לרבות פעולות כירורגיות נוספות שלא ניתן לצפותן כעת בוודאות או במלואן, אבל משמעותם הוסברה לי.

לפיכך אני מסכים/ה גם לאותה הרחבה, שינוי, או ביצוע הליכים אחרים או נוספים, לרבות ניתוחים שלדעת רופאי יהיו חיוניים או דרושים במהלך הניתוח העיקרי.

הסכמתי ניתנת, כמו כן, לביצוע הרדמה, בין כללית, בין אזורית ובין מקומית אזורית, אם ובמידה שיהיה צורך בכך בהתאם לשיקול הדעת של הרופאים המטפלים.

תאריך: ____________________ שעה: ____________________ חתימת החולה:____________________

אנו מאשרים כי הסברנו בעל פה ל את כל האמור לעיל בפרוט הדרוש וכי הוא/ היא חתמ/ה על הסכמתו/ה בפני לאחר ששוכנעתי כי הבין/ה את הסברי במלואם.

שמות חברי הוועדה וחתימותיהם:

קישורים חיצוניים