האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

עדכון התוספת השנייה של פקודת בריאות העם (רשימת מחלות מחייבות הודעה) - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
עדכון התוספת השנייה של פקודת בריאות העם (רשימת מחלות מחייבות הודעה)
BloodPressure2.jpg
מספר החוזר mr08_2011
סימוכין 04846911
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 6 בפברואר, 2011
 

אושר ונחתם עדכון לרשימת המחלות המחייבות הודעה לפי סעיף 11א' לפקודת בריאות העם, 1940.

מצ"ב הרשימה המעודכנת של מחלות מחייבות הודעה על-פיה יש לדווח החל מ-16.1.2011.

העדכונים העיקריים כוללים
 1. חלוקה של רשימת מחלות מחייבות הודעה:
  1. חלק א': מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית בהתאם לתקנות הבריאות הבינלאומיות (2005 1HR)
  2. חלק ב': מחלות המחייבות הודעה מידית שלא נכללות בתקנות הבריאות הבינלאומיות (2005 1HR)
  3. חלק ג': מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית
  4. חלק ד': מחלות המחייבות הודעה קולקטיבית
 2. חלק א' החדש:
  1. שיתוק ילדים הנגרם על-ידי זן פרא עבר מחלק ב' הישן
  2. הוספה של שפעת מזן חדש
  3. סארס עבר מחלק ב' הישן
  4. הוספה של דבר נשימתי
  5. הקדחות ההמורגיות אוחדו לשורה אחת עם פירוט בסוגריים
  6. הוספה של קדחת דנגי
  7. קדחת שקע אפריקאי עברה מחלק ב' הישן
  8. הוספה של סעיף על כל אירוע אחר בעל השלכות בינלאומיות משמעותיות לבריאות הציבור
 3. חלק ב' החדש: מורכב בבסיסו מחלק א' הישן
 4. חלק ג' החדש: מורכב בבסיסו מחלק ב' הישן:
  1. מחלת אבעבועות רוח עברה מדיווח קולקטיבי (חלק ג' הישן) לדיווח פרטני
  2. מחלת הלימפוגרנולומה ונראום הוספה לרשימה של מחלות מין
  3. זיהום פולשני הנגרם על-ידי סטרפטוקוק מקבוצה A הוכנס לרשימה
  4. נגרעה שפעת החזירים מהרשימה
 5. חלק ד' החדש: מבוסס על חלק ג' הישן:
  1. הוספת המילה התפרצויות בזיהומי בתי חולים
  2. עדכון הגדרה של "התפרצות"
 6. מחלות שעליהן יש לדווח כבר ברמה של חשד (הוספו לידן כוכביות) כוללות: אבעבועות שחורות, דבר נשימתי, קדחת נגיפית המורגית, אסכרה, כוליירה, SARS, קדחת דנגי, קדחת שקע אפריקאי, קדחת צהובה, שפעת הנגרמת ע"י זן חדש, מחלה אחרת אשר יש לה השלכות בינלאומיות משמעותיות על בריאות הציבור, מחלה מנינגוקוקית, דלקת עוצבה חדה, זיהום פולשני אחר מהמופילוס אינפלואנזה B, כלבת, קדחת Q, שחפת ריאות פעילה, שפעת עופות באדם, שיתוק ילדים הנגרם ע"י זן פרא של הנגיף

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם ולדווח על המחלות בהתאם לרשימה העדכנית החל מהמועד שנקבע בחוק.

ד"ר חזי לוי ראש מינהל הרפואה.

צו בריאות העם (שינוי רשימת מחלות מידבקות) התשע"א - 2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א לפקודת בריאות העם, 1940‏[1], אני מצווה לאמור:

החלפת תוספת ב' לפקודה

במקום תוספת ב' לפקודה [2] יבוא:

תוספת ב' (סעיף 11)

חלק א' - מחלות בעלות חשיבות בין לאומית המחייבות הודעה מידית, לענין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ((2005) International Health Regu1ations) של ארגון הבריאות העולמי

 1. אבעבועות שחורות[3] - Smallpox
 2. דבר נשימתי[3] - Pneumonic plague
 3. כולירה[3] - Cholera
 4. סארס (תסמונת נשימתית חמורה חדה)[3] - SARS (Severe Acute Respiratory

distress Syndrome)

 1. קדחת דנגי[3] - Dengue fever
 2. קדחת השקע האפריקאי[3] -
 3. קדחת נגיפית המורגית (אבולה, לאסה, מרבורג)[3] - ,Viral haemorrhagic fever ‏(Ebola, Lassa, Marburg)
 4. קדחת צהובה[3] - Yellow fever
 5. שיתוק ילדים הנגרם על ידי זן פרא של נגיף הפוליו[3]
 6. שפעת הנגרמת על ידי זן חדש[3]
 7. מחלה אחרת, אשר לדעת רופא או מנהל מעבדה, יש לה השלכות בין-לאומיות משמעותיות על בריאות הציבור, לרבות מחלה הנגרמת על ידי מחולל לא ידוע או על ידי גורם שאינו ברשימה זו.[3] - Any disease, which in the opinion of a physician or head of laboratory is of potential significant international public health concern, including a disease of unknown cause or source or involving a disease not included in .this list

חלק ב' - מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית מיידית

 1. בוטוליזם - Botulism
 2. גחלת - Anthrax
 3. דבר שאינו נשימתי - Plague - non pneumonic
 4. טולרמיה - Tularemia
 5. מחלה מנינגוקוקית (כולל דלקת עוצבה וזיהום פולשני)[3] - Meningococcal disease‏(including meningitis and invasive disease)
 6. קדחת מערב הנילוס - West Nile fever
 7. קדחת נגיפית המורגית (למעט אבולה, לאסה, מרבורג)[3] - Other viral hemorrhagic fever }}‏(not including Ebola, Lassa, Marburg)
 8. שיתוק ילדים הנגרם על ידי נגיף שמקורו בתרכיב חיסון - Poliomyelitis caused by vaccine derived poliovirus

חלק ג' - מחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית

 1. אבעבועות רוח - Chickenpox
 2. אדמת - Rubella
 3. אדמת מלידה - Congenital rubella
 4. אנטרובקטריצה (כגון קלבסיאלה, אי קולי, אנטרובקטר), העמיד לאנטיביוטיקה מקבוצת קרבפנם - זיהום - Enterobacteriaceae (e.g. Klebsiella, E. coli, Enterobacter) infection, resistant to carbapenem class antibiotics
 5. א. קולי 0157:H7 - זיהום - E. coli O157: H7 infection
 6. אכינוקוקוזיס - Echinococcosis
 7. אסכרה (קרמת)[3] - Diphtheria
 8. ברוצלוזיס - Brucellosis
 9. ג'יארדיאזיס - Giardiasis
 10. דלקת כבד חדה-נגיפית A ‏ - Acute hepatitis A
 11. דלקת כבד חדה-נגיפית B - ‏ Acute hepatitis B
 12. דלקת כבד חדה-נגיפית C - ‏ Acute hepatitis C
 13. דלקת כבד חדה-נגיפית אחרת - Acute viral hepatitis-other
 14. דלקת מח חדה - Acute encephalitis
 15. דלקת עוצבה חדה-חיידקית מ: - Acute bacterial meningitis
  1. המופילוס אינפלואנצה b[3]‏ - Haemophilus influenzae b
  2. פנוימוקוקים - Pneumococcal
  3. אחר - Other
 16. דלקת עוצבה חדה- נגיפית - Acute viral meningitis
 17. דלקת עוצבה - מחולל לא ידוע - Meningitis-unknown agent
 18. המופילוס אינפלואנצה b - זיהום פולשני [3]‏ - Haemophilus influenzae b invasive disease
 19. ויבריו שאינו כולירה - זיהום - Non cholera - vibrio infection
 20. חזרת - Mumps
 21. חצבת - Measles
 22. כלבת [3] - Rabies
 23. ליסטריוזיס - Listeriosis
 24. לישמניאזיס - Leishmaniasis
 25. עכברת - Leptospirosis
 26. מחלות מין: - Venereal diseases
  1. זיבה - Gonorrhea
  2. כלמידיה טרכומטיס בדרכי המין - Chlamydia trachomatis of the genital tract
  3. לימפוגרנולומה ונראום - Lymphogranuloma venereum
  4. עגבת - Syphilis
 27. מחלות ריקטסיאליות: - Rickettsial diseases
  1. טיפוס מוריני - Murine typhus
  2. קדחת כתמים - Spotted fever
  3. מחלות ריקטסיאליות אחרות - Other rickettsial diseases
 28. מחלת הלגיונרים - Legionellosis
 29. מחלת קרויצפלד-יקוב - Creutzfeldt-Jakob Disease
 30. מלריה - Malaria
 31. סטרפטוקוקים מקבוצה A - זיהום פולשני - GAS invasive infection
 32. סטרפטוקוקים מקבוצה B - זיהום פולשני סב-לידתי: - GBS perinatal invasive infection:
  1. התחלה מוקדמת (גיל 0 עד 6 ימים) - early onset (age 0 to 6 days)
  2. התחלה מאוחרת (גיל 7 עד 89 ימים) - late onset (age 7 to 89 days)
 33. סלמונלוזיס: - Salmonellosis
  1. טיפואיד - Typhoid fever
  2. סלמונלוזיס של דרכי העיכול - Salmonellosis of the gastrointestinal tract
  3. פארא-טיפואיד - Paratyphoid fever
 34. פנוימוקוק - זיהום פולשני - Pneumococcal invasive infection
 35. צפדת (פלצת) - Tetanus
 36. צרעת - Leprosy
 37. קדחת חוזרת -Relapsing fever
 38. קדחת שגרון - Rheumatic fever
 39. קדחת Q[3]‏ - Q fever
 40. קמפילובקטריוזיס - Campylobacteriosis
 41. קריפטוספורידיוזיס - Cryptosporidiosis
 42. שחפת חוץ-ריאתית - Tuberculosis-extra pulmonary
 43. שחפת ריאות פעילה - Tuberculosis-active pulmonary
 44. שיגלוזיס - Shigellosis
 45. שיתוק רפה חד (עד גיל 15 שנים ועד בכלל) - Acute flaccid paralysis (up to and including age 15 years)
 46. שעלת - Pertussis
 47. שפעת העופות באדם[3] - Avian influenza in humans
 48. שפעת פנדמית - Pandemic influenza
 49. תסמונת ההלם הטוקסי - Toxic shock syndrome‏ (TSS)
 50. תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) לרבות נשאי נגיף האיידס - Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS): including HIV carriers - HIV

חלק ד׳ - מחלות המחייבות הודעה קולקטיבית

בחלק זה, "התפרצות של מחלה" - הופעה של תחלואה זיהומית בהיקף העולה בבירור על שיעור הארעות הצפוי .באותו איזור או קהילה.

In this section, “outbreak“- the occurrence, in a community or region, of cases clearly in excess of expected incidence.

 1. הרעלות מזון ומים - Food and water poisoning
 2. התפרצויות זיהומים בבית-חולים - Outbreaks of hospital-associated infection
 3. התפרצויות של מחלות שאינן כלולות בחלק ג' - Outbreaks of diseases not included in part C

תחילה

תחילתו של צו זה שלושים ימים מיום פרסומו.

ביבליוגרפיה

 1. ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191 ; 1949, תוס' 1, עמ' 169.
 2. ק"ת התש"ס, עמ' 49 ; התש"ע, עמ' 280.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 לרבות אבחון קליני של חשש לקיום מחלה זו, טרם קבלת תוצאת בדיקת מעבדה.