מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

עדכון חוזר 26/12 בנוגע לנגיף MERS-CoV - מאי 2013 - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
עדכון חוזר 26/12 בנוגע לנגיף קורונה חדש - מאי 2013
MERS-CoV electron micrograph1.jpg
תחום בריאות הציבור
מספר החוזר 10/2013
סימוכין 28486313
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 22 במאי 2013
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקורונה


ראו גםעדכון חוזר 10/13 בנוגע לנגיף קורונה חדש - אפריל 2014 - חוזר משרד הבריאות

לאור דיווחים על המשך התפשטות המחלה הנגרמת על ידי נגיף קורונה בעולם, מובא להלן עדכון על היקפי התחלואה ומאפייניה, וריענון של ההנחיות שהובאו בחוזר ראש שירותי בריאות הציבור 26/12 מ-16.12.12 בכל האמור לאבחון וניהול של מקרי תחלואה אפשריים בישראל.

מומלץ להגביר ערנות לתחלואה אפשרית ולהביא בחשבון באבחנה מבדלת מקרים העונים להגדרת המקרה.

רקע אפידמיולוגי ומיקרוביולוגי

נגיפי קורונה הומניים (human coronaviruses) הם נגיפי RNA המהווים גורם שכיח לתחלואה זיהומית באדם. לרוב, הנגיפים מחוללים זיהום קל של דרכי הנשימה העליונות או מערכת העיכול. במקרים לא שכיחים עלולה להופיע תחלואה נשימתית קשה, בעיקר בקרב חולים מדוכאי חיסון או בהקשר של זיהום בנגיף ה - SARS CoV כפי שאירע בהתפרצות העולמית בשנת 2003 (כ־8,000 מקרים עם כ־11% תמותה). נגיפי הקורונה מועברים מאדם לאדם בעיקר באמצעות מגע ישיר עם הפרשות חולים או העברה טיפתית אך תיתכן גם העברה אווירנית.

בחודש ספטמבר זוהה בעולם נגיף קורונה חדש הגורם לתחלואה נשימתית קשה.

הנגיף החדש קרוב מבחינה פילוגנטית לנגיפי קורונה של עטלפים ומרוחק למדי בהרכבו הגנטי מנגיף ה- SARS. כמו כן הנגיף נבדל מנגיפי קורונה הומניים אחרים (229E, NL63, OC43)‏[1]. רצפי הנגיפים אשר זוהו בהולנד ובאנגליה פורסמו. על פי רצפים אלה וניסיון המעבדות בהולנד ובאנגליה, תבחינים מולקולאריים המכוונים לכלל נגיפי הקורונה (pan-coronavirus PCR) מגיבים באופן חיובי עם הנגיף החדש (2012 London 1_novel CoV או hCoV-EMC). כמו כן, פותחו תבחינים מולקולאריים לאיתור סגולי של הנגיף בהתבסס על אתרי מטרה נגיפיים (upE לאבחון ראשוני ו- ORF1b לאימות) [2].

ארגון הבריאות העולמי דווח על תחלואה נשימתית קשה בבני אדם בעולם עקב הדבקה בנגיף קורונה חדש. דווח על 43 חולים, מתוכם 21 נפטרו.

המקרים דווחו בעיקר במדינות שכנות: ערב הסעודית, ירדן, קטר ואיחוד האמירויות.

בנוסף דווח על מקרים בצרפת, גרמניה, בריטניה ותוניס.

הופיעו 5 אשכולות (clusters) של חולים: בירדן, בריטניה, ערב הסעודית, צרפת, ותוניס. שלושה אשכולות הופיעו במוסדות רפואיים (nosocomial) (ערב הסעודית, ירדן וצרפת) ו-2 אשכולות בקהילה (בריטניה ותוניס - הדבקה בקרב משפחת החולה). נתונים אלה מצביעים על אפשרות להעברה מוגבלת של הנגיף מאדם לאדם.

מקור הנגיף ודרכי העברתו טרם הובררו.

מדובר בתרחיש אפידמיולוגי דינמי ועל כן משרד הבריאות עוקב אחר הנתונים המתפרסמים בעולם ונמצא בקשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים, לרבות ארגון הבריאות העולמי, המרכזים לבקרת מחלות בארצות הברית ובאירופה.

הגדרת מקרה

מקרה משוער (הגדרה זמנית שקבע ארגון הבריאות העולמי[3]) מחייב שילוב של כל הקריטריונים הבאים:

 1. מחלת חום נשימתית חדה (לרוב חום 38 מ"צ ומעלה ושיעול)
 2. עדות קלינית או רדיולוגית לתהליך ריאתי דלקתי פרנכימטי (דלקת ריאה או ARDS)
 3. מגורים או ביקור בסמוך לאבחון המקרה במדינות חצי האי ערב או שכנותיהן (ב־10 ימים שטרם הופעת המחלה)
 4. העדר אטיולוגיה ברורה למרות ביצוע בירור מקובל לדלקת ריאה נרכשת בקהילה

ניטור תחלואה

ארגון הבריאות העולמי ממליץ לנטר את המצאות נגיף הקורונה החדש במצבים הבאים:

 1. חולים העונים להגדרת המקרה הנ"ל
 2. כל חולה במחלה נשימתית חדה וסיפור של מגע עם חולה או חשוד ב־10 ימים טרם הופעת המחלה
 3. כל צבר של תחלואה נשימתית קשה (SARI - מחלה נשימתית חדה הדורשת אשפוז) מאטיולוגיה לא ידועה למרות בירור מקובל ובייחוד אם דורש טיפול נמרץ וזאת ללא קשר לאזור גאוגרפי
 4. כל מקרה של דלקת ריאה בעובד בריאות מאטיולוגיה לא ידועה, למרות בירור מקובל, ובייחוד אם דורש טיפול נמרץ וזאת ללא קשר לאזור גאוגרפי

הנחיות לצוותים רפואיים בקהילה ובבי"ח

 1. יש לחשוד במקרים של תחלואה בנגיף הקורונה החדש אם עונים להגדרת המקרה הזמנית המעודכנת שקבע ארגון הבריאות העולמי (כמפורט לעיל)
 2. במקרים חשודים יש לבצע בירור מעבדתי מלא לאיתור כלל המחוללים החיידקיים והנגיפיים הרלוונטיים
 3. במקרים של חשד לתחלואה בנגיף החדש יש לדווח באופן מיידי לרופא המחוזי
 4. הטיפול הוא טיפול תומך בלבד בהיעדר טיפול אנטי-נגיפי או חיסון סגוליים
 5. יש להעביר מהר ככל שמתאפשר דגימות לאבחון ו/או לאימות למעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות במרכז הרפואי "שיבא" או לאחת משלוש מעבדות קליניות המורשות לבצע בדיקה מולקולארית לנגיף הקורונה החדש (בבתי החולים: הדסה עין כרם בירושלים, רמב"ם בחיפה וסורוקה בבאר שבע)
 6. הדגימות תועברנה בקירור ב"אריזה משולשת", בתיאום מראש בין מנהל היחידה למחלות זיהומיות במוסד הרפואי למעבדה הבודקת ובאישור רופא מחוז של משרד הבריאות[4]
 7. פירוט הדגימות השונות ואופן שליחתן מופיע ב"נוהל למשלוח דגימות לאבחון קורונה", הנספח לחוזר זה
 8. חקירה אפידמיולוגית של מקרים העונים להגדרת מקרה זמנית תתבצע על פי הנחיות שיפיץ האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות (טופס חקירה מצורף כנספח לחוזר)
 9. אופן טיפול בחולים ומניעת זיהומים יתבצעו בהתאם לעקרונות שהגדיר משרד הבריאות בשנת 2003 למענה ל- SARS. עיקרי ההנחיות:
  • טיפול בכל מקרה חשוד או מוכח בחדר בידוד עם לחץ שלילי
  • בידוד מגע + בידוד אווירני (airborne and contact precautions)
  • עד להשמה בבידוד, יש לטפל בחולה באזורי טיפול מבודדים ככל האפשר
  • על החולה לעטות מסכת פה-אף אם מצבו הרפואי מאפשר
  • מיגון כלל הצוות הרפואי המטפל בחולה על ידי חלוק ארוך חד פעמי, כפפות, ערדליים, משקפי מגן ומסכת N95 מותאמת
  • הקפדה יתרה על חיטוי ידיים, סילוק פסולת וחיטוי סביבתי לאחר מגע עם החולה
  • הקפדה יתרה בעת ביצוע פרוצדורות פולשניות כגון אינטובציה וברונכוסקופיה
  • מעקב קליני הדוק למשך 10 ימים אחר מגעים קרובים של חולים (בני משפחה, צוות רפואי מטפל או כל גורם אחר העונה להגדרת ארגון הבריאות העולמי)[3].
  • ידוע כל הגורמים הרלוונטיים במוסד הרפואי (הנהלה, ממונה מניעת זיהומים, יחידה למחלות זיהומיות, מעבדה מיקרוביולוגית וכדומה)
  • ניתן לפנות בשאלות פרטניות לגבי בידוד חולים ומניעת זיהומים ללשכת הבריאות המחוזית
 10. בתי חולים ומוסדות רפואיים מתבקשים לרענן את נוהל ה- SARS המוסדי.

הנחיות מפורטות יועברו בהתאם לצורך כתלות בהתפתחות האירוע בזירה הבין-לאומית ו/או הופעת מקרים בישראל.

בברכה,

פרופ׳ איתמר גרוטו ,

ראש שרותי בריאות הציבור.

נספחים

קורונה1.png
קורונה2.png

קטגוריות סיכון למגעים: ב' (בני בית) = בני בית של החולה: בני משפחתו, בני ביתו של החולה מאז הופעת סימני תחלואה ראשונים.

מ' (מטפל/ מטופל) = מטפל רפואי שהיה במגע קרוב עם מטופל חשוד כחולה או הפרשותיו, או מטפל אשר היה במגע קרוב למטפל חשוד כחולה

ק' (מגעים קרובים) = מגעים שהוי במגע פנים אל פנים (פחות מ-1 מ') עם החולה לאחר הופעת סימני תחלואה ראשונים.

נוהל לקיחה ומשלוח דגימות לאבחון (נגיף הקורונה החדש) במעבדות המורשות על ידי משרד הבריאות

המעבדה המרכזית לנגיפים, שיבא, והמעבדות הוירולוגיות בהדסה עין כרם, רמב"ם וסורוקה 10-12-2012

הנחיות כלליות :

 1. יש לשלוח דגימות רק ממקרים העונים להגדרת מקרה חשוד לאחר אישור רופא הנפה/המחוז
 2. לפני משלוח הדגימות יש להתקשר למעבדה ולתאם את לקיחת וקבלת הדגימות (רשימת טלפונים בעמוד 3)
 3. מחוץ לשעות העבודה יש להתקשר ישירות למנהל המעבדה אליה שולחים את הדגימה (רשימת טלפונים בעמוד 3 של הנספח הנוכחי)
 4. לקיחת הדגימות תעשה בחדר בו מאושפז החולה תוך הקפדה יתרה על מיגון הצוות הרפואי בהתאם לאמור בחוזר ומניעת זיהום הסביבה
 5. אריזת הדגימות תיעשה לפי נוהלי משרד הבריאות לדגימות מסוג "ביוהזרד" לפי עיקרון האריזה המשולשת: יש להכניס את מיכלי הדגימות לתוך שקית "ביוהזרד" סגורה ואת השקית לתוך קופסת פלסטיק קשיח עם מכסה מתברג. את קופסת הפלסטיק יש להכניס עם המיכל לתוך אריזת "קלקר" בתוספת קרחום לקירור וחומר סופג. יש לסגור את האריזה החיצונית בסרט טייפ רחב מכל הצדדים. יש לסמן את האריזה מבחוץ בסימון "ביוהזרד" ו- "קורונה"
 6. יש להקפיד על סגירה הרמטית של מיכלי הדגימות וקיבוע שלהם בתוך הקופסה על מנת שחומר הדגימה לא יישפך בזמן ההעברה
 7. יש לסמן כל מיכל דגימה בנפרד עם שם החולה, מספר תעודת זהות וסוג הדגימה
 8. יש לצרף טופס הפניה לבדיקת "קורונה" (עמוד 4) וצילום של טופס החקירה האפידמיולוגית שבוצעה בבית החולים
 9. יש לשלוח את הדגימות במהירות המרבית ולא לעכב אותן. הדגימות חייבות להיות טריות ובקירור (2-8°C)
 10. אם מבוקשות בדיקות למחוללים אחרים מעבר לבדיקת קורונה, יש לצרף התחייבות כספית
 11. מסירת תשובות מבחני המעבדה: תשובות שליליות לנגיף הקורונה החדש או לגורם אטיולוגי אחר (לדוגמה נגיף השפעת והאדנו) תימסרנה על ידי המעבדה הבודקת תוך יום עבודה אחד (לא כולל שבתות וחגים) לרופא המחוזי האחראי ולרופא המטפל בביה"ח השולח. תשובות חיוביות מהמעבדה הבודקת תימסרנה כתוצאת ביניים עד לאימות האבחנה במעבדה המרכזית לנגיפים תוך 48–60 שעות נוספות

תוצאת מעבדה שלילית אינה שוללת לחלוטין אפשרות הדבקה בנגיף "קורונה"

תזמון לקיחת הדגימות

דגימות לבידוד וזיהוי נגיף צריכות להילקח סמוך ככל האפשר לתחילת המחלה. יש לקחת שתי דגימות מסוגים שונים (למשל משטח אף-לוע וכיח), או דגימה חוזרת מאותו סוג יום או יומיים לאחר הדגימה הראשונה. אם מצב החולה מחמיר יש לחזור ולקחת דגימות נוספות, במידת האפשר מדרכי הנשימה התחתונות.

יש להכניס את הדגימות לקירור מיד לאחר האיסוף.

יש לסגור את מיכל הדגימה הראשוני היטב לאחר סימונו בשם החולה, תעודת הזהות ותאריך הדגימה.

סוגי הדגימות

 1. כיח ליחה, משטף אף (2–3 מ"ל לתוך כוס סטרילית)
 2. BAL) Bronchoalveolar lavage), שטיפה של קנה הנשימה, נוזל פלאורלי וכד׳ - יש לאסוף 2–3 מ"ל לתוך כוס סטרילית
 3. משטחי לוע ואף או משטחי חלל אף-לוע (3 מטושים, נחיר ימין, שמאל ולוע במבחנה אחת עם מצע לבדיקה וירולוגית או בשלוש מבחנות Virocult נפרדות)
 4. צואה (2–5 גרם לתות כוס סטרילית)
 5. ביופסיות מריאה ומערכת הנשימה העליונה (בתוך כמות מינימלית של Saline בכוס סטרילית)
 6. אין לשלוח מטושים במצעים בקטריאליים
 7. אין לשלוח רקמות שעברו פיקסציה בפורמלין
 8. אין לשלוח מזרקים עם או בלי מחטים
 9. אין להקפיא את הדגימות

לקיחת דגימות לאחר המוות (P.M)

 1. יש לקחת דגימות מוקדם ככל האפשר
 2. יש להכניס נוזלי גוף למיכלים אטומים ( 5-10 מ"ל לדגימה)
 3. יש להכניס חלקי רקמות לתוך מיכלים אטומים בתוספת כמות קטנה של Saline
 4. אם אין ברירה ניתן לשלוח גם דגימות בפורמלין לצורך משלוח לחו"ל

מבחני המעבדה

 1. המעבדה תבצע מבחני Real Time RT PCR ספציפיים לנגיף הקורונה. תוצאה חיובית תאומת על ידי המעבדה המרכזית לנגיפים על ידי חזרה על הבדיקה והוספת בדיקות נוספות
 2. משלוח דגימות לחו"ל: בהתאם לצורך קיימת אפשרות לשלוח דגימות לחו"ל לאימות תוצאות המעבדה. תוצאות מחו"ל מתקבלות תוך 10- 5 ימים לכל המוקדם

רשימת מספרי טלפון לפי המעבדות המבצעות

 • המעבדה המרכזית לנגיפים, מ"ר שיבא, תל השומר:
  • בשעות העבודה: 03-5302455
   03-5302388
  • מחוץ לשעות העבודה: פרופ׳ אלה מנדלסון 0526666770 או 050-6242759
   ד"ר מיכל מנדלבוים 050-6243315
   ד"ר דנית סופר 050–6243455
 • המעבדה הוירולוגית, מ"ר הדסה עין כרם, ירושלים:
  • בשעות העבודה: פרופ׳ דנה וולף 02-6778570
   02-6778776
   02-6777823
  • בסוף השבוע יש להפנות את הדגימות למעבדה המרכזית לנגיפים בתל השומר.
 • המעבדה הוירולוגית, מ"ר רמב"ם, חיפה
  • בשעות העבודה: 04-8543065
  • מחוץ לשעות העבודה: ד"ר ציפי קרא-עוז 050–2062125
 • המעבדה הוירולוגית, מ"ר סורוקה, באר שבע
  • בשעות העבודה: 08-6400801
  • מחוץ לשעות העבודה: ד"ר יונת שמר 052–6250504

טופס הפנייה לבדיקת קורונה

ללא מילוי הפרטים בטופס - הבדיקה לא תבוצע.

קורונה3.png

הערות שוליים