האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

קוד אתי לשמירת הסודיות ופרטיות המידע האישי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
קוד אתי לשמירה על סודיות רפואית ולהגנה על פרטיות מידע אישי במערכת הבריאות
Lever arch file.jpg
מספר החוזר 2/2020
סימוכין 60226320
קישור באתר משרד הבריאות)
תאריך פרסום 5 בינואר 2020
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםמידע בריאות

מצ"ב קוד אתי לשמירת הסודיות הרפואית ולהגנה על פרטיות המידע במערכת הבריאות, שגובש בעקבות עבודת ועדה שמונתה לבחינת הנושא על ידי המשנה למנהל הכללי של משרדנו. מסקנות הוועדה והעקרונות שנבחנו היוו את התשתית לגיבוש הקוד האתי המצורף להלן.

הואילו להביא תוכן קוד זה לידיעת כל מי שפועל במוסדכם ובכלל זה, עובדים, מתנדבים, סטודנטים, ספקים ואחרים, ולוודא כי יפעלו בהתאם, וכן לפרסם את הקוד לציבור המטופלים והמבקרים.

שמירת הפרטיות וסודיות המידע האישי והרפואי היא ערך יסוד, עליו מושתת האמון במערכת הבריאות ועובדיה

אדם מפקיד בידי המטפלים ובידי צוות העובדים במערכת הבריאות מידע אישי ובריאותי רב אודותיו, כמטופל, כלקוח או כעובד, ומידע זה נצבר ונשמר במערכת הבריאות. יחס של אמון כלפי העובדים במערכת הבריאות הוא הכרחי על מנת שאדם יוכל לשתף אותם במלוא המידע הדרוש לשם הטיפול המיטבי בעניינו.

על כל עובד במערכת הבריאות לזכור, כי כל אדם חרד לפרטיותו בהיבטים רבים, ולא רק ביחס למידע הרפואי אלא גם ביחס למידע אישי, גם אם אינו רפואי, כגון בחירות אישיות, אורח חיים, נטיותיו המיניות, מצבו הכלכלי והמשפחתי, תעסוקה, זיקה תרבותית, רוחנית או דתית וצנעת החיים הפרטיים.

אדם זכאי על פי חוק לשמירה על פרטיותו. חשיפת מידע אישי ורפואי הנוגע לו פוגעת בזכות זו ועלולה לפגוע בו או בקרוביו. מידע אישי ורפואי הוא בעל ערך רב גם לגורמים בעלי אינטרסים שונים, עסקיים ואחרים, שאינם מוסמכים לקבלו ועלולים לפעול בדרכים שונות במטרה לקבלו שלא כדין. אדם זכאי לבחור עם מי לשתף את המידע אודותיו, ובאילו תנאים. גילוי מידע אודות אדם לגורם אחר ללא הסכמתו, פוגע בזכות זו. גילוי מידע כאמור יעשה-רק על סמך הרשאה חוקית מפורשת.

קוד אתי זה נכתב על מנת להוות "מורה דרך" לעובדי מערכת הבריאות בנושא שמירה מיטבית על הפרטיות, ועל סודיות המידע האישי והרפואי, תוך איזון בין זכויות וערכים אתיים שונים, לשם מניעת נזק מהאדם ומזולתו, ובהתאם לחוקים החלים על מערכת הבריאות. קוד אתי זה חל על כל מי שפועל במערכת הבריאות, בעבודה, בהתנדבות, בלימודים, או בכל דרך אחרת - העשוי להיחשף למידע אישי על מטופלים ועובדים, באופן פרטני או במאגרי מידע, ובכל מדיה.

כללי הקוד האתי

  • על כל מי שפועל במערכת הבריאות חלה החובה לשמור על סודיות המידע הרפואי ולהגן על פרטיות מידע אישי של מטופלים, של לקוחות ושל עובדים, בכל המתארים והמצבים האפשריים
  • יש להקפיד, ככל האפשר, על התנהלות מכבדת השומרת על פרטיות כל אדם בעת טיפול בענייניו, ובין היתר, להקפיד על שמרת הפרטיות בעת שיחות עם מטופלים, עובדים ועמיתים, לצמצם שימוש בכריזה עם פרטים אישיים וברשימות מזוהות הכוללות מידע אישי, וכדומה
  • אין לגשת למידע אישי בלי צורך או בלי הרשאה. חל איסור חמור להיכנס לרשומה אישית או רפואית של מטופל, לקוח או עובד, שלא לשם ביצוע התפקיד או טיפול באותו אדם
  • אין להשתמש במידע אישי המצוי במערכת למטרה שאינה המטרה לשמה המידע נמסר ונשמר, ואין להעבירו לגורם אחר, ללא אישור כדין או סמכות/הרשאה, שניתנו במסגרת התפקיד
  • טרם העברת מידע לגורם אחר יש לבדוק האם הוא מוסמך ומורשה לקבלו, ובאילו תנאים. יש לשמור על פרטיות וסודיות המידע האישי והרפואי גם כאשר שיתופו מתבקש לצורך רפואי, מחקרי או לימודי
  • כאשר יש אישור והרשאה לחשיפת מידע אישי או רפואי, יש לנקוט צעדים לצמצום הפגיעה בפרטיות למינימום ההכרחי (כגון: בקשת הסכמה לגילוי המידע, העברת מידע מצרפי/סיכומי, מחיקת פרטים העלולים לזהות את האדם או הצפנתם, צמצום היקף המידע הנמסר וכיוצא באלה, בהתאם לנושא ולהנחיות להתממה)
  • אדם שהסכים לגילוי מידע אודותיו רשאי לחזור בו מהסכמתו עד להפצת המידע
  • אין לפרסם או להפיץ מידע אישי בתקשורת לרבות במדיה החברתית בדרך העשויה להביא לזיהוי האדם, גם אם מדובר במידע לא מזוהה - אך על אדם שזהותו ידועה לציבור
  • אין לצלם תמונות וסרטונים של מטופלים, לקוחות ועובדים ללא הסכמתם או ללא הרשאה חוקית, ואין לפרסם צילומים העלולים לזהותם במדיה חברתית או בתקשורת, או להפיץ צילומים שהתקבלו, ללא אישור המצולם לפרסום, גם אם הצילום עצמו נעשה בהסכמה

כל אדם הוא עולם ומלואו, ועל כל מי שפועל במערכת הבריאות להגן על צנעת הפרט ולשמור על סודיות המידע הרפואי והאישי שהגיע לידיו.