האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטריים בילדים מתחת לגיל 18 שנים - חוזר משרד הבריאות - Practice guidelines for pediatric/adolescent bariatric surgery

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
קווים מנחים לביצוע ניתוחים בריאטרים בילדים מתחת לגיל 18 שנים
Biliopancreatic Diversion.png
תחום גסטרואנטרולוגיה, כירורגיה
מספר החוזר 27/2017
סימוכין חוזרנו מס' 32/2009 מיום: 12.10.2009
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 21 באוגוסט, 2017
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםניתוח בריאטרי

הננו להביא לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזרנו שבסימוכין המחליף ומבטל אותו, המפרט קווים מנחים בנושא שבנדון שהוכנו על ידי וועדה שמונתה למטרה זו במסגרת המועצות הלאומיות לסוכרת, לרפואת ילדים ולכירורגיה ובשיתוף האיגודים המקצועיים הרלוונטיים מההסתדרות הרפואית.

ניתוח בריאטרי הוא כלי עזר לטיפול בבני נוער הלוקים בהשמנת יתר כחלק מטיפול רב מקצועי כולל.

ניתוחים אלה מבוצעים כחלק מטיפול רב תחומי שמתחיל טרם הניתוח, בשלב בו נקבעת נחיצותו והתאמתו למטופל וממשיך בטיפול ומעקב שלאחריו.

תנאים הכרחיים לביצוע הניתוח

על מנת לעבור את הניתוח יש לעמוד בכל התנאים כמפורט להלן:

 • גיל
 • גיל כרונולוגי גדול מ-13 שנים
 • גיל עצמות מעל 15 שנים בבנים ומעל 13 שנים בבנות (השלימו יותר מ-95 אחוז מגדילתם)
 • ילד/נער צעיר מ-16 שנים ינותח בכפוף לאישור ועדת חריגים.
הערה: ניתוח ילדים הצעירים מגיל 16 יבוצע אך ורק במקרים ייחודיים בהם הסיכון הבריאותי המיידי גדול באופן משמעותי מהסיכון הכרוך בפרוצדורה הכירורגית בגיל צעיר על פי הערכת הצוות הרב מקצועי ובאישור ועדת חריגים המוגדרת במסמך זה.
 • השמנה משמעותית
 • 50 < BMI ‏(Body Mass Index) קילוגרם למטר בריבוע עם סיבוכי השמנה קלים (ראו נספח מספר 1 לחוזר זה)
 • 40 < BMI קילוגרם למטר בריבוע עם סיבוכי השמנה קשים (ראו נספח מספר 1 לחוזר זה)
 • הוכחה ותיעוד להשתתפות בתוכנית מאורגנת לירידה במשקל
יש לוודא כי הילד ומשפחתו לקחו חלק בתוכנית לירידה במשקל במרכז הבריאטרי במשך 6 חודשים לפחות.
 • הערכה רב מקצועית
 • הערכה של מטופל והוריו תבוצע במרכז בריאטרי על ידי צוות רב תחומי (הצוות יכלול לפחות את בעלי המקצוע כפי שיפורט בהמשך בחוזר זה)
 • הוכחת מחויבות למעקב רפואי ופסיכותרפי לפני ואחרי הניתוח ובכלל זה תיעוד של הענות תקינה לפחות במשך 6 חודשים לפני הניתוח
 • התרשמות כי צפויה יכולת התמדה והענות להנחיות התזונתיות לאחר הניתוח
 • הוכחת יכולת להבין את משמעות הניתוח ולקבל החלטה מודעת ומושכלת לבצעו. על מועמד/ת לניתוח לחתום על טופס הסכמה מדעת המותאם לגילו (בנוסף להחתמת ההורים)
 • נוכחות סביבה משפחתית תומכת
 • על המועמד ומשפחתו להראות מעורבות משפחתית פעילה ובכלל זה: יכולת לבצע שינוי בהרגלי חיים של המטופל ומשפחתו (פעילות גופנית, תזונה וכדומה); יכולת לבצע ניטור אכילה על פי תפריט של המטופל ושל הוריו; הענות להמלצות רפואיות טרם הניתוח [נטילת ויטמינים, תרופות, שימוש ב-Continous Positive Airway Pressure) CPAP)] ויכולת המתבגר להתמודד
 • יש לוודא תיעוד של לפחות 8 ביקורים המתעדים מפגש עם הצוות הרב תחומי של המרכז
 • על כל חבר בצוות הרב תחומי להעריך מוכנות לניתוח (על פי תחום התמחותו) רפואית, נפשית, תזונתית ולתעדה ברשומה
 • וועדת אישורים מיוחדים
תכלול כירורג, רופא ילדים העוסק בהשמנת ילדים, דיאטנית ילדים ונוער ופסיכיאטר ילדים. הוועדה תמונה על ידי מנהל רפואה במשרד הבריאות מדי שלוש שנים לצורך בחינת התאמת ילדים צעירים מגיל 16 שנים לניתוח בריאטרי. מתפקידיה יהיה לבחון את מוכנות הילד לעבור את הניתוח ובכלל זה מידת בשלותו והיענותו לקראת ההליך על סמך חוות דעת כתובה של כל חברי המרכז הבריאטרי המפנה.
 • דרישות חובה ממרכזים המבצעים ניתוחים בריאטריים בילדים ונוער
ככלל, דרישות החובה ממרכזים בריאטריים המבצעים ניתוחים בילדים ונוער יהיו זהות לדרישות המרכזים המבצעים ניתוחים במבוגרים כמפורט בחוזרנו בנושא (33/2013) בהבדל אחד שמרכזים בריאטריים לילדים נדרשים להראות ניסיון מצטבר של לפחות 30 ניתוחים בילדים עד גיל 18 על מנת לקבל הכרה פורמלית.
 • צוות רב תחומי
במרכז לניתוחים בריאטריים לילדים ונוער יהיה צוות רב תחומי המתמחה בטיפול בהשמנת יתר חולנית בגיל הילדות ובסיבוכיה וזאת לצורך קיום הערכה טרום ניתוחית ומעקב בתר ניתוחי משותפים. קיום צוות רב תחומי זה במרכז הוא תנאי בסיס להכרה במרכז. צוות זה יכלול לכל הפחות (בנוסף לכירורג מומחה בתחום):
 • דיאטנית שהוכשרה לטיפול בילדים ונוער המועמדים לניתוח בריאטרי
 • פסיכיאטר ילדים
 • רופא ילדים העוסק בתחום ההשמנה
 • פסיכולוג/עובד סוציאלי בעל ניסיון בטיפול בהשמנת יתר או בהפרעות אכילה של ילדים
 • שירותים נלווים:
 • יחידה לטיפול מוגבר או יחידה לטיפול נמרץ ילדים
 • מחלקת דימות הכוללת CT ‏(Computer Tomography), צילום וושט קיבה ורדיולוגיה פולשנית.
 • המרכז יתחייב להעביר נתוני ניתוחים למרכז הלאומי לבקרת מחלות כמפורט בהמשך.

הערכה טרום ניתוחית

מטרת ההערכה הטרום ניתוחית היא הכנת המטופל ומשפחתו באופן מיטבי לטיפול הכירורגי בהשמנה ולהשלכותיו השונות, לרבות התאמת סוג הניתוח למטופל בהתאם למשקלו, מחלות הרקע שלו, הרגלי האכילה שלו והתנהגותו.

 • בדיקות קליניות, דימות ובדיקות מעבדה שחובה לבצע כחלק מההערכה הטרום ניתוחית של מטופל צעיר מגיל 18 שנים בטרם התקבלה ההחלטה על הניתוח:
הערכת הסיכון הניתוחי תכלול בדיקות נוספות הנדרשות בהתאם למצב בריאות המועמד וסוג הניתוח המוצע ולפי שיקול דעת הצוות הרב תחומי
 • הערכה תזונתית טרום ניתוחית תתבצע על ידי דיאטנית בעלת ניסיון בתחום הבריאטריה בילדים.
ההערכה תתייחס ותתעד את המשתנים הבאים:
 • אפיון דפוסי אכילה אצל הנבדק ומשפחתו
 • רמת מוכנות לשינוי
 • ניסיונות דיאטה בעבר וסיבות לכישלון
 • הכנה ותיאום ציפיות מהניתוח
 • מתן מידע על השלבים לפני ואחרי הניתוח
 • הסבר על חשיבות המעקב לאחר הניתוח
 • הדרכה לדיאטה דלת פחמימות ונטילת תוסף מולטיויטמין כ-3 שבועות לפני הניתוח
 • תיקון חסרים תזונתיים (וויטמינים מינרלים)
 • הערכה פסיכולוגית ופסיכוסוציאלית תתבצע על ידי פסיכולוג/עובד סוציאלי ו/או פסיכיאטר ילדים בעלי ניסיון בטיפול בהשמנת יתר בילדים. ההערכה תבחן את מידת מוכנות המועמד לניתוח, לשנוי אורח חייו ותזונתו, נכונותו להתחייב להיות במעקב קבוע לאחר הניתוח והאם קיימת פתולוגיה פסיכיאטרית אשר עלולה להחמיר בעקבות הניתוח או להשפיע על תוצאותיו
 • במקרה בו התעורר חשד שהמטופל סובל מהפרעה פסיכיאטרית או נמצא בסיכון, דרושה הערכה פסיכיאטרית של ילדים ונוער כחלק מההערכה הכוללנית

מעקב בתר ניתוחי

יש לבצע מעקב לאחר ניתוח, לכל מנותח, במרכז הבריאטרי המנתח ו/או בקופת החולים ו/או במסגרת הצבא כאשר מדובר במתגייסים, למשך שנתיים לפחות.

המעקב יכלול:

 • ביקורת כירורגית
 • ייעוץ, הדרכה ומעקב דיאטנית המנוסה בתחום הניתוחים הבריאטרים:
לפחות 6 מפגשים פרטניים בשנה, בהם המטופל ומשפחתו יקבלו הדרכה באשר להסתגלות לתזונה שלאחר הניתוח ועצות לאימוץ אורח חיים בריא
 • מעקב פסיכיאטר/פסיכולוג/עובד סוציאלי על פי הצורך, באופן פרטני
 • מעקב רופא ילדים/רופא משפחה שלוש פעמים בשנה למשך שנתיים וביצוע בדיקות תקופתיות נדרשות על פי הצורך, ובכלל זה:

בקרת איכות

על המרכז לרכז ולתעד מידע לגבי סוג הניתוחים, כמותם, סיבוכיהם ומעקב אחר החלמת המטופלים ומצבם הרפואי לרבות שמירה על המשקל והמצב התזונתי.

הקמת מסד נתונים לאומי לניתוחים בריאטרים (רשם)

 • משרד הבריאות הקים מסד נתונים לאומי לניתוחים בריאטרים בישראל (להלן: רשם), שמאפשר מעקב אחר הטיפול במנותחים ותוצאות. מסד זה מרכז נתונים על כל הניתוחים הבריאטרים המבוצעים בישראל בכל המסגרות (בתי חולים ציבוריים ופרטיים) ובכל צורות המימון (קופת חולים, שירותי בריאות נוספים, ביטוח פרטי, תשלום פרטי וכדומה)
 • מסד הנתונים פועל במרכז הלאומי לבקרת מחלות מכוח הוראות סעיף 29 א׳ לפקודת בריאות העם 1940 ומשמש אמצעי לבקרת איכות והפעילות הרפואית בתחום זה בישראל
 • הדיווח על המטופלים יהיה מזוהה, וייעשה באמצעות מילוי טופס ייעודי (נספח 2) בעת האשפוז ואחר כך לאחר חצי שנה, שנה ושנתיים.
העברת השאלונים תעשה באחת משתי האפשרויות שלהלן:
 • שאלונים ממוחשבים יועברו באמצעות כספת וירטואלית למרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות
 • שאלונים שאינם ממוחשבים יועברו למרכז הלאומי לבקרת מחלות, מכון גרטנר, תל השומר, טלפון: 7371500 03
 • מועד תחילת הדיווח לרשם הלאומי - 1.10.2017
על בתי החולים למלא טופס דיווח (טופס מספר 1 בנספח ב') עבור כל מטופל שעבר ניתוח בריאטרי במוסדם
 • נתוני הרשם ישמשו לצורך הערכה שוטפת של המדיניות הבאה לידי ביטוי בהוראות חוזר זה ובכלל זה ישמשו לביצוע הערכה מחודשת, שנתיים מיום כניסתו לתוקף

הכרה במרכז בריאטרי

 • ניתוחים בריאטרים בילדים יבוצעו אך ורק במרכזים בריאטרים מוכרים על ידי משרד הבריאות (ציבוריים או פרטיים)
 • מרכז בריאטרי לילדים יידרש לעמוד בכל דרישות חוזר זה כולל דיווח לרשם הלאומי במועדים שנקבעו בחוזר
 • מרכז בריאטרי לילדים קיים, בו מבוצעים ניתוחים העומד בדרישות חוזר זה, יגיש בקשה להכרה כמרכז בריאטרי לילדים תוך פירוט עמידה בדרישות חוזר זה
 • מנהל רפואה יבצע בקרות במרכזים הבריאטרים לבדיקת עמידה בדרישות חוזר זה
 • הכרה במרכז בריאטרי לילדים תינתן לתקופה של שלוש שנים
 • תהליך הכרה במרכז חדש: בית החולים יצהיר על כוונתו להקים מרכז בריאטרי לילדים, יקבל אורכה של שנתיים להערכות לקיום תנאי חוזר זה. כתנאי לאישור הבקשה ייבדק אופן ושיעור הדיווח לרשם
הדיווח לרשם במרכז מתהווה יהיה מיידי ולא עם תום תקופת האורכה של השנתיים
 • מרכז שלא יעמוד בדרישות חוזר זה, ההכרה בו וביכולתו לבצע ניתוחים בריאטרים בילדים תישלל

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

ב ב ר כ ה,

ד"ר ורד עזרא,

ראש מינהל הרפואה.

נספח מספר 1 - הגדרת סיבוכי השמנה לצורך ניתוחים בריאטריים בחולים צעירים מגיל 18 שנים

 • סיבוכי השמנה קשים:
 • סיבוכי השמנה קלים:

נספח 2 - טפסי הרשם הלאומי

הטפסים המלאים יועברו יחד עם הטפסים/הקבצים של רשם בריאטרי מבוגרים.

שאלון רישום ניתוח בריאטרי

חלק א' - מצב טרום ניתוחי - (ימולא על ידי ההורה בשיתוף עם החולה הקטין)
Adolescent bariatric1.png
Adolescent bariatric2.png
חלק ב' - מידע רפואי (ימולא על ידי הרופא)
Adolescent bariatric3.png
Adolescent bariatric4.png

מחלות כרוניות- (אינדיקציה לניתוח) האם סובל מ: (סמן את האבחנות הפעילות בטבלה הבאה)

Adolescent bariatric5.png
Adolescent bariatric6.png
Adolescent bariatric7.png
Adolescent bariatric8.png

סיבוכים עד השחרור:

Adolescent bariatric9.png
Adolescent bariatric10.png

שאלון מעקב לאחר ניתוח בריאטרי (ימולא על ידי ההורה בשיתוף עם החולה הקטין במרכז המנתח)

Adolescent bariatric11.png

איכות חיים - סמן האם מאז הניתוח ילדך:

Adolescent bariatric12.png
Adolescent bariatric13.png

מידע רפואי:

Adolescent bariatric14.png
Adolescent bariatric15.png
Adolescent bariatric16.png
Adolescent bariatric17.png

חלק ב' - מידע רפואי (ימולא על ידי הרופא):

Adolescent bariatric18.png

מחלות כרוניות (אינדיקציה לניתוח) האם סובל מ: (סמן את האבחנות הפעילות בטבלה הבאה):

Adolescent bariatric19.png
Adolescent bariatric20.png
Adolescent bariatric21.png
Adolescent bariatric22.png
Adolescent bariatric23.png

שאלון מעקב לאחר ניתוח בריאטרי (ימולא על ידי ההורה בשיתוף עם החולה הקטין):

Adolescent bariatric24.png

איכות חיים - סמן האם מאז הניתוח ילדך:

Adolescent bariatric25.png
Adolescent bariatric26.png
Adolescent bariatric27.png
Adolescent bariatric28.png
Adolescent bariatric29.png

תודה על שהקדשת מזמנך לענות על השאלון.

Adolescent bariatric30.png