האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

קנאביס רפואי - חוברת מידע ומדריך רפואי - חוזר משרד הבריאות

מתוך ויקירפואה

ערך זה נמצא בבדיקה ועריכה על ידי מערכת ויקירפואה, וייתכן כי הוא לא ערוך ומוגה.

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
חוזר 154 - IMC-GCP קנאביס רפואי - חוברת מידע ומדריך רפואי
Drug bottle containing cannabis.jpg
מיצוי נוזלי של קנאביס אינדיקה
מספר החוזר 154
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום עדכון 3: מאי 2019
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםקנאביס רפואי


כללי

הננו להביא בזאת לידיעתכם חוברת המכילה מידע מקיף בנושא הקנאביס לשימוש הרפואי. המידע בחוברת זו נועד לסייע בבחינת האפשרות לטיפול באמצעות קנאביס רפואי ולהוות כלי עזר בתהליך התאמת הטיפול והמינון ובקביעת תוכנית הטיפול והמעקב הנדרש.

חוברת זו נכתבה בשיתוף מיטב המומחים ואנשי מקצוע רלוונטיים והיא משמשת בסיס להתפתחות הטיפול בקנאביס רפואי.

מטרה

קביעת אמות מידה קליניות לשימוש בקנאביס רפואי למטרות רפואיות.

עקרונות

כלל העקרונות וההנחיות בחוברת זו, לטיפול בקנאביס רפואי מבוססים על הכרה בחשיבות השמירה על תנאי איכות נאותים : "Good Practice" של משרדנו, כל זאת בהתייחס גם לגידול, לייצור, להפצה ולאבטחת תנאים מיטביים נאותים.

הואילו להעביר תוכן חוברת זו לידיעת הנוגעים בדבר במוסדכם.

בכבוד רב,

פרופ' איתמר גרוטו,

המשנה למנהל הכללי.

כתיבה ועריכה: מגר' יובל לנדשפט, בעז אלבו (.M.Sc), פרופ' רפאל משולם, פרופ' ארנון אפק.

ייעוץ קלינית: פרופ' יורם שפירא, פרופ' איתמר גרוטו, ד"ר בעז לב, ד"ר מיכאל דור, ד"ר פאולה רושקה, פרופ' שמעונה יוסלסון-סופרסטיין, ד"ר מלכה לזר

ייעוץ מדעית: פרופ' מאיר ביאלר, ד"ר איל שורצברג, ד"ר מינה ארינוס, פרופ' שלמה אלמוג.

היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר), לשכת המשנה למנכ"ל, משרד הבריאות: IMCA@.MOH.HEALTH.GOV.IL טל: 08-6268000 פקס: 02-6706820

זכויות יוצרים

המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש בחוברת ובתכניו לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לכותבי ועורכי החוברת, ולמשרד הבריאות - היק"ר, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים זכות בחוברת שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של משרד הבריאות - היק"ר, מראש ובכתב .

בחוברת מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. משרד הבריאות - היק"ר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה בו. המקורות, האיורים, התרשימים, הטבלאות, הסקירות המדעיות והנהלים המופיעים, נלקחו מפרסומים ומקורות גלויים, כן נעשתה פנייה למקורות ולא הובעה התנגדות לפרסומים בחוברת זו.

המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי משרד הבריאות - היק"ר אינו אחראי בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בחוברת ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע.

זכות השימוש בחוברת היא למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה. המשתמש מתחייב להשתמש במידע בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות משרד הבריאות - היק"ר.

המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע שבחוברת - אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של משרד הבריאות - היק"ר, מראש ובכתב.

המשתמש מתחייב לא לאחסן את המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט. לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע ולא לעשות שימוש מסחרי במידע.

תוכן העניינים

 • פתח דבר מאת המחברים עמ' 6
 • קנאביס רפואי - הדרך ל"מדיקליזציה" עמ' 16
 • צמח הקנאביס עמ' 22
 • המערכת האנדוקנבינואידית עמ' 25
 • קנבינואידים עמ' 28
 • מנגנון הפעולה של הפיטו-קנבינואידים ברמת התא עמ' 34
 • פרמקוקינטיקה - דרכי מתן של קנאביס רפואי וספיגה, פיזור, מטבוליזם ופינוי מהגוף של THC עמ' 38
 • תופעות לוואי ואינטראקציות עיקריות עמ' 49
 • התוויות רפואיות מאושרות לטיפול בקנאביס רפואי עמ' 53
 • מוצרי קנאביס רפואי עמ' 56
 • התאמת סוג הטיפול המתאים למטופל עמ' 65
 • התאמת כמות הקנאביס החודשית למטופל עמ' 72
 • מדד הפוטנטיות המשוערכת (EP) לטיפול באמצעות מוצרי קנאביס עמ' 89
 • המלצה להתאמת המינון וזמני הצריכה במהלך יממה באמצעות מודל טיטרציה עמ' 92
 • קווים מנחים והמלצות לשימוש אפקטיבי בקנאביס רפואי עמ' 96
 • שימוש מזיק (Abuse) ופיתוח תלות/התמכרות (Dependence) לקנאביס עמ' 100
 • אזהרות והנחיות כלליות בטיפול בקנאביס רפואי עמ' 108
 • נספחים עמ' 112
 • מקורות והמלצות לקריאה נוספת עמ' 142

קישור לחוברת

באתר משרד הבריאות