האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט ואישור רופאים לרפואת ספורט - חוזר משרד הבריאות - Authorization criteria for sports medicine stations

מתוך ויקירפואה

Ambox warning blue.png
ערך זה הוא חוזר משרד הבריאות סגור לעריכה
תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט ואישור רופאים לרפואת ספורט
תחום רפואת ספורט
מספר החוזר 17/2014, 30484414
סימוכין סעיף 5(ג) לחוק הספורט התשמ"ח - 1988
תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) התשע"ד- 2014
תנאים להפעלת תחנות לרפואת ספורט - "ועדת לוטן"
חוזרנו מס׳ 27/2008 מיום: 20.7.2008
קישור באתר משרד הבריאות
תאריך פרסום 8 במאי 2014
 

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםפעילות גופנית

הננו להביא בזאת לידיעתכם נוסח מעודכן לחוזרנו שבסימוכין אשר מחליף ומבטל את החוזרים הקודמים בנושא.

תחילת נוהל זה ביום 30 במאי 2014.

הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

החוק

סעיף 5 לחוק הספורט, התשמ"ח - 1988 קובע כי אגודות ספורט, מכוני ספורט, ארגוני ספורט, והתאחדויות או איגודים, לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט, המאורגנות על ידם אם לא עברו קודם בדיקות רפואיות המעידות על כשירותם הרפואית - ראו נספח 1 המפרט הוראות החוק המתייחסות לנושאים רפואיים.

בדיקות

סוגי הבדיקות ותדירותן נקבעו בתקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשע"ד- 2014- נספח 2. השינוי העיקרי שחל בתקנות מתייחס למועדי ביצוע הבדיקה הארגומטרית (Ergometry):

 1. ספורטאים מתחת לגיל 30 יהיו פטורים מבדיקה זו
 2. ספורטאים בין גילאי 40-30 יערכו את הבדיקה בגילאים קבועים 30, 34, 37 ו-40
 3. מגיל 40 יעבור ספורטאי את הבדיקה אחת לשנה
 4. פרט לאמור מעלה, בחלק מענפי הספורט יהיו פטורים הספורטאים מבדיקה זו בצורה גורפת בכל גיל ובענפי ספורט נוספים יהיו פטורים ספורטאים עד גיל 35, כקבוע בתוספת השנייה לתקנות, המצורפות כנספח לנוהל זה
 5. הבדיקות תבוצענה ב"תחנה לרפואת ספורט", בהתאם להנחיות המפורטות בנספח 3

סמכות

הסמכות לקבוע תחנת ספורט לביצוע בדיקות רפואיות לספורטאים נתונה לשר הבריאות בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק הספורט, התשמ"ח - 1988.

תנאים

אישור להפעלת תחנות לרפואת ספורט יינתן לאחר שנמצא כי בתחנה מתקיימים התנאים הבאים
 1. תקן כוח אדם:
  1. בכל תחנה חייב להיות רופא ספורט אחראי. הפעלת התחנה יבולה להיעשות על ידי רופא ספורט אחראי או רופא ספורט מורשה חתימה בהתאם לכללים לאישור רופאי ספורט המפורטים בסעיף 12 להלן
  2. טכנאי בדיקות מאמץ בעל תעודה מוכרת (מכון ביו-טכנולוגי) (Biotechnology institute), ו/או אחות מוסמכת בעלת ניסיון בבדיקות מאמץ, ו/או "פיזיולוג" (Physiologist), בעל תואר שני במדעי החיים ובעל ניסיון בבדיקות מאמץ וידע בסיסי בהחייאה
  3. בכל עת הפעלת התחנה, חייב להימצא במקום לפחות רופא ספורט באמור לעיל ובזמן ביצוע בדיקת מאמץ - גם טכנאי, אחות או פיזיולוג בהגדרתם בסעיף 2 לעיל
  4. רופאים נוספים: ביצוע בדיקות רפואיות- בנוסף לרופא האחראי באמור בסעיף 1,
   רופאי ספורט שאושרו ברופאי ספורט "מורשי חתימה" בהתאם לסעיף 12 לנוהל, מורשים לבצע בדיקות רפואיות לספורטאים
  5. רופאים שאינם רופאי ספורט לא יורשו לבדוק ספורטאים בתחנות לרפואת ספורט ולא תורשה חתימת רופא ספורט מורשה על בדיקות שביצע רופא אחר
  6. במקרה ומופעלים מספר מכשירי מדידת מאמץ במקביל, ליד בל אחד מהם חייב להימצא טכנאי, אחות או פיזיולוג
 2. ציוד ומכשור:
  1. מסילה נעה (מהירות 20 קילומטר לשעה לפחות) עם אפשרות ליצירת שיפוע של 20 אחוזים לפחות או אופניים ארגומטריות (אלקטרוניות) (Electronic)
  2. אק"ג עם 12 ערוצים (Leads) לרבות פענוח ממוחשב
  3. צג איכותי למעקב רציף על האק"ג ברוחב 15 ס"מ (סנטימטר) לפחות
  4. דפיברילטור (Defibrillator) סינכרוני או אוטומטי או חצי אוטומטי
  5. עגלת החייאה בהתאם לנספח מספר 4
  6. מאזני אדם כולל מד גובה
  7. מיטת טיפולים
  הבדיקות הרפואיות יבוצעו בעזרת ציוד רפואי תקין כמפורט לעיל
 3. ציוד מומלץ לצורך הרחבת הבדיקות (לא חובה):
  1. ציוד לבדיקת תפקודי נשימה (ספירומטריה) (Spirometry)
  2. ציוד אנטרופומטרי (Anthropometric) (ציוד לקביעת מידות הגוף ומבנהו)
  3. ציוד פיזיומטרי (Physiometric) (ציוד למדידת גמישות וכוח)
  4. לוח לבדיקת חדות ראייה
  5. ציוד לבדיקת עיוורון צבעים
  6. ציוד לבדיקת שמיעה
  7. ניירת להבנת גרף הצמיחה בילדים ונוער
  8. מעבדה; ראה להלן סעיף 9.10
 4. תנאים פיזיים:
  1. בתחנות יהיו תנאים פיזיים ותברואתיים הולמים לביצוע בדיקות רפואיות. הדלתות תהיינה רחבות מספיק בדי לאפשר מעבר אלונקה
  2. המים בתחנה יהיו באיכות מי שתייה והצנרת לשפכים תהיה בהתאם לחוקי התכנון והבניה
  3. מבנה התחנה:
   1. חדר המתנה
   2. שירותים עם כיורים לרחיצת ידיים
   3. מקלחת
   4. חדר בדיקה לרופא, כולל כיור לרחיצת ידיים
   5. חדר בדיקה נוסף בשטח של 12 מ"ר (מטר רבוע) לפחות
   6. מיזוג אוויר (חמום וקירור) הכולל הכנסת אוויר טרי בהתאם למספר המשתמשים בחדר
   7. מעלית גדולה המספיקה להביל אלונקה ומלווה, במידה והתחנה אינה ממוקמת בקומת הקרקע
   8. סידורי כיבוי אש באישור הרשויות המקומיות לכיבוי אש
   9. סידורי חשמל ותאורה כלליים, כמו כן, רצוי שתימצא מערבת חירום חלופית
   10. גישה לרכב חירום

אחריות הרופא ומתן אישורים

 1. כל תחנה תהיה כפופה לניהולו ואחריותו המקצועית של רופא ספורט בעל אישור לפי סעיף 12 לנוהל, כפי שקבע המנהל הכללי של משרד הבריאות. הרופא הבודק חייב להיות רופא ספורט אחראי או רופא ספורט "מורשה חתימה" הרשאי לחתום על סיכום הבדיקה הרפואית, בהתאם לסעיף 4.1
 2. סיכומי הבדיקות והאישור לפעילות ספורטיבית ייחתמו על-ידי רופא ספורט אחראי או על-ידי רופא ספורט "מורשה חתימה" אחר של אותה תחנה (יש לחתום על כל הטפסים)
 3. הרופא האחראי חייב לדווח לאגודת הספורט, מכון הספורט, ארגון הספורט, ההתאחדות או האיגוד המתאים אודות אי כשירותו של ספורטאי שנבדק. העתק הדיווח יישאר בתיק הנבדק
 4. רופא ספורט יכול להיות אחראי על יותר מתחנה אחת, ובתנאי שימצא במקום רופא ספורט מורשה חתימה אחר בעת ביצוע בדיקות המאמץ, רופא העומד בתנאים שנקבעו בסעיף 4.1 לעיל
 5. רופא אחראי לא יהיה אחראי ו/או מורשה חתימה ביותר מחמש תחנות. במקרה של תאגיד שלו מספר רופאים אחראיים ומספר רופאים מורשי חתימה תחולק אחריות הרופאים האחראיים בכל התחנות, ביחס דומה לקבוע מעלה ובהתאם לשיקול דעת המנהל

סמכות ופיקוח

 1. המנהל הכללי של משרד הבריאות ו/או מי שהוסמך על ידו, רשאי להיכנס לתחנה, בכל עת, כדי לבדוק את נהלי הבדיקה ובל נושא אחר הקשור להפעלתה ורשאי הוא לדרוש הצגתם של מסמכים וכדומה
 2. בתום הביקורת יוציא המבקר דו"ח שיכלול את ממצאיו ופירוט הליקויים, אם יימצאו
 3. מנהל התחנה ורופא ספורט אחראי חייב לאשר את קבלת הדו"ח ולמלא אחר ביצוע ההמלצות, אם תהיינה
 4. נוכח המנהל לדעת כי לא מתקיים תנאי מתנאי נוהל זה, הוראות החוק או התקנות לפיו, רשאי המנהל להתלות, לבטל או להגביל את ההברה שניתנה לתחנה או האישור שניתן לרופא האחראי או מורשה החתימה

תחנה בבית-חולים

במקרה ובית חולים יפעיל תחנה לרפואת ספורט, עליו להקצות שטח מיוחד לבך עם רופא ספורט אחראי להפעלתה, העומד בתנאים שנקבעו בסעיף 4.1 לעיל.

שירותים נוספים

כל תחנה לרפואת ספורט יכולה לספק שירותים נוספים לספורטאים ובלבד ששירותים אלו אינם פוגעים בשירות העיקרי אותו אמורה התחנה לספק.

להלן פרוט השרותים
 1. שירותי ייעוץ לפציעות ספורט
 2. שירותי ייעוץ תזונתי - קביעת הרכב מזון וצרכים ייחודיים תזונתיים, הנובעים ממצב גופני מסוים
 3. שירותי פיזיותרפיה (Physiotherapy)
 4. שירותי ייעוץ פסיכולוגי לגבי אופן העיסוק בספורט
 5. בדיקת ראייה לחדות ראייה ולעיוורון צבעים
 6. בדיקת שמיעה
 7. בדיקה אנטרופומטרית ופיזיומטרית
 8. ספירומטריה במנוחה ובמאמץ
 9. ייעוץ התפתחותי ומעקב צמיחה

בקשה לרישוי

תחנת ספורט המבקשת אישור להפעלתה, תפנה בבקשה לממונה על רישוי מוסדות ומכשירים רפואיים במשרד הבריאות בפקס: 02-6474857 או בדואר אלקטרוני- RISHUY.MOSDOT@MOH.HEALTH.GOV.IL

לבקשה יצורפו
 1. תכנית הנדסית של התחנה
 2. הצהרת רופא אחראי ורופא מורשה חתימה נספח 5 ונספח 6
 3. רשימת הצוות בהתאם לתקני כוח-אדם
 4. רשימת הציוד והמכשירים
 5. תעודות הסמכה והכרה של בעלי התפקידים בצוות, כולל רופאים, אחיות, ביו-טכנולוגים, פיזיולוגים ובעלי תפקידים אחרים
 6. פוליסת ביטוח של התחנה
 7. אישור כיבוי אש של הרשות המקומית שבתחומה פועלת התחנה

הכרה זמנית

במקרה ומתקיימים כל התנאים לאחר בדיקה, תוצא הכרה זמנית לתחנה עד ששה חודשים, בהתאם לבחינת הבקשה על ידי המנהל. לקראת חידוש ההכרה תערך בחינת הבקשה ונספחיה ובהתאם לשיקול דעת המנהל תחודש או תבוטל ההכרה בתחנה.

איסור הפעלה

למען הסר ספק - אין להפעיל תחנה אלא לאחר שהוכרה ואושרה על-ידי משרד הבריאות וקיבלה את אישור הממונה על רישוי מוסדות ומכשירים רפואיים.

כללים לאישור רופאי ספורט לשמש באחראים ומורשי חתימה בתחנות לרפואת ספורט

 1. ועדה מייעצת למנהל הכללי של משרד הבריאות לאישור רופאים לתחנות ספורט:
  המנהל ימנה מעת לעת ועדה מייעצת לחוק הספורט, המורכבת מגורמי מקצוע להם רקע מתאים בתחום רפואת הספורט. מינוי הועדה הוא לתקופה של 3 שנים.
  תפקידי הוועדה המייעצת
  1. מתן ייעוץ מקצועי בתחום רפואת הספורט למנהל הכללי של משרד הבריאות
  2. לבחון את הבקשות לאישור רופאי ספורט והכרה בתחנות לרפואת ספורט
  3. להמליץ על אישור או דחייה של הבקשות להברה בתחנות
  4. לדון בכל נושא הקשור לפעילות התחנות לרפואת ספורט
 2. אישור רופאים חדשים:
  רופא יאושר לשמש רופא בתחנת לרפואת ספורט אם עמד בדרישות הבאות
  1. מסלול ראשון:
   1. רישיון לעסוק ברפואה בישראל
   2. מומחיות ישראלית באחד התחומים הקליניים שהוכרו בחוק
   3. השתתפות ב-360 שעות לימוד לפחות במוסד אקדמי מוכר שבו בית ספר לרפואה, במתכונת של לימודי תואר שני, שלישי או לימודי המשך ברפואה, כולל עמידה בבחינות וקבלת תעודה
   4. דיקן הפקולטה יהיה רשאי לפטור רופא מומחה מהיקף של 120 שעות ובתנאי ששעות אלו הן בתחום מומחיותו של הרופא
   5. רופא שברשותו תעודת מומחה בישראל יבצע השתלמות מעשית בהיקף של 350 שעות באחריות מכון המוכר לצורך הוראת רופאים לקראת הכשרתו לבדיקת ספורטאים לפי חוק הספורט. הרופא יגיש לוועדה את האישור החתום של המכונים בהם ביצע את תחומי ההשתלמות השונים ואת חתימת המכון האחראי
   6. הבדיקה השגרתית של הספורטאי לפי חוק הספורט, במפורט להלן, תהווה את עיקר זמן ההשתלמות. תחום הפציעות האורטופדיות יכלול 10 ימי השתלמות. תחום הפיזיותרפיה יכלול 10 ימי השתלמות. התחום הפיזיולוגי יכלול 10 ימי השתלמות. תחום התזונה יכלול 5 ימי השתלמות. תחום הפסיכולוגיה יכלול 3 ימי השתלמות
   7. בכל תחום בו ישתלם הרופא יידרש להגיש חתימה של המכון האחראי או של המכון הנלווה עם סיום כל אחד מהתחומים המפורטים מעלה
  2. מסלול שני:
   1. רישיון לעסוק ברפואה בישראל
   2. השתתפות ב- 360 שעות לימוד לפחות במוסד אקדמאי מוכר שבו בית ספר לרפואה, במתכונת של לימודי תואר שני, שלישי, או לימודי המשך ברפואה, בולל עמידה בבחינות וקבלת תעודה
   3. רופא שאין ברשותו תעודת מומחה בישראל יבצע השתלמות מעשית בהיקף של 700 שעות באחריות מכון המוכר לצורך הוראת רופאים לקראת הכשרתו לבדיקת ספורטאים לפי חוק הספורט. הרופא יגיש לוועדה את האישור החתום של המכונים בהם ביצע את תחומי ההשתלמות השונים ואת חתימת המכון האחראי
   4. הבדיקה השגרתית של הספורטאי לפי חוק הספורט, במפורט להלן, תהווה את עיקר זמן ההשתלמות. תחום הפציעות האורטופדיות יכלול 20 ימי השתלמות. תחום הפיזיותרפיה יכלול 20 ימי השתלמות. התחום הפיזיולוגי יכלול 20 ימי השתלמות. תחום התזונה יכלול 10 ימי השתלמות. תחום הפסיכולוגיה יכלול 6 ימי השתלמות
   5. בכל תחום בו ישתלם, הרופא יידרש להגיש חתימה של המכון האחראי או של המכון הנלווה עם סיום כל אחד מהתחומים המפורטים מעלה
  3. אישור רופאים חדשים שלמדו או התמחו מחוץ לארץ:
   יאושר רופא אם עמד בדרישות הבאות:
   1. רישיון לעסוק ברפואה בישראל
   2. מומחיות ברפואת ספורט באחת הארצות: איטליה, הולנד, פינלנד, אוסטרליה
   3. שנת עבודה קלינית במחלקה מוכרת להתמחות בישראל (בית חולים או רפואת המשפחה) או עבודה בתחנת רפואת ספורט מוכרת באמור בסעיפים 12.2.1.4, 12.2.1.5, 12.2.1.6. 12.2.3.4. לחלופין לסעיף 12.2.3.2 ולסעיף 12.2.3.3: דיפלומה ברפואת ספורט בצרפת, אנגליה, גרמניה ועבודה בתחום רפואת ספורט מוכרת באמור בסעיף 12.2.2.3, 12.2.2.4, 12.2.2.5
  4. מקרים מיוחדים:
   המנהל הכללי רשאי במקרים מיוחדים, אם סבר בי נסיבות העניין מצדיקות זאת, ולאחר שהתייעץ עם הוועדה המייעצת, לפטור רופא מאחת או יותר מן הדרישות המפורטות מעלה לצורך אישורו כרופא ספורט
 3. תחנות לרפואת ספורט המאושרות לצורך השתלמות מעשית רופאים לבדיקת ספורטאים לפי חוק הספורט:
  1. מכון העוסק בבדיקה שגרתית של ספורטאים לפי חוק הספורט ואשר מעוניין להיות אחראי להשתלמות רופאים יתקשר עם מבונים העוסקים בתחומים השונים שלהלן, באם אלה אינם מבוצעים בו. המשתלם יעבור ממכון למכון, באחריות המכון האחראי, כשהוא מחתים את המכון המארח כי השתתף בפעילות הנדרשת בתחום הנוסף; פיזיולוגיה, פיזיותרפיה, תזונה, פסיכולוגיה ואורטופדיה (במידה והמכון האחראי איננו כולל מרפאה לפציעות ספורט וייעוץ אורטופדי)
  2. היקף שעות ההשתלמות הנדרש מהמשתלם שבידיו תואר מומחה באחד התחומים הקליניים ברפואה הוא 350 שעות, וההיקף הנדרש מרופא שאיננו מומחה הוא 700 שעות (בהיקף של 20 שעות שבועיות למשך 20 או 40 שבועות בהתאם)
  3. לרופא מומחה ימי ההשתלמות הנדרשים הם כמפורט בסעיף - 12.2.1.5
  4. לרופא לא מומחה ימי ההשתלמות הנדרשים הם כמפורט בסעיף - 12.2.2.4
  5. מכון המעוניין לקבל רופאים להשתלמות מעשית למטרה זו, ישלח למרכזת הוועדה המייעצת למשרד הבריאות בנושא חוק הספורט, את הפרטים הבאים:
   1. שם המכון וכתובתו
   2. שמות המכונים הנוספים בתחומים השונים, עימם יעבוד המכון האחראי, התמחותם וכתובותיהם
   3. מספר בדיקות הספורטאים שבוצעו במכון המבקש בשנתיים האחרונות שלפני הגשת הבקשה
   4. מספר הספורטאים הנמצאים במעקב שוטף במכון
   5. מספר הבדיקות שבוצעו בתחומים הבאים ופירוטם לפי המכון האחראי או המכון המארח:
    1. מספר הבדיקות הפיזיולוגיות:
     1. צריכת חמצן מירבית
     2. סף חומצת חלב (Lactic Acid)
     3. בדיקות פיזיולוגיות אחרות
    2. מספר טיפולים בפיזיותרפיה
    3. מספר ייעוצים אורטופדיים
    4. מספר ייעוצים תזונתיים
    5. מספר ייעוצים פסיכולוגיים
   6. נוכחות מיכשור מיוחד:
   7. מיכשור למדידת צריכת חמצן ישירה
    1. ציוד לבדיקות ראייה ושמיעה
    2. ציוד לביצוע ספירומטריה
    3. ציוד איזוקינטי (Isokinetic)
    4. ציוד לבדיקת הרכב גוף
    5. ציוד לבדיקת סף חומצת חלב
   8. שם הרופא האחראי והיקף עבודתו בתחנה
   9. הצוות הרפואי העובד במכון ובמכונים הנוספים בהם יעבוד המשתלם כולל תעודות, קורות חיים ואחוזי משרה של הסמכויות שלהלן:
    1. רופאים
    2. ביוטכנאים
    3. פיזיותרפיסטים
    4. תזונאים
    5. פסיכולוגים
    6. פיזיולוגים
  6. נתונים אלו יוגשו כל 3 שנים מחדש, במטרה לאשר את המכון כמורשה להשתלמות רופאים

ספורטאים החייבים בבדיקות

חייבים בבדיקות כל הספורטאים בפי שמוגדרים בחוק הספורט, התשמ"ח- 1988 ובתקנות לפיו. בבל סתירה בין לשון החוק לנוהל זה, גוברת לשון החוק.

נספח 1

הוראות חוק הספורט, התשמ"ח- 1988 המתייחסות לנושאים רפואיים-

 • בדיקות רפואיות
 1. אגודת ספורט, מכון ספורט, ארגון ספורט והתאחדות או איגוד לא ישתפו ספורטאים בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם, אלא אם כן הספורטאים נבדקו תחילה בדיקות רפואיות ונמצאו כשירים
 2. השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בהתאחדות או באיגוד הנוגע לעניין, את סוגי הבדיקות הרפואיות ותדירותן
 3. הבדיקות הרפואיות ייערכו בתחנות לרפואת ספורט ששר הבריאות קבע לעניין זה
 • איסור שימוש בתכשירים ממריצים
 1. לא ישתמש ספורטאי בסם או בתכשיר ממריץ להגברת הישגיו בספורט
 2. השר, בהסכמת שר הבריאות, יקבע בתקנות את הסמים והתכשירים הממריצים האסורים בשימוש לפי סעיף קטן (א)
 3. השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע כללים לעריכת בדיקות רפואיות מדגמיות, בזמן תחרויות, לאיתור ספורטאי שעבר על הוראות סעיף זה; ספורטאי שקיבל הוראה להיבדק יציית להוראה
 4. עבירה על הוראות סעיף זה היא גם עבירת משמעת
 • בטיחות
השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר נהלי בטיחות לפעילות בענפי הספורט השונים, וכן לקבוע, בהסכמת שר הבריאות, הוראות לעניין כוח אדם רפואי וציוד עזרה ראשונה שיימצאו במקומות בהם מתנהלת פעילות ספורט מאורגנת; הוראות כאמור יכול שיהיו כלליות ויכול שיהיו מיוחדות לענף ספורט מסוים, כולו או מקצתו

נספח 2

תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), תשע"ד־2014[1]

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(ב) ו־18 לחוק הספורט, התשמ"ח־1988 (להלן - החוק), בהסכמת שר הבריאות, לאחר התייעצות עם התאחדויות ואיגודים הנוגעים לעניין, ובאישורה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

בתקנות אלה -

 • "בדיקה ארגומטרית" - בדיקת לב אלקטרוקרדיוגרפית (להלן - אק"ג) במנוחה, במאמץ מרבי ובהתאוששות, לרבות מדידת דופק ולחץ דם, לפי הפרטים שבטופס 1 בתוספת הראשונה
 • "בדיקה גופנית כללית" - בדיקה גופנית כללית לספורטאי הכוללת אלקטרוקרדיוגרם במנוחה ושיחה עם רופא לפי הפרטים שבטופס 2 בתוספת הראשונה
 • "ספורטאי" - חבר הרשום באגודת ספורט, בהתאחדות או באיגוד
 • "שאלון רפואי" - שאלון הכולל הצהרת בריאות והערכת הנתונים הנובעים ממנו, לעניין פעילות ספורט בעונה פלונית כמפורט בטופס 3 בתוספת הראשונה

עריכת בדיקות רפואיות

הבדיקות הרפואיות לקביעת כשירות, שספורטאי חייב להיבדק בהן לפי סעיף 5(א) לחוק קודם שישותף בתחרויות ספורט הן מילוי שאלון רפואי ובדיקה גופנית כללית וכן בדיקה ארגומטרית בכפוף לתקנה 4.

תדירות הבדיקות הרפואיות

 1. ספורטאי ימלא שאלון רפואי בכל עונת ספורט קודם שישתתף בתחרויות ספורט
 2. בדיקה גופנית כללית תיערך לספורטאי מדי שנה בשנה
 3. בדיקה גופנית כללית תיערך לכל ספורטאי לאחר שהחלים ממחלה שבמהלכה זוהה ממצא פתולוגי או חשד לממצא כאמור, ולאחר שחלה במחלת חום שבעטייה אושפז; ביצוע בדיקה ארגומטרית במקרה זה, נתון לשיקול דעתו של הרופא הבודק

בדיקה ארגומטרית ותדירות הבדיקה

בדיקה ארגומטרית תיערך בכל אחד מהמקרים האלה:

 1. ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת השנייה שגילו 30 שנים או יותר אך לא עולה על 40 שנים ייבדק במהלך תקופה זו ארבע בדיקות ארגומטריות, בהגיעו לגיל 30, 34, 37 ו־40; ואולם אם נבדק לראשונה לאחר גיל 30 ובמועד הבדיקה הבאה כאמור לא יחלפו שנתיים מיום שנבדק, ידלג על הבדיקה הבאה האמורה
 2. ספורטאי שאינו עוסק בפעילות ספורט המפורטת בתוספת השנייה מגיל 40 שנים מדי שנה בשנה
 3. ספורטאי מגיל 35 שנים העוסק בפעילות ספורט בענפי הספורט כמפורט בחלק בי בתוספת השנייה מדי שנה בשנה
 4. לפי שיקול דעת הרופא הבודק במקרה כאמור בתקנה 3(ג)

חובות הספורטאי

 1. ספורטאי חייב להתייצב לבדיקה רפואית בתחנה לרפואת ספורט לפי סעיף 5(ג) לחוק, במועד שהורו לו אגודת ספורט, התאחדות או איגוד המשתפים אותו בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם
 2. ספורטאי המתייצב לבדיקה רפואית כאמור בתקנת משנה (א) ישיב תשובה מלאה ונכונה על כל שאלה שנשאל בבדיקה ועל כל פרט בשאלון שעליו למלא

סמכויות הרופא

הרופא הבודק ספורטאי בדיקה רפואית לפי תקנות אלה רשאי להפנות את הנבדק לכל בדיקה אחרת שיש בה צורך, לפי שיקול דעתו, כדי לקבוע את כשירותו לספורט מבחינה רפואית

ביטול

תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז־1997 - בטלות

תחילה

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה)

הוראות מעבר

הבדיקות הראשונות לפי תקנות אלה בענף ספורט ייערכו לקראת עונת הספורט הראשונה באותו ענף שלאחר יום התחילה; הוראה זו לא תחול על ספורטאי -

 1. שמשתפים אותו לראשונה בתחרות אחרי יום התחילה
 2. שלא נבדק בדיקות רפואיות מטעם ההתאחדות, האיגוד, הארגון, האגודה הנוגעים בדבר לעניין עונת הספורט שבמהלכה חל יום התחילה

תוספת ראשונה - (תקנה 1) בדיקה ארגומטרית

טופס 1

מקום הבדיקה: ____________________

תאריך הבדיקה: ____/__/__

שם הנבדק : ____________________

מספר זהות או דרכון : ____________________

תאריך הלידה: ____/__/__

מין: זכר/נקבה

גובה: ___ ס"מ

משקל: ___ ק"ג (קילוגרם)

ענף הספורט : ____________________

ממצאים

אק"ג במנוחה

אק"ג במאמץ

אק"ג בהתאוששות

דופק במנוחה ___ פעימות לדקה

לחץ דם / מ"מ (מילימטר) כספית

הבדיקה בוצעה על מסילה

הבדיקה בוצעה לפי פרוטוקול :

מסילה
דקה מהירות שיפוע דופק לחץ דם
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
אופניים
דקה עומס דופק לחץ דם
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
התאוששות
דקה דופק לחץ דם
1
2
3
4
5


הערות:

סיכום (סמן עיגול סביב המתאים):

תלונות במאמץ
 1. בלא תלונות
 2. כאבים בחזה
 3. קוצר נשימה
 4. כאבים ברגליים
 5. אחר (פרט)
סיבות הפסקת המאמץ
 1. מאמץ מרבי
 2. עייפות כללית
 3. כאבי רגליים
 4. שינויים באק"ג
 5. הפרעות קצב
 6. כאבים בחזה
 7. קוצר נשימה
 8. אחר (פרט)
תגובות לחץ דם
 1. תקינה
 2. גבוהה
 3. נמוכה
 4. שטוחה
מסקנות

כשיר לפעילות בלי הגבלה - כן/לא (מחק את המיותר)

הערות

חותמת הרופא ________

חתימת הרופא ________

חותמת התחנה לרפואת ספורט ________

טופס 2 - בדיקה גופנית לספורטאי

מקום הבדיקה: ____________________

תאריך הבדיקה: ____/__/__

שם הנבדק : ____________________

מספר זהות או דרכון : ____________________

תאריך הלידה: ____/__/__

מין: זכר/נקבה

גובה: ___ ס"מ

משקל: ___ ק"ג

לחץ דם במנוחה בישיבה _______ מ"מ כספית

דופק במנוחה: ___ פעימות בדקה

ראש
 • עיניים
 • אוזניים, כולל שלמות עור התוף
 • אף פה ולוע
צוואר
בית החזה
 • ריאות
 • לב
בטן
 • כבד
 • טחול
 • מפשעה (בקע, קשרי לימפה)
עור
דפקים פריפריים
מפרקים [היקף טווח תנועה, סימטריה (Symmetry) ורפיון, יציבות]
גפיים [דפורמציות(Deformations), צליעה, כוח]
כפות רגליים (דפורמציות)
הערכה נוירולוגית בסיסית
מסקנות

כשיר לפעילות בלי הגבלה - כן/לא (מחק את המיותר)

הערות:

חותמת הרופא ____________________

חתימת הרופא ____________________

חותמת התחנה לרפואת ספורט ____________________

טופס 3 - שאלון רפואי לפני תחילת עונה

(אנא פרט/י בכל מקרה שהתשובה חיובית)

מקום הבדיקה: ____________________

תאריך הבדיקה: ____/__/__

האם נבדקת בעבר בתחנה לרפואת ספורט ולא אושרת לפעילות? פרט: _______________________________

שם הנבדק : ____________________

מסי זהות או דרכון : ____________________

תאריך הלידה: ____/__/__

מין: זכר/נקבה

גובה: ___ ס"מ

משקל: ___ ק"ג

ענף הספורט : ____________________

(מחק את המיותר, השאלות מנוסחות בלשון זכר, ויחולו בלשון נקבה גם לגבי ספורטאית)

1. האם אושפזת אי פעם?        כן/לא
2. האם עברת ניתוח? כן/לא
3. האם אתה נוטל תרופות באופן קבוע? כן/לא
4. האם יש לך רגישות יתר (אלרגיה) לתרופות, לדבורים וכיוצא בזה? כן/לא
5. האם אירע לך אירוע של איבוד הכרה? כן/לא
6. האם סבלת מכאבים בחזה? כן/לא
7. האם סבלת מסחרחורות? כן/לא
8. האם סבלת מקוצר נשימה? כן/לא
9. האם אתה סובל מיתר לחץ דם? כן/לא
10. האם דווח לך אי פעם על אוושה או רשרוש בלבך? כן/לא
11. האם היתה לך הרגשה של דפיקות לב עזות או חוסר פעימה בלב? כן/לא
12. האם מישהו במשפחתך נפטר מבעיות לב או מוות פתאומי? כן/לא
13. האם אתה סובל מבעיות עור (גירוד, נקודות חן או עור שסוע)? כן/לא
14. האם נפגעת אי פעם פגיעת ראש ? האם היה לך זעזוע מוח? כן/לא
15. האם נפצעת (נקע, פריקה או שבר) אי פעם באחד או יותר מאלה ?
כף יד כן/לא
שורש כף היד כן/לא
מרפק כן/לא
זרוע כן/לא
כתף כן/לא
צוואר כן/לא
גב כן/לא
מותן ואגן כן/לא
ירך כן/לא
ברך כן/לא
שוק/קדמת הרגל כן/לא
כף רגל וקרסול כן/לא
16. האם סבלת אי פעם מהתכווצויות עקב חום גבוה? כן/לא
17. האם איבדת אי פעם הכרה בחום? כן/לא
18. האם סבלת אי פעם מן המחלות המפורטות להלן :
צהבת כן/לא
שחפת כן/לא
סוכרת כן/לא
כאבי ראש תכופים או מיגרנה (Migraine) כן/לא
פגיעות בעיניים כן/לא
אסתמה (Asthma) כן/לא
מחלת לב כן/לא
אפילפסיה (Epilepsy) כן/לא
כיב קיבה כן/לא
מחלה חריפה (בחצי השנה האחרונה) כן/לא
19. האם אתה סובל מנכות כלשהי? כן/לא
20. האם אתה מעשן? כן/לא
אם כן, כמה סיגריות ביום ? ___
21. מתי קיבלת לאחרונה חיסון נגד צפדת (Tetanus) ______
22. לגברים בלבד :
האם יש לך אשך אחד או שאשך אחד מהשניים מנוון? כן/לא
23. לנשים בלבד
באיזה גיל הופיע המחזור הראשון? ___
24. האם המחזור הופיע באורח סדיר? כן/לא
25. האם את לוקחת גלולות למניעת היריון? כן/לא
הנבדק יחתום על ההצהרה שלהלן
הצהרה

אני מצהיר בזה שמסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בידי הרופא הבודק.

אני מתיר למסור את טופס השאלון הרפואי ואת הבדיקה הרפואית במלואה למי שהפנה אותי לבדיקה.

תאריך: ____/__/__

חתימת הנבדק _________________________________

חתימת הורה (אם נבדק הוא קטין) ________________________

ממצאים ומסקנות (מחק את המיותר)
לאור הנתונים שנמסרו בתשובות לשאלון
 • אין צורך בבדיקה נוספת
 • יש צורך בבדיקות נוספות כמפורט במכתב נספח


חותמת הרופא ___________

חתימת הרופא ___________

חותמת התחנה לרפואת ספורט ___________

תוספת שנייה

(תקנה 5)

חלק א'- ענפי ספורט הפטורים מביצוע בדיקה ארגומטרית

ביליארד (Billiard), ברידג' (Bridge), דמקה, כדורת באולינג (Bowling), כדורת דשא, פטאנק (Pétanque), שחמט, קליעה למטרה.

חלק ב'- ענפי ספורט החייבים בביצוע בדיקה ארגומטרית מגיל 35

גולף (Golf), קפיצות למים, קריקט (Cricket), קרלינג (Curling), קשתות, רכיבה על סוסים.

י"ז באדר אי התשע"ד (17 בפברואר 2014)

לימור לבנת - שרת התרבות והספורט

נספח מספר 3 הנחיות לבדיקת ספורטאים

 1. השאלון הרפואי ייבדק על ידי הרופא בנוכחות הנבדק
 2. הבדיקה הרפואית הכללית תכלול בדיקת אק"ג 12 ערוצים במנוחה, באותם מקרים בהם לא מתבצעת ארגומטריה הנחיות לפענוח בדיקת האק"ג מופיעות להלן
 3. הבדיקה הארגומטרית תבוצע במאמץ מרבי
 4. בדיקות של ספורטאים נכים יבוצעו לפי שיקול דעתו של הרופא האחראי
 5. אין לקבל את הודעת הספורטאי הנבדק כי ביצע בדיקה בעבר, אלא אם יציג עותק של אותה בדיקה. האחריות לאי-ביצוע בדיקות כנדרש תחול על הרופא האחראי
 6. במקרה וטופס הבדיקה התקופתית מולא על ידי ההורים, יש לפרט ליד החתימה את השם המלא ואת תעודת הזהות של ההורה החותם
 7. מתן אישור ללא ביצוע בדיקה כנדרש הוא בניגוד לתקנות ובאחריות הרופא האחראי בתחנה
 8. על אגודות הספורט, מכונים, ארגונים, התאחדויות ואיגודים להמליץ לספורטאים להביא דו"ח על מצבם המבוסס על התיק הרפואי אצל הרופא המטפל. דו"ח זה יצורף למסמכים הרפואיים של הנבדק בתחנה
 9. סיכום הבדיקה יינתן לספורטאי הנבדק. כל טפסי הבדיקה כולל הסיכום, יישמרו בתחנה לרפואה ספורט לתקופה של לפחות 7 שנים ממועד הבדיקה
 10. הארגון שמטעמו נשלח הספורטאי יקבל הודעה על אי כשירות הספורטאי

האישור לספורטאי תקף רק לאחר שרופא ספורט מורשה החתימה חתם על כל הטפסים- שאלון רפואי, בדיקה תקופתית לפני תחילת עונה (בדיקה גופנית) ובדיקה ארגומטרית (בהתאם לתוספת הראשונה לתקנות)

הנחיות לרישום פענוח אק"ג במנוחה

בפענוח אק"ג במנוחה יש לרשום את הפרמטרים הבאים:

 • קצב (סינוס/אחר)
 • פעימות מוקדמות (מקור)
 • ציר חשמלי
 • רוחב QRS
 • תבנית QRS
 • Voltage גבוה לפי גיל (כן/לא - מחק את המיותר)
 • תבנית ST
 • גלי T
 • QTc
 • בנוסף לעיל יש לשים לב לגלי דלתא (Delta), גלי אפסילון (Epsilon) (, ‏ Q פתולוגי וברוגדה (Brugada)

קריטריונים ל- Left Ventricular Hypertension‏ (LVH) במבוגרים על-פי סוקולו וליון (Sokolow-Lyon):

 • 35 < RV5/V6 + SV1
 • RV5/V6 > 25
 • 11 < RaVL

נספח מסי 4 תקן תרופות וציוד בעגלת החייאה

שם הפריט יחידת חישוב כמות הערות
תרופות:
Adenosine 5 mg AMP 5
Verapamil) Ikacor 5mg/2cc) 5
1mg‏ Adrenalin AMP 5
Furosemide) Fusid 40mg) AMP 5
Atropine 1mg 5
Hydrocortisone 500mg AMP 5
Magnesium Sulfate 50%-20cc 2
10mg ‏Diazepam) Assival) ‏ (Valium) AMP 5
150mg/3cc ‏Amiodarone) Procor) AMP 5
Glucose 50% AMP 2
Hartman 1000 cc / 500 cc 2
ציוד לאינטובציה (Intubation) והרדמה
נתיבי אויר לילד ולמבוגר 2
לרינגוסקופ (Laryngoscope) עם סוללה ולהבים לילד ולמבוגר + סוללות רזרביות + נורה רזרבית 1
טובוס אנדוטרכיאלי (Endotracheal tube) ומחברים במידות 6,7,8,9 1
מוביל לטובוס (Guide) 4
מלקחי מגיל (Magill forceps) 1+1
ג'ל Lidocaine 1
שרוכים לקשירת טובוס
מסיכה למתן חמצן לילד ולמבוגר 1
משקפיים למתן חמצן 2
אמבו (Ambu bag) 1
מסכות לאמבו לילד ולמבוגר 1
קטטר (Catheter) לחמצן 1
מכשיר שאיבה Suction 1
קטטר לשאיבה לילד ולמבוגר 2
מסיכת חמצן להעשרה 90% 1
ערכת מיכל חמצן (וסת, מד לחץ וצינורות מחברים) 1
כליה 1
ציוד לעירוי והזרקה
ערכה לעירוי נוזלים 2
מזרקים 5 סמ"ק (סנטימטר מעוקב) 10
מזרקים 10 סמ"ק 5
מזרקים 20 סמ"ק 5
מחטים מכל הסוגים 30
Quick Cath Venflon בגדלים שונים 8
כפפות סטריליות בגדלים שונים 3
חומרי חבישה
מספריים 1
לויקופלסט (פלסטר) (Leukoplast) 2
פדים 3X3 30
ספוגיות 50
צמר גפן 100 ג' (גרם)
אגד אלסטי "3 "4 10
ציוד לרופא
סטטוסקופ למבוגר ולילד 1
מד לחץ דם 1
פטיש רפלקסים 1
חוסמי ורידים 2
ערכת פנס וסוללות 1
אלקטרודות (Electrodes) נדבקות 10
חומרי חיטוי

נספח 5

לכבוד

משרד הבריאות

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים

הנדון: הצהרת רופא ספורט אחראי בתחנה לרפואת ספורט קבועה

אני, ד"ר ______________________ תעודת זהות ______________________

כתובת______________________ טלפון______________________ נייד ______________________

מצהיר בזאת שאני מקבל על עצמי את האחריות על ניהול התחנה לרפואת ספורט של

שם התחנה: ______________________

כתובת התחנה: ______________________

אחריות זו כוללת:

 1. עבודה תקינה וסדירה של התחנה לרפואת ספורט, כולל עבודת הסגל הרפואי והפרא-רפואי כמתחייב בחוק, בתקנות ונהלי משרד הבריאות
 2. רופא ספורט אחראי או רופא ספורט מורשה חתימה יימצא בפועל בכל עת בה מתבצעת בדיקה רפואית לספורטאי
 3. לוודא תקינות הציוד הרפואי, כולל תוקף תפוגה של התרופות עוד בטרם הקמת התחנה ואישורה על ידי המשרד וכן במהלך עבודת התחנה
 4. אחריות על ביצוע הרישומים הרפואיים, בהתאם לנהלי משרד הבריאות
 5. לוודא שרק רופא ספורט אחראי או רופא ספורט מורשה חתימה שאושר על ידי משרד הבריאות, יבצע את הבדיקות הרפואיות בתחנה הקבועה ויאשר אותם בחתימתו
 6. קראתי ואני בקיא בנאמר בחוזר משרד הבריאות מספר 16/2014 שנשלח אלי עם השאלון
 7. נוכחות בעת ביקורים שיתבצעו על ידי משרד הבריאות בתחנה

שם הרופא: ______________________

מספר רשיון לעסוק ברפואה: ______________________

מספר רשיון מומחה: ______________________

תאריך ______________________ חתימה ______________________ חותמת ______________________

נספח 6

לכבוד

משרד הבריאות

האגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים

הנדון: הצהרת רופא מורשה חתימה בתחנה לרפואת ספורט

אני, ד"ר ______________________ תעודת זהות ______________________

כתובת______________________ טלפון ______________________ טלפון נייד: ______________________

מצהיר בזאת שאני מקבל על עצמי תפקיד של רופא מורשה חתימה בתחנה לרפואת ספורט כדלהלן:

שם התחנה: ______________________

כתובת התחנה: ______________________

תפקיד זה כולל:

 1. עבודה תקינה וסדירה כרופא מורשה חתימה בתחנה לרפואת ספורט, בהתאם למתחייב בחוק, בתקנות ונהלי משרד הבריאות אותם קראתי ואני בקיא בהם
 2. אחריות על ביצוע הרישומים הרפואיים, בהתאם לנהלים של משרד הבריאות

שם הרופא: ______________________ מספר רשיון לעסוק ברפואה: ______________________ מספר רשיון מומחה: ______________________ טלפון: ______________________ סלולרי: ______________________


תאריך______________________ חתימה ______________________חותמת ______________________

ביבליוגרפיה

 1. פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7362 מיום 31 במרץ 2014 עמ' 1018