האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

הרפואה בקהילה מימי הקמת המדינה ועד הרנסנס של רפואת המשפחה - Community medicine from the foundation of israel to the renaissance of family medicine

מתוך ויקירפואה

לערכים נוספים הקשורים לנושא זה, ראו את דף הפירושיםרפואת הקהילה בישראל

הקדמה

בהקדמה לספר "נפש החיים" של רבי חיים מוולוזין, מבדיל בנו שכתב אותה, בין המניע לכתיבת ספר לבין מטרתו, תכליתו.

המניע לכתיבת "פרקים במדיניות בריאות בישראל" הוא הרצון לתעד סוגיות במערכת הבריאות להם היה לי קשר ישיר במרוצת שלושים וחמש שנות עבודתי במסגרתה.

המטרה של כרך זה במיוחד, היא לתאר את מצבה של המערכת הקהילתית הראשונית בשנות העלייה ההמונית, הניסיונות החלקיים לפתור את בעיותיה והתהליך היסודי יותר שתוכנן והוגשם טרם הושלם על ידי בנייתה של מערכת רפואת משפחה, דבר המהווה מהפכה בשירותי הבריאות בישראל: יצירתו של סוג של רופא קהילתי מומחה, בגישה כוללנית לאדם ומשפחתו, גופנית, נפשית וחברתית אנושית.

בדרך הזאת השתדלנו להעמיק ולגבש גוף ידע בנושאים חשובים למערכת הבריאות בישראל ובכלל.

אינני היסטוריון, אולם העבודה המשותפת עם פרופ' שפרה שורץ, החוקרת סוגיות שונות בתולדותיה של מערכת הבריאות בישראל בכלל, ושל קופת חולים הכללית בפרט, הובילו אותי למתודולוגיה, לארכיונים ולמסמכים שיאפשרו לי, בשיתוף איתה, לחבר ספר זה, ועל כך תודתי והערכתי אליה.

סוג הנושאים העיקריים שנדונו בכרך זה, וגם נקודת התצפית שלי במשך עשרות שנים היא של קופת חולים הכללית, אולם השתדלנו להפנות ראייה רחבה ככל הניתן לכלל מערכת הבריאות.

דרכי במערכת, בכל שנות פעילותי הונחתה על ידי אמונתי העמוקה בדרכה של הציונות המגשימה ותהליך קיבוץ הגלויות, ראיית עקרונות הרפואה הציבורית השוויונית והעזרה ההדדית, תוך הבטחת הרמה הרפואית הטובה ביותר במסגרתה, בהם ראיתי אחד מאבני היסוד של החברה בישראל.

עלי להביע את תודתי מעומק הלב לרעייתי נעמי על הליכתנו יחד בארץ לא זרועה.

חיים דורון

מערכת הבריאות הישראלית היא ייחודית בתולדותיה ובהישגיה. צעירה בגיל, במובנים היסטוריים, וידרשו שנים רבות נוספות על מנת להעריך נכונה את התפתחותה והאישים המרכזיים שהובילו אותה למעמד של מערכת בריאות מודרנית מתקדמת שאינה נופלת בהישגיה ממערכות ותיקות בעולם המערבי.

כהיסטוריונית, הרגילה לשאוב את חומריה ונתוניה מסמכים ארכיוניים צהובי דף והמכירה את גיבוריה רק מהכתובים, הייתה זו לי חוויה מיוחדת במינה לעבוד עם פרופ’ חיים דורון, מנהיג וחלוץ בגיבושה ובעיצובה של מערכת הבריאות בישראל. חווית העבודה המשותפת עם מי שלקח חלק בעשיית ההיסטוריה הוסיפה לי מימד רב עוצמה להבנת התפתחותה ותולדותיה של מערכת הבריאות בישראל. ספר זה הוא אפוא ניסיון אקדמי חדשני משותף, להביא בפני הציבור את סיפורה רב הפנים של מערכת הבריאות הישראלית במציאות המשתנה של הזמנים.

לא עסקנו בשיפוט ערכי ובהסקת מסקנות בעלות משמעות החורגת מן המציאות של התקופות השונות שנדונו בספר, אלא בהצגת נדבך נוסף להבנת התהליכים שבנו את מערכת הבריאות הישראלית בזמן החדש.

שפרה שורץ

הבעת תודה

הוקרתנו ותודתנו על הסיוע בנתונים בהכנתו של ספר זה לגב. ציונה חקלאי מתחום מידע, שרותי מדע ומחשוב במשרד הבריאות. לחוקרים הבכירים במכון ברוקדייל, ד"ר ברוך רוזן, ד"ר רויטל גרוס ונורית ניראל, לפרופ' חוה טבנקין ראש המחלקה לרפואת משפחה בעמק, לפרופ' מיכאל ויינגרטן מאוניברסיטת תל אביב, לפרופ' אליק אבירם המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות ומדיניות בריאות, לד"ר אמנון להד ראש המחלקה לרפואת משפחה באוניברסיטה העברית בירושלים, לד"ר יוסי פרוסט מנהל רפואי שרותי בריאות כללית בצפון ולפרום’ דניאל ורדי מנהל רפואי שרותי בריאות כללית בנגב, לפרופ' פסח שוורצמן ולד"ר איה בידרמן, ראש המחלקה לרפואת משפחה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לד"ר שמואל רייס ולד"ר חרמוני, רפואת משפחה בית הספר לרפואה של הטכניון חיפה, לד"ר אליעזר קיטאי ראש החוג לרפואת משפחה באוניברסיטת תל אביב, לד"ר שמואל רוזנבלוט מהאגף הרפואי בשרותי בריאות כללית, לפרופ' יעקב הרט מנהל בית החולים לוינשטיין - המרכז לשיקום, לפרופ' זאב צחור נשיאה של מכללת ספיר בשער הנגב. נהנינו במיוחד מעזרתן הפעילה של חנה שימנסקי וביאנקה דקל, מהמכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות, של אילנית סרדר במחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן-גוריון.

נעזרנו רבות במחקרם של פרופ' דינה פלפל, ענת שמש וד"ר מיכאל דור ובו נתונים חשובים ברפואה ראשונית, במסמכים הרבים שבמכון לבון- ארכיון תנועת העבודה וקופת חולים בתל אביב, ובארכיון המכון למורשת בן-גוריון בשדה בוקר. ועל כך תודתנו והערכתנו.

לצערנו הרב, כבר לא נימצא איתנו פרופ' מנדל פולאק, חלוץ רפואת המשפחה בישראל, שהספיק להעמיד לרשותנו חומר חשוב ביותר.

פרופ' חיים דורון ופרופ' שפרה שורץ

ראו גם