מכאן שהרפואה המשולבת, זו המנסה לעשות שימוש בשני העולמות, הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, מתמקדת באדם לא פחות מאשר במחלה. ...
מתוך הערך: המדריך לטיפול בסוכרת

רפואת המשפחה בישראל - ביבליוגרפיה

מתוך ויקירפואה

Shutterstock 539711368.jpg

רפואת המשפחה בישראל - Family Medicine in Israel
מאת פרופסור חיים דורון, פרופסור שפרה שורץ, פרופסור שלמה וינקר

כריכת ספר רפואת המשפחה.png
 • גרוס רויטל, ברמלי־גרינברג שולי, "מצוקה נפשית ושוויון", בתוך: ח' דורון (עורך), מערכת הבריאות לאן?, באר־שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב 2009.
 • דורון חיים, שורץ שפרה, הרפואה בקהילה, באר־שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב 2004.
 • דורון חיים (עורך), מערכת הבריאות לאן?, באר־שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב 2009.
 • דורון חיים, "רופא המשפחה", א (1), סיון תש"ל, יוני 1970, תל-אביב (תדפיס).
 • דורון חיים, "שביתת הרופאים 1983", בתוך: ח' דורון (עורך), מערכת הבריאות לא;?, באר-שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 2009.
 • דורון חיים, "הישגיה ובעיותיה של קופת חולים", הוועידה האחת עשרה 24.12.1984 (תדפיס).
 • דורון חיים, "התמחות ברפואת המשפחה - עדיפות במערכת הבריאות", רפואת המשפחה, ט (2) (1980).
 • דוח ועדת נתניהו, המדפיס הממשלתי ירושלים 1990, דוח הרוב, כרך א.
 • הד דוד, אתיקה ורפואה, אוניברסיטה משודרת, תל-אביב: משרד הביטחון ההוצאה לאור 1989.
 • ויינגרטן מיכאל, לדרר ג'פרי, "התפתחות רפואת המשפחה בישראל", כתב העת הישראלי לרפואת המשפחה, כרך ח (גיליון היובל, 50-49), מאי 1998.
 • וינקר שלמה, אושרוב נילי, "ואלה תולדות", איגוד רופאי המשפחה בישראל, מרץ 2012.
 • יודפת יאיר, "רפואת המשפחה בישראל ההתחלה", רפואת המשפחה, חוברת 144, דצמבר 2008.
 • ישורון-ברמן טובה, "הטיפול המונע באם ובילד בשנים 1954-1942", דפים רפואיים, יג (3), 1954.
 • ישורון-ברמן טובה, "הטיפול המונע באם ובילד בשנים 1954-1942", דפים רפואיים, יג (3), 1954.
 • ישי רם, שביתתהרופאים, תל-אביב: זמורה ביתן מודן 1986.
 • "מאגר מדע ארצי לתכנון בתחום הזקנה", מכון ברוקדייל-אשל, האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל.
 • מאיר יוסף, הרפואה והציבור, תל-אביב: מרכז קופת-חולים 1955.
 • מודן ברוך, רפואה במצור: שביתת הרופאים, משבר במערכת הבריאות, תל-אביב: אדם מוציאים לאור 1985.
 • פולאק מקס, "על מחקר ברפואת משפחה", רופא המשפחה, ה (2), 1975.
 • פזי אמנון, הוועדה לבדיקת הצרכים העתידיים ברופאים, המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ותקצוב, 2002.
 • רייס ש', אלמגור ג', פרום ג', "הטיפול בילד הבריא והחולה במסגרת רפואת המשפחה", הרפואה, קו (6), 15 במארס, 1984.
 • שוורצמן פסח, "מחקר ברפואת המשפחה לאן?", הרפואה, קמז (12), דצמבר, 2008.
 • שורץ שפרה, קופת חולים, הסתדרות, ממשלה, באר־שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב 2000.
 • שנתון עולמי לסטטיסטיקה בריאותית, ארגון הבריאות העולמי, ג'נבה 1966.
 • Ashton J., Public Health and Primary Care: Towards a Common Agenda. Public Health, 1990;104:387-398.
 • Defining Primary Care, Report of the Committee on the Future of Primary Care. Division of Health Care Services. Institute of Medicine Washington DC 1994.
 • Doron, Haim, Back to Teamwork in Primary Care?, The Third International Jerusalem Conference on Health Policy. The Israel National Institute for Health Policy Research. December 2006. The Proceeding Book: Health Systems - Are we in a Post-Reform Era? Page 493-500.
 • Elhaiani Asher, The Graduates (Bogrim) Project - My Experience in Netivot. Israel Journal of Medical Sciences 23:1987.
 • Geyman John P., M.D , Family Practice Foundation of Changing Health Care. 1980-1985 Editorial. The Journal of American Medical Association (JAMA) 232. 1420. 1900.
 • HMSO. Public Health in England. The Report of the Committee of inquiry into future development of the public health function. London HMSO.CM 289, 1988.
 • Israel Journal of Family Practice, vol. 8, No. 49-50. May 1998.
 • Karkabi Khaled, Orit Cohen Castel,,Shmuel Reis, Pesach Shvartzman, Shlomo Vinker, Amnon Lahad, A shift to ambulatory medical education in Israel. The Clinical Teacher, 7 (2), pp. 126-130, June 2010.
 • McKeown Thomas, Determinants of Health, Basil Blackwell 1979.
 • Lee Philip R. and Estes Carol L., The Nations Health. Boston: Jones and Bartlett 1990.
 • Pickles W., Epideiology in Country Practice UK Bristol: Wright 1939.
 • Porter Basil, The Negev Primary Care Project. Israel Journal of Medical Sciences 23: 1088-1092. 1987.
 • Starfield Barbara MD.MPHC, Is Primary Care Essential? The Lancet, 344. 1994.
 • Starfield Barbara MD.MPH, Primary Care and Health: A Cross National Comparison. JAMA 266 (16). 1991.
 • Shirom Arieh, Preventire Health Services in Israel , Present Situation and Policy Alternatives. The Center for Social Policy Research in Israel, Jerusalem, March 1994.
 • Steven A. Schroeder MD, Teaching in the Ambulatory Sector. Medicine education workshop. The I.W.Iof HPolicy Research, November 18-19-2002.
 • Spiro H, McCrea MG, Peschel E, St James D (eds). Empathy and the Practice of Medicine. Beyond Pills and the Scalpel. New Haven: Yale University Press, 1993.
 • Stange K. The paradox of primary care. Ann. Fam. Med. 2009;7:293- 299.
 • The Beer-Sheva Experiment, edited by Sh. Glick, L. Nagan, M. Prywes. Israel Journal of Medical Sciences, Jerusalem, 1987.
 • WHO. Targets for Health for All. Regional office for Europe Target 28. Primary Health Care.